Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Фінанси


Фінанси [Текст] : навчальний посібник / Л. В. Лисяк [та ін.] ; ред. Л. В. Лисяк ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 298 с.
Повніше

Карлін, Микола Іванович. Світові офшорні центри [Текст] : навч. посібник / М. І. Карлін. - Київ : Кондор, 2018. - 421 с.
Повніше

Ткаченко, Ігор В. Заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування [Текст] : метод. рекомендації / І. В. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філософ. ф-т, Каф. держ. упр. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 104 с.
Повніше

Бедринець, М. Д. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / М. Д. Бедринець, Л. П. Довгань ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 350 с.
Повніше

Кремень, Вікторія Михайлівна. Фінансова статистика [Текст] : навчальний посібник / В. М. Кремень, О. І. Кремень ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 366 с.
Повніше

1552457 311:336(075.8) К 79 Кремень, Вікторія Михайлівна. Фінансова статистика [Текст] : навчальний посібник / В. М. Кремень, О. І. Кремень ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 366 с.
Повніше

Боринець, Станіслав Якович. Теорія та практика світових фінансів [Текст] : підручник / С. Я. Боринець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2016. - 432 с.
Повніше

Юдіна, Світлана Валеріївна. Фінансові ресурси домогосподарств [Текст] : монографія / С. В. Юдіна, О. В. Золотарьова, В. О. Гнєушева ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2018. - 176 с.
Повніше

Бурковська, Алла Валентинівна. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах [Текст] : навчальний посібник / А.В. Бурковська, Т.І. Лункіна; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 207 с.
Повніше

Теорія фінансів [Текст] : підручник / П.І. Юхименко, В.М. Федосов, Л.Л. Лазебник [та ін.] ; під заг. ред.: В.М. Федосова, С. І. Юрія. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 576 с.
Повніше

Артамонова, Наталія Саввівна. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Артамонова, М. О. Акулюшина ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Київ : SBA PRINT : Сладкевич Б. А., 2017.
Повніше

Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посібник / Т. Д. Косова, І. В. Сіменко, П. М. Сухарев [та ін.]; за заг. ред.: Т. Д. Косової, І. В. Сіменко ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 440 с.
Повніше

Фергюсон, Ніл. Еволюція грошей. Фінансова історія світу [Текст] / Н. Фергюсон ; пер. з англ. К. Диса. - Київ : Наш формат, 2017. - 380 с.
Повніше

Облік, перевірка й аналіз у системі фінансового контролю на підприємствах [Текст] / Г. О. Король, Р. Б. Сокольська, В. Д. Зелікман [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2018. - 136 с.
Повніше

Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному рівні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів [Текст] : монографія / Т. Ю. Александрюк, Л. Б. Баранник, О. В. Вознюк [та ін.]; ред. Л. Б. Баранник; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : Ун-т мит. справи та фінансів, 2019. - 335 с.
Повніше

Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Благун [та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутріш. справ. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 229 с.
Повніше

Основи підприємництва: теорія і практикум [Текст] : навч. посібник / В. Г. Воронкова [та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 454 с.
Повніше

Галушка, Євген Омелянович. Казначейська справа [Текст] : підруч. / Є.О. Галушка, О.В. Охрімовський, Я. М. Гончарук. - 2-е вид., доп. і переробл. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 580 с.
Повніше

Фінанси для фінансистів [Текст]: підручник / К. В. Багацька [та ін.]; ред. Т. А. Говорушко; Нац. ун-т харч. технологій. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 612 с.
Повніше

Фінанси [Текст]: навчальний посібник / за заг. ред. А.С. Меглаперідзе. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 419 с.
Повніше

Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика [Текст]: навчальний посібник / Д.І. Коваленко, В.В. Венгер. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 578 с.
Повніше

Бердар, Маргарита Михайлівна. Фінанси підприємств: навчальний посібник / М. М. Бердар. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 352 с.
Повніше

Владимиров, К. М. Місцеві фінанси [Текст] : навчальний посібник / К. М. Владимиров, Н. Г. Чуйко, О. Ф. Рогальський. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2009. - 352 с.
Повніше

Слав`юк, Ростислав Анатолійович. Фінанси підприємств: підручник / Р. А. Слав`юк ; Національний банк України, Університет банківської справи. - К. : УБС НБУ : Знання, 2010. - 550 с.
Повніше

Фінанси: курс для фінансистів [Текст] : підручник / ред.: П. Ю. Буряк, О. Б. Жихор. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 528 с.
Повніше

Буряк, Петро Юрійович. Фінанси: підручник / П. Ю. Буряк, С. Д. Смолінська, Н. Б. Татарин. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 392 с.
Повніше

Сунцова, Олеся Олександрівна. Місцеві фінанси: навчальний посібник для вищої школи / О.О. Сунцова. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 488 с.
Повніше

Карлін, Микола Іванович. Державні фінанси України: навчальний посібник для вузів / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2008. - 348 с.
Повніше

Карлін, Микола іванович. Фінансова система України: навчальний посібник для студ. вузів / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2007. - 324 с.
Повніше

Місцеві фінанси [Текст] : підручник / за ред. О. П. Кириленко. - К. : Знання, 2006. - 677 с.
Повніше

Рева, Т.М. Місцеві фінанси [Текст] : навч. посібник / Т. М. Рева, К. Ф. Ковальчук, Н. В. Кучкова. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 208 с.
Повніше

Сазонець, І.Л. Управління місцевими фінансами [Текст] : навчальний посібник / І.Л. Сазонець, Т. В. Гринько, Г. Ю. Придатко.- К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с.
Повніше

Кравчук, Оксана Миколаївна. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва: навч. посібник/О. М. Кравчук, В. П. Лещук. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 504 с.
Повніше

Лютий І.О. Іпотека: навчальний посібник для вищої школи. -К.: Знання, 2011. - 446 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
Повніше

Божидарнік Н.В. Божидарнік Валютні операції: Підручник. -К.: Центр учбової літератури, 2013. - 698 с.
Повніше

Фінансовий аналіз: навчальний посібник для вищої школи./Донецький нац. ун-т екон. і торг. ім. М. Туган-Барановського. -К.: Центр учбової літератури, 2013. -440 с.
Повніше

Міжнародні фінанси: навчальний посібник для вищої школи. /Укр. акад. банк. справи НБУ. -К.: Центр учбової літератури, 2013. -548 с.
Повніше

Список видань
Повніше

Валютні операції
Повніше

Довіра банкам - запорука стабільності економіки.
Повніше

Державний кредит і державний борг
Повніше

Генезис і єволюція фінансів
Повніше

Державний кредит
Повніше

Еволюція іпотеки та іпотечного кредитування
Повніше

Класифікація доходів підприємницьких структур за джерелами формування
Повніше

Фінанси підприємств
Повніше

Фінансовий менеджмент
Повніше

Місцеві фінанси. Основні терміни
Повніше