Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Економіка підприємства


Альтернативні варіанти розвитку справи про банкрутство
Повніше

Класична модель санації
Повніше

Розподіл чистого прибутку підприємства
Повніше

Формування чистого прибутку підприємства
Повніше

Класифікація цілей підприємницької діяльності залежно від строку їхнього досягнення
Повніше

Схема реалізації внутрішнього економічного механізму підприємства
Повніше

Схема циклу управління виробництвом
Повніше

Економічна модель підприємства як відкритої системи
Повніше

Ознаки підприємства
Повніше

Етапи формування проблем ефективного ведення господарської діяльності
Повніше

Мулик, Тетяна Олексіївна. Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Мулик, О. А. Материнська, О. Л. Пльонсак ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Київ: Центр учбової літератури, 2017. - 287с.
Повніше

Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін [Текст] / А.О. Корнецький, А.А. Свинчук, В.Я. Назарук [та ін.]. - Київ: Підприємство ВІ ЕН ЕЙ, 2017. - 188 с.
Повніше

Фролова, Лариса Володимирівна. Управління підприємством на основі забезпечення його економічної безпеки [Текст] : монографія / Л. В. Фролова, О. В. Роженко ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2018. - 210 с.
Повніше

Меліхова, Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність [Текст] : монографія / Т. О. Меліхова ; М-во освіти і науки України. - Запоріжжя : [б. и.] ; Херсон : Гельветика, 2018. - 631 с.
Повніше

Капінос, Геннадій Іванович. Операційний менеджмент: навчальний посібник / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 351 с.
Повніше

Управління інноваційним розвитком підприємств регіону з техногенними територіями [Текст] / В. П. Хорольський, О. В. Хорольська, К. Д. Хорольський ; ред. В. П. Хорольський ; Донец. нац. ун-т екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2018. - 496 с.
Повніше

Захарченко, Віталій Іванович. Економіка підприємства. Теорія [Текст] / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, О. В. Балахонова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. Мечникова, Одес. нац. політехн. ун-т, Вінниц. торгов.-економ. ін-т КНТЕУ. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 323 с.
Повніше

Кулішов, Володимир Васильович. Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кулішов; М-во освіти і науки України, Криворіз. економ. ін-т. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 205 с.
Повніше

Єгорова, Ірина Геннадіївна. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Єгорова, Г. І. Матукова, Н. С. Приймак. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 330 с.
Повніше

Кавун С.В. Економічна безпека підприємства: інформаційний аспект [Текст]: монографія / С.В. Кавун. - Харків: Щедра садиба плюс, 2014. - 311 с.
Повніше

Рульєв, Віталій Андрійович. Управління персоналом [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. - К.: Кондор, 2013. - 309 с.
Повніше

Економіка підприємства [Текст] : підручник для вищої школи / за заг. ред. Л. Г. Мельника. - Суми: Університетська книга, 2012. - 864 с.
Повніше

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс: навчальний посібник / за ред. Ю.Г. Козака. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 288 с.
Повніше

Фатхутдінов, Раїс Ахметович. Управління конкурентоздатністю організації: підручник / Р.А. Фатхутдінов, Г. В. Осовська. - К.: Кондор, 2009. - 470 с.
Повніше

Довбенко, В'ячеслав Іванович. Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник / В. І. Довбенко, В. М. Мельник. - Львів : Львівська політехніка, 2010. - 232 с.
Повніше

Джур О.Є. Економіка високотехнологічних підприємств: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. /Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. -Дн-ськ: Арт-Прес, 2010. -319 с.
Повніше

Хомяков, Володимир Іванович. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посібник / В. І. Хомяков, В. М. Бєлінська, О. В. Федоренко. - К. : Кондор, 2011. - 432 с.
Повніше

Хмурова В.В. Менеджмент підприємницької дяльності: навч. посібник. /Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. -К.: Центр учбової літератури, 2013. - 284 с.
Повніше

Березін, О. В. Управління потенціалом підприємства: навч. посібник / О. В. Березін, С. Т. Дуда, Н. Г. Міценко. - Львів : Магнолія-2006, 2011. - 308 с.
Повніше

Залуцький, І. Р. Планування і діагностика діяльності підприємств: навч. посібник / І. Р. Залуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко. - Львів : Новий Світ-2000, 2009. - 320 с.
Повніше

Гетьман, Оксана Олександрівна. Економіка підприємства: навчальний посібник / О.О. Гетьман, В. М. Шаповал. - 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.
Повніше

Економіка підприємств: підручник / Ф. В. Горбонос [и др.]. - К. : Знання, 2010. - 463 с.
Повніше

Гринчуцький, Валерій Іванович. Економіка підприємства: навч. посібник / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 304 с.
Повніше

Сафронов H. А.Экономика организации (предприятия): учебник для сред. профобр. - М., 2009. - 255 с.
Повніше

Кривов'язюк, І. В. Підприємство в умовах ринку: навчальний посібник. - К. : Кондор, 2009. - 840 с.
Повніше

Пєліхов Є. Ф. Економіка сучасного підприємства: навч.-метод. і практ. посібник. - К. : Хай-Тек Прес, 2009. - 344 с.
Повніше

Іванілов О. С. Економіка підприємства: підручник. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 728 с.
Повніше

Єгорова І. П. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств: Навч. посіб. - Львів: Магнолія 2006,2009. - 331 с.
Повніше

Економіка промислового підприємства / за ред. Н. М. Тюріної. - Львів : Новий світ-2000, 2008. - 312 с.
Повніше

Ковальчук І.В. Економіка підприємства: навч. посібник. - К. : Знання, 2008. - 679 с.
Повніше

Економіка підприємства: зб. практичних задач і ситуацій: навч. посібник. - К. : КНЕУ, 2008. - 323 с.
Повніше

Грицюк, Е. О. Економіка підприємства: навчальний посібник. - К. : Дакор, 2009. - 304 с.
Повніше

Березін О. В. Економіка підприємства. - К. : Знання, 2009. - 390 с.
Повніше

Череп, А. В. Стратегічне планування і управління: навчальний посібник / А. В. Череп, А. В. Сучков. - К. :Кондор, 2011. - 334с.
Повніше

Іванова, Валентина Василівна. Планування і контроль на підприємстві: навч. посібник / В. В. Іванова. - Суми : Університетська книга, 2011. - 443 с.
Повніше

Економіка підприємства: навчальний посібник для вищої школи. - Львів: Новий Світ - 2000, 2012. - 439 с.
Повніше

Тюріна Н.М. Карвацка. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 408 с.
Повніше

Ефективність системи управління підприємством: теоретико-методологічні аспекти та механізми реалізації [Текст] : монографія / Харків. ін-т фінансів ; за заг. ред. Г. О. Дорошенка. - Харків: НТМТ, 2014. - 424 с.
Повніше

Список видань
Повніше

Підприємництво в умовах пандемії COVID-19
Повніше

Основні засоби підприємств
Повніше

Антикризове управління підприємством
Повніше

Логістика на підприємстві
Повніше

Ресурсне забезпечення управління персоналом
Повніше

Методологічні засади формування концепції економічної безпеки підприємства
Повніше

Проблеми заробітної плати в Україні та напрямки їх вирішення
Повніше

Конкуренція та конкурентоспроможність сучасних високотехнологічних підприємств
Повніше

Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
Повніше

Планування середовища діяльності фірми
Повніше

Інноваційні процеси на підприємстві
Повніше

Маркетингові дослідження, планування обсягів продажу та контролю продукції
Повніше

Система антикризового управління потенціалом підприємства
Повніше

Суть наукових підходів до управління конкурентоздатністю
Повніше

Зовнішнє середовище господарювання підприємств (конкурентоспроможність підприємства)
Повніше

Антикризове фінансове управління
Повніше

Формування, розподіл і використання прибутку підприємства
Повніше

Стратегія розвитку підприємства
Повніше

Склад і структура оборотних коштів
Повніше

Словник економічних термінів і понять
Повніше

Особливості міжнародного підприємства
Повніше

Правові основи функціонування підприємств в Україні
Повніше

Підприємство як економічний суб'єкт
Повніше

Конкуренция в рыночной экономике
Повніше