Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Світ захоплень

Педагогіка


Матеріали для написання реферату:
 

1. Цілісний педагогічний процес 

Високо організована, гуманістична система, що об'єднує в собі процеси навчання, виховання і розвитку в тому чи іншому освітньо-виховному закладі й забезпечує спільно із сім'єю підготовку особистості до повноцінного життя і творчої праці, називається цілісним педагогічним процесом.

 Системотвірною ланкою педагогічного процесу є цілеспрямована педагогічна діяльність, носієм якої є спеціально підготовлена людина-педагог. Окрім того, головним компонентом системи, в якій протікає педагогічний процес, є вихованці, які виступають як центр усього педагогічного процесу і разом з вихователями створюють динамічну паритетну систему «педагог-вихованець» і одночасно виступають як об'єкти та суб'єкти педагогічного процесу. Третім компонентом системи, де проходить педагогічний процес, є його зміст та умови виховання. 

У свою чергу, сам педагогічний процес має такі компоненти: цільовий, змістовий, діяльнісний, результативний. 

Цільовий компонент містить у собі всі цілі та завдання педагогічної діяльності — від головної мети виховання до конкретних завдань щодо формування якоїсь певної якості особистості. 

Змістовий компонент відображає зміст, яким наповнюється як головна мета виховання, так і конкретні завдання стосовно окремої особистості. 

Діяльнісний або організаційний компонент включає взаємодію педагогів і вихованців, їхнє співробітництво, організацію та управління процесом для досягнення кінцевого результату, методи, засоби і форми взаємодії. Результативний компонент віддзеркалює його ефективність. 

Педагогічний процес — це якісно нове утворення, яке нетотожне механічному поєднанню процесів виховання, навчання та розвитку. 

Цілісність цього процесу постає у підпорядкуванні всіх процесів, що його утворюють, головній, загальній та єдиній меті — формуванню всебічно та гармонійно розвиненої особистості. 

2. Діалектика педагогічного процесу 

Педагогічний процес можна розглядати, як безперервний ланцюг педагогічних ситуацій. Педагогічна ситуація виникає внаслідок цілеспрямованої, змістової взаємодії педагога з вихованцями, вихованців між собою і з довкіллям. Педагогічна ситуація завжди являє собою активну взаємодію та єдність усіх основних компонентів педагогічного процесу. Якщо в педагогічній ситуації виникає мета, яка має бути досягнена шляхом перетворення умов ситуації, тоді виникає педагогічна задача, яка вимагає свого розв'язання шляхом аналізу педагогічної ситуації. Педагогічні задачі повинні розв'язувати педагогічні суперечності, що супроводжують педагогічний процес. Ці суперечності виникають унаслідок невідповідності між педагогічними уявленнями, концепціями, що застаріли, і новими вимогами до особистості, які обумовлені постійними змінами довкілля і розвитком особистості. 

Усі педагогічні суперечності можна розподілити на дві групи: 

— соціально-педагогічні — між педагогічним і провідними соціальними процесами (економічними, політичними, культурними тощо);

— педагогічні, що відображають внутрішні суперечності, діалектику самого педагогічного процесу. 

Внутрішні суперечності педагогічного процесу виступають рушійною силою і джерелом удосконалення виховних відносин педагогів і вихованців. 

3. Загальні закономірності педагогічного процесу 

1.               Закономірність динаміки педагогічного процесу — педагогічний процес, як взаємодія між вихователями і вихованцями має поступовий, ступе- невий характер, більш вагомим проміжним досягненням відповідають більш вагомі кінцеві результати. 

2.               Закономірність розвитку особистості в педагогічному процесі, що залежить від її спадковості, виховного та навчального середовища. 

3.               Закономірність управління навчально-виховним процесом — ефективність його залежить від інтенсивності зворотних зв'язків між вихованцями і вихователями, величини, характеру й обґрунтування коригуючих впливів на вихованців. 

4.               Закономірність стимулювання — продуктивність педагогічного процесу залежить від дії внутрішніх стимулів (мотивів) навчально-виховної діяльності і від інтенсивності характеру та своєчасності зовнішніх (громадських, педагогічних, моральних та ін.) стимулів, 

5.               Закономірність єдності чуттєвого, логічного та практичного у педагогічному процесі — його ефективність залежить від інтенсивності і якості чуттєвого сприйняття, логічного осмислювання того, що сприймається, практичного застосування того, що осмислюється. 

6.               Закономірність єдності зовнішньої (педагогічної) та внутрішньої (пізнавальної) діяльності: ефективність педагогічного процесу залежить від якості педагогічної діяльності та якості власної навчально-виховної роботи вихованців 

7.               Закономірність обумовленості педагогічного процесу — результати навчально-виховного процесу залежать від: потреб суспільства і особистості; можливостей (матеріально-технічних, економічних, культурних та ін.) суспільства і умов протікання цього процесу (морально-психоло- гічних, естетичних, екологічних тощо). 

Означені закономірності не вичерпують усіх зв'язків, які діють у педагогічному процесі, процес пізнання цих зв'язків — завдання сучасної педагогічної науки. 

4. Етапи педагогічного процесу 

Педагогічний процес має циклічний характер. Послідовність розвитку цього процесу відображається в етапах. Головні етапи такі: підготовчий, основний, заключний.

Підготовчий етап — на цьому етапі необхідно створити умови, найбільш сприятливі для протікання педагогічного процесу. Організація цих умов вимагає розв'язання цілої низки завдань: цілепокладання, діагностування умов, прогнозування досягнень, проектування та планування розвитку процесу. 

Сутність цілепокладання полягає у трансформації загальної педагогічної мети, яка стоїть перед системою освіти, в конкретні завдання для кожної освітньої установи, кожного навчального колективу. 

Педагогічна діагностика — це дослідження, спрямоване на з'ясування умов, в яких має проходити педагогічний процес, їх потенційних можливостей для сприяння або утруднення протікання цього процесу. 

Сутність прогнозування постає в оцінюванні результативності конкретного педагогічного процесу в заданих умовах ще до його початку. Завдяки прогнозуванню можна задавати вихідні дані процесу, активно втручатися в його хід та проектування. 

Завершується цей етап проектом організації процесу, який після заключної доробки перетворюється у план, точно визначає що, які коли потрібно робити в конкретному педагогічному процесі того чи іншого навчально-виховного закладу. 

Основний етап — етап здійснення педагогічного процесу містить у собі такі елементи: постановка і роз'яснення цілей та завдань майбутньої діяльності, взаємодія педагогів і учнів; використання методів, засобів і форм педагогічного процесу, що передбачені заздалегідь, створення сприятливих умов; здійснення різноманітних заходів стимулювання діяльності школярів, забезпечення зв'язку педагогічного процесу з іншими. Важливу роль на цьому етапі відіграє зворотний зв'язок, завдяки якому можна знайти оптимальну відповідність між педагогічним керівництвом і самоврядуванням вихованців. Саме цей зв'язок робить педагогічний процес саморегулюючою системою, здатною до корекції і самовдосконалення. При цьому оперативний контроль відіграє стимулюючу роль. 

Заключний етап містить у собі аналіз одержаних результатів, виявлення помилок, які виникли у процесі, аналіз причин, що призвели до цих помилок, і проектування заходів для подальшого запобігання означених помилок або їх усунення.

 

Література: 

 Педагогіка: навч. посібник / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, Т. Ю. Осипов. - Харків : Бурун Книга, 2009. - 304 с.

 

СКАЧАТИ