Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Фінанси


Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.)
 
1552457 
311:336(075.8)
К 79

Кремень, Вікторія Михайлівна.  Фінансова статистика [Текст] : навчальний посібник / В. М. Кремень, О. І. Кремень; М-во освіти і науки України, Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. - Київ: Центр учбової літератури, 2018. - 366 с.


1552455 
658.14(075.8)
Б 38

Бедринець, М. Д.  Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / М. Д. Бедринець, Л. П. Довгань; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 350 с.


1551657 
336(477)(075.8)
К 23

Карлін, Микола.  Фінанси України [Текст] : навч. посібник / М. І. Карлін, О. А. Івашко, Н. В. Проць; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Київ : Кондор, 2018. - 332 с.


1551631 
336.227:339.5(075.8)
К 23

Карлін, М. І.  Світові офшорні центри [Текст] : навч. посібник / М. І. Карлін. - Київ : Кондор, 2018. - 421 с.


1547257кп 
65.26я73
Ф 59

Фінанси [Текст] : навчальний посібник / Л. В. Лисяк [та ін.] ; ред. Л. В. Лисяк; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 298 с.


1550619 
336.14:336.22](477)(02.064)
Б 98

Бюджетно-податкова політика України в умовах децентралізації [Текст] : монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові  України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; за заг. ред.: О. Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2016. - 164 с.


1560592
336.14(075.8)
Г 16
Галушка, Євген Омелянович. Казначейська справа [Текст] : підруч. / Є. О. Галушка, О. В. Охрімовський, Я. М. Гончарук. - 2-е вид., доп. і переробл. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 580 с.


ф1560333
334.722(477)(075.8)
О-75

Основи підприємництва: теорія і практикум [Текст] : навч. посібник / В. Г. Воронкова [та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 454 с.


1560256 
336.14:005(075.8)
Б 98

Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Благун [та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутріш. справ. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 229 с.


1559044 
336.22.02(477)(02.064)
П 32

Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному рівні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів [Текст] : монографія / Т. Ю. Александрюк, Л. Б. Баранник, О. В. Вознюк [та ін.]; ред. Л. Б. Баранник ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : Ун-т мит. справи та фінансів, 2019. - 335 с.


1558961
658.15(02.064)
О-16

Облік, перевірка й аналіз у системі фінансового контролю на підприємствах [Текст] / Г. О. Король, Р. Б. Сокольська, В. Д. Зелікман [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2018. - 136 с.


1556877 
336.74(100)(09)
Ф 43

Фергюсон, Ніл.  Еволюція грошей. Фінансова історія світу [Текст] / Н. Фергюсон ; пер. з англ. К. Диса. - Київ : Наш формат, 2017. - 380 с.


1556320 
658.14/.17:005.52(075.8)
Ф 59

Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посібник / Т. Д. Косова, І. В. Сіменко, П. М. Сухарев [та ін.]; за заг. ред.: Т. Д. Косової, І. В. Сіменко ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 440 с.


1556314 
658.5:005.93(075.8)
А 86

Артамонова, Наталія Саввівна. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Артамонова, М. О. Акулюшина ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Київ : SBA PRINT : Сладкевич Б. А., 2017.


1556295 
336.01(075.8)
Т 33

Теорія фінансів [Текст] : підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лазебник [та ін.] ; під заг. ред.: В. М. Федосова, С. І. Юрія. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 576 с.


1556228 
339.7(075.8)
Б 91

Бурковська, Алла Валентинівна.  Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах [Текст] : навчальний посібник / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 207 с.


1554970 
330.567.2(477)(02.064)
Ю 16

Юдіна, Світлана Валеріївна.  Фінансові ресурси домогосподарств [Текст] : монографія / С. В. Юдіна, О. В. Золотарьова, В. О. Гнєушева ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2018. - 176 с.


1554528 
339.7.01(075.8)
Б 82

Боринець, Станіслав Якович.  Теорія та практика світових фінансів [Текст] : підручник / С. Я. Боринець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2016. - 432 с.


1552457
311:336(075.8)
К 79

Кремень, Вікторія Михайлівна. Фінансова статистика [Текст] : навчальний посібник / В. М. Кремень, О. І. Кремень ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 366 с.


1552455
658.14(075.8)
Б 38

Бедринець, М. Д.  Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / М. Д. Бедринець, Л. П. Довгань ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 350 с.


1552012 
336.225.672(072)
Т 48

Ткаченко, Ігор В.  Заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування [Текст] : метод. рекомендації / І. В. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філософ. ф-т, Каф. держ. упр. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 104 с.


1551657
К 23

Карлін, Микола  Іванович. Фінанси України [Текст] : навч. посібник / М. І. Карлін, О. А. Івашко, Н. В. Проць ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Київ: Кондор, 2018. - 332 с.


1551631 
336.227:339.5(075.8)
К 23

Карлін, Микола Іванович. Світові офшорні центри [Текст] : навч. посібник / М. І. Карлін. - Київ : Кондор, 2018. - 421 с.


1547257
65.26я73
Ф 59

Фінанси [Текст] : навчальний посібник / Л. В. Лисяк [та ін.] ; ред. Л. В. Лисяк ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 298 с.