Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Фінанси


Матеріали для реферату
 
 
Загальний фінансовий результат господарської діяльності в бухгалтерському обліку визначається шляхом обчислення і балансування всіх прибутків і збитків за звітний період. Господарські операції (касовим способом) на цьому рахунку відображають за кумулятивним (накопичувальним) принципом, тобто наростаючим підсумком із початку звітного періоду.
Іншим принципом визначення фінансових результатів є використання методу нарахування, а не касовий спосіб. Через це прибуток (збиток), показаний у звіті про фінансові результати, не відображає реального надходження чи видатків грошових коштів підприємства в результаті його господарської діяльності. Для відновлення реальної картини про величину фінансового результату діяльності підприємства як приросту чи зменшення вартості його капіталу, який утворився у процесі його господарської діяльності за звітний період, потрібні додаткові коригувальні розрахунки.
Фінансові результати діяльності підприємства відображають у двох
формах:
•    як результати (прибуток чи збиток) від реалізації продукції, робіт, послуг, матеріалів, іншого майна з попереднім виявленням їх на окремих рахунках реалізації;
•    як результати, не пов'язані безпосередньо з процесом реалі¬зації, так звані позареалізаційні доходи (прибутки) і витрати (збитки).
Суттєвий вплив на фінансові результати і використання прибутку здійснює правильне групування витрат і доходів підприємства відповідно до чинних принципів оподаткування прибутку:
-    витрати, які включають у затрати на виробництво;
-    витрати і втрати, які підлягають віднесенню на рахунок № 79;
-    витрати, які здійснюють за рахунок цільових надходжень і за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати податку на прибуток;
-    інші витрати підприємства.
Проілюструємо особливості формування статей доходів і витрат згідно з класифікацією П(с)БО (рис. 4.1).
Прибуток - важливий показник, який характеризує фінансовий результат діяльності підприємства.
Зростання прибутку визначає зростання потенційних можливостей підприємства, підвищує ступінь його ділової активності.
За прибутком визначають частку доходів засновників і власників, розміри дивідендів та інших доходів.
За прибутком визначають також рентабельність власних і запозичених коштів, основних фондів, усього авансованого капіталу і кожної акції.
Характеризуючи рентабельність вкладення коштів в активи конкретного підприємства і ступінь умілості його господарювання, прибуток є найкращим мірилом фінансового здоров'я підприємства.
Щоб керувати прибутком, потрібно розкрити механізм його формування, визначити вплив кожного фактора на його зростання чи зниження.
Показники прибутку характеризують ефективність господарювання підприємства.
На зміну прибутку впливають дві групи факторів: зовнішні і внутрішні.
Вплив факторів може бути розгорнуто за кожною складовою прибутку.
Наприклад, візьмімо прибуток (?) від реалізації продукції (робіт, послуг), який може бути розрахований за такою формулою:

P = N-S,                             (4.1)

де N - виторг від реалізації продукції (робіт, послуг) без податку на додану вартість, акцизів;
S  - витрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) за повною собівартістю.
З формули видно, що всі фактори, які впливають на обсяг продажу (виторг від реалізації) і собівартість реалізованої продукції, впливають також на прибуток від реалізації.
Причому можна оцінити не тільки абсолютний вплив факторів, а й відносний, який характеризує зміну в режимі господарювання.

 Скачать

 Слав`юк, Ростислав Анатолійович. Фінанси підприємств: підручник