«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор КЗК «ДОУНБ»

                    Н. М. Тітова

« 02 » січня 2020 р.
ПРАВИЛА
КОРИСТУВАННЯ КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ КУЛЬТУРИ
«ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БIБЛIОТЕКА
ІМЕНІ ПЕРВОУЧИТЕЛІВ СЛОВ’ЯНСЬКИХ КИРИЛА І МЕФОДІЯ»1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування Бiблiотекою розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про бiблiотеки i бiблiотечну справу», Типових правил користування бібліотеками України, із змінами і доповненнями, затверджених наказом Міністерства культури України від 19.04.2017 № 340 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 17 травня 2017 р. за № 635/30503. Наказом Міністерства культури України від 15.10.2013 № 983 «Про затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності», Статуту Бібліотеки, затвердженого рішенням Дніпропетровської обласної ради 14.05.2010 № 709-24/У, і визначають порядок обслуговування користувачів Бібліотеки з урахуванням характеристики її фондів та основних напрямів діяльності, визначених Статутом Бібліотеки.

1.2. Бібліотека, як бiблiотечно-бiблiографiчний, культурно-просвiтницький i науково-допомiжний соцiальний iнститут, забезпечує збирання, збереження i загальнодоступнiсть документально-iнформацiйних ресурсiв (книг, документiв та iнших носiїв iнформацiї), свободу вибору лiтератури та сучаснi форми iнформацiйного забезпечення користувачiв.

1.3. Бiблiотека забезпечує державнi гарантiї громадянам безкоштовностi основних видiв бiблiотечних послуг у відповідності до Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності. Платнi послуги надаються за запитами користувачiв; розмiр оплати та перелiк платних послуг визначаються адмiнiстрацiєю у вiдповiдностi з чинним законодавством України та постановою Кабінету Міністрів України.

1.4. Бiблiотека, орiєнтована на принципи iнтелектуальної свободи, гарантує громадянам, пiдприємствам, установам, органiзацiям право на доступ до бiблiотечних фондiв та одержання бiблiотечних послуг.

1.5. Бiблiотека, керуючись принципами наукового формування фонду, гуманізації i демократизацiї суспiльства, гарантує збереження творiв друку незалежно вiд полiтичних, релiгiйних переконань авторiв.

1.6. Бiблiотека, згiдно з чинним законодавством України, зберiгає таємницю запитiв читачiв, не допускає використання даних про читачiв з будь-якою метою, крiм наукової.

1.7. Читачi i працiвники бiблiотеки зобов’язанi бути взаємно ввiчливими, не вживати лексику, яка б принижувала гідність інших осіб, виконувати Правила користування бiблiотекою, дотримуватись тишi, чистоти i порядку, дбайливо ставитись до фонду та майна Бiблiотеки. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до Бібліотеки не допускаються. Палити в Бібліотеці суворо заборонено.


2. ПОРЯДОК ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування в КЗК «ДОУНБ», яке здійснюється у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації.

Надання доступу до мережі Інтернет, доступу до фондів рідкісних і цінних документів здійснюється за окремими правилами.

Особи, якi тимчасово проживають в м. Днiпро, знаходяться у вiдрядженнi, тощо мають право користуватись фондом бiблiотеки тiльки в читальних залах.

2.2. Дiти до 16-и років вiдвiдують бiблiотеку з дозволу i на основi документiв їх батькiв та особистого свiдоцтва про народження.

2.3. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.4. Запис користувачів до Бібліотеки здійснюється у відділах обслуговування користувачів (вул. Ю. Савченка, 10, пр. Д. Яворницького, 18, вул. Байкальська, 78).

2.5. Під час запису до Бібліотеки користувач ознайомлюється з Правилами та особистим підписом підтверджує зобов’язання їх дотримуватися.

2.6. Для запису до Бібліотеки фізичні особи пред’являють документ, що посвідчує особу, та заповнюють реєстраційну картку, в якій зазначають прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надають письмову згоду на обробку персональних даних.

2.7. Бібліотека здійснює обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності. Персональні дані заносяться до БД «Читач».

2.8. Персональні дані, надані користувачем, є конфіденційними і можуть бути використані лише працівниками Бібліотеки, які здійснюють обробку персональних даних у рамках виконання службових обов’язків, та в історичних, статистичних чи наукових цілях (у знеособленому вигляді).

2.9. Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт Бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

2.10. Користувачам Бібліотеки видається постійний читацький квиток, оформлення якого у вигляді пластикової картки є платною послугою, і здійснюється відповідно до Порядку надання платних послуг Бібліотекою.

2.11. Оформлення пільгових категорій користувачів, Героїв України, учасників ООС (АТО), учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, заслужених працівників культури України, бібліотечних працівників, студентів спеціалізації «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» закладів вищої освіти, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, багатодітних матерів (за наявності відповідних документів) здійснюється безоплатно, шляхом оформлення реєстраційної картки та занесення в БД «Читач» без видачі читацького квитка.

2.12. Читацький квиток дiйсний протягом 1 (одного) календарного року. Щорiчно з першого сiчня проводиться перереєстрацiя читачiв.

2.13. Для перереєстрації постійного читацького квитка користувачеві необхідно надати читацький квиток і документ, що посвідчує особу, та повідомити про зміни у відомостях про себе, якщо такі відбулися за рік (зміна місця проживання, роботи / навчання тощо).

2.14. Відвідувачі соціокультурних заходів Бібліотеки (виставок, презентацій, конференцій, круглих столів тощо) одержують контрольний листок, або реєструються в «Обліковому листі», що дає їм право на відвідування бібліотеки, користування бiблiотечними каталогами, картотеками, отримання довідок.

2.15. При вiдвiдуваннi бiблiотеки користувач пред'являє черговому бібліотекарю читацький квиток i одержує контрольний листок або реєструється у спеціальному листі обліку читачів у чергового спеціалізованого відділу. При виходi з бiблiотеки читач повертає черговому бібліотекарю контрольний листок з вiдмiтками бібліотекаря відділу обслуговування або розписується у спеціальному листі обліку читачів.

2.16. У разі втрати читацького квитка користувач має пред’явити документ, що посвідчує особу, подати заяву про надання йому дубліката читацького квитка та повинен відшкодувати вартість виготовлення дубліката.


3. ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

3.1 При кожному відвідуванні Бібліотеки користувач надає працівникові Бібліотеки читацький квиток і отримує контрольний листок.

3.2. Перед входом до зони обслуговування Бібліотеки користувачеві необхідно здати до гардероба верхній одяг, великогабаритні сумки, портфелі та рюкзаки, розмір яких перевищує 30х15х20 см.

3.3. При вході до зони обслуговування користувач повинен показати черговому бібліотекарю читацький квиток та контрольний листок.

3.4. На виході із зони обслуговування після закінчення роботи у Бібліотеці користувач забирає свій читацький квиток та залишає контрольний листок з відмітками про повернення документів із фондів Бібліотеки, які видавалися в тимчасове користування.

3.5. Порядок замовлення документів в читальних залах:

для замовлення документів користувач повинен перевiрити їх наявнiсть в читацьких каталогах бiблiотеки i заповнити на кожний документ листок замовлення;

у відділі обслуговування читач пред'являє читацький квиток, контрольний листок (при наявності), листки замовлень. Одноразово можна замовити не бiльше 10 документів;

прийом замовлень вiд читачiв i видача їм документів припиняється за 30 хв. до кiнця роботи відділу обслуговування;

видання з пiдсобних i спецiалiзованих фондiв читач отримує протягом 3-10 хв., а з основного книгосховища: вул. М. Грушевського, 89 – на другий день пiсля 14.00 годин, зі сховища періодичних видань: вул. Я. Мудрого, 10 – один раз на тиждень;

замовлена з книгосховища лiтература зберiгається на бронеполицi 10 днiв. При необхiдностi читач може за телефоном або особисто продовжити термiн зберiгання;

замовленi користувачами документи перевiряються на наявнiсть всiх сторiнок i вкладок: користувачем — при одержанні замовлених документів, бiблiотекарем — при поверненні використаних користувачем документів;

в разі виявлення дефектів користувач повинен попередити бібліотекаря негайно, в іншому разі відповідальність за виявлені дефекти несе користувач. При цьому бібліотекар зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку;

при поверненнi користувачем документів на контрольному листкові або у листі обліку читачів робиться вiдповiдна вiдмiтка.

3.6. Автоматизоване замовлення документів:

скористуватися послугою автоматичного замовлення літератури можливо після авторизації на веб-сайті бібліотеки або в локальній мережі. Це дає можливість користувачам бібліотеки управляти корзиною замовлень, мати можливість перегляду свого читацького формуляра, як на комп’ютерах бібліотеки, так і з віддалених комп’ютерів, що мають доступ до Інтернет.

3.7. Порядок користування фондом, який видається додому (послуга абонементу)[1]:

читач може одержати додому книги у відділі абонемента та у спеціалізованих відділах, де організована така послуга: не бiльше 5 видань термiном до 30 днiв. Строк користування новими журналами й iншими творами друку пiдвищеного попиту – до 10 днiв за узгодженням з працiвниками відділів;

за кожен отриманий примiрник документу читач повинен розписатися в прикнижковому формулярi. При поверненні документу – запис книговидачi погашається розписом бiблiотекаря;

перелік документів, які видаються додому зі спеціалізованих відділів встановлюють працівники відповідних відділів.

3.8. Міжбібліотечний абонемент (МБА) – форма бібліотечного обслуговування, заснована на взаємному використанні бібліотечних фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек. Абонентом МБА обласної наукової бібліотеки може стати будь яка юридична особа.

3.9. Правила роботи з документами в читальних залах:

згідно з п. 12 Типових правил Бібліотека самостійно визначає документи, користування якими відповідно до законодавства здійснюється виключно в читальних залах, та встановлює кількість документів, що одночасно можуть бути видані користувачеві;

для одержання документів із фондів Бібліотеки в тимчасове користування в читальних залах користувач самостійно (або за допомогою чергового бібліографа) здійснює їх пошук у каталогах, картотеках, базах даних Бібліотеки;

власноручно, чітко, розбірливо (тільки ручкою) заповнює бланк вимоги на документ установленого зразка, де вказує своє прізвище, номер читацького квитка, дату, шифр видання; мовою оригіналу – прізвище автора, назву, рік і місце видання, том, випуск, ставить свій підпис і подає вимогу на кафедру видачі документів;

під час замовлення комплектів періодичних або продовжуваних видань користувач заповнює бланк вимоги окремо на кожний річний комплект;

неправильно заповнені вимоги повертаються користувачеві на доопрацювання, консультацію щодо правильного заповнення вимоги надає черговий бібліограф;

одночасно для роботи в читальних залах користувачеві видається не більше 10 документів. Кількість документів, виданих користувачеві впродовж дня, не обмежується;

під час видавання документів користувачеві бібліотекар звіряє із вимогами їхню кількість, перевіряє кожен документ на наявність пошкоджень та робить відповідні позначки в контрольному листку;

під час повернення документів користувачем бібліотекар звіряє їхню кількість із записом у контрольному листку та перевіряє документи на наявність пошкоджень. У разі виявлення нових пошкоджень, не зафіксованих при видаванні документів, відповідальність покладається на користувача;

у разі відсутності у фонді Бібліотеки потрібного документа користувач, відповідно до ст. 22 Закону, має право замовити і отримати його з іншої бібліотеки через міжбібліотечний абонемент. Такі документи надаються для опрацювання виключно в читальних залах Бібліотеки.

3.10. Видача документів із фондів Бібліотеки припиняється за 30 хв. до години, визначеної відповідним режимом як час завершення обслуговування користувачів Бібліотеки.

3.11. Користувач має повернути документи черговому бібліотекарю не пізніше ніж за 10 хв. до години, визначеної відповідним режимом як час завершення обслуговування користувачів Бібліотеки. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря в контрольному листку.

3.12. У випадку втрати контрольного листка користувач може залишити Бібліотеку лише з дозволу чергового бібліотекаря, який повинен проконтролювати факт отримання та повернення документів цим користувачем. Для продовження роботи в читальних залах користувачеві надається дублікат контрольного листка.

3.13. Документи замовлені з фонду Відділу центрального книгосховища, які користувач замовив, але не брав на опрацювання, зберігаються на бронеполицях: художня література впродовж 30 календарних днів, галузева література – 14 календарних днів. У разі необхідності термін може бути продовжений ще на 7 календарних днів з можливістю надання цих документів іншим користувачам.

3.14. Особливості користування документами в читальному залі рідкісних і цінних книг:

право користування документами в читальному залі Сектора рідкісних і цінних документів (СРЦД) надається користувачам, які мають постійний читацький квиток Бібліотеки;

особам без постійного читацького квитка, як виняток, може бути надано дозвіл на право обслуговування документами в СРЦД у разі надання офіційного гарантійного листа від установи, в якій працює особа;

працювати з рідкісними і цінними документами дозволяється вик­люч­но в ЧЗ РЦК;

порядок надання документів для роботи у СРЦД регулюється окремими правилами.

3.15. Особливості користування документами відкритого доступу:

відкритий доступ до фонду – бібліотечне обслуговування, за якого користувачі бібліотеки мають можливість самостійно шукати та вибирати документи в бібліотечних фондах. Документи відкритого доступу – документи на традиційних та електронних носіях, що представлені в бібліотечному фонді, до якого надається відкритий доступ;

репертуар документів відкритого доступу, які є у читальних залах Бібліотеки, та термін їхнього експонування самостійно визначаються Бібліотекою з урахуванням: актуальності видання та попиту користувачів; наявності документа в Бібліотеці на момент експонування, у т. ч. конкретного номера, випуску, тому тощо; можливостей забезпечення збереженості документа під час експонування.

3.16. Правила користування комп’ютерами Бібліотеки:

користувачі Бібліотеки мають право безкоштовно користуватися комп’ютерами, які є власністю Бібліотеки та встановлені у читальних залах відділів обслуговування та РТЦ;

обслуговування користувачів Інтернет-центрів регламентується окремими правилами [2];

консультації з приводу пошуку інформації в електронних ресурсах надає черговий бібліотекар / бібліограф;

доступ до електронних ресурсів може бути обмежений з технічних причин, у разі виникнення загрози кібератак тощо; бібліотека не відповідає за некоректну роботу зовнішніх електронних ресурсів;

файли, створені користувачем на комп’ютері, який є власністю Бібліотеки, зберігаються до перезавантаження комп’ютера, а потім автоматично видаляються;

користувачам Бібліотеки дозволяється під час роботи за комп’ютерами, які є власністю Бібліотеки: використовувати лише те програмне забезпечення, що встановлено на цих комп’ютерах; підключати до цих комп’ютерів з дозволу чергового бібліотекаря/бібліографа лише сучасні носії інформації – usb flash накопичувачі, перевіривши їх антивірусним програмним забезпеченням, яке встановлено на цих комп’ютерах.

користувачам Бібліотеки не дозволяється під час роботи за комп’ютерами, які є власністю Бібліотеки: підключати до цих комп’ютерів будь-які електронні пристрої (смартфони, фотоапарати тощо); використовувати застарілі носії інформації: гнучкі магнітні диски (дискети), оптичні компакт-диски тощо; встановлювати та використовувати стороннє програмне забезпечення, а також псувати чи модифікувати налаштоване комп’ютерне обладнання або програмне забезпечення; використовувати комп’ютер для потреб, не пов’язаних з пошуком інформації; самостійно вмикати / вимикати живлення комп’ютерів, намагатися самостійно розв’язувати проблеми з обладнанням або програмним забезпеченням комп’ютера, які виникають у процесі роботи; здійснювати будь-які дії, що можуть зашкодити комп’ютерному обладнанню: самостійно переміщувати системні блоки комп’ютерів, монітори, від’єднувати від системних блоків клавіатури, мишки та аудіонавушники тощо;

захаращувати робоче місце біля комп’ютера;

користувачі Бібліотеки мають право користуватися власними портативними комп’ютерами у спеціально відведених місцях без використання звукових сигналів.


4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

4.1. Відповідно до ст. 20 Закону «Про бібліотеки і бібліотечну справу» Бібліотека має право самостійно встановлювати перелік платних послуг.

4.2. Формування переліку платних послуг здійснюється з урахуванням попиту користувачів Бібліотеки на конкретні послуги і можливостей Бібліотеки щодо їх надання.

4.3. Порядок надання платних послуг регламентується Положенням про платні послуги.


5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

5.1. Права користувачів, відповідно до ст. 22 Закону «Про бібліотеки і бібліотечну справу»:

безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;

безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;

безоплатно одержувати інформацію iз фондiв iнших бiблiотек через мiжбiблiотечний абонемент (МБА);

безоплатно здiйснювати попереднє замовлення на лiтературу iз фонду бiблiотеки по телефону, факсу, електронній пошті, через веб-сайт бібліотеки, іншими засобами; безоплатно користуватись веб-сторінкою, іншими інформаційними ресурсами бібліотеки в мережі Інтернет;

одержувати для опрацювання поза бібліотекою з фонду відділу абонемента та інших спеціалізованих відділів, що здійснюють видачу документів додому, не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів;

виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі;

користуватися рідкісними та цінними документами, періодичними (за встановленим переліком), довідковими виданнями, а також виданнями, одержаними через МБА, тільки в читальних залах;

отримати відсутні в бібліотечному фонді потрібні документи (або копії) з інших бібліотек через МБА та за допомогою електронної доставки документів (ЕДД);

реалізувати свої духовні, нацiонально-культурнi потреби i творчі можливості, приймаючи участь в культурно-масовій дiяльностi бiблiотеки: засіданнях клубів за інтересами, творчих зустрічах в лiтературнiй та музичній вітальнях, читацьких конференціях, диспутах, літературних вечорах та ін.;

брати участь в громадському управлiннi бiблiотекою;

здійснювати матеріальну підтримку бiблiотеки, фінансувати бiблiотечнi програми, творчі починання, представляти i захищати її інтереси.

5.2. Обов’язки користувачів, відповідно до ст. 23 Закону «Про бібліотеки і бібліотечну справу»:

знати і дотримуватися Правил користування Бібліотекою;

у разі пошкодження документа, одержаного з фондів Бібліотеки, – здійснити його ремонт власним коштом. Якщо пошкоджений документ не підлягає ремонту, користувач повинен замінити його рівноцінним або копією;

у разі втрати документа, одержаного з фондів Бібліотеки, – здійснити його заміну рівноцінним документом або відшкодувати втрату в розмірі, визначеному Бібліотекою;

під час запису до Бібліотеки або перереєстрації фізичні особи повинні надати: документи, що посвідчують особу, строк дії яких не закінчився на дату запису / перереєстрації, достовірні відомості про себе / інформацію про зміни у відомостях про себе, якщо такі відбулися.

5.2.1. Користувачі Бібліотеки зобов’язані:

повідомити Бібліотеку про втрату читацького квитка та звернутися з письмовою заявою про виготовлення дубліката відповідно до п. 2.16 Правил.

дбайливо ставитися до: документів із фонду Бібліотеки та з фондів інших бібліотек, отриманих через міжбібліотечний абонемент; каталогів і картотек; будівель, споруд, приміщень, іншого майна, яке є комунальною власністю і перебуває на балансі Бібліотеки;

під час отримання документів із фондів Бібліотеки перевірити їх на наявність пошкоджень. У разі виявлення останніх – повідомити про це працівника Бібліотеки, який видав документи, інакше відповідальність за пошкодження покладається на користувача;

поважати права інших користувачів Бібліотеки, бути ввічливими та коректними у спілкуванні з користувачами та працівниками Бібліотеки.

дотримуватися тиші в читальних залах і чистоти у всіх приміщеннях Бібліотеки, не порушувати громадський порядок.

виконувати вимоги працівників Бібліотеки у разі виникнення надзвичайної ситуації у приміщенні / на території Бібліотеки.

після закінчення роботи в Бібліотеці користувач зобов’язаний: забрати свій верхній одяг та інші речі, залишені в гардеробі, залишити приміщення Бібліотеки не пізніше години, визначеної режимом обслуговування користувачів Бібліотеки.

5.2.2. Користувачам Бібліотеки не дозволяється:

вносити до Бібліотеки будь-які види зброї (у т. ч. учбову зброю та муляжі зброї), бойові припаси до зброї;

вносити до Бібліотеки вибухові, легкозаймисті, їдкі, отруйні та радіоактивні матеріали (речовини);

застосовувати фізичну силу до користувачів / працівників Бібліотеки, будь-якими іншими способами створювати загрозу їхньому життю та безпеці;

палити в приміщеннях Бібліотеки.

5.2.3. Користувачам забороняється відвідувати Бібліотеку:

у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманювальних речовин;

у неохайному вигляді, який не відповідає загальноприйнятим правилам санітарної та особистої гігієни.

5.2.4. Користувач не повинен:

залишати будівлю Бібліотеки, не повернувши документи, отримані для тимчасового користування у читальних залах;

залишати свої особисті речі після закінчення роботи в Бібліотеці

передавати власний читацький квиток або документи, одержані на свій читацький квиток, іншим особам, вносити виправлення, помітки та будь-які записи до читацького квитка та контрольного листка;

виносити з читальних залів документи відкритого доступу без належного оформлення у чергового бібліотекаря / бібліографа;

порушувати тишу в читальних залах, у т. ч. розмовляти по мобільному телефону.

вживати їжу та напої в читальних залах Бібліотеки;

будь-якими діями заважати роботі користувачів та бібліотечних працівників, у т. ч. некоректно спілкуватися з ними, погрожувати, шантажувати, застосовувати ненормативну лексику;

не дозволяється торгувати, проповідувати, розповсюджувати / розміщувати в приміщеннях та на територіях Бібліотеки листівки, рекламну продукцію та інформацію рекламно-комерційного характеру, здійснювати інші подібні дії;

організовувати та проводити у приміщеннях Бібліотеки будь-які збори, наради, семінари, тренінги, консультації для громадян, інші заходи без дозволу адміністрації Бібліотеки.

заходити до Бібліотеки з тваринами;

заходити до службових приміщень, не призначених для обслуговування користувачів;

користуватися службовими телефонами. У разі виникнення потреби викликати службу екстреної допомоги (101, 102, 103) зі стаціонарного телефону, необхідно звернутися до чергового бібліотекаря / бібліографа;

здавати до гардероба речі (верхній одяг, сумки тощо), що можуть зіпсувати / забруднити речі інших користувачів або зашкодити здоров’ю користувачів і працівників Бібліотеки.

5.2.5. Відповідальність користувачів:

користувач зобов'язаний виконувати Правила користування бiблiотекою, бережливо ставитись до фондiв бiблiотеки i її майна, своєчасно повертати отриманi в тимчасове користування документи;

користувач відповідає за залишені ним без догляду документи з фондів Бібліотеки та особисті речі;

користувач відповідає за несанкціоноване використання створених Бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством.

користувачi, якi порушили Правила користування бiблiотекою позбавляються права користування бiблiотекою від 1 місяця до 1року. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України. Про такi порушення бiблiотека повiдомляє адмiнiстрацiю за мiсцем роботи або навчання читача, iншi бiблiотеки.

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

6.1. Права Бібліотеки, відповідно до ст. 20 Закону «Про бібліотеки і бібліотечну справу» Бібліотека має право:

визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності;

встановлювати пільги для окремих категорій користувачів Бібліотеки;

визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотечному майну, обладнанню тощо;

визначати умови використання своїх фондів, які є частиною національного культурного надбання України і перебувають на особливому режимі охорони, зберігання та використання; встановлювати обмеження щодо використання документів із фондів Бібліотеки, які мають особливу історичну цінність або поганий фізичний стан;

відповідно до Типових правил та з урахуванням характеристики своїх фондів, основних напрямів діяльності, визначених установчими документами;

розробляти власні Правила користування Бібліотекою та окремими читальними залами, центрами, ресурсами Бібліотеки, вносити до них зміни і доповнення;

визначати режим обслуговування користувачів та вносити зміни до нього, за умови своєчасного доведення інформації про зміни до користувачів; установлювати літній режим обслуговування; запроваджувати дні відкритих дверей; переносити, у разі потреби, санітарний день – з першого вівторка місяця на інший день;

отримувати персональні дані користувачів під час запису до Бібліотеки та обробляти їх з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних;

вимагати письмових пояснень від користувачів та позбавляти права користування Бібліотекою в разі порушення фізичною / юридичною особою правил, що діють у Бібліотеці

викликати до Бібліотеки поліцію у випадках порушення користувачами / відвідувачами Бібліотеки Правил;

передавати до суду матеріали про злісне порушення користувачами Правил користування Бібліотекою;

Бібліотека має право надавати дозвіл установам, підприємствам та організаціям на розміщення інформаційних матеріалів у приміщеннях Бібліотеки та на проведення соціально значущих і просвітницьких заходів.

6.2. Обов’язки Бібліотеки:

Бібліотека зобов’язана забезпечувати своєю діяльністю реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, встановлених Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;

інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т. ч. Платні;

надавати в тимчасове користування документні ресурси, допомагати користувачам у доборі потрібних документів;

сприяти отриманню через міжбібліотечний абонемент документів з інших бібліотек у випадку відсутності замовлених користувачем документів у фондах Бібліотеки.

здійснювати заходи з організації супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

дбати про підвищення культури обслуговування користувачів;

забезпечувати контроль за своєчасним поверненням до фондів Бібліотеки документів, наданих користувачам у тимчасове користування;

вивчати та враховувати читацькі запити під час формування документних та електронних ресурсів, організації соціокультурної діяльності;

дотримуватися режиму обслуговування користувачів, у випадку внесення змін – своєчасно повідомляти користувачів про них;

забезпечувати дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

забезпечувати гласність своєї діяльності;

працівники Бібліотеки зобов’язані на вимогу користувача називати свою посаду, прізвище, ім’я та по батькові.

6.3. Відповідальність Бібліотеки:

Бібліотека не відповідає за особисті речі користувачів, залишені ними без догляду в приміщеннях Бібліотеки (вестибюлях, читальних залах, залах каталогів тощо).


[1] Формуляр читача, контрольнi листки, бланки замовлень, листи обліку читачів, реєстраційні картки є первинними статистичними документами, що засвiдчують дати запису до бібліотеки, вiдвiдування i факт видачі документів з фонду бібліотеки та їх повернення читачем. Ці документи зберігаються 3 роки.

[2] Див. «Правила користування мережею інтернет у відділах обслуговування Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія».