Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Економіка підприємства


Матеріали для написання реферату:
 


1.Теоретичні положення концепції економічної безпеки підприємства

Специфіка ринкових відношень в умовах сучасного ринку і прогресуючої світової економічної та фінансової кризи висуває велику множину небезпек для будь-якого СГПД, функціонування якого здійснюється в умовах підвищеного ризику. У зв’язку з цим керівництву СГПД ПД потрібно заздалегідь передбачити заходи щодо забезпечення ЕБ ПД, які б дозволили попередити або мінімізувати негативний вплив виникаючих загроз ЕБП.
  Основи законодавчої бази щодо концепції побудови СЕБ ПД визначені у Концепції (основи державної політики) національної безпеки [187], відповідно до якої описані, наприклад, загрози ЕБ:"... засади в економічній сфері мають комплексний характер і мають наступні формулювання: неефективність системи державного регулювання економічних відносин; наявність структурних диспропорцій, монополізму виробників, перешкод установленню ринкових відносин; невирішеність проблеми ресурсної, фінансової та технологічної залежності національної економіки від інших країн; економічна ізоляція України від світової економічної системи; не- контрольований відтік за межі України інтелектуальних, матеріальних і фінансових ресурсів; криміналізація суспільства, діяльність тіньових структур". Крім того, також визначені "основні напрями державної політики Національної безпеки України в економічній сфері: недопущення незаконного використання бюджетних коштів і державних ресурсів, їх перетікання в тіньову економіку; контроль за експортно-імпортною діяльністю, спрямованою на підтримку важливих для України пріоритетів та захист вітчизняного виробника; боротьба з протиправною економічною діяльністю, протидія неконтрольованому відтоку національних матеріальних, фінансових, інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів" [187].
Однак у вищенаведеному документі економічні загрози сформульовані у принциповому вигляді, тому в даній роботі зроблена спроба конкретизувати їх і додати їм деякий формальний опис стосовно сучасних умов ринку.
  Забезпечення ЕБП - це завдання, не властиве основному бізнесу, воно може самостійно вирішуватися лише СГПД, що мають достатні ресурси для створення власної служби з однойменною назвою. Єдине ефективне рішення проблеми для СГПД, бізнес яких нездійсненний без інформаційних технологій, ЕБ полягає в передачі значної частини невластивих технологічних функцій на аутсорсинг у спеціалізовані організації із кваліфікованим штатом.
Тоді можливо виділити основні функціональні складові ЕБП, що використовуються як базові при побудові СЕБП, перелік яких наведений у табл. 1

 

Майно СГПД

 

=> Фінансові ресурси СГПД

ЕБП

=> Кадрові ресурси СГПД

=> Технології, інновації та інформаційне середовище

 

=> Організаційно-штатна структура СГПД

 

Виробництво на СГПДСтруктура функціональних складових (табл. 1) забезпечує реалізацію концепції побудови СЕБП.
Схоронність майна СГПД та інших матеріальних цінностей забезпечується комплексом заходів, у який необхідно включити заходи щодо забезпечення правил експлуатації, охорони, матеріальної відповідальності персоналу, обліку, амортизації. На СГПД до категорії майна і матеріальних цінностей відносяться: будинки та споруди, транспортні засоби й механізми, торгівельне устаткування, складські запаси, засоби зв'язку, комп'ютери й устаткування структурованих кабельних систем.
Фінансові ресурси СГПД займають провідне місце у процесі відтворення й формування власних фінансових (грошових) засобів. Для забезпечення ЕБ фінансові ресурси СГПД повинні сприяти балансу між рухом матеріальних і фінансових ресурсів на всіх стадіях кругообігу капіталу у процесі відтворення. Фінансовий менеджмент СГПД повинен будуватися на принципах фінансової незалежності й самофінансування. Завдання керівництва СГПД полягає в регулярному аналізі та побудові оптимальної структури капіталу для забезпечення фінансової стабільності, платоспроможності і фінансової незалежності СГПД ПД.
Одним із основних факторів ЕБ є кадрові ресурси СГПД. Професійна команда менеджерів здатна реорганізувати збитковий СГПД і вивести його в лідери і, навпаки, безграмотне керування, халатне виконання обов'язків, відсутність трудової дисципліни можуть призвести прибутковий СГПД ПД до банкрутства. Основним напрямком кадрової політики СГПД повинно бути визначення потреб у робочій силі як за кількістю, так і за якістю, а також форм її залучення й використання. Це стосується як підвищення кваліфікації, постійного розвитку персоналу, так і створення умов для повного прояву стимулів до високопродуктивної праці з боку кожного працівника, виключення передумов до появи ненадійних співробітників. Ненадійність - це деякий динамічний процес, який змінюється в часі під впливом зовнішніх і внутрішніх причин та індивіда, що відображає готовність почати дії, які в його соціально-культурному середовищі більш високого рівня можуть бути розцінені, як порушення існуючих норм і традицій, також і сама поведінка, яка порушує ці норми. Ненадійний персонал, у першу чергу, небезпечний схильністю до розголошення службової інформації та комерційної таємниці.
  Забезпечення ЕБ припускає, з одного боку, видобуток (одержання) інформації, що цікавить, будь-яким шляхом, з іншого - ретельний, цілеспрямований і постійний захист власної інформації. На сьогоднішній момент найважливішими засобами накопичування, зберігання, обробки передачі інформації є корпоративні струкгуровані кабельні системи та комп'ютерні мережі, що, як правило, мають шлюзові канали в мережу Інтернет. Складність створення системи захисту інформації визначається тим, що дані можуть бути викрадені з комп'ютера й одночасно залишатися на місці; цінність інформації полягає у володінні нею, а не у знищенні або зміні даних, хоча в певних випадках зловмисники можуть переслідувати саме таку мету.
  Протягом останніх 50-ти років основними конкурентними перевагами були: рівень освоєння виробничих потужностей; інноваційна політика СГПД; своєчасне відновлення основних виробничих фондів; технічний рівень виробництва у всіх галузях виробничо-господарської діяльності СГПД, володіння новими сучасними технологіями та інноваційні перетворення. Ключем для створення конкурентної переваги було збільшення корисності товару для споживачів при збереженні колишньої вартості вхідних матеріалів. Конкурентна перевага базувалася на винахідливості. Але із часом продукти імітувалися, а патенти або минали, або викуповуватися. Коли всі ці інновації ставали надбанням усіх і кожного, конкурентна перевага більше не могла базуватися на вже підірваній технічній монополії.

2. Принципи побудови концепції економічної безпеки підприємства

Наукова й методична розробка концепції ЕБ ПД окремих СГПД (підприємств, фірм) різних форм власності сьогодні в умовах світової фінансової та економічної кризи перебуває в початковій стадії. Розробки, що існують на сьогодні, спрямовані, в першу чергу, на вирішення завдань попередження й захисту ресурсів від несанкціонованого доступу до них, головним чином, кримінальних структур як зовнішнього для СГПД, так і внутрішнього характеру. Пропонуються різні (іноді досить ефективні) системи захисту від такого доступу. Однак такому основному питанню, як стратегічне поводження менеджменту різних рівнів управлінської ієрархії СГПД у процесі вибору і здійснення ним своєї місії, приділяється недостатньо уваги. Тому пропонуються деякі принципові аспекти цієї складної, багатофакторної проблеми, яка вирішується в контексті розробки концепції ЕБ ПД. Принципові аспекти концепції ЕБ (КЕБ) зведені у систему принципів побудови КЕБ ПД, які наведені в табл. 2.
Література: 


Скачати повніше