Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Етика. Естетика


Вершина, Вікторія Анатоліївна. Посібник до вивчення курсу "Релігійна естетика" [Текст] / В. А. Вершина ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2016. - 32 с.
Повніше

Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених [Текст] : колективна монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Рада молодих вчених Дніпропетр. обл., Сумський держ. ун-т. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. - 170 с.
Повніше

Филиппова, Ирина. Этикет - это легко! Советы жены Его Превосходительства [Текст] / И. Филиппова. - Київ : Саммит-Книга, 2017. - 286 с.
Повніше

Айраксинен, Тимо. Щастя. Відверте і чітке бачення щастя і того, чому у нас його немає [Текст] / Т. Айраксинен ; пер. з фін. І. Малевич. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко ; Київ : Ніка-Центр, 2017. - 208 с.
Повніше

Савельєв, Віктор Петрович. Культурологія. Етика. Естетика [Текст] : навч. посібник / В. П. Савельєв, С. М. Повторева ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 323 с.
Повніше

Петрушенко, Оксана Петрівна. Словник з естетики [Текст] / О. П. Петрушенко. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 352 с.
Повніше

Савельєв, Віктор Петрович. Етика [Текст] : навч. посіб. / Савельєв В. П. - 2-ге вид., випр. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 260 с.
Повніше

Гаркуша, Інеса Вікторівна. Риторична культура мовлення сучасного фахівця-психолога [Текст] : навч. посібник / І. В. Гаркуша. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2019. - 144 с.
Повніше

Прикладна етика: навч. посібник для вищої школи. /Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 391 с.
Повніше

Васянович Г.П. Педагогічна етика: навч. посібник. -К.: Академвидав, 2011. - 256 с.
Повніше

Тофтул М.Г. Етика: підручик для вузів. -2-ге вид., випр., допов. - К.: Академія, 2011. - 437 с.
Повніше

Мовчан В.С. Естетика: навч. посібник. - К.: Знання, 2011. - 527 с.
Повніше

Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения: учеб. пособие. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.
Повніше

Юридическая этика: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 239 с.
Повніше

Снітинський В.В. Діловий етикет у міжнародному бізнесі: Навч. посібник. - Львів: Магнолія 2006, 2009. - 300 с.
Повніше

Етика ділового спілкування: Навч. посібник. /за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д.Іщенко, Т.Ф.Мельничук. -К.: Центр учбової літератури, 2007. - 344 с.
Повніше

Тимошенко Н.Л. Корпоративна культура. Діловий етикет: Навч. посібник. - К.: Знання, 2006. -391 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
Повніше

Список видань
Повніше

Економічна етика як теорія фактичної економічної поведінки
Повніше

Естетична свідомість: закономірності становлення, форми виявлення
Повніше

Як берегти та ефективно використовувати робочий час
Повніше

Особливості міжнародних переговорів
Повніше

Проблема прогресу моралі
Повніше

Техника манипуляции делового общения
Повніше