Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Світ захоплень

Етика. Естетика


Література по темі:

Вершина, Вікторія Анатоліївна. Посібник до вивчення курсу "Релігійна естетика" [Текст] / В. А. Вершина ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2016. - 32 с.
Повніше

Література по темі:

Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених [Текст] : колективна монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Рада молодих вчених Дніпропетр. обл., Сумський держ. ун-т. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. - 170 с.
Повніше

Література по темі:

Филиппова, Ирина. Этикет - это легко! Советы жены Его Превосходительства [Текст] / И. Филиппова. - Київ : Саммит-Книга, 2017. - 286 с.
Повніше

Література по темі:

Айраксинен, Тимо. Щастя. Відверте і чітке бачення щастя і того, чому у нас його немає [Текст] / Т. Айраксинен ; пер. з фін. І. Малевич. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко ; Київ : Ніка-Центр, 2017. - 208 с.
Повніше

Література по темі:

Савельєв, Віктор Петрович. Культурологія. Етика. Естетика [Текст] : навч. посібник / В. П. Савельєв, С. М. Повторева ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 323 с.
Повніше

Література по темі:

Петрушенко, Оксана Петрівна. Словник з естетики [Текст] / О. П. Петрушенко. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 352 с.
Повніше

Література по темі:

Савельєв, Віктор Петрович. Етика [Текст] : навч. посіб. / Савельєв В. П. - 2-ге вид., випр. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 260 с.
Повніше

Література по темі:

Гаркуша, Інеса Вікторівна. Риторична культура мовлення сучасного фахівця-психолога [Текст] : навч. посібник / І. В. Гаркуша. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2019. - 144 с.
Повніше

Література по темі:

Прикладна етика: навч. посібник для вищої школи. /Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 391 с.
Повніше

Література по темі:

Васянович Г.П. Педагогічна етика: навч. посібник. -К.: Академвидав, 2011. - 256 с.
Повніше

Література по темі:

Тофтул М.Г. Етика: підручик для вузів. -2-ге вид., випр., допов. - К.: Академія, 2011. - 437 с.
Повніше

Література по темі:

Мовчан В.С. Естетика: навч. посібник. - К.: Знання, 2011. - 527 с.
Повніше

Література по темі:

Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения: учеб. пособие. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.
Повніше

Література по темі:

Юридическая этика: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 239 с.
Повніше

Література по темі:

Снітинський В.В. Діловий етикет у міжнародному бізнесі: Навч. посібник. - Львів: Магнолія 2006, 2009. - 300 с.
Повніше

Література по темі:

Етика ділового спілкування: Навч. посібник. /за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д.Іщенко, Т.Ф.Мельничук. -К.: Центр учбової літератури, 2007. - 344 с.
Повніше

Література по темі:

Тимошенко Н.Л. Корпоративна культура. Діловий етикет: Навч. посібник. - К.: Знання, 2006. -391 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
Повніше

Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.)

Список видань
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Економічна етика як теорія фактичної економічної поведінки
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Естетична свідомість: закономірності становлення, форми виявлення
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Як берегти та ефективно використовувати робочий час
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Особливості міжнародних переговорів
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Проблема прогресу моралі
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Техника манипуляции делового общения
Повніше