Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Світ захоплень

Педагогіка


Додаткова інформація: схеми

Модель структури самоменеджменту в сфері професійної діяльності керівника сучасного навчально-виховного закладу
Повніше

Література по темі:

Литовченко, Ірина Миколаївна. Корпоративна освіта у Сполучених Штатах Америки: теорія і практика [Текст] : монографія / І. М. Литовченко; наук. ред. О. І. Огієнко; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : Сладкевич Б. А., 2018. - 399 с.
Повніше

Література по темі:

Інтерактивна психолого-педагогічна підтримка соціалізації обдарованих старшокласників [Текст] : метод. посібник / М. С. Гальченко, К. А. Андросович, Л. І. Ткаченко [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдар. дитини. - Київ : Ін-т обдар. дитини НАПН України, 2018. - 136 с.
Повніше

Література по темі:

Зливков, Валерій Лаврентійович. Психологія педагогічного спілкування: інтегративний підхід [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Зливков, С. О. Лукомська. - Ніжин : Лисенко М. М., 2018. - 276 с.
Повніше

Література по темі:

Четверікова, Наталя Володимирівна. Інклюзивний клас у школі. Психолого-педагогічні аспекти роботи педагогів [Текст] / Н. Четверікова. - Київ: Шкільний світ, 2018. - 134 с.
Повніше

Література по темі:

Проблеми сучасної освіти [Текст] : зб. наук.-метод. пр. Вип. 8: у 2-х ч. Ч. 1 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна; ред. Ю. В. Холін. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 128 с.
Повніше

Література по темі:

Робінсон, Кен. Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту [Текст] / К. Робінсон, Лу Ароніка; пер. з англ. Г. Лелів . - 2-ге вид. - Львів : Літопис, 2018. - 256 с.
Повніше

Література по темі:

Вагнер, Тоні. Мистецтво навчати. Як підготувати дитину до реального життя [Текст] / Т. Вагнер, Т. Дінтерсміт; пер. з англ. Н. Борис. - Київ : Наш формат, 2017. - 312 с.
Повніше

Література по темі:

Шадських, Юрій Генадійович. Психологія і педагогіка [Текст] : навч. посібник / Ю. Г. Шадських. - 2-ге изд. випр. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 320 с.
Повніше

Література по темі:

Джаман, Т.В. Історія педагогіки України [Текст] : навч. посіб. / Т.В. Джаман. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 286 с.
Повніше

Література по темі:

Педагогіка: модульний курс [Текст] : навч. посіб. / І.П. Анєнкова [та ін.]. - 2-ге вид., стер. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 568 с.
Повніше

Література по темі:

Красовська, О.О. Технології викладання освітньої галузі "Мистецтво" [Текст] : навч.-метод. посіб. / О.О. Красовська ; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука, Ін-т пед. освіти, Каф. початк. та дошкіл. освіти. - Львів : Новий світ-2000, 2018. - 151 с.
Повніше

Література по темі:

Козак, Н.Л. Університетська освіта [Текст] : навч. посіб. / Н.Л. Козак, І.М. Шоробура; Хмельн. економ. ун-т. - Львів: Новий світ-2000, 2018. - 163 с.
Повніше

Література по темі:

Кубай, Ніна Олександрівна. Виховуємо традиціями українського козацтва [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Кубай, О. В. Кубай. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 284 с.
Повніше

Література по темі:

Зупинись, мить, ти прекрасна! [Текст] : сценарії шкільних свят / Упр. освіти і науки Дніпропетр. обл. держ. адмін., Дніпропетр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти; упоряд. Л. М. Архипенко. - Дн-ськ : Промінь, 2000. - 312 с.
Повніше

Література по темі:

Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи [Текст] / Ун-т ім. Альфреда Нобеля; орг. ком.: Б.І. Холод, Н.П. Волкова, О.Б. Тарнопольський. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2019. - 248 с.
Повніше

Література по темі:

Від накопичення знань - до здібності діяти [Текст] : зб. мат. семінару / ред. В. Шульц, ред. Т. Грицишина, ред., упор. Н. Скрига ; ред. В. Шульц, ред. Т. Грицишина, ред., упор. Н. Скрига [та ін.]. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2018. - 82 с
Повніше

Література по темі:

Формування життєвих компетентностей учнів [Текст] : матер. наук.-практ. конф. / Дніпров. акад. неперервної освіти, Упр. освіти і науки Криворіз. міської ради, Асоц. вальдорф. ініціатив в Україні ; ред. В. Шульц, ред. Т. Грицишина, ред., упор. Н. Скрига. - Кривий Ріг: Чернявський Д. О., 2018. - 96 с.
Повніше

Література по темі:

Полищук, Юлия. 77 чудес в сундучке: арт-терапевтические техники в работе с особым ребенком [Текст] / Ю. Полищук, Ю. Храмова, О. Андреева. - Днепр : Герда, 2019. - 186 с.
Повніше

Література по темі:

Сучасні дослідження з педагогіки і психології [Текст] : зб. наук. пр. Вип.1 (2018) / Міжнар. гуманіт.-пед. ін-т "Бейт-Хана", Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького; ред.: С. В. Сапожников, О. Є. Самойлов, А. О. Теплицька [та ін.]. - Дніпро , 2018. - 135 с.
Повніше

Література по темі:

Андрущенко, Віктор Петрович. Учитель, якого чекають (польові педагогічні нотатки) [Текст] / В.П. Андрущенко; Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - 131 с.
Повніше

Література по темі:

Голець, Марія Іванівна. Етика матері і дитини. Материнство і дитинство: історія і сучасність [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / М. І. Голець ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - 3-тє вид., випр. та допов. - Київ : Персонал, 2014. - 295 с.
Повніше

Література по темі:

Університетська освіта: навчально-метод. посібник / Г.В. Товканець. - К.: Кондор, 2011. - 182 с.
Повніше

Література по темі:

Національно-громадянське виховання студентської молоді: навчальний посібник / І.В. Костюк, І.Н. Карпунь. - Львів: Новий світ - 2000, 2010. - 268 с.
Повніше

Література по темі:

История педагогики и образования: учебник для вузов / А. Н. Джуринский. – М.: ВЛАДОС, 2010. - 400 с.
Повніше

Література по темі:

Креативная педагогика. Методология, теория, практика: монография / А.И. Башмаков, И.А. Башмаков, А.И. Владимиров. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 319 с.
Повніше

Література по темі:

Интеркультурная педагогика младшего возраста: учебник/ Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина. - Москва: ФОРУМ, 2011. - 397 с.
Повніше

Література по темі:

Досуговая педагогика: учеб. пособие / И.Ю. Исаева. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 200 с.
Повніше

Література по темі:

Педагогіка вищої школи: навч. посібник / Т. І. Туркот. - К.: Кондор, 2011. - 628 с.
Повніше

Література по темі:

Виховання особистості: підручник / І.Д. Бех. - К.: Либідь, 2008. - 848 с.
Повніше

Література по темі:

Инновационные педагогические технологии: учебное пособие / М. Н. Гуслова. - Москва: Академия, 2010. - 286 с.
Повніше

Література по темі:

Турик Л. А. Педагогические технологии в теории и практике: учеб. пособие. - Р.-на-Д. : Феникс, 2009. - 281 с.
Повніше

Література по темі:

Педагогика: учебник / Под ред. Л. П.Крившенко. - М. : Проспект, 2004. - 429 с.
Повніше

Література по темі:

Педагогіка: навч. посібник / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, Т. Ю. Осипов. - Харків : Бурун Книга, 2009. - 304 с.
Повніше

Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.)

Список видань
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Диcтанційна освіта
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Інклюзивна освітня система
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Концепція Нової української школи
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Формування основ здорового образу життя в учнів загальноосвітніх шкіл.
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Педагогічна культура вчителя
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Імідж школи
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Освітня політика
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Екологічна освіта
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Педагогічна система В.О.Сухомлинського
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Управління якістю освіти
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Акмеологічні технології в підвищенні якості освіти
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Модернізація освіти
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Дитяча безпека в мережі Інтернет
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Інклюзивна освіта
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Дитяча жорстокість
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Філософія освіти
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Патріотичне виховання
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Соціалізація дітей молодшого шкільного віку
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Адаптація першокласників
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Воля як особистісна онтологія
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Образование в XXI в.: подготовка творчески активных специалистов
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Педагогические технологии адаптивной школы
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Словарь терминов
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Медиаобразовательная технология
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Педагогічний процес як система
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Обзор педагогических технологий обучения
Повніше