Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Педагогіка


Матеріали для написання реферату:
 


До сучасних освітніх технологій відносяться акмеологічні технології, що спрямовані на саморозвиток особистості. Необхідність розробки акмеологічних технологій пов’язана з тим, що кожна людина має навчитися перетворювати власні особистісні й діяльнісні ресурси на засіб оптимізації саморозвитку і самозмін. Акмеологічні технології мають гуманістичний характер, оскільки спрямовані на виховання поважного ставлення до розвитку й удосконалення власного особистісно-професійного потенціалу, визнання і сприйняття іншої людини, її обдарувань. 
Розробляючи акмеологічні технології, слід дотримуватися певних вимог, а саме: вони мають бути варіативними, адаптованими до несприятливих умов, нестандартних ситуацій; їх гнучкість повинна забезпечувати саморегуляцію, самокорекцію суб’єктів діяльності; дотримання інтеграційного характеру, сутність якого полягає у заміні елементів різних типів і видів акмеологічних технологій.
  Прикладом акмеологічних технологій є рефлексивний практикум як програма розвитку та активізації творчого потенціалу її учасників, що базується на втіленні прийомів саморозвитку й самовдосконалення в практику вищої школи. Суть рефлексивного практикуму полягає в актуалізації потреб учасників в особистісному і професійному саморозвиткові; позбавленні стереотипів минулого досвіду, що утруднюють творчу самореалізацію майбутніх фахівців; інтегруванні ресурсів у нову гармонійну цілісність. Участь у рефлексивних практикумах виховує у студентів ініціативність, впевненість у власних силах, комунікативність, ділові якості. 
Богосвятська А. Акме - вищий ступінь індивідуального розвитку // Сучасна школа України, 2015. -№ 8. -  С. 4-12

Поняття акмеології як науки про розвиток дорослих людей у 1928 р. увів доктор психологічних наук М. О. Рибніков.
Акме - це зорієнтованість на життєвий успіх і розвиток творчого потенціалу, на досягнення вершини в розвитку. Це стан людини, яка завжди усвідомлює, наскільки вона реалізувалася як громадянин, фахівець, сім'янин.
Слово «Акме» походить від «axis» (вістря) і означає «пік, вершина, вищий ступінь чогось, цвіт, розквіт. Бути в акме означає перебувати в розквіті сил, на піку розвитку.
Ще у 20-Х pp. XX ст. психологи, розглядаючи людину-суб'єкт як центр організації буття, розкрили її здібності до саморозвитку, самовизначення, самовдосконалення. Основними ознаками називали здатність удосконалюватися, досягати наивищого рівня розвитку, ідеалу.
  Кожна людина є носієм універсальних статусно-рольових, ціннісно-смислових, духовних ресурсів. Протягом життя вона повинна якнайповніше розкрити й реалізувати свої природні схильності та здібності. Усі аспекти зрілості людини - фізичний, психічний, особистісний - пов'язані між собою, але людина не досягає всіх вершин одразу. Акме спортивних досягнень може не збігатися із зрілістю особистісних відносин, а вершини наукових досягнень не завжди припадають на пік здоров'я тощо. 
Термін «акме» тлумачать неоднозначно. Одні автори, говорячи про «акме», мають на увазі пік здоров'я людини, або пік її особистісного розвитку, або час, коли її діяльність сприяє бажаному матеріальному чи духовному результату. При цьому вона перебуває на вершині недовго.
  Інші дослідники під терміном «акме» розуміють довший період в житті дорослої людини, коли вона проявляє більшу громадянську активність і водночас творчо й продуктивно реалізує свій професійний потенціал У важливій для себе галузі.
Досягнення акме - це результат взаємодії багатьох об'єктивних і суб'єктивних умов та обставин у житті людини. Талант, здібності, фізичне та психічне здоров'я можуть розглядатися як суб'єктивні чинники, а умови виховання, навчання, якість освіти тощо - як об'єктивні чинники цього процесу. Кількісно-якісні показники акме визначаються певною мірою тим, який у людини сформувався світогляд, загальний та спеціальний інтелект, якими моральними принципами вона володіє.
Акмеїчна особистість - це особа, потребою й основною життєвою цінністю якої виступає прагнення максимально розкрити і проявити себе.
Акмеологія намагається дати відповіді на низку запитань. Як активізувати себе? Як досягти успіху в житті? Як досягти акме - вершини своїх можливостей? У чому полягає сенс життя? У чому призначення людини? Де особиста істина та власний шлях, як їх знайти?
Людина, яку вивчає акмеологія, постає крізь її предметно-цільову призму як найвища цінність природи і творець суспільства.
Михайлова А. Г. Акмеологія: нова якість вищої технічної освіти // Педагогіка та психологія, 2013. -№ 2. -  С. 94-104

Вивчається одна з актуальних проблем сучасної педагогіки - проблема формування творчої особистості майбутнього фахівця. Актуальною є проблема пошуку педагогічних технологій. Розглядається акмеологічний підхід як інноваційна технологія, яка забезпечує нову якість освіти.
Застосування акмеології до змісту освіти, технологій навчання й виховання студентів технічного навчального закладу являє собою переведення закладу з режиму функціонування до режиму розвитку, при цьому підвищується і якість освіти, тому, що в усіх суб'єктів освіти систематизуючими стають пізнавальні мотиви, навчання стає внутрішньою проблемою, а творче переосмислення дійсно стає провідним. Необхідність акмеологічного підходу в навчально-виховному процесі вищого технічного навчального закладу очевидна, оскільки суспільство очікує, щоб майбутні спеціалісти були комунікабельними, креативними, самостійно мислячими особистостями, які прагнуть до успіху й уміють самостійно будувати індивідуальну траєкторію розвитку.
  Розглянуто інноваційні технології, які підвищують якість освіти. До інноваційних освітніх технологій деякі вчені відносять наступні педагогічні технології: інтерактивну, інформаційну, модульну і проектну технології, технологію різнорівневого навчання, технологію розвитку критичного мислення, особово орієнтоване навчання і моделююче. Оскільки успішність соціалізації залежить від ціннісних орієнтацій і стосунків, які складають ядро особистості і це визначається запасом отриманих знань, умінь і навичок, які характеризують студента як суб'єкта діяльності, ми прийшли до висновку, що необхідно використовувати акмеологічні технології. Акме-технології спрямовані на формування мотиву самоствердження. Вони допоможуть студентам пізнавати себе. Кінцевий результат використання акме-технологий - стійка здатність до самостійного вибору, самоудосконалення, самореалізації в соціокультурних умовах. Перспективу подальшого дослідження складає теоретичне обґрунтування моделі формування професійно творчого фахівця на засадах акмеологічного підходу.

Крилова С. Краса вчинків та відносин як критерій "акме" в процесі соціалізації: методологія соціальної метаантропології // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія Психологія педагогіка соціальна робота, 2013. -№ 1. -  С. 28-32

На основі філософії персоналізму та метаантропології розвивається авторський методологічний підхід до аналізу краси в соціальному бутті людини, який визначається як соціальна метаантропологія і дає можливість сформулювати критерій вищіх досягнень особистості в процесі соціалізації. Даний критерій трактується як внутрішня краса людини - краса вчинків та відносин.
Яким може бути критерій "акме" - вищих досягнень особистості - в процесі соціалізації, що буде одночасно і виразом смислу соціалізації? Вважається, що таким критерієм може бути названа внутрішня краса людини - краса вчинків та відносин. У даному своєму вимірі краса постає екзистенціальною, більше того, онтологічною основою цілісності соціального буття людини.
  Проте у сучасному суспільстві феномен краси часто-густо розглядають лише як зовнішній феномен, а тому плутають з гламуром та гламурністю. Красу тлумачать як товар, за допомогою якого можна досягти успіху в житті, нав'язуючи певні стереотипи поведінки в соціумі, що призводить до нереалізованності, логофрустрації, маргіналізації людини в суспільстві. Проте в данному випадку мова іде не про красу, а про гламур -соціальне явище, що означає установку на домінанту зовнішньої краси, яка відповідає стереотипам свого часу. Гламур як соціальне явище існує у будь-якому часі та в будь-якій культурі, але воно стає сутнісною ознакою соціуму і починає свідомо формуватися цілою індустрією лише в суспільстві масового споживання ХХ ст. На відміну від гламуру, "гламурність є не стільки соціальне, скільки екзистенціальне явище. Гламурність - це якість особистості, міра засвоєння нею гламуру, індивідуальний вектор гламуру". Проте і гламур, і гламурність при всіх своїх відмінностях однаково протилежні красі; зацикленість на них часто-густо породжує викривлену, деперсоналізовану соціалізацію, тоді як орієнтація на красу, в її зовнішніх і внутрішніх проявах означають персоналістичну соціалізацію - таку соціалізацію, яка не придушує особистісне начало, а навпаки актуалізує його. А такі внутрішні виміри краси, як краса вчинків та відносин, означають найвищі сплески соціалізації, коли персональне та суспільне поєднується, більше того, персональне стає розвитком суспільного. У контексті креативної діяльності мова може йти про розвиток нобелівського потенціалу особистості. Ця когнітивна метафора є цілком доречною щодо людини, яка в своїй креативності виходить на світовий рівень і починає змінювати буття людства.
  Отже, екзистенціально-естетичний підхід в аналізі соціальних систем наголошує на вирішальній ролі екзистенціального вибору та особистісної відповідальності у формуванні проекту спрвжньої соціалізації, суть якого можна й потрібно оцінювати за допомогою концепту "краса".
Це дозволяє зрозуміти, що гламурність, на відміну від краси, означає деформацію цілісності в бутті особистості та суспільства; виявляючи себе у естетичній, моральній, інтелектуальній, політичній формах, вона призводить до формалізації і дегуманізації процесу соціалізації. В межах підходу соціальної метаантропології як теорії буденного, граничного й метаграничного буття людини та соціуму гламурність є феноменом буденного буття людини в соціумі, краса вчинків та відносин - граничного й метаграничного вимірів буття. В цих вимірах особистість набуває "акме" як процес неповторної творчої актуалізації, що стимулює актуалізацію всього суспільства.
Пудрій Н. Г. Акмеологічний підхід в управлінській діяльності директора школи // Управління школою, 2015. -№ 34/36. -  С. 15-26

Як сформується творча особистість учня, його спроможність використати можливості ринкової економіки, демократизації суспільного життя, розвитку громадянського суспільства для своєї оптимальної, успішної самореалізації - показники успішності реформування системи освіти в Україні.
В Національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті зазначено, що головна мета української освіти - створити умови для особистісного розвитку та творчої самореалізації кожного громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися впродовж життя.
  Актуальність теми зумовлено тим, що сьогодні ефективність реформування освіти залежить від спроможності школи поступово перейти від традиційної моделі навчально-виховного процесу (ключова фігура - вчитель - є носієм знань, які передає учням та оцінює результативність цього процесу) до моделі партнерства адміністрації з учителем та учнями в процесі формування їх компетентностей. Йдеться про спроможність використовувати знання для вирішення практичних завдань за умов цивілізованої конкуренції, а не про закріплення певної кількості знань.
Акмеологічний підхід вивчає основні характеристики розвитку особистості на етапі становлення зрілості, його досягнення, стимулює механізми опанування висот професіоналізму, творчості, майстерності. Сучасність вимагає вчителя нової формації: віртуозного майстра, професіонала-новатора, фахівця з покликанням винахідника, раціоналізатора, дослідника-експериментатора, гуманіста, ерудита, діагноста. 
Створена модель акмеологічної системи школи як сучасного закладу, в якому ефективно діє освітня соціалізація обдарованих учнів у різних напрямах, зорієнтована на забезпечення життєвого успіху (в гармонії індивідуального та суспільного) його учнів.
  Керівник такого закладу - творча особистість, якій притаманне нове мислення в усіх сферах життя, а її становлення відбувається через неперервне навчання, що сприятиме розвиткові акмеологічної компетентності під час формування управлінської команди та проведення кадрової роботи.
Якщо в управлінні закладом пріоритетними є акмеологічні ідеї, то це сприяє продукуванню якісного освітнього продукту, і в кінцевому результаті - підвищенню якості освіти взагалі.
Акмеологічна компетентність керівника має декілька напрямів, найважливіший серед яких - розвивати акмеологічні компетентності як учителів, так учнів, задіяти всі механізми для стимулювання мотивації до високих досягнень.
Акмеологічні концепції шкільної освіти є актуальними та зумовлені низкою причин, які притаманні більшості навчальних закладів України.
Банькова, Світлана Формування конкурентоспроможної особистості // Сучасна школа України, 2015. -№ 8. -  С. 49-65

Акмеологічний підхід до змісту освіти, технологій навчання й виховання учнів дає змогу перевести школу із режиму функціонування у режим розвитку. При цьому значно підвищується і якість освіти, тому що навчання стає внутрішньою потребою, а творче переосмислення дійсності стає провідним. Необхідність акмеологічного підходу в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи очевидна, оскільки суспільство очікує від школи, що її випускники будуть комунікабельними, креативними, мислячими особистостями, які прагнуть до успіху й уміють самостійно будувати індивідуальну траєкторію розвитку.
Акмеологічні прийоми і технології пропонують практичне вирішення питання особистісного та професійного успіху. Пошук оптимальних, найбільш ефективних способів, що впливають на якість освіти, в останні роки лише розширюється.
Створюються нові педагогічні технології, актуалізуються уже відомі, оскільки усе більш явною стає неспроможність традиційної освітньої системи відповідати новим соціокультурним та економічним вимогам. 
   Першочергове завдання вчителя - працювати над розвитком життєвих компетентностей учнів, розвивати їх практичний характер та практичну життєву значущість.
Зрозуміло, що лише за умови достатньої сформованості різноманітних інтересів, знань, умінь, життєвого досвіду особистості, мотивів на успішність учень з інтересом долучається до навчання, праці та моделює наслідки власної майбутньої життєдіяльності. Отже, життєва компетентність дитини -це основа розвитку особистості.Безперечно, вплив особистості вчителя на формування життєвої компетентності учня особливий. Тому вчитель повинен ефективно працювати, професійно вдосконалюватися та творчо зростати, адже педагог не лише той, хто вчить, а й той, хто вчиться.
Однією з акмеологічних умов професійного росту вчителя є самоосвіта. 
Сучасна школа повинна давати якісну освіту. Акмеологічний підхід дає змогу вирішити цю проблему не лише ефективно, а й досить оперативно.
Якість освіти може розглядатись у контексті акмеології. У розвитку життєвих компетентностей особистості, формуванні її ціннісних орієнтацій і ставлень важливою є «самостійність», зокрема: самоосвіта, саморозвиток, самореалізація, самопізнання, самовдосконалення тощо. Враховуючи це, провідним завданням практичної діяльності є прагнення навчити учнів переносити способи вирішення навчальних ситуацій на життєві, використовуючи при цьому універсальні навички моделювання, аналізу, синтезу, узагальнення, вміння швидко адаптуватись у сучасному самостійному житті, цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізаци у професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави.

Ковганич, Галина Концептуальні засади розвитку акмеологічного навчального закладу // Завуч (Шкільний світ), 2015. -№ 12. -  С. вкладка

Акмеологічний навчальний заклад - це заклад високої якості освіти, високих досягнень та успіхів кожного педагога й учня. Освіта в акмеологічному навчальному закладі має закласти, з одного боку, основу для майбутньої успішної суспільної реалізації особистості, а з іншого - вести дитину протягом навчання й виховання як успішну, створюючи зовнішні й передбачаючи внутрішньоособистісні механізми успіху.
Мета діяльності акмеологічного закладу - розвивати життєво компетентну особистість, здатну успішно інтегруватися в систему соціальних відносин шляхом інтеріоризації нормативних уявлень про успіх і реалізацію активної позиції у визначенні власних життєвих орієнтирів.
Основні завдання акмеологічного закладу:
• різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування духовно-моральних цінностей;
• створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), забезпечення психологічного супроводу успішного розвитку й саморозвитку особистості;
• упровадження перспективних технологій життєтворчості, моделей досягнення життєвого й соціального успіху;
• упровадження комплексної акмеологічної діагностики навчально-виховного процесу, спрямованої на досягнення успіху, виховання учня як творця і проектувальника власного життя;
• підвищення акмеологічної культури педагогів, стимулювання їх на досягнення високих професійних результатів;
• інтеграція зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських і благодійних організацій.
Цілісний розвиток особистості й поетапне формування соціальної успішності можливе за таких психолого-педагогічних умов:
• спрямування навчально-виховного процесу на формування життєвої стратегії, вирішення життєвих проблем учня під час його взаємодії з педагогами;
• застосування педагогічних технологій якісно нового, акмеологічного рівня, який забезпечує успіх і високі досягнення у навчанні кожного учня;
• створення в закладі акмеологічного освітнього простору;
• інтеграція виховних впливів акмеологічного освітнього простору;
• підготовка педагога, який повинен знати технології розвитку творчості й обдарованості;
• упровадження акмеологічного моніторингу.
Акмеологічний освітній простір - це простір спільного буття, перетворений усіма суб'єктами науково-виховного процесу у чинник інтегративного впливу на процес розвитку й самореалізацію особистості. Простір передбачає партнерство, взаємодію всіх зацікавлених суб'єктів, координацію зусиль у вирішенні проблем розвитку й саморозвитку учня. Це система взаємодій, впливів та умов становлення особистості, а також можливостей для її розвитку.
Акмеологічні освітні технології - це технології, спрямовані на саморозвиток учнів відповідно до їхніх природних задатків (здібностей, обдарувань) в умовах реалізації освітніх програм; на досягнення кожним учнем своїх найвищих результатів за умови поєднання зусиль партнерів навчально-виховного процесу, що забезпечують педагогічний супровід вихованців (керівники гуртків, практичний психолог, соціальний педагог, методисти).
Замовити повніше сторінки з періодичних видань скористуйтесь послугою 
  

електронної доставки документів  ЕДД