Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Культурологія


Савельєв, Віктор Петрович. Культурологія. Етика. Естетика [Текст] : навч. посібник / В. П. Савельєв, С. М. Повторева ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 323 с.
Повніше

Поляков, Віктор Васильович. Білі плями історії - небезпека майбутньому [Текст] : історико-культурологічні нариси / В. В. Поляков. - Дніпро : Ліра, 2018. - 339 с.
Повніше

Оніщенко, Олена Ігорівна. Культуротворчий потенціал епістолярію: європейський досвід другої половини ХІХ - першої половини ХХ століття [Текст] : монографія / О. І. Оніщенко ; Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенко-Карого. - Київ : Ліра-К, 2017. - 267 с.
Повніше

Котинська, Катажина. Львів: перечитування міста [Текст] / К. Котинська; пер. з пол. О. Сливинський. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 237 с.
Повніше

Львів - місто натхнення. Література [Текст] : ілюстрований художньо-енциклопедичний путівник / упоряд. О. Муха; худож. Н. Сидоряка. - Львів: Вид-во Старого Лева, 2017. - 435 с.
Повніше

Богатикова, Людмила Ивановна. Лингвокультурология. Практикум [Текст] : учебное пособие / Л.И. Богатикова; М-во образования Республики Беларусь. - Минск: РИВШ, 2016. - 301 с.
Повніше

Спирова-Дрягина, Виктория Ивановна. Духовный мир В.И. Вернадского [Текст] / В. И. Спирова-Дрягина; Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. Науч. б-ка. - Симферополь : Бизнес-Информ, 2013. - 108 с.
Повніше

Ніколова, Наталія Іванівна. Культурологія: культурогенез [Текст] : навчальний посібник / Н. І. Ніколова, М. О. Чмихов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ : Скіф, 2018. - 440 с.
Повніше

Фронтири міста [Текст] : іст.-культуролог. альманах. Вип. 3 / ред. В. Грибовський. - Дн-ськ : Герда, 2013. - 244 с.
Повніше

Культурологія. Українська та зарубіжна культура [Текст] : навчальний посібник / За ред. М.М. Заковича. - 3-тє вид., стер. - Київ: Знання, 2007. - 567 с.
Повніше

Петрова, Ганна Миколаївна. Культурологія: конститутивні проблеми [Текст] : навчальний посібник / Г.М. Петрова, Т.А. Кумеда, О.В. Шумейко. - Київ: Атіка, 2009. - 356 с.
Повніше

Безвершук, Жанна Олександрівна. Культурологія. Відповіді на питання екзаменаційних білетів [Текст] : навч. посібник / Ж. О. Безвершук, О. В. Щербакова. - Київ: Знання, 2010. - 326 с.
Повніше

Гачев, Георгий Дмитриевич. Национальные образы мира. Эллада, Германия, Франция: опыт экзистенциальной культурологии [Текст] / Г.Д. Гачев. - Москва: Логос, 2011. - 424 с.
Повніше

Культурологія [Текст] : навч. посібник. - Київ: КНТ. - ЦУЛ, 2010. - 224 с.
Повніше

Хренов, Николай Андреевич. Культура в эпоху социального хаоса [Текст] / Н.А. Хренов. - 2-е изд. - Москва: Едиториал УРСС. - URSS, 2011. - 446 с.
Повніше

Основи культурології [Текст] : навчальний посібник для вищої школи / ред.: Л.О. Сандюк, Н.В. Щубелка; Одес. держ. екон. ун-т. - Київ: Центр учбової літератури, 2012. - 400 с.
Повніше

Дяченко, Микола Васильович. Філософські виміри культури [Текст] / М. В. Дяченко. - Харків : ХДАК, 2007. - 204 с.
Повніше

Щедрин, Анатолій Трофимович. Вторинна міфотворчість як соціокультурний феномен (проблеми релігієзнавчо-культурологічного аналізу) [Текст] : монографія / А.Т. Щедрин; ХДАК. - Харків : ХДАК, 2007. - 430 с.
Повніше

Білик, Надія Іванівна. Культурологічна спадщина Богдана Лепкого [Текст] : монографія / Н. Білик ; Терноп. нац. екон. ун-т, Терноп. обл. осередок Наук. т-ва ім. Т. Г. Шевченка. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. - 174 с.
Повніше

Аспекти морфології культури України: генезис, типологія [Текст] : зб. наук. праць / І. М. Юдкін, С. Д. Безклубенко, О. М. Берегова [та ін.]. - Київ: Ін-т культурології НАМ України, 2011. - 288 с.
Повніше

Левчук, Ярослава Миколаївна. Традиційна українська дитяча субкультура у висвітленні когнітивної культурології [Текст] : монографія / Я. Левчук. - Київ: Ін-т культурології НАМ України, 2012. - 240 с.
Повніше

Шейко, Василь Миколайович. Філософія української національної ідеї та Микола Хвильовий: історико-культурологічний аспект [Текст] : монографія / В. Шейко, В. Лєвіна. - Київ: Ін-т культурології НАМ України, 2010. - 207 с.
Повніше

Шейко, Василь Миколайович. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина XIX - початок XXI ст.) [Текст] : монографія / В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький. - Київ: Генеза, 2005. - 592 с.
Повніше

Антологія християнства [Текст] : хрестоматія з релігієзнавства та культурології / за заг. ред. Г. С. Лозко. - 2-ге вид. зі зм. і доп. - Тернопіль : Мандрівець, 2013. - 374 с.
Повніше

Сучасна культурологія [Текст] : навчальний посібник / К. В. Кислюк [и др.] ; заг. ред. К. В. Кислюк ; рец.: В. О. Лозовой, Л. Д. Соколюк, Л. В. Ушкалов. - Київ: Кондор, 2016. - 342 с.
Повніше

Донцов, Дмитро Іванович. Культурологія [Текст] / Д. І. Донцов; упоряд. Ю. П. Винничук. - Харків : Бібколектор, 2016. - 605 с.
Повніше

Малина, Валерій Васильович. Антиномії доктора культурології. Інтелектуальна автобіографія [Текст] / В. В. Малина. - Миколаїв : Артіль Художній крам, 2011. - 768 с.
Повніше

Баняс, Володимир Володимирович. Смислорозширення. Вибрані культурологічні студії та переклади [Текст] / В. В. Баняс ; наук. консультант Н. Баняс. - Київ: Гранмна, 2017. - 204 с.
Повніше

Балух Василь Олексійович. Культура ранньомодерної Європи [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. О. Балух, В. П. Коцур. - Харків : Фоліо, 2017. - 495 с.
Повніше

Техніка в системі культури
Повніше

Стародавня культура східних слов’ян
Повніше

Сучасна медіа-культура
Повніше

Виставочна художня панорама 2016 року
Повніше