Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Екологія


Директива ЄС щодо всеохоплюючого запобігання і контролю забруднень [Текст] / гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ : Всеукр. еколог. ліга, 2018. - 23 с.
Повніше

Соломенко, Людмила Іванівна. Екологія людини [Текст] : навч. посібник / Л.І. Соломенко; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 120 с.
Повніше

Гігієна населених місць [Текст] : зб. наук. праць. Вип. № 68 / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України; голов. ред. А. М. Сердюк. - Київ : [б. и.], 2018. - 246 с.
Повніше

Гігієна та екологія [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Рублевська, О. А. Шевченко, О. О. Кулагін [та ін] ; Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України. - Дніпро : Герда, 2018. - 93 с.
Повніше

Маджд, Світлана Михайлівна. Концепція структурно-функціональних змін розвитку антропогенно трансформованих водних екосистем [Текст] : монографія / С. М. Маджд ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2019. - 260 с.
Повніше

Сафранов, Тамерлан Абісалович. Еколого-економічні основи природокористування [Текст] : навч. посібник / Т. А. Сафранов, О. Р. Губанова, Д. В. Лукашов. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 350 с.
Повніше

Білецька, Г. А. Рекреаційне природокористування [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Білецька. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 148 с.
Повніше

Костолович, М. І. Асистентська практика [Текст] : навч. посіб. / М.І. Костолович, Н. В. Денисюк, Л. В. Ойцюсь; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне : Гельветика, 2018. - 171 с.
Повніше

Екологічна експертиза [Текст] : навч. посібник / Житомир. нац. агроекол. ун-т ; ред. М. І. Федючка. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 144 с.
Повніше

Екологія з основами біобезпеки [Текст] : навч. посібник. Ч. 1. Інгредієнтне забруднення / В. Г. Петрук [та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 2019. - 196 с.
Повніше

Екологія: основи екології [Текст] : навч. посібник / Б. І. Харченко [та ін.]. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 236 с.
Повніше

Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток [Текст] : навч. посібник / О. Т. Урушадзе, Т. Ф. Урушадзе, О. М. Нагорнюк та ін.; за наук. ред. О. І. Фурдичка; Грузин. аграр. ун-т, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, Вінниц. акад. неперерв. освіти. - Київ; Тбілісі; Херсон : Гельветика, 2019. - 482 с.
Повніше

Панас, Ростислав Миколайович. Екологія грунтів [Текст] : навч. посібник / Р.М. Панас. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 481 с.
Повніше

Абрамовский, Евгений Романович. Атмосфера больших городов [Текст] / Е. Р. Абрамовский, В. И. Карплюк, Н. Н. Переметчик. - 2-е изд., испр. и доп. - Дніпропетровск : Наука и образование, 2011. - 350 с.
Повніше

Поводження з небезпечними відходами в Україні [Текст] / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ : [б. и.], 2018. - 27 с.
Повніше

Збалансовані міста [Текст] / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ: [б. и.], 2018. - 35 с.
Повніше

Екологічні проблеми землеробства /І. Д. Примак, Ю. П. Манько, Н. М. Рідей, В. А. Мазур, В. І. Горщар, О. В. Конопльов, С. П. Паламарчук; О. І. Примак; За ред. І. Д. Примака — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 456 с.
Повніше

Бобровський, А. Л. Екологічний менеджмент: підручник / А. Л. Бобровський. - Суми : Університетська книга, 2009. - 586 с.
Повніше

Корсак, К. В. Основи сучасної екології: навчальний посібник для вищої школи / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. - 6-те вид., доп. - К.: Персонал, 2009. - 408 с.
Повніше

Юрченко, Л. І. Екологія: навчальний посібник / Л. І. Юрченко. - К. : Професіонал ; К. : Центр учбової літератури, 2009. - 304 с.
Повніше

Грицик, В. Екологія довкілля. Охорона природи: навчальний посібник / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. - К.: Кондор, 2009. - 292 с.
Повніше

Потіш, Л. А. Екологія: навчальний посібник для вищої школи / Л. А. Потіш. - К.: Знання, 2008. - 272 с.
Повніше

Димань, Т. М. Екологія людини: підручник / Т. М. Димань. - К.: Академія, 2009. - 376 с.
Повніше

Васюкова, Г.Т. Екологія: підручник / Г. Т. Васюкова, О. І. Грошева. - К.: Кондор, 2009. - 524 с.
Повніше

Стецюк, В. В. Екологічна геоморфологія України : навчальний посібник / В. В. Стецюк, Г. І. Рудько, Т. І. Ткаченко. - К.: Слово, 2010. - 368 с.
Повніше

Мягченко, О. П. Основи екології: підручник / О. П. Мягченко. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 312 с.
Повніше

Олійник Я.Б. Основи екології: підручник. - К.: Знання, 2012. - 558 с.
Повніше

Список видань
Повніше

Особливості поводження з побутовими відходами
Повніше

Безвідходне виробництво
Повніше

Проблеми збереження біотичного та ландшафтного різноманіття України
Повніше

Екологічні проблеми сучасності
Повніше

Екологічні проблеми землеробства
Повніше

Екосистеми та їх місце в організації біосфери
Повніше

Глобальні екологічні проблеми, пов'язані з забрудненням навколишнього середовища
Повніше

Вплив людської діяльності на літосферу
Повніше

Кризові еколого-геоморфологічні ситуації в Україні
Повніше

Демографічна поведінка, народжуваність і відтворення населення
Повніше