Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Аудит


Класифікація відповідальності суб’єктів аудиторської діяльності
Повніше

Аудиторські послуги
Повніше

Понятійний інструментарій аудиторської діяльності за ЗУ "Про аудиторську діяльність"
Повніше

Теоретичні аспекти маркетингового аудиту
Повніше

Організація державного аудиту
Повніше

Аудит фінансового стану підприємства
Повніше

Організація аудиторських послуг
Повніше

Види аудиторських послуг
Повніше

Нормативна база регулювання аудиту в Україні
Повніше

Сущность и необходимость (назначение) аудита
Повніше

Место финансового контроля в системе управления организацией
Повніше

Майбутнє - аудит [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кр. Ріг, 19 грудня 2015 р.): тези доповідей / Криворіз. нац. ун-т ; ред.: О. М. Барановська, М. Л. Крапивко, В. Я. Нусінов. - Кривий Ріг : Роман Козлов, 2015. - 356 с.
Повніше

Організаційне та методичне забезпечення виконання дипломних робіт з обліку та аудиту (на здобуття освітнього ступеня "Магістр") [Текст] : навч. посібник / Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т. - 3-тє вид. - Дніпропетровськ : Біла К. О., 2016. - 246 с.
Повніше

Учет и аудит в тестах для иностранных студентов (образовательный уровень "Бакалавр") [Текст] : учеб. пособие. - Днепропетровск : Белая Е.А., 2016. - 419 с.
Повніше

Вакульчик, Елена Михайловна. Аудит по международным стандартам [Текст] / Е. М. Вакульчик, В. В. Фесенко. - Дніпропетровськ : Домінанта Прінт, 2016. - 221 с.
Повніше

Аудит управлінської діяльності: адміністративного менеджменту, бізнес-адміністрування, корпоративного управління, менеджменту підприємництва. Показники оцінки результатів, їх облік та прогнозування [Текст] : монографія / Криворіз. нац. ун-т ; за заг. ред. В. Я. Нусінова. - Кривий Ріг : Роман Козлов, 2016. - 311 с.
Повніше

Економічні, фінансово-облікові та правові проблеми діяльності підприємств [Текст] : колективна монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук. - Дніпро : Герда, 2016. - 336 с.
Повніше

Вакульчик, Олена Михайлівна. Аудит за міжнародними стандартами [Текст] : підручник / О. М. Вакульчик, В. В. Фесенко, О. О. Книшек ; Ун-т мит. справи та фінансів. - 2-ге вид., доп. та перероб. - Дніпро : УМСФ, 2018. - 180 с.
Повніше

Шірінян, Лада Василівна. Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / Л. В. Шірінян. - Київ : Центр учбової літ., 2016. - 458 с.
Повніше

Проблемні аспекти та перспективи розвитку обліку, контролю, аналізу і оподаткування суб'єктів господарювання в умовах глобалізації економіки [Текст] : колективна монографія / О. М. Брадул, И. Н. Голочалова, В. И. Цуркану [та ін.] ; Донец. нац. ун-т екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. - 434 с.
Повніше

Гуцаленко, Любов Василівна. Митний пост-аудит [Текст] : навчальний посібник / Л. В. Гуцаленко, У. О. Марчук, В. Ю. Фабіянська ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 376 с.
Повніше

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті [Текст] : навч. посібник / О. В. Сметанко [та ін.] ; ред. О. В. Сметанко ; Крим. економ. ін-т, Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 455 с.
Повніше

Увага! У вас перевірка. Організація державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (актуальні зміни до законодавства 2016-2017) [Текст] / упоряд. С. В. Пєтков. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 188 с.
Повніше

Увага! У вас перевірка. Організація державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (актуальні зміни до законодавства 2016-2017) [Текст] / упоряд. С. В. Пєтков. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 188 с.
Повніше

Финансово-хозяйственный контроль (для иностранных студентов на русском и английском языках) [Текст] : опорный конспект лекций / Ю. А. Верига [и др.] ; Полтав. ун-т экономики и торговли. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 172 с.
Повніше

Карпунь, Іван Назарович. Санація підприємств [Текст] : підручник / І. Н. Карпунь ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ін-т новіт. технолог. та упр. ім. В. Чорновола. - Львів : Магнолія 2006, 2018. – 431 с.
Повніше

Фесенко, Валерія Валеріївна. Аудит: от теории к практике [Текст] : обучающий курс / В. В. Фесенко. - 2-е изд. - Днепр: Акцент ПП, 2017. - 344 с.
Повніше

Корягіна, С.В. Маркетинговий аудит [Текст] : навч. посібник / С.В. Корягіна, М.В. Корягін; Львів. комерц. акад. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 320 с.
Повніше

Дікань Л.В. Державний аудит: навчальний посібник / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб, Н. В. Синюгіна. - К.: Знання, 2011. - 503 с.
Повніше

Аудит: підручник / Г. М. Давидов [та ін.] ; за ред.: Г. М. Давидова, М. В. Кужельного. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2009. - 495 с.
Повніше

Суха, О. Р. Аудит: навчальний посібник / О. Р. Суха. - Львів: Новий світ -2000, 2009. - 284 с.
Повніше

Лубенець, С. В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навчальний посібник / С. В. Лубенець. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 261 с.
Повніше

Аудит: навч. посібник / Янчева Л.М.,Макеєва З.О.,Баранова А.О. та ін. - К.: Знання, 2009. - 335 с.
Повніше

Огійчук, М. Ф. Аудит: організація і методика: навчальний посібник для вузів / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. - К.: Алерта, 2010. - 584 с.
Повніше

Основи аудиту: навчальний посібник / С.І. Дерев'янко, С.О. Олійник, Н.П. Кузик. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 328 с.
Повніше

Пшенична, А. Ж. Аудит : навчальний посібник / А. Ж. Пшенична. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.
Повніше

Савченко, В. Я. Аудит: навчальний посібник / В. Я. Савченко. - 2-е изд. - К.: КНЕУ, 2006. - 328 с.
Повніше

Алборов, Р. А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК : учеб. пособие / Р. А.Алборов. - 3-е изд. - М. : Дело и сервис, 2004. - 463 с.
Повніше

Немченко, В. В. Практичний курс внутрішнього аудиту : підручник / В. В. Немченко, В. П. Хомутенко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 240 с.
Повніше

Жминько, С. И. Внутренний аудит: учеб. пособие / С.И. Жминько, О.И. Швырёва, М.Ф. Сафонова. - Р-на-Д.: Феникс, 2008. - 316 с.
Повніше

Організація і методика аудиту/ Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. - К.: Каравела, 2004. - 568 с.
Повніше

Гончарук Я. А. Аудит: Навч. посіб. — К.: Знання, 2007.
Повніше

Список видань
Повніше