Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Педагогіка


Матеріали для написання реферату:
 
Тема дитячої жорстокості є дуже актуальною, адже жорстокість дітей є однією з найгостріших проблем не тільки для педагогів, психологів, а й для нашого суспільства загалом. Багато думок існує з приводу виникнення дитячої жорстокості: одні вчені вважають, що вона є спадковою й передається від батьків до дитини (тобто ген жорстокості), інші вважають, що вона виникає внаслідок того, що кожен день діти стикаються з Інтернетом, засобами масової інформації, телебаченням, поганим впливом компаній і починають втілювати віртуальне в реальне. Та найцікавіше, що багатьом з них це дуже подобається й вони не розуміють, які наслідки на них чекають.


1. Авадані В. А. Класифікація дитячої жорстокості  // Південноукраїнський правничий часопис.  2013.  № 1.  С. 200202.

Психологи пропонують таку класифікацію жорстокості.
1. За видами:
 фрагментарна (неочікувана жорстокість, агресія, яка спрямована на близьких родичів, тобто, побачивши якийсь негативний приклад поведінки, дитина одразу приміряє її на себе);
 стійка (проявляється щодо якихось груп (або до дітей, або до тварин, або до всіх дорослих) і пов'язана вже не з віком, а з особистими особливостями дитини. Зазвичай ці особливості формуються через якісь невдалі обставини (наприклад, агресія з боку батьків або гіперопіка) та є тією формою поведінки, через яку дитина реалізує свій страх, стрес
2. За наміром:
 передчасна (навмисна)  яка реалізується в певних поведінці (спричинення страждань словами);
 мимовільна (мимовільна)  реалізується в уяві
при патологічному фантазуванні, яка оперує образами
катуваннями, страждань людей або тварин).
3. За формами та проявами жорстокість може бути:
 усвідомлена  може проявлятися щодо людей і тварин;
 несвідома  нездатність вбити поранену тварину;
 законослухняна  (тобто пов'язана з соціально санкціонованою поведінкою, наприклад, коли необхідно вбити тварину задля своїх людських потреб (забій тварини);
 функціональна  знищення безпритульних тварин, виконання найвищої межі покарання..
4. За мотивом:
 пізнавальна  поведінка дитини, яка варіює від відривання крил метелику до професійної діяльності вченого, який ставить гострі досліди над тваринами моральна  відсутність з боку батьків, опікунів чи інших дорослих, відповідальних за виховання дитини, елементарної турботи про неї, внаслідок чого порушуються її емоційний стан і з'являється загроза її здоров'ю чи розвитку.
5. За відкритістю проявів:
 садистична, яка реалізується в збоченому статевому потязі;
 психічний садизм, який проявляється в бажанні принизити іншу людину за допомогою слів, і досягає свого ефекту, якщо образу скоюють у присутності інших людей. Багато прикладів можна зустріти й у людських
стосунках: батьки діти, вчителі учні, начальник підлеглий.

Жорстокість може вчинятися як шляхом дії (передбачає контакт винного з потерпілим, здійснення негативних змін у його фізичному стані з використанням певних засобів), так і шляхом бездіяльності (заподіяння страждань потерпілій особі без зовнішнього впливу на його організм). Наприклад, винна особа перестає годувати паралізовану людину, про яку вона зобов'язана піклуватися, у результаті чого настає її смерть. Відповідно, потерпілий, повільно вмираючи, зазнає фізичних (голод) і психічних (відчуття страху) страждань .
За типами дитяча жорстокість і агресивність класифікується таким чином: 
1. Імпульсивнодемонстративний тип. Підлітки ігнорують норми й правила поведінки, але їхні ворожі дії є імпульсивними й швидко змінюються на товариські. Головна мета  продемонструвати себе, звернути на себе увагу. Такі діти мають досить невисокий статус у групі однолітків. їхня загострена потреба в увазі й визнанні не може реалізовуватися через традиційні форми спілкування, тому як засіб самоствердження й самовираження вони використовують агресивні дії.
2. Нормативноінструментальний тип. До цього типу належать діти, які використовують жорстокість як норму поведінки в спілкуванні з однолітками. Жорстокі й насильницькі дії виступають як засіб досягнення мети та вирізняються цілеспрямованістю. ..


2. Гапеенкова С. М. Распространение насилия среди воспитанников образовательных учреждений как психологопедагогическая и социальная проблема // Социальная педагогика. 2013. № 4.С.117122

Численный рост фактов совершения насилия в детской и подростковой среде по отношению к своим сверстникам становится пугающе очевидным. Об этих фактах с обескураживающей частотой сообщают средства массовой информации; с ними регулярно сталкиваются представители профессиональнопедагогического сообщества, родители, сами воспитанники образовательных учреждений.

• насилие 
• агрессивное поведение 
• нарушения поведения 
• буллинг 
• моббинг 
• психологические особенности 
• профилактические меры
Насилие — такие виды действия (в некоторых случаях — бездействия) субъектов по отношению к другой личности, которые влекут за собой одну или несколько форм страдания (физического, психологического, сексуального, морального и экономического характера). Сегодня среди воспитанников образовательных учреждений распространены такие формы насилия, как буллинг и моббинг. 
Буллинг — травля со стороны сверстников, то есть — агрессивное поведение, которое осуществляется регулярно с целью умышленного причинения вреда, как физического, так и морального, другому человеку. «Один» пытается подчинить себе «другого»: оскорбляет и унижает не только в словесной, но и в письменной форме; оказывает физическое давление или принуждение. Объясняется это стремлением к популярности среди сверстников желанием выглядеть сильным. Обычно такие учащиеся сами являются жертвами буллинга других.
 Моббинг — психологическое насилие в коллективе. Это групповой буллинг, то есть — коллективный сговор, нацеленный на конкретного человека с применением таких тактических приёмов, как распростра нение слухов, косвенных намёков, дискредитация, изоляция или запугивание человека и, прежде всего, стремление представить всё таким образом, будто во всём виноват человек, на которого направлены эти пагубные действия. Виновники утверждают, что жертва «этого заслуживает».  
 Как показывают исследования , наиболее агрессивны те подростки, за поведением которых никто не следит, которые предоставлены сами себе, и те, кого подвергают суровым наказаниям. Осуществление насильственных действий происходит под влиянием непосредственного окружения подростков (друзей, родителей, учителей); под влиянием средств массовой информации. Воспитанники, способные на насильственные действия по отношению к своим сверстникам или младшим детям, как правило, демонстрируют слабое развитие социальных и когнитивных навыков.
Воспитанники образовательных учреждений, демонстрирующие агрессивное поведение, имеют ярко выраженные отличительные психологические характеристики. В рамках аффективнодинамической теории И.А. Фурманова агрессия рассматривается как один из базовых компонентов человеческой активности, как основной способ адаптации. Учёные, которые исследовали эту область, установили, что расстройства поведения в первую очередь опосредуются множественными нарушениями в различных сферах регуляции поведения, а именно: в мотивационной, эмоциональной, волевой, нравственной, а также в сфере межличностных отношений…
… Таким образом, нарушения поведения обусловлены целым рядом причин психологической природы, которые являются следствием неравномерности онтогенетического развития и особенностей воспитания. Как известно, первой и важнейшей воспитательносоциализирующей средой для развивающейся личности ребёнка является семья. Она оказывает существенное влияние на формирование направленности его поведения, которая зависит от особенностей и уровней внутрисемейных взаимоотношений. Влияние семьи, семейных отношений и стиля семейного воспитания на поведение ребёнка носит системный характер. Ребёнок нарушает поведение, опираясь на «родительский образец», а также в результате неблагоприятного эмоционального состояния, возникающего при неудовлетворительных внутрисемейных отношениях.
Как ни парадоксально, но эта закономерность (негативное влияние семейного неблагополучия на формирование личности ребёнка) потенциально одинаково деформирует личностное становление и «жертв» насилия, и «агрессоров». Только векторы искажения в развитии личности разнонаправлены.
Можно с определённой долей условности сказать, что воспитанники образовательных учреждений — «агрессоры» по поведению — также являются «жертвами», только жертвами собственного жизненного неблагополучия.
  Общеизвестно, что семья — структурная единица общества. Нарастание проблемного поля семьи как общественного феномена во многом связано с негативными тенденциями и процессами в самом обществе. К таким процессам и явлениям относятся изменения в экономике страны, в инфраструктуре социального устройства, в изменении ценностных ориентиров, нравственных норм в массовом сознании, общее ослабление глобального процесса гуманизации условий существования большинства населения страны. К сожалению, растущий человек сегодня видит акты насилия, несправедливости, торжества грубой силы на всех уровнях: в обществе в целом, в средствах массовой информации, в семье, в ближайшем окружении. Индивидуальное сознание личности (её духовный мир, взгляды, представления, настроения) — продукт комплексного воздействия различных факторов: психофизиологических особенностей организма, микросреды, воспитания и образования, жизненного опыта, места в системе общественных отношений, обстоятельств жизни в целом.
Для предотвращения формирования в растущем человеке склонностей к насилию, разнообразных нарушений в поведении необходим комплекс профилактических мер на всех уровнях жизнедеятельности: на уровне государственной политики, на уровне профессионального педагогического сообщества, на уровне семьи, на уровне повседневного существования.
К профилактическим мерам можно отнести:
— формирование уважения к правам ребёнка;
— широкое информирование о правах ребёнка как взрослых, так и детей;
— содействие чёткому и безоговорочному неприятию в обществе любых форм насилия в отношении детей, независимо от его степени;
— углубление знаний родителей и педагогов о правах детей;
— распространение и поощрение позитивного положительного родительского опыта;   
— перенос в практическую плоскость ответственности государства за защиту детей от пагубного влияния недопустимого интернетконтента и обеспечение активного участия детей в новой информационной и коммуникационной среде.


3. Авадані В. А. Стратегії поведінки дітей щодо проявів жорстокості // Право і суспільство. - 2014. - № 6.1. - С. 164-169.

Автор у статті розглядає результати відповідей школярів на анкетування щодо явищ дитячої жорстокості та ставлення підлітків із числа хлопчиків і дівчат до різних «жорстоких» життєвих ситуацій, які виникають.
Вступ. Жорстокості дітей бояться навіть дорослі. Тема дитячої жорстокості є дуже актуальною, оскільки потребує постійного вивчення й удосконалення. На сьогоднішній день дитяча жорстокість не має та не знає меж. Автор у статті пропонує використовувати анкету щодо подолання перших проявів жорстокості серед дітей.
Дослідженням жорстокості загалом і дитячої жорстокості зокрема займалися такі вчені, як Н.Ю. Синягіна, К.Д. Ушинський, Ю.М. Антонян, А. Гуггенбюль, Л.М. Балабанова, В.В. Гончаров та інші.
Постановка завдання. Нами було вивчено й проаналізовано поведінку дітей та їх дії в певних ситуаціях прояву жорстокості щодо людей (у тому числі дітей) або тварин.
Метою й завданнями нашої статті буде встановлення варіантів поведінки та ставлення школярів до явища жорсткості.
Результати дослідження. Нами було проведено анонімне анкетування школярів загальноосвітніх шкіл міста Одеси віком 12-17 років. Усього в анкетуванні взяло участь 286 осіб, із них 138 дівчат та 148 хлопчиків.

Дівчатам вікової категорії 12-17 років було поставлено таке питання: «Чи є у вашій школі учні, які проявляють жорстокість?'» Відповіді їх розподілилися таким чином:
1) більшість дівчат 12 років (57,1% опитаних) відповіли ствердно, а 21,4% опитаних відповіли, що не знають, чи є в їхній школі учні, які проявляють жорстокість;
2) 54,1% опитаних 13-річних дівчат вважають, що в їхній школі справді є учні, які проявляють жорстокість, лише 27% опитаних відповіли, що не знають, по 8,1% опитаних упевнені, що в їхній школі або немає учнів, які проявляють жорстокість, або 50/50;
3) щодо 14-річних дівчат, то вони впевнені, що в їхній школі є учні, які проявляють жорстокість (64% опитаних), і лише 16% опитаних не знають;
4) 80% опитаних дівчат 15 років переконані, що в їхній школі дійсно є учні, які проявляють жорстокість, і лише 15% відповіли, що не знають, чи є в їхній школі жорстокі діти;
5) 16-річні дівчата впевнені, що в їхній школі є учні, які проявляють жорстокість (47,6% опитаних), а 23,8% опитаних відповіли, що не знають;
6) щодо 17-річних дівчат, то вони відповіли, що не знають, чи є в їхній школі учні, які проявляють жорстокість (52,4% опитаних), і лише 23,8% опитаних вважають, що в їхній школі є учні, які проявляють жорстокість.
Отже, результати анкетування осіб жіночої статті свідчать, що в дівчат вікової категорії 12-17 років існує чітка переконаність, що в їхній школі є учні, які проявляють жорстокість.
Хлопчикам вікової категорії 12-17 років було поставлено таке питання: «Чи є у вашій школі учні, які проявляють жорстокість?» Відповіді їх розподілилися таким чином:
1) більшість хлопчиків 12 років відповіли ствердно (72,7% опитаних), 18,2% вважають, що 50/50;
2) 13-річні хлопчики вважають, що в їхній школі є учні, які проявляють жорстокість (81,1% опитаних), та 10,8% опитаних упевнені, що 50/50;
3) щодо 14-річних хлопчиків, то вони вважають, що в їхній школі є учні, які проявляють жорстокість (48,6% опитаних), і лише 24,3% відповіли, що не знають, чи є в їхній школі учні, які проявляють жорстокість;
4) 50% опитаних хлопчиків 15 років переконані, що в їхній школі є учні, які проявляють жорстокість, 35% не знають, чи є в їхній школі учні, які проявляють жорстокість, по 5% або вважають, що «50/50», або не знають, або утримались від відповіді;
5) більшість хлопчиків 16 років (38,1%) відповіли, що в їхній школі є учні, які проявляють жорстокість, та 23,8% опитаних відповіли, що в їхній школі немає учнів, які проявляють жорстокість;
6) щодо 17-річних хлопчиків, то вони вважають, що в їхній школі є учні, які про-являють жорстокість (68,2%), і лише 18,2% опитаних відповіли, що не знають.
Отже, результати анкетування хлопчиків вікової категорії 12-17 років свідчать, що в них існує чітка переконаність, що в їхній школі є учні, які проявляють жорстокість.
Таким чином, порівнюючи результати анкетування хлопчиків і дівчат 12-17 років, ми можемо констатувати, що вони вважають, що в їхній школі є учні, які проявляють жорстокість… 
…Висновки. Отже, розглянувши результати анкетування дітей (хлопчиків і дівчат) 12-17 років, ми бачимо, що майже кожний підліток зустрічався з проявами жорстокості, як у сім'ї (у ставленні батьків до дітей), так і в шкільному й підлітковому середовищі (у ставленні підлітка до підлітка). Найважливішим є те, щоб державні органи й установи надавали своєчасну допомогу як дітям, які стали або свідками, або потерпілими, так і дітям, які стали на злочинний шлях, замість того, щоб відхрещуватися від них.


4. Романовська, Діана. Дитина в ситуаціях шкільного насилля: Стратегія психологічної допомоги // Психолог. (Шкільний світ), 2012. № 21.   С. 47

У сучасній школі збільшується кількість дітей, для яких характерна негативна поведінка — поведінкові відхилення від нинішніх соціальних норм, стереотипів і цінностей, дитяча злочинність, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, суїцидальна поведінка тощо.
Така поведінка є деструктивною, вона тісно пов'язана з базовою людською характеристикою — агресією, та призводить до руйнування здоров'я, стосунків, особистості, суспільного порядку й навіть до переривання самого життя.
Сучасні дослідження Змановської Олени Валеріївни визначають агресію, спрямовану на інших або на себе, не як окремий вид поведінки відхилень, а як вияв, що бере безпосередню участь у різних формах поведінкових девіацій.
У перекладі з латини «агресія» означає «напад». Нині термін використовують досить широко. У психології під агресією розуміють тенденцію (прагнення), що проявляється в реальній поведінці або фантазуванні з метою підпорядкування собі інших або домінування над ними.
Найбільш звичними проявами агресії вважаються: конфліктність, тиск, примус, негативне оцінювання, погрози, лихослів'я й навіть застосування фізичної сили. Приховані форми агресії виявляються в уникненні від контактів, бездіяльності з метою нашкодити комусь, заподіяти шкоди собі, самогубстві.
Внутрішні репрезентації агресії можуть бути такі: ідеї, фантазії й афекти. Наприклад, людина може виношувати ідею насилля над кимось, може протистояти й розправлятися з тим, хто образив, лише у фантазіях.
Агресивну поведінку також репрезентують такі агресивні афекти: роздратування, заздрість, відраза, злість, нетерпимість, шаленство, скаженість, ненависть і лють. Інтенсивність агресивних афек тів корелює з їх психологічною функцією, а саме:
 відстоювання автономії;
 усунення джерела загрози або страждань;
 усунення перешкод на шляху до задоволення потреб;
 розв'язування внутрішнього конфлікту;
 підвищення самооцінки.
Якщо агресивна поведінка звільняє від страху, допомагає захищати свої інтереси, захищає від зовнішньої загрози, сприяє адаптації, тоді це — доброякісноадаптивна агресія. В негативних виявах — це деструктивно дезадаптивна агресія.
Один із найбільш інтенсивних і складних агресивних афектів — ненависть. Крайня форма вияву ненависті — прагнення до знищення (вбивства), самознищення або радикального знецінення всіх і вся. Якщо ненависть, лють і мстивість або інші афекти стають стабільною характерологічною установкою, ми можемо говорити про досягнення рівня психопатології характеру.
3. Фрейд у пізніх своїх теоретичних роботах намагався обгрунтувати агресію як вияв вродженого саморуйнівного потягу до смерті, однак таке уявлення не отримало широкого визнання. У сучасній психології дискусійним залишається питання: чи є агресивні потяги вродженими, чи вони формуються внаслідок конфліктів і фрустрацій на основі інших активних прагнень, наприклад, до самоствердження.
Ми не можемо однозначно визначити внутрішню агресивну тенденцію особистості, але здатні оцінити рівень і характер її зовнішніх виявів, тобто агресивної поведінки.
Переживання агресії людиною не завжди призводить до руйнівних, насильницьких дій. З іншого боку, людина може здійснювати насилля і в стані емоційного збудження, і в стані повної холоднокровності.
Агресивна поведінка передбачає різноманітні форми:
 ситуативні агресивні реакції (короткотермінова реакція на конкретну ситуацію);
 пасивна агресивна поведінка (у формі бездіяльності або відмови від чогось);
 активна агресивна поведінка (у формі руйнівних і насильницьких дій).
Виражену соціальнонегативну оцінку мають форми агресивної поведінки, «спрямовані на завдання образи або нанесення шкоди іншій живій істоті, яка не бажає такого ставлення».
Така агресивноасоціальна поведінка обов'язково включає в себе насилля — вербальні або фізичні дії, що спричиняють біль. Воно відбувається на фоні негативних емоцій:
 агресора (злість, лють, садистське задоволення, байдужість);
 жертви (страх, приниження).
У такій поведінці ми спостерігаємо агресивні мотиви: зруйнувати, усунути, використати, на кодити. На когнітивному рівні насилля підтримується установками, що підтверджують правильність такої поведінки, тобто міфами, забобонами й переконаннями.
Насилля (фізичне, сексуальне, психологічне чи емоційне) є найсерйознішим виявом і небажаним наслідком агресивної поведінки.
Емоційне насилля над дитиною — це будьяка дія, що викликає в дитини стан емоційної напруги, який наражає на небезпеку віковий розвиток її емоційного життя.
Фізичне насилля — вид ставлення до дитини, коли їй навмисно завдають тілесного ушкодження або не попереджають про можливість його здійснення, коли навмисно використовують фізично або психічно вразливі особливості дитини.
Психологічне насилля — здійснення щодо дитини дій, які гальмують або шкодять розвитку її потенційних здібностей.
Сексуальне насилля над дітьми — «залучення функціонально незрілих дітей і підлітків до сексуальних дій, які вони можуть повністю і не розуміти, на які вони не здатні погодитися або які порушують соціальні табу сімейних ролей».
Які види насилля ми можемо спостерегти в сучасній школі? На жаль, усі названі: насміхання, прізвиська, зауваження й необ'єктивні оцінки, приниження в присутності інших дітей, відторгнення, ізоляцію, відмову від спілкування з жертвою побиття, нанесення удару, ляпасу, запотиличника, відняття речей.
Жертвою шкільного життя може стати кожна дитина, але зазвичай для цього обирають слабшого або того, хто якось відрізняється від інших.
Основні характеристики жертв шкільного насилля запропонували Н. Зінов'єва та Н. Михайлова:
1. Наявність фізичних недоліків (зір, слух, інші хвороби).Такі діти не можуть захиститися й адекватно відповісти.
2. Особливості поведінки. Мішенню для агресії й глузування стають замкнуті діти (інтроверти, флегматики) або діти з імпульсивною поведінкою (гіперактивні), хоча такі можуть бути також агресорами або і тими, й іншими.
3. Особливості зовнішності (все, що виділяє дитину із загальної маси).
4. Погані соціальні навички. Діти, в яких не вироблено психологічний захист від вербального і фізичного насилля у зв'язку з недостатнім досвідом спілкування і самовиявлення. Вони самі приймають роль жертви.
5. Страх перед школою. Діти, які йдуть до школи з негативними соціальними очікуваннями щодо до неї. Зазвичай страх індукують їхні батьки, в яких були проблеми в шкільному віці.
6. Відсутність досвіду життя в колективі (домашні діти). У таких дітей відсутні навички спілкування і міжособистісної взаємодії.
7. Хвороби (епілепсія, тіки, гіперкінези, заїкання, енурез, енкопрез, дислалія, дислексія, дискалькулія та ін.).
8. Низький інтелект і труднощі в навчанні. Низькі здібності детермінують низьку успішність у навчанні, а це спричиняє низьку самооцінку, що сприяє формуванню ролі жертви, або в окремих випадках і насильницькій поведінці як варіанту компенсації…


5. Бушмарина Н. Н. Психологопедагогическая коррекция и помощь современному подростку с отклоняющимся поведением и личностной деформацией // Мир психологии. 2007. N 4.С.130142

В условиях усложнившейся ситуации развития современного общества, в частности повышенной его динамичности, неопределенности и одновременно расширения возможностей (информативных, контактных, пользования различного рода техническими и другими средствами) человека, с одной стороны, роста напряженности, проявляющееся в большом количестве и многообразии стрессовых ситуаций — с другой, меняются условия жизни и поведение молодежи, растет, в частности, агрессивность в ее среде.
Антисоциальное поведение подростков, агрессивность, наркомания, хулиганство приняли размеры, которые заставляют общество бить тревогу.
В последнее время часто сообщается о новых и новых трагедиях, случающихся с нашими детьми вообще и девочками в частности. См., например, «Пытки под видео» (http://old.strana.ru/stories/01/12/ll/2665/310569.html). Уже не единичны случаи, когда одноклассницы избирают жертвой истязаний одну из сверстниц, снимая на видео или мобильные телефоны свои «акции устрашения», «чтобы потом поприкалываться» или продать видеозапись, нередко доводят свою жертву до самоубийства. Драки становятся прибыльным бизнесом в Интернете: школьники за деньги могут предложить владельцам различных сайтов свои записи. Оказывается, продать видеоролик подобного содержания в Интернете не составляет никакого труда, отмечает Факт№\У5. Достаточно набрать в любой поисковой системе фразу: «Продам видеодраки», как на запрос тут же появляется множество различных сайтов с заголовками, типа «Покупаем "жареное" видео от 5 долларов за 1 мегабайт».
На Западе проводится колоссальная работа по изучению причин, выявлению феноменологии и разработке способов предотвращения детской жестокости. Тайная субкультура жестокости разоблачена устами ее носителей и жертв. Слишком долго о ней молчали. В ней есть жуткие стороны, но есть и закаливающие характер аспекты.
Профессор психологии Шарон Лэм получила около 130 интервью у взрослых женщин и девочек разного возраста, опубликовала их в первой из названных книг и пришла к следующим выводам. Многие девочки совершают акты агрессии по отношению к разным людям не всегда в качестве ответа на обиду, не в результате фрустрации или потери дружбы/любви. Они получают удовольствие от своей агрессивности, от власти над людьми, от причиняемого зла. Иногда их взрывы ярости являются следствием неосознаваемой раздраженности, затаенной злобности, неудовлетворенной сексуальности, проявляющей себя иногда очень рано. ..
…Взрослым, как правило, недосуг разбираться в отношениях детей, и обычно они удовлетворяются соблюдением подростками внешних приличий и видимостью послушания. Общество не желает знать о подспудных войнах, трагедиях и злополучиях в мире подростков. В результате подросток — и агрессор, и жертва — страдает в одиночестве. Их ситуация остается безадресной, их боль — личным делом, их проблемы — тайными. Их крики не слышны, их ужас не замечен, их мучения мало кого волнуют. Каждому из участников скрытых от мира сражений их опыт кажется единственным — уникальным, и все, что с ними происходит, представляется личной виной и (или) бедой. Мучители, вырастая, становятся ужасом окружающего их мира или хоронят воспоминания о своих преступлениях в недоступных даже для себя глубинах сердца. Жертвы, если они не прячутся в смерть или — со временем — в безумие, превращаются в асоциальных небокоптителей, конформистов и рабов.
Подростков никто не учит раскаиваться, просить прощения и меняться к лучшему. Их никто не учит любить и ненавидеть без боязни, цивилизованно отстаивать свои законные интересы. У них нет школы достоинства. Они учатся в школе жестокости, которую надобно или проявлять, или переносить, если удастся.
Это другой уровень отношения к ним по сравнению с принятым. И тем не менее общество бьет тревогу, четко оценивая, что ни колонии, ни тюрьмы, ни простые увещевания не изменят ситуации. И во все большей степени осмысливаются, осваиваются новые подходы, новые методы борьбы с наркоманией, агрессивностью подростков и другими формами отклоняющегося поведения.
Система терапии, профилактики и реабилитации отклоняющегося и противоправного поведения подростков, предупреждения наркомании и преступности в молодежной среде в настоящее время становится актуальным и значимым направлением деятельности не только соответствующих органов, воспитательных учреждений, но и общества в целом.
   Формы работы, применяемые в решении вышеназванных проблем, весьма разнообразны, и во все большей степени осознается необходимость комплексного подхода и сочетания, в частности, разных форм терапии, специальных методов с расширением социальнопозитивных воспитательных мероприятий.
Литература, посвященная «технологиям» перевоспитания, помощи в организации социальнопедагогической работы с наркозависимыми, агрессивными, с больными психопатией и др., с группами и индивидуальной, весьма обширна.
  Среди обсуждаемых мероприятий — комплексная терапевтическая деятельность, в рамках которой проводится консультирование, оказывается помощь в решении проблем преследования, отвержения, остракизма, половой идентификации, одиночества. Известное распространение получили так называемые социальные сети молодежи. Подростков и юношей обучают поддерживать друг друга, образовывать цепочки и сети взаимоподдержки. В ходе социальной работы с молодежью создаются ячейки, общества и клубы в их взаимодействии. В национальном и даже международном масштабе создается межконфессиональное молодежное движение. Особое внимание уделяется воспитанию глобального мироотношения, воспитанию граждан мира и т. д.; устанавливаются связи между участниками интернациональных молодежных союзов.
В данном случае остановимся на социальной и психопедагогической работе, осуществляемой на базе семьи, в контексте семьи, в семье, при привлечении родителей, а также некоторых коллективных формах коррекции поведения подростков.
Терапия на уровне семьи, в семье, с помощью семьи.
  В решении проблем отклоняющегося поведения подростков вышеотме ченная комплексная терапия находит широкое применение. В частности, значительную популярность приобрело так называемое полисистемное лечение (Multisystemic Treatment — MST) антисоциального поведения детей и подростков. Это подход к лечению молодых людей с серьезными отклонениями от нормального поведения в группе. MST — лечение, осуществляемое прямо в семье, в общине. Оно направлено на улучшение известных детерминант антиобщественного поведения молодых членов семьи и в контексте школы. Групповой подход нацелен на усиление способности семьи быстро восстанавливать физическое и душевное состояние, отделение детей и подростков от антисоциальных групп сверстников, повышение их успешности в школе и включение естественных механизмов социальной поддержки. 
В эту технологию входят: оценка функционирования семьи; вмешательство в жизнь семьи, направленное на ее оздоровление; изменение отношений со сверстниками; улучшение академической и социальной компетентности в школе; подключение индивидуальной терапии.
Для работы с родителями создана специальная компьютерная программа «Помощь непослушным детям». Семейная терапия включает в себя обучение родителей методам и процедурам оценки (диагностики), навыкам дифференцированного внимания, тренировки приобретенных навыков послушания. В ней предусмотрены обратная связь, примеры аутлайн, предложения по дополнительному, в случае нужды, вмешательству.
Существует также технология, нацеленная на спасение родителей от их общественного осуждения, поскольку общество склонно рассматривать родителей как главный источник проблем их детей. Когда подростки выходят из-под контроля воспитателей, проявление понимания и переговоры часто только ухудшают положение. Порой благие намерения профессионалов и других взрослых, желающих проявить сочувствие, выбивают почву из-под ног родителей. Эти доброжелатели создают единый фронт с агрессивными подростками. Признание, что родители сами подчас становятся жертвами, а не преследователями, — необходимая предпосылка эффективных стратегий. Родители могут вернуть себе контроль, обучаясь одновременно и пониманию своих детей, и более решительной требовательности к ним.
Лечение агрессии в семье, поведенческих дисгармоний, вызывающих противодействия детей взрослым, предусматривает планирование терапевтической активности и оценку результатов. Формирование навыков взаимодействия ребенка с родителями и другими членами семьи, терапия психического здоровья сочетаются с исправлением хода дел в школе и в общине, а поддержка ребенка и семьи общиной и школой — со стратегией скоординированных действий различных служб и вовлечения семьи в общую структуру согласованных действий. Большое место в современной терапевтической практике занимает обучение социальным компетентностям, а также контекстуальные практики. Это: школа — академическая успеваемость, работа с классом в целом и индивидуальная работа по выработке позитивных отношений.
  Структурные терапевты используют технику прослеживания как способ присоединиться к субкультуре и языку семейной системы для ее изменения в позитивном направлении. Как только группа условится по поводу ограничений в своей работе и достигается определенный уровень внутригрупповой сплоченности, создается специфический внутригрупповой климат, отражающий как историю данной группы, так и специфику составляющих ее субкультур. При этом поддерживаются индивидуальные различия и стимулируется общение между членами вновь созданной «семьи».
Коррекция родительско-детских отношений в случае девиантного поведения подростка необходима еще и потому, что молодые люди иногда убегают из дома, отчуждаются от старшего поколения. В связи с этим особую важность приобретает социально-психологическое «лечение» тех молодежных субкультур, которые несут в себе опасность и для их членов, и для общества в целом.
Специалисты отмечают, что в случае побегов подростков из дома времени для их терапии остается немного. Если в течение двух недель беглец не обнаруживается, то обнаруживается либо его труп, либо бродяга, который вернуться к нормальной жизни практически уже не в состоянии. Уличная жизнь регламентирована. У каждой из групп, в которые сбиваются сбежавшие подростки, есть свой лидер (обычно это «ветеран движения» лет двадцати пяти), свое строго определенное место дислокации, часто даже свой цвет одежды. И свои жесткие правила игры. Каждому новичку устраивают «боевое крещение» — избивают. Сопротивляться нельзя. «Ради общего дела» новичков заставляют воровать, при этом все преподносится как крутая романтика. Через месяц-другой вчерашние самые домашние дети меняются до неузнаваемости. Раньше предполагали, что дети бегут в основном из семей неблагополучных, где над ними издеваются. Но, оказывается, гораздо больше других бегут дети, которые не испытывали унижений в семье, учились в престижных школах и посещали разнообразные секции. Многие из них владеют двумя иностранными языками, прекрасно разбираются в компьютере. Но в суматошном, жестком взрослом мире они чувствуют себя лишними. Они считают, что родители научили их быть сильными, но не научили быть счастливыми, и не хотят жить так серо, как живут их родители.6.Буркова В. Н. Насильственные компьютерные игры и проблема агрессивного поведения детей и подростков // Вопросы психологии. -2012. -№ 1.-С.132-140

Представлен обзор зарубежных и отечественных исследований о влиянии компьютерных игр со сценами насилия на агрессивное поведение детей и подростков. Рассматривается эволюция исследований в этой области, различные подходы и теории, современные данные. Особое внимание уделено изучению медиа-привычек игроков в компьютерные игры с элементами насилия и их непосредственному влиянию на проявления агрессии в реальной жизни, в том числе в зависимости от личностных характеристик индивида.

Массовое распространение домашних компьютеров существенным образом повлияло на сферу досуга современных детей и подростков. Cреднестатистический ребенок тратит около девяти часов в неделю на видеоигры, в то время как на приятное чтение – в десять раз меньше времени. Резко сократилось и количество вре-мени, посвященного спорту и непосредственному общению со сверстниками.Продукция видео и компьютерных игр в современном мире представляет собой одну из прибыльнейших областей индустрии развлечений. Доход от продаж видеоигр в мире вырос с 7,5 млрд долларов в год в 1999 г. до 20 млрд долларов в 2000 г. Статистика по России говорит о том, что в 2003 г. видеоигр было куплено на 150–200 млн долларов и рынок продаж растет. британской педагогике даже появился особый термин ‘screenagers’ (screen + teenagers – «экранная молодежь»), обозначающий подростков, чрезмерно увлеченных экранными медиа-играми. Более 30 лет назад ученые разных стран публично заявили о том, что медианасилие может оказывать негативное влияние на зрителей [66]. Регулярное обращение к компьютерному насилию может приводить к усилению агрессивного поведения, более частому присутствию агрессивных мыслей, понижению чувствительности к актам агрессии в реальной жизни и снижению переживаний в отношении жертв насилия. По сравнению с просмотром телепередач процесс игры характеризуется более активной ролью играющего. Прогнозы этологов и психологов о том, что просмотр сцен насилия может провоцировать рост реального насилия, начинают сбываться в виде роста детской преступности, массовых расстрелов одноклассников и воспитателей в школах, распространения ксенофобии и насилия в отношении представителей других этнических групп. Насильственная природа видеоигр и их влияние на детскую психику и поведение стали предметом внимания многих ученых…

…Во всех возрастных группах школьников количество любимых компьютерных игр, содержащих сцены насилия, превышало количество «безопасных» – предпочтение НВИ в максимальной степени было свойственно 11–14-летним школьникам. По данным В. Баранича, дети  уже в возрасте четырех лет (59% девочек и 73% мальчиков) назвали своими любимыми видеоиграми те, где есть насилие. Исследование в г. Омске также показало, что подавляющее число учащихся (81,9%) используют персональный компьютер как игровую приставку, отдавая предпочтение НВИ. Анализ 19 сочинений детей, играющих и не играющих в НВИ, выявил значимые различия по категории «эмоциональный уровень»: в работах играющих  детей присутствовало значительно большее количество слов, связанных с эмоциональным состоянием (испуг, радость, смерть, описания сцен убийств, описание трудностей в преодолении препятствий), сами сюжеты были похожи на боевики. В последние годы исследователи занялись изучением влияния увлечением НВИ на вероятность совершения реальных преступлений. По данным Дж. Кантора, 22% малолетних преступников играли в жестокие видеоигры. Ряд специалистов открыто говорят об отчетливом сходстве приемов современных видеоигр с методами тренировок военных – механизм воздействия электронных игр схож с боевой подготовкой, во время которой солдаты  учатся преодолевать врожденный барьер перед совершением убийства: у многих пехотинцев отвращение к убийству исчезает, когда во время учений они стреляют не по обычным мишеням, а по мишеням в виде человеческих фигур. Ряд современных НВИ позволяют игрокам  даже сканировать фотографии тех, кто им не нравится, и в дальнейшем по ходу игры виртуально убивать этих реальных врагов (такими могут оказаться сверстники, родители, учителя). В последнее время накопилось достаточно много неутешительных фактов из реальной жизни, свидетельствующих о том, что малолетние преступники совершают правонарушения под воздействием НВИ – чаще всего ими используются стратегии преступного поведения, заимствованные из игрового опыта. В ряде случаев преступления совершаются в состоянии измененного сознания, непосредственно после игрового сеанса или во взаимосвязи с ним. Отмечены случаи совершения преступлений для удовлетворения потребности в компьютерной игре или совершенных на фоне отягощающего влияния компьютерных игр. Медианасилие следует рассматривать как один из многих факторов, повышающих агрессию. В 2000 г. Американская психологическая ассоциация, Американская академия педиатрии, Американская академия психиатрии детей и подростков,  Американская медицинская ассоциация официально заявили о наличии причинной связи между медианасилием и агрессией. Цинизм производителей игр и позиция определенной части потребителей, готовых играть в любой продукт, способствуют превращению насилия в норму в современном обществе. В результате такого отношения игра, исходно эволюционировавшая у человека как ведущий способ развития и познания мира, преобразуется в опасный для общества деструктивный инструмент. Выход из ситуации видится в продвижении на компьютерный рынок познавательных и увлекательных игр с минимальным присутствием насилия, в активизации медиаобразования, введении возрастных ограничений по продаже и прокату компьютерных игр…7. Сідун, Оксана "Усі помруть, а я лишуся...": хто робить з малечі монстрів: "розумне" залізо чи "дурноголові" батьки? // Іменем закону. – 2010. -№ 13. -  С. 8-9

Діти комп’ютерної ери виховані Інтернетом, субкультурами та «слабоалкоголками». Їхня жорстокість у відносинах з оточуючим світом, особливо собі подібними, все частіше примушує дорослих просто таки хапатися за голови. Мовляв, вони ж своїх Васильків і Марічок виховували такими чемними і добрими дітьми, а ті повиростали справжнісінькими недолюдками. Ми вирішили відшукати відповідь на два традиційних запитання: хто ж у таких метаморфозах винен та що ж, урешті-решт, з цим усім робити?

Агресор за компанію

Сплеск підліткової агресії, котра була щедро приправлена якимось звірячим захопленням та жагою крові, автор цих рядків вперше побачила зовсім не у міліцейських зведеннях чи поширених нині у всесвітньому павутинні відео «актів» дитячих «самоутверджень». Кілька років тому мені довелося стати свідком страшенної бійки, у якій декілька десятків ще п’ять хвилин тому, здавалося, вихованих школярів, дубасили двох своїх одноліток. Справа була суботнього вечора після дискотеки. Як зазвичай буває, почалося все з косого погляду чи руху під час танців, а продовжилося «розборками» між двома групами дівчат вже на вулиці. Одна з них кількісно дещо перевищувала іншу. Розпочалася бійка. До агресорів поступово приєднувалися їхні приятелі, а потім і зовсім чужі підлітки. Жертви, зрозумівши, що сили зовсім нерівні, почали тікати.

Але розлютований натовп вимагав подальших «видовищ». Орава вигнала бідолах на проїжджу частину (у цей час машин там чомусь не було), оточила і продовжувала бити. Беззахисних дівчат намагався вдарити кожний, особливо поривалися до їхніх тіл хлопці. А в цей час школярки-ініціаторки вимагали від нещасних визнавати, що тепер вони «опущені», і благати про пощаду. Звісно, ні про яку пощаду мова не йшла і зараз навіть страшно подумати, чим би могла закінчитися ця історія для постраждалих юнок, якби з-за рогу не почувся звук сирен. Хтось вигукнув: «Менти!» і натовп кинувся навтьоки. Насправді ж то мчала карета «швидкої», але й цього вистачило, аби припинилася жорстока забава.

Дійсно, жодному з озвірілих підлітків тоді не було часу замислитися, що черговий, хай навіть незначний, удар, міг бути смертельним для їхніх жертв. І тоді «сміливцю» вже довелося б не з гордо піднятою головою хизуватися своїми «подвигами», а усі молоді роки «топтати зону», боячись підняти погляд на рідних батьків. А головне – жити далі зі страшним тавром убивці. Адже почасти за юнацьким максималізмом важко побачити життєві реалії, а за власною люттю відшукати об’єктивну дійсність.

Смерть не зупиняє

Зокрема, власна неконтрольована агресія назавжди змінила життя двом неповнолітнім із Харківщини та їхньому вже кілька років як повнолітньому товаришу. Теплого квітневого дня, прихопивши із собою кілька пляшок оковитої, трійця разом зі ще одним своїм 19-річним другом вирушила відпочивати на природу. Після кількох чарок останній раптом почав ображати 16-літню дівчину (вона має вроджений психічний розлад). На захист юнки стали двоє інших хлопців. Виникла сварка, в ході якої усі троє накинулися на «кривдника» і заходилися з усієї сили гамселити його. Коли ж хлопець вже не дихав, його роздягли й спалили увесь одяг – аби, як то кажуть, замести сліди. З цією ж метою та ж таки дівчина дістала з косметички манікюрні ножиці, якими нелюди по черзі завдавали удари в обличчя своїй жертві. А коли справу було закінчено, покинули мертве тіло у лісосмузі і спокійнісінько розійшлися по домівках – начебто нічого й не сталося.

І якщо в цьому випадку лють неповнолітніх можна розглядати як певний спалах агресії, спровокований поведінкою самої жертви та дією алкоголю, то вчинок двох мешканців Запорізької області повною мірою дозволяє віднести його до акту холоднокровної жорстокості. Там 20-літній парубок підмовив свого 16-річного сусіда вбити та пограбувати його бабусю. Спочатку друзі без вагань розправилися із 83-літньою старенькою, а потім пробралися у її домівку і викрали дві з половиною тисячі гривень. Однак витратити «смертоносні» гроші не встигли – за кілька днів убивць затримали. У квітні виповниться вже 2 роки, як підліток відбуває строк. З 10 йому призначених…

Купюри в обмін на волю

Як наголошує заступник начальника Департаменту кримінальної міліції у справах дітей МВС Віктор Суранович, прояви агресивної поведінки серед підлітків не втрачають актуальності. Минулого року було зареєстровано понад 15 тисяч злочинів, скоєних неповнолітніми, або за їх участі. І що вражає найбільше – раз у раз у ролі агресорів виступають представниці «слабкої» статі. Задля запобігання таким випадкам працівниками КМСД постійно проводиться низка активних профілактичних заходів. Приміром, вже зараз по всій Україні для дітей, що перебувають на обліках ОВС, організовують екскурсії до різних підрозділів МВС, історико-культурних пам’яток тощо.

Крім того, правоохоронці акцентують увагу й на іншій проблемі, пов’язаній з покаранням неповнолітніх агресорів. Практика засвідчила: коли такі «конфлікти» закінчуються легкими тілесними ушкодженнями чи моральним приниженням, винуватці фактично не отримують заслуженого покарання й відповідно не несуть ніякої відповідальності за власні дії. Оскільки потерпілі або просто не звертаються до міліції, або ж під тиском певних обставин (зазвичай, грошових «премій» від батьків нападників) за певний час забирають свої заяви. Тим самим відкриваючи для своїх кривдників реальність вседозволеності та безкарності, прикрашену шелестом купюр.


Замовити повніше сторінки з періодичних видань скористуйтесь послугою 
  

електронної доставки документів  ЕДД