Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Педагогіка


Матеріали для написання реферату:
 

Сьогодні освіта розглядається як стратегічний пріоритет будь-якої державної політики, формування якої потребує особливої уваги, оскільки розвиток сучасного суспільства у напрямі демократії та вільної ринкової економіки не може залишати осторонь освіту, що перебуває під впливом соціальних та економічних чинників і не може бути відокремлена від національного, економічного та соціального розвитку держави. У цьому контексті актуалізується необхідність управління освітньою галуззю, на яке покладається завдання забезпечення не лише її планування та розроблення, а й упровадження урахуванням тих змін, що мають місце у державі. Шульга, Н. Д. Освітня політика та управління освітою: сутність та взаємозв'язок // Інвестиції: Практика та досвід : Аналіз. Прогнози. Коментар. - 2014. - № 22. - С. 140-143.


  Термін "освітня політика" широко застосовується в різних документах і матеріалах, позначаючи, головним чином, основні напрями діяльності держави з вирішення найбільш важливих завдань і розв'язання проблем, які постають перед системою освіти.  Як складову політики держави, що відображає сукупність її цілей і завдань у сфері освіти, які формуються політичною системою залежно від сутності держави та її соціального призначення і реалізуються нею за допомогою відповідних інструментів пропонується визначати освітню політику. Цим самим передбачається, що освітня політика формується, визначається державою і здійснюється від її імені в особі державних органів та установ, які уособлюють усі гілки державної влади, з метою упорядкування освітніх процесів, здійснення на них впливу або безпосереднього визначення їх перебігу.
  На погляд С. Белякова, освітня політика — це специфічна діяльність держави та інших суб'єктів, спрямована на висунення перед системою освіти цілей і завдань, а також їх досягнення з використанням відповідних цим цілям і завданням механізмів, дій і ресурсів. 
За такого розуміння освітньої політики, основними її ознаками є такі, як:


1) освітня політика — це діяльність, спрямована на досягнення цілей у галузі освіти;
2) освітньою політикою займаються суб'єкти, які можуть забезпечувати досягнення поставлених у галузі освіти цілей (до таких суб'єктів віднесено насамперед державу в особі її органів);
3) детермінація напрямів освітньої політики цілями, що висуваються перед освітньою галуззю, й тими діями, які здійснюються для їх досягнення.
 
З наведеного вище випливає, що освітня політика, з одного боку, постає як структурований набір дій держави, спрямованих на висунення та розв'язання актуальних для освітньої галузі проблем (визначення основних цілей або головних завдань, виокремлення пріоритетів або пріоритетних напрямів їх вирішення, визначення дій для реалізації обраних пріоритетів та основних напрямів політики, планування заходів для здійснення визначених дій), а з іншого — дає змогу конкретизувати дії держави в межах освітньої політики, що передбачає визначення:
а) цілей, досягнення яких має забезпечуватися діяльністю кожного суб'єкта політики;
б)необхідних, прийнятних і неприйнятних змін в освітній галузі, що можуть відбуватися в процесі досягнення поставлених цілей;
в) необхідних, прийнятних і неприйнятних дій кожного суб'єкта політики для досягнення поставлених цілей;
г) ресурсів, які можуть або не можуть бути залучені та використані для досягнення поставлених цілей.
Отже, освітню політику можна представити як прийняття державою правил своєї діяльності щодо системи освіти та її елементів, наявних між ними взаємозв'язками, включаючи й саму державу як елемент системи освіти, та здійснення конкретних дій згідно з цими правилами.
 


 
Набок, М. В. Оцінювання результатів впровадження освітньої політки України на держаному та місцевому рівнях: суб'єкти, підходи практика // Вісник Маріупольського державного університету. Сер., Економіка. - 2015. - Том Вип.,  N 9. - С. 81-89.
 
Оцінювання результатів впровадження освітньої політики має ґрунтуватися на певних критеріях. Для цього використовуються переважно критерії, що випливають з офіційного переліку цілей стратегій і програм, які визначаються до початку їх впровадження. При визначенні таких цілей слід враховувати, що вони повинні бути спрямовані не тільки на вирішення проблем освіти, а й відповідати очікуванням учасників політико-освітнього процесу. Тому найчастіше в наукових джерелах зустрічаються такі критерії оцінки результатів впровадження освітньої політики: результативність, ефективність, адекватність, справедливість, доцільність або прийнятність.

Дії суспільства і державних органів щодо розвитку системи освіти в досягненні задекларованих цілей повинні змінюватися динамічно, адекватно реагуючи на різні чинники. Тому, оцінюючи освітню політику, важливо не тільки, і навіть не стільки вивчати декларовані цілі, скільки аналізувати реальні дії і порівнювати конкретні результати розвитку освіти з певними цілями. Не менш важливим є і аналіз того, яким чином відбувалося обговорення і прийняття цілей, стратегій, програм та хід їх впровадження.

Аналізуючи основні результати впровадження освітньої політики в Україні періоду незалежності, можемо стверджувати, що держава не стоїть осторонь від загальносвітових тенденцій, а, навпаки, формує свою освітню політику з урахуванням впливу багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів. При цьому відзначимо, що, за твердженням провідних вітчизняних вчених України у сфері освіти В. Кременя, В. Андрущенко найбільш істотно впливає на освіту глобалізація, як стабільна тенденція світової цивілізації і основна закономірність її сучасного розвитку . Це дозволяє, враховуючи тенденції та перспективи розвитку освіти, потреби суспільства, держави в освіті та освічених громадянах розробляти реалістичну освітню політику, яка ґрунтується на вітчизняному досвіді з урахуванням досягнень в освітній сфері зарубіжних країн. Крім того, зауважимо, що формування державної політики в галузі освіти України відбувається разом з соціально-економічними змінами, що зумовлює деякі особливості її реалізації. Тому й результати впровадження державної освітньої політики, стан системи освіти залежать від названих обставин, виваженості, правильності, адекватності державних рішень і правильно розставлених акцентів у визначенні стратегічних пріоритетів.

Ґрунтовний аналіз державної освітньої політики України кінця другого тисячоліття представлений в дослідженні, виконаному в 2003 році національними експертами в тісній

співпраці з фахівцями Міністерства освіти і науки, інших міністерств і відомств держави, провідними вченими Академії педагогічних наук України, викладачами кафедр педагогіки вищих навчальних закладів, педагогами-практиками, міжнародними експертами та громадськістю. Результатом роботи стали варіанти політики щодо рівного доступу до якісної освіти, управління нею, фінансування, змісту та моніторингу якості. Аналізуючи сучасні підходи до розвитку освіти, автори визначили можливі альтернативи і оцінили перспективи їх впровадження. Проведене дослідження стало першою спробою комплексного підходу до визначення та розробки варіантів вирішення проблем освітньої системи України відповідно до викликів, які висуває людству XXI століття .

У виконаному в 2011 році дослідженні Міжнародним центром перспективних досліджень, який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, оцінено вплив організацій громадянського суспільства на проведення освітньої реформи для забезпечення зв’язку освіти і ринку праці. Результати дослідження привертають увагу до недостатньої згуртованості представників громадянського суспільства у його впливі на формування державної політики для забезпечення конкурентоспроможності освіти. Констатовано також відсутність єдиної публічної думки про ціну нереформування системи освіти. Тому невідкладним є налагодження співпраці між усіма зацікавленими сторонами і урядом, які є розробниками освітньої політики на підставі чітких інструментів публічної політики.

Оцінювання результатів впровадження державної освітньої політики на місцевому рівні здійснюється переважно регіональними органами управління освітою згідно усталених форм такого оцінювання і по суті виконує регулюючу функцію в механізмі державного управління освітою. Впровадження нових критеріїв і показників оцінки результатів впровадження державної освітньої політики, сумісних з прийнятими в міжнародних порівняльних дослідженнях освіти, потребує, насамперед, зміни сутності методів державного управління освітою. Успішне вирішення цього завдання залежить від спільної діяльності об’єктів і суб’єктів управління освітою. Налагодити їх гнучку і плідну взаємодію та отримати позитивний результат – важливе завдання для успішного досягнення цілей державної освітньої політики. Якимчук, О. Філософсько-психологічні підвалини освітнього простору тоталітарного суспільства // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. - 2015. - № 1. - С. 81-86


Важливою передумовою формування національних просторів освіти є й економічний чинник. Як підкреслює українська дослідниця О. Старицька, країни колишнього СРСР отримали у спадок розуміння освіти лише як галузі соціально-культурної сфери, що задовольняє особисті освітні потреби населення. Зрозуміло, що в тих рамках, у яких вона визначалась лише як сфера задоволення людських потреб, освіта давно переросла себе. Кожній особі слід усвідомити, що освіта в сучасній інтерпретації визначається як чинник економічного зростання країни, її конкурентоспроможності та національної безпеки .
Глобальне суспільство стає більш відкритим: вільне переміщення капіталу, фінансів, людей, інформації стало основою сучасній концепції «світу без меж». Глобалізація висуває надзвичайно високі вимоги до конкурентоспроможності національної економіки, а її головним показником є високий рівень і якість життя населення.
Особлива роль відводиться, звичайно, рівню освіти. Суть у тому, що нації конкурують не тільки товарами і послугами - вонконкурують системами суспільних цінностей і системами освіти, розвитком людського капіталу. У сучасній економіці акцент робиться вже не стільки на матеріальні товари і послуги, скільки на «інтелектуальний потенціал». Здатність нації підтримувати сучасну й ефективну систему освіти, підвищувати інтелектуальний компонент робочої сили шляхом навчання стає критично важливою для конкурентоспроможності.
Національний простір освіти повинен орієнтувати людину на набуття під час навчання у навчальних закладах таких навичок, які передбачають розвиток особистості і дозволять бути відкритою до нових знань, легко адаптуватися до мінливих економічних перетворень, перекваліфіковуватися до запитів суспільства. У контексті неперервної освіти базова сукупність знань на відтворювальній основі замінюється системою професійних і соціальних компетенцій. Сама система освіти повинна швидко реагувати і адаптуватися до тих викликів, що їх висуває постмодерне інформаційне суспільство.

Соціокультурний чинник  є важливою складовою для створення національного простору освіти. Подальший розвиток національного простору освіти й мовної стратегії в діалозі культур, безумовно, пов'язаний з утвердженням у ньому пріоритету загальнолюдських чинників. Пояснюється це тим, що освіта разом з наукою виконує гуманістичну функцію розвитку людини, має своєю стратегічною метою формування всебічно розвиненої особистості.
Саме у періоди активних суспільних перетворень зростає значущість освіти, що може постати як соціокультурний каталізатор змін і прискорити їх, забезпечуючи водночас необхідну єдність суспільства та інтегруючи його трансформаційні процеси, або посилити соціальну напруїу і суттєво знизити можливості мобілізаційних систем до самоорганізації і перетворення.


Некряч, А. Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО - запорука входження України в європейський цивілізаційний простір // Вища школа : науково-практичне видання. - 2016. - № 3. - С. 11-22.

ЮНЕСКО послідовно здійснює політику, спрямовану на дотримання загальнолюдських цінностей, докладає чимало зусиль, аби загальносвітова безпека, дотримання миру, захист прав і свобод стали нормою для всіх народів незалежно від ознак раси, статі, мови, релігії, об'єднуючи для цього зусилля всіх держав-членів, використовуючи розгалужену інституційну структуру, гнучку систему підготовки й прийняття рішень. Це дає змогу не
тільки виокремлювати ключові підходи в секторах освіти, природних, соціальних та гуманітарних наук, культури, комунікації та інформації, але й задавати вектор їхнього розвитку, конкретними діями підтверджувати, що сталий, безкомпромісний світ можна побудувати не лише на економічних і політичних угодах держав, а й на засадах інтелектуальної та моральної солідарності людей.
Реалізації цієї загальнопланетарної мети сприяє велика кількість короткострокових, середньострокових та довгострокових міжнародних програм і проектів. Вони допомагають формувати відповідні цінності й стандарти, солідарну відповідальність за стан і перспективи в освітній сфері. Адже доступ до базової освіти, ліквідація неписьменності, концепція неперервної освіти, запобігання дискримінації в освітньому просторі стають гарантією соціального прогресу, виживання та співіснування в цьому взаємозалежному світі. До найбільш стратегічних можна віднести програму "Освіта для
всіх", головною метою якої є реалізація права людини на освіту незалежно від статі, віку, соціального становища, етнічної та расової належності. Причому йдеться не тільки про невеликі, нечисленні етноси, країни "третього світу", а всі без винятку країни, в яких у цьому є потреба. Природно, що для виконання поставленої мети потрібні кадри. Тому підготовка працівників освіти — в тому числі вчителів навчальних закладів; працівників, котрі займаються поширенням письменності; спеціалістів широкого профілю з метою охоплення навчанням як дітей, так і дорослих, передусім населення в сільській місцевості; спеціалістів, які зможуть обґрунтовано мотивувати людей до навчання, — визначена пріоритетним напрямом у цій програмі.

Ще одна досить відома програма "Розробка і втілення політики в галузі освіти" та споріднена з нею програма "Освіта, підготовка кадрів і суспільство", спрямована на підтримку країнами — членами Ю Н Е С К О заходів щодо проведення державами збалансованої політики в галузі освіти, забезпечать ефективне функціонування освітніх систем, здійснення права на освіту для всіх без винятку людей, а також реалізацію рівного права на освіту та можливості успішного навчання.

Україна як суб'єкт міжнародного права, учасник міжнародних відносин, повноправний учасник Ю Н Е С К О (з травня 1954 року) що володіє унікальним культурним надбанням, визначила у своїй зовнішній політиці орієнтир на тісні зв'язки з європейськими країнами, європейськими структурами і водночас проводить зважену гуманістичну політику, співпрацюючи з Ю Н Е С К О в різних сферах її компетенції, беручи участь у спільних програмах та міжнародних проектах і заходах. У цей повноводний потік багатосторонніх зв'язків Україна увійшла з чітко визначеними пріоритетами загальнолюдських цінностей, які становлять свого роду аксіоми й не підлягають будь-яким поступкам, компромісу та обговоренню.

Започаткована політична, економічна, а з нею культурно-освітня й науково-технічна інтеграція має у перспективі забезпечити не тільки впровадження європейських норм і стандартів в освіті, науці й техніці, а й поширення власних культурних і науково-технічних здобутків у європейський освітній простір.

Освітня політика світової спільноти і нашої країни на сучасному етапі розвитку полягає в тому, щоб зробити цей полікультурний світ більш збалансованим, гармонізованим на основі діалогу, компромісу, консенсусу, надання всім рівних можливостей в отриманні освіти. Це своєрідний дороговказ у щасливе дитинство, самореалізовану молодість і забезпечену старість. Саме таким, на нашу думку, має бути алгоритм людського співіснування і процвітання. І визначальна місія в цій моделі виживання по праву належить освіті.
Замовити повніше сторінки з періодичних видань скористуйтесь послугою 
  

електронної доставки документів  ЕДД