Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Мистецтво


Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. [Текст] : у 2 кн. Кн. 2 / Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва ; ред. (голова) В. Д. Сидоренко ; ред.: О. О. Авраменко, В. Я. Даниленко, М. О. Криволапов [та ін.]. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 654 с. : іл., фот. - Бібліогр.
Повніше

Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. [Текст] : у 2 кн. Кн. 1 / Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва ; ред. (голова) В. Д. Сидоренко ; ред.: О. О. Авраменко, В. Я. Даниленко, М. О. Криволапов [та ін.]. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 544 с. : іл., фот. - Бібліогр.
Повніше

Ваврух, Марія. Нариси з історії української культури: архітектура, образотворче мистецтво, музика, театр, кіно [Текст] / М. Ваврух, Р. Гавалюк. - Львів : Світ , 2018. - 223 с.
Повніше

Скляренко Г. Я. Українські художники: з відлиги до Незалежності [Текст] : у 2-х кн. Кн. 1 / Г. Я. Скляренко ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Ін-т проблем сучас. мистецтва. - К. : ArtHuss, 2018. - 276 с.
Повніше

Мистецтво розуміти мистецтво. Артмісія: від імпресіонізму до абстракції [Текст] / Г. О. Владимирська. - К. ; Ірпінь : Перун, 2017. - 279 с.
Повніше

Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі [Текст] / В. Гомперц ; пер. з англ.: Л. Белей, І. Зайцева, А. Корягіна. - К. : ArtHuss, 2017. - 475 с.
Повніше

Бойчукізм. Проект "великого стилю" [Текст] = Boichukism. Project of the "Grandiose art style" / упоряд., ред. В. Клименко, текст Л. Соколюк, пер. з англ. О. Кравченко. - К. : Мистецький арсенал, 2018. - 245 с.
Повніше

Булатов Данила Алексеевич. Возрождение модернизма: немецкое искусство 1945-1965 годов. Художественная теория и выставочная практика [Текст] / Д. А. Булатов. - М. : РИП-холдинг, 2016. - 439 с.
Повніше

Балух, Василь Олексійович. Культура ранньомодерної Європи [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. О. Балух, В. П. Коцур. - Харків : Фоліо, 2017. - 495 с.
Повніше

Про малярство [Текст] : навч. посібник / В. Марчак ; Укр. Акад. Дизайну. - К. : ФОП Стебеляк О. М., 2018. - 264 с. : кольор. іл. - ISBN 978-966-1635-83-7
Повніше

Цветная Вселенная: Михаил Матюшин об искусстве и зрении [Текст] / М.Тильберг; пер. с англ.: Д. Духавина, М. Ярош. - М. : Новое литературное обозрение, 2008. - 511 с.
Повніше

Энциклопедия русской живописи / Под ред. Т. В. Калашниковой. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 351 с.: ил.
Повніше

Чегусова 3. А. Декоративне мистецтво України кінця XX століття. 200 імен: Альбом-каталог. — К.: ЗАТ "Атлант ЮЕмСі", 2002. — 511 с: іл. — Укр., англ.
Повніше

Негри Л., Байло Д. Фэн-шуй для дома и офиса/ Пер. с итал. Е. В. Широниной. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2005. – 191 с.
Повніше

Малина, Валерій. Народне мистецтво півдня України. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.: на матеріалах Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. – Миколаїв: Артіль «Художній крам», 2007.
Повніше

Мировая культура и искусство [Текст]: учебное пособие / А. П. Садохин. - М.: ЗАО «БММ», 2007. - 448 с.
Повніше

Горбачов, Дмитро. Гопашно-шароварна культура як джерело світового авангарду. – Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2008. – 96 с. (Університетські діалоги, № 6)
Повніше

Кукуруза Н. В. Майстерність ведучого: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2010. – 176 с.
Повніше

Музикознавча думка Дніпропетровщини: зб. наук. статей. – Вип. 9. – Дніпропетровськ:Ліра, 2014. – 224 с.
Повніше

Музичне мистецтво: традиції та сучасність: Зб. статей за результатами VІІ Міжвуз. Наук.-практ. студ. конф., 21-22 листопопада 2013 р. / М-во культури України, Дніпропетровська консерваторія ім.. М. Глінки. – Дніпропетровськ: ЛІРА, 2014. – 142 с.
Повніше

Танець "модерн" ХХ ст.: витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція [Текст] : монографія / М. М. Погребняк ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2015. - 310 с. : рис. - Бібліогр.: с. 264-286
Повніше

Барнич М. М. Майстерність актора: техніка «обман»: навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене та доповнене. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. – 304 с.
Повніше

Кононенко В. І. Загадковий світ мистецтва: нариси з історії західноєвроп. живопису / В. І. Кононенко. – К.: Мистецтво, 2016. – 112 с.: іл.
Повніше

Искусство. Для тех, кто хочет все успеть. – М. : Издательство «Э», 2016. – 128 с. : ил. – (Энциклопедия быстрых знаний).
Повніше

Лігус О.М. Українська фортепіанна музика ХІХ - початку ХХ ст. у контексті європейського романтизму (жанрово-стильова динаміка) [Текст] : монографія / О. М. Лігус ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 222 с.
Повніше

Живописний польський портрет як пластичний образ доби модерну [Текст] : монографія / О. О. Станичнов. - Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. - 199 с. : іл. - Бібліогр.: с. 149-162
Повніше

Болт Джон. Модернізм в Україні / Джон Болт// Українська культура: культурологічний журнал.-2018.-№2.- С. 8-19
Повніше

Декоративне мистецтво (в практиці вчителя образотворчих дисциплін) [Текст] : підручник / Л. В. Плазовська. - 2-е вид., перероб. та допов. - К. : Кондор, 2017. - 308 с.
Повніше

Великие музеи мира
Повніше

Готика: Архитектура. Скульптура. Живопись
Повніше

Кашекова И.Э. Изобразительное искусство
Повніше

Список литературы по теме
Повніше

История искусства / Эрнст Гомбрих. - М. : Изд-во АСТ, 1998. - 688 с.
Повніше

Художественные проблемы искусства Древней Греции / М. А. Алпатов. – М.: искусство,1987. – 206 с.: ил.
Повніше

Великое наследие античной Эллады и его значение для современности / Ю. Д. Колпинский. – М., 1988.- 160 с.: илл.
Повніше

Искусство Древней Греции / Г. И. Соколов. – М.: Искусство, 1980. – 271 с.: ил.
Повніше

Искусство Древней Греции / Б. Р. Виппер; ред. и примеч. Н. А. Сидоровой. – М.: Наука, 1972. – 267 с.: ил.
Повніше

Список литературы по теме
Повніше

Матье М. Э. Искусство Древнего Египта / Матье М. Э. – Л.: Искусство, 1961.- 591 с.
Повніше

Готика
Повніше

Салон отверженных
Повніше

Эллинистическое и римское искусство
Повніше

Великое пробуждение. Греция. 7-5 века до н. є.
Повніше

Судьба расписной вазы
Повніше

Ревалд Дж. История импрессионизма / пер. II. В. Мелковой.— М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, ACT, 2011. — 479 с.
Повніше

История стилей изобразительных искусств / Кон-Винер Э.; Под ред. М. М. Житомирского. Изд. 3-е. — М., 2010.— 216с.
Повніше

История искусства: Художники, памятники, стили / пер. с исп. Т. В. Сафроновой, Г. Ю. Соколовой. — М.: АСТ: Астрель, 2008. - 393 с.: ил.
Повніше

Список литературы по теме
Повніше

Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве: учебное пособие для студ. - М. : Гардарики, 2006. - 395 с.
Повніше