Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Педагогіка


Модель структури самоменеджменту в сфері професійної діяльності керівника сучасного навчально-виховного закладу
Повніше

Литовченко, Ірина Миколаївна. Корпоративна освіта у Сполучених Штатах Америки: теорія і практика [Текст] : монографія / І. М. Литовченко; наук. ред. О. І. Огієнко; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : Сладкевич Б. А., 2018. - 399 с.
Повніше

Інтерактивна психолого-педагогічна підтримка соціалізації обдарованих старшокласників [Текст] : метод. посібник / М. С. Гальченко, К. А. Андросович, Л. І. Ткаченко [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдар. дитини. - Київ : Ін-т обдар. дитини НАПН України, 2018. - 136 с.
Повніше

Зливков, Валерій Лаврентійович. Психологія педагогічного спілкування: інтегративний підхід [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Зливков, С. О. Лукомська. - Ніжин : Лисенко М. М., 2018. - 276 с.
Повніше

Четверікова, Наталя Володимирівна. Інклюзивний клас у школі. Психолого-педагогічні аспекти роботи педагогів [Текст] / Н. Четверікова. - Київ: Шкільний світ, 2018. - 134 с.
Повніше

Проблеми сучасної освіти [Текст] : зб. наук.-метод. пр. Вип. 8: у 2-х ч. Ч. 1 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна; ред. Ю. В. Холін. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 128 с.
Повніше

Робінсон, Кен. Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту [Текст] / К. Робінсон, Лу Ароніка; пер. з англ. Г. Лелів . - 2-ге вид. - Львів : Літопис, 2018. - 256 с.
Повніше

Вагнер, Тоні. Мистецтво навчати. Як підготувати дитину до реального життя [Текст] / Т. Вагнер, Т. Дінтерсміт; пер. з англ. Н. Борис. - Київ : Наш формат, 2017. - 312 с.
Повніше

Шадських, Юрій Генадійович. Психологія і педагогіка [Текст] : навч. посібник / Ю. Г. Шадських. - 2-ге изд. випр. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 320 с.
Повніше

Джаман, Т.В. Історія педагогіки України [Текст] : навч. посіб. / Т.В. Джаман. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 286 с.
Повніше

Педагогіка: модульний курс [Текст] : навч. посіб. / І.П. Анєнкова [та ін.]. - 2-ге вид., стер. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 568 с.
Повніше

Красовська, О.О. Технології викладання освітньої галузі "Мистецтво" [Текст] : навч.-метод. посіб. / О.О. Красовська ; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука, Ін-т пед. освіти, Каф. початк. та дошкіл. освіти. - Львів : Новий світ-2000, 2018. - 151 с.
Повніше

Козак, Н.Л. Університетська освіта [Текст] : навч. посіб. / Н.Л. Козак, І.М. Шоробура; Хмельн. економ. ун-т. - Львів: Новий світ-2000, 2018. - 163 с.
Повніше

Кубай, Ніна Олександрівна. Виховуємо традиціями українського козацтва [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Кубай, О. В. Кубай. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 284 с.
Повніше

Зупинись, мить, ти прекрасна! [Текст] : сценарії шкільних свят / Упр. освіти і науки Дніпропетр. обл. держ. адмін., Дніпропетр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти; упоряд. Л. М. Архипенко. - Дн-ськ : Промінь, 2000. - 312 с.
Повніше

Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи [Текст] / Ун-т ім. Альфреда Нобеля; орг. ком.: Б.І. Холод, Н.П. Волкова, О.Б. Тарнопольський. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2019. - 248 с.
Повніше

Від накопичення знань - до здібності діяти [Текст] : зб. мат. семінару / ред. В. Шульц, ред. Т. Грицишина, ред., упор. Н. Скрига ; ред. В. Шульц, ред. Т. Грицишина, ред., упор. Н. Скрига [та ін.]. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2018. - 82 с
Повніше

Формування життєвих компетентностей учнів [Текст] : матер. наук.-практ. конф. / Дніпров. акад. неперервної освіти, Упр. освіти і науки Криворіз. міської ради, Асоц. вальдорф. ініціатив в Україні ; ред. В. Шульц, ред. Т. Грицишина, ред., упор. Н. Скрига. - Кривий Ріг: Чернявський Д. О., 2018. - 96 с.
Повніше

Полищук, Юлия. 77 чудес в сундучке: арт-терапевтические техники в работе с особым ребенком [Текст] / Ю. Полищук, Ю. Храмова, О. Андреева. - Днепр : Герда, 2019. - 186 с.
Повніше

Сучасні дослідження з педагогіки і психології [Текст] : зб. наук. пр. Вип.1 (2018) / Міжнар. гуманіт.-пед. ін-т "Бейт-Хана", Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького; ред.: С. В. Сапожников, О. Є. Самойлов, А. О. Теплицька [та ін.]. - Дніпро , 2018. - 135 с.
Повніше

Андрущенко, Віктор Петрович. Учитель, якого чекають (польові педагогічні нотатки) [Текст] / В.П. Андрущенко; Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - 131 с.
Повніше

Голець, Марія Іванівна. Етика матері і дитини. Материнство і дитинство: історія і сучасність [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / М. І. Голець ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - 3-тє вид., випр. та допов. - Київ : Персонал, 2014. - 295 с.
Повніше

Університетська освіта: навчально-метод. посібник / Г.В. Товканець. - К.: Кондор, 2011. - 182 с.
Повніше

Національно-громадянське виховання студентської молоді: навчальний посібник / І.В. Костюк, І.Н. Карпунь. - Львів: Новий світ - 2000, 2010. - 268 с.
Повніше

История педагогики и образования: учебник для вузов / А. Н. Джуринский. – М.: ВЛАДОС, 2010. - 400 с.
Повніше

Креативная педагогика. Методология, теория, практика: монография / А.И. Башмаков, И.А. Башмаков, А.И. Владимиров. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 319 с.
Повніше

Интеркультурная педагогика младшего возраста: учебник/ Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина. - Москва: ФОРУМ, 2011. - 397 с.
Повніше

Досуговая педагогика: учеб. пособие / И.Ю. Исаева. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 200 с.
Повніше

Педагогіка вищої школи: навч. посібник / Т. І. Туркот. - К.: Кондор, 2011. - 628 с.
Повніше

Виховання особистості: підручник / І.Д. Бех. - К.: Либідь, 2008. - 848 с.
Повніше

Инновационные педагогические технологии: учебное пособие / М. Н. Гуслова. - Москва: Академия, 2010. - 286 с.
Повніше

Турик Л. А. Педагогические технологии в теории и практике: учеб. пособие. - Р.-на-Д. : Феникс, 2009. - 281 с.
Повніше

Педагогика: учебник / Под ред. Л. П.Крившенко. - М. : Проспект, 2004. - 429 с.
Повніше

Педагогіка: навч. посібник / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, Т. Ю. Осипов. - Харків : Бурун Книга, 2009. - 304 с.
Повніше

Список видань
Повніше

Диcтанційна освіта
Повніше

Інклюзивна освітня система
Повніше

Концепція Нової української школи
Повніше

Формування основ здорового образу життя в учнів загальноосвітніх шкіл.
Повніше

Педагогічна культура вчителя
Повніше

Імідж школи
Повніше

Освітня політика
Повніше

Екологічна освіта
Повніше

Педагогічна система В.О.Сухомлинського
Повніше

Управління якістю освіти
Повніше

Акмеологічні технології в підвищенні якості освіти
Повніше

Модернізація освіти
Повніше

Дитяча безпека в мережі Інтернет
Повніше

Інклюзивна освіта
Повніше

Дитяча жорстокість
Повніше

Філософія освіти
Повніше

Патріотичне виховання
Повніше

Соціалізація дітей молодшого шкільного віку
Повніше

Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків
Повніше

Адаптація першокласників
Повніше

Воля як особистісна онтологія
Повніше

Образование в XXI в.: подготовка творчески активных специалистов
Повніше

Педагогические технологии адаптивной школы
Повніше

Словарь терминов
Повніше

Медиаобразовательная технология
Повніше

Педагогічний процес як система
Повніше

Обзор педагогических технологий обучения
Повніше