Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Бухгалтерський облік


Управлінський облік [Текст] : навч.-метод. посібник / О. М. Брадул [та ін.]. – Кривий Ріг : ДНУЕТ, 2017. - 114 с.
Повніше

Усатенко, Ольга Вікторівна. Бухгалтерський облік і аналіз венчурної діяльності [Текст] : монографія / О. В. Усатенко ; Житомир. держ. технолог. ун-т. - Дніпро : Середняк Т. К., 2017. - 392 с.
Повніше

Будько, Оксана Володимирівна. Облік і аналіз у забезпеченні сталого розвитку підприємств України [Текст] : монографія / О. В. Будько ; Дніпропетр. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2017. - 454 с.
Повніше

Жадько, Костянтин Степанович. Бухгалтерський облік: ділові ігри, ситуаційні вправи, тести [Текст] : практикум / К. С. Жадько, Л. Ш. Олійник, В. В. Семенюта ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : УМСФ, 2018. - 100 с.
Повніше

Онищенко, Володимир Олександрович. Облік у зарубіжних країнах [Текст] = Accounting in foreign countries : підручник / В. О. Онищенко, М. І. Бондар, В. В. Дубовая ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 565 с.
Повніше

Литвин, Надія Богданівна. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) [Текст] : підручник / Н. Б. Литвин ; Терноп. нац. економ. ун-т . - 2-ге вид., доп. і перероб. - Київ : Центр учбов. літ., 2017. - 678 с.
Повніше

Проблемні аспекти та перспективи розвитку обліку, контролю, аналізу і оподаткування суб'єктів господарювання в умовах глобалізації економіки [Текст] : колективна монографія / О. М. Брадул, И. Н. Голочалова, В. И. Цуркану [та ін.] ; Донец. нац. ун-т екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. - 434 с.
Повніше

Чубарь, Ольга Алексеевна. Финансовый учет. От теории к практике [Текст] : обучающий курс. / О. А. Чубарь. - 10-е изд. - Днепр : Акцент ПП, 2018. - 544 с.
Повніше

Інвентаризація [Текст] : практичний посібник / упоряд. Д. В. Лівшиц. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 138 с.
Повніше

Оксанич, О. Е. Калькуляція собівартості продукції, робіт та послуг [Текст] : навчальний посібник / О. Е. Оксанич, І. А. Волкова, О. О. Миронова. - Київ : Центр учбової літератури, 2017.
Повніше

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства [Текст] : практ. посібник / упоряд. К. В. Безверхий. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 74 с.
Повніше

Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП) [Текст] = International finansial reporting standard for small and medium-sized entities : практ. посібник / упоряд. К. В. Безверхий. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 225 с.
Повніше

Финансово-хозяйственный контроль (для иностранных студентов на русском и английском языках) [Текст] : опорный конспект лекций / Ю. А. Верига [и др.] ; Полтав. ун-т экономики и торговли. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 172 с.
Повніше

Пантелєєв, Віталій Павлович. Облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посібник / В. П. Пантелєєв ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 280 с.
Повніше

Облік, перевірка й аналіз у системі фінансового контролю на підприємствах [Текст] / Г. О. Король, Р. Б. Сокольська, В. Д. Зелікман [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2018. - 136 с.
Повніше

Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Текст] : навч. посіб. / В. І. Бачинський [та ін.]. - 2-ге вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 318 с.
Повніше

Воронко, Роман Михайлович. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Воронко. - 3-тє вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 743 с.
Повніше

Податковий облік і аудит: підручник / М.П. Войнаренко, Г.В. Пухальська. - К.: Академія, 2009. - 376 с.
Повніше

Облік в галузях економіки: навч. посібник / З.В. Задорожний, Є.К. Ковальчук, В.М. Панасюк. - К.: Хай-Тек Прес, 2011. - 360 с.
Повніше

Бухгалтерський облік у бюджетних установах: навчальний посібник / М.Г. Михайлов, М.І. Телегунь, О.П. Славкова. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 384 с.
Повніше

Фінансовий облік: навчальний посібник / В.С. Лень. - К.: Академія, 2011. - 608 с.
Повніше

Бухгалтерський облік: навч. посібник / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. - К.: Каравела, 2010. - 480 с.
Повніше

Облікова політика: навчальний посібник / за ред. Г. М. Давидова. - К.: Знання, 2010. - 479 с.
Повніше

Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навчальний посібник / М.П. Войнаренко, Н.А. Пономарьова, О.В. Замазій. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.
Повніше

Організація обліку: підручник / М.В. Кужельний, С.О. Левицька. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 352 с.
Повніше

Облік видів економічної діяльності: підручник / Н.О. Гура. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 392 с.
Повніше

Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник / І.Й. Яремко. - Львів: Новий світ-2000, 2010. - 240 с.
Повніше

Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві: навч. посібник / П.О. Куцик, Л.І. Коваль, Ф.Ф. Макарук. - К.: Магнолія 2006, 2010. - 504 с.
Повніше

Крупельницька І.Г. Звітність підприємств: навчальний посібник для вищої школи. -К.: Центр учбової літератури, 2012. - 232 с.
Повніше

Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики [Текст] : підручник / А. Г. Загородній [та ін.]; Львів. політех. - 3-тє вид., доопрац. і доп. - Львів: Львівська політехніка, 2012. - 340 с.
Повніше

Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: навчальний посібник для вищої школи. /Нац. ун-т харч. технол. -К.: Центр учбової літератури, 2012. - 365 с.
Повніше

Дробязко С.І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.. -К.: Центр учбової літератури, 2012. - 414 с.
Повніше

Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: навчальний посібник для вищої школи. /Луцьк. нац. техн. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2013. -688 с.
Повніше

Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності [Текст] : навч. посібник / А. Г. Загородній [та ін.] ; Львів. політех. - Львів : Львівська політехніка, 2014. - 215 с.
Повніше

Список видань
Повніше

Оціювання та калькулювання у бухгалтерському обліку
Повніше

Особливості бухгалтерського обліку активів підрядних будівельних підприємств
Повніше

Облік туристичної діяльності
Повніше

Основи бухгалтерської звітності
Повніше

Облік фінансових інвестицій
Повніше