Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Світ захоплень

Педагогіка


Матеріали для написання реферату:
 


Анотація: Тема здоров’я стає дедалі актуальнішою. Захворюваність збільшується, здорових дітей народжується все менше. Під час обстежень школярів лише 35% виявились умовно здоровими, а на період навчання кількість хронічних захворювань зростає вдвічі. Що стосується навчання – діти недостатньо засвоюють інформацію, нервово збуджені, пам’ять і мислення погіршуються, а висловити свою думку-завдання найвищої складності. Проблема здоров’я дітей нині стоїть настільки гостро, що ми повинні поставити собі запитання: що для нас важливіше – їхній фізичний стан чи освіченість?


Голик А. С. Формування світоглядних цінностей здорового способу життя у школярів засобами опосередкованої наочності//Спортивний вісник Придніпров’я. -2013. -№1. –С.51-53

Глибокі соціальні зміни, які відбуваються впродовж останніх років у нашій країні, вимагають від сучасної школи значного підвищення якості навчально-виховного процесу, направленого на формування у школярів світоглядних цінностей, серед яких одними із пріоритетних являються цінності фізичної культури. Найбільш значущими цінностями фізичної культури є цінності, на основі яких формується: а) ставлення людини до здорового способу життя та до систематичних занять фізичними вправами (рівень, інтерес та мотивації до використання фізичних вправ); б) організаційно-методичні вміння побудови самостійних фізкультурно-спортивних програм та різноманіття засобів, що використовуються у цьому процесі; в) готовність допомогти іншим людям в їх оздоровлені та фізичному удосконаленні . Роль і значення вказаних вище цінностей в процесі формування світоглядних цінностей здорового способу життя у школярів розкриваються в дослідженнях А. В. Лотоненко, Л. І. Лубишевої, Ю. М. Ніколаєва, В. А. Сутули та ін. У цьому процесі важливу роль відіграють принципи наочності.
Леусенко Н. І. Формування здоров’язбережувальних компетентностей молодших школярів на уроках та в позакласній роботі//Початкове навчання та виховання. -2016. -№1-2. –С.64-68

Важливо під час організації навчально-виховного процесу з учнями початкових класів забезпечити психоемоційний комфорт. На уроках та в позакласній роботі формуються такі якості особистості, що відповідають загальнолюдським цінностям і повністю збігаються з біблійними.
Суттєву роль у процесі формування здорового способу життя серед школярів 1-4-х класів належить урокам української мови. Саме вони допомагають доповнити знання учнів про власне здоров'я, виховувати потребу у його збереженні. Так, для навчальних диктантів доцільно добирати тексти, що сприяють вихованню здорового способу життя у дітей (наприклад, «Правила прийому їжі», «їжа — джерело енергії», «Я вдома», «Загартовування», «Повітря і здоров'я», «Активний відпочинок», «Режим дня»).
На уроках української мови також використовують роботу в парах змінного складу, під час якої діти можуть переходити з місця на місце, шукаючи собі пару, що надає дітям можливість рухатися.

Хохлова Л. А. Оцінка ефективності організаційно-педагогічної методики щодо покращення ставлення старшокласників до здорового образу життя //Спортивний вісник Придніпров’я. -2013. -№2. –С.214-217

Реалізація освітньої лінії «Фізичне здоров’я людини» покладена на систему шкільного фізичного виховання, яка складається з обов’язкового компоненту (урок або заняття, спортивно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня) та позаурочного компоненту (заняття у секціях та гуртках спортивного спрямування у навчальному закладі, позашкільних навчальних закладах, самостійні заняття, участь в оздоровчих та спортивних заходах) . Міжнародна практика свідчить, що загальноосвітній навчальний заклад, який функціонує як «Школа сприяння здоров’ю», є ефективною формою організації навчально-виховного процесу, спрямованого на створення в школі здоров’язберігаючого середовища. Однак на даний час в Україні відсутнє належне науково-методичне забезпечення діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, які використовують таку форму організації навчально-виховної діяльності, що унеможливлює істотний вплив на стан здоров’я шкільної молоді . Проведений аналіз літератури свідчить про те, що діяльність сучасних «Шкіл сприяння здоров’ю» повинна бути спрямована на формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і психічного здоров’я, виховання потреби у здоровому способі життя. Звичайно, моделі таких навчальних закладів відображають систему їх роботи за пріоритетними напрямками - збереження та зміцнення здоров’я дітей, виховання у них культури здоров’я, впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес .
Жиденко С. М. Модель Школи сприяння здоров'ю //Директор школи. -2012. -№21. –С.4-17

Школа формує такий тип життєдіяльності, який особливим чином впливає на дітей, їхні інтереси, мислення, поведінку та здоров'я. Із метою контролю за станом інноваційних процесів у закладі здійснюється моніторинг стану здоров'я вихованців, рівня навчальних досягнень учнів (по класах, по предметах, індивідуальних досягнень), рівня фахової майстерності педпрацівників, результативності роботи вчителів, учнів, рівня комфортності навчання учнів. Із метою формування інноваційного рівня педпрацівників у школі проводяться педагогічні ради, семінари-практикуми, учительські студії, науково-практичні конференції, психолого-педагогічні семінари, творчі звіти. У закладі здійснюється психологічний супровід інноваційної діяльності (психодіагностика, психопрофілактика, психологічне навчання вчителів, моніторинг комфортності учнів в умовах інноваційного процесу, вивчення психологічного мікроклімату в педагогічному колективі та в учнівських колективах, виявлення здібностей, пошук прихованих талантів). Результатами проведених заходів, роботи творчої групи є розроблені інструктивно-методичні матеріали, методичні рекомендації щодо використання мультимедійних комплексів.


Замовити повніше сторінки з періодичних видань скористуйтесь послугою 
  

електронної доставки документів  ЕДД