Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Бухгалтерський облік


Матеріали для написання реферату:
 

1. Бухгалтерський облік основних засобів підрядних будівельних підприємств
2. Бухгалтерський облік тимчасових будівель і споруд
3. Облік запасів на складах підрядних будівельних підприємств і звітність матеріально відповідальних осіб
4. Синтетичний і аналітичний облік запасів1. Бухгалтерський облік основних засобів підрядних будівельних підприємств


Будь-яка господарська діяльність, зокрема й будівельна, практично неможлива без використання основних засобів. Частка основних засобів у вартості майна будівельного підприємства доволі істотна, оскільки для будівництва потрібні, окрім звичайних об'єктів основних засобів (які використовує більшість підприємств незалежно від виду діяльності - будівлі, споруди, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар), ще й спецтехніка і спецобладнання, вартість яких нині досить висока.
Згідно з П(С)БО 2 "Баланс" і П(С)БО 7 "Основні засоби" в бухгалтерському обліку розрізняють такі види оцінок вартості основних засобів:
- первісна вартість;
- переоцінена вартість;
- вартість, що амортизується;
- залишкова вартість;
- справедлива вартість та низка інших видів вартості.
Первинний облік наявності та руху основних засобів ведуть на підставі типових форм первинних документів, визначених наказом Мінстату України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від 29.12.1995 р. № 352, а саме:
- Акта прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф.ОЗ-1);
- Акта приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізо-ваних об'єктів (ф. 03-2);
- Акта на списання основних засобів (ф. 03-3);
- Акта на списання автотранспортних засобів (ф. 03-4);
- Акта про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (ф. 03-5);
- Інвентарної картки обліку основних засобів (ф. 03 6);
- Опису інвентарних карток з обліку основних засобів (ф. 03-7);
- Інвентарного списку основних засобів за місцем їх знаходження, експлуатації (ф. 03-9);
- Розрахунку амортизації основних засобів (для будівельної організації) (ф. 03-15) тощо.
Синтетичний облік основних засобів здійснюють з використанням рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" і 01 "Орендовані необоротні активи". Аналітичний облік основних засобів ведуть за кожним об'єктом окремо.
У процесі експлуатації основні засоби фізично та морально зношуються, що в обліку супроводжується нарахуванням їхньої амортизації. П(С)БО 7 передбачає п'ять методів її нарахування:
- прямолінійний метод;
- метод зменшення залишкової вартості;
- метод прискореного зменшення залишкової вартості;
- кумулятивний метод;
- виробничий метод.

Типові бухгалтерські проведення з обліку основних засобів вказано в табл. 1.

                                                                                                                                            Таблиця 1

                    Типові бухгалтерські проведення з обліку основних засобів

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Придбано об'єкт основних засобів у постачальника

152

631

Визнано податковий кредит з ПДВ у зв'язку з придбанням об'єкта основних засобів

641

631

Здійснено монтаж об'єкта основного засобу та доведення його до стану, в якому він придатний до використання

152

20, 13, 66, 65

Введено в експлуатацію об'єкт основних засобів

10

152

Нараховано амортизацію на об'єкт основних засобів

23,91,92,93

131

Здійснено поточний ремонт об'єкта основних засобів

23,91,92,93

20, 13,66, 65

Здійснено модернізацію об'єкта основних засобів

152 10

23, 13, 66, 65 152
2. Бухгалтерський облік тимчасових будівель і споруд


У процесі будівельного виробництва підприємства використовують чимало різно¬манітних тимчасових будівель, споруд і пристосувань, оскільки, завершивши зведення основних об'єктів, їх демонтують чи розбирають. Роботи, пов'язані зі зведенням та розбиранням таких будівель і споруд та встановленням пристосувань, називають некапітальними, а самі будівлі і споруди - тимчасовими. Наприклад, перед початком виконання будівельно-монтажних робіт будівельний майданчик огороджують від прилеглих територій будівельним парканом, який, закінчивши будівництво, демонтують і розбирають.
До тимчасових будівель і споруд належать виробничі, складські, допоміжні, житлові та культурно-побутові будівлі та споруди, що спеціально споруджують або тимчасово пристосовують, щоб створити належні умови для будівельно-монтажних робіт та обслуговування працівників, які їх виконують.
Тимчасові будівлі й споруди поділяють на титульні та нетитульні.
Титульні будівлі та споруди - тимчасові будівлі і споруди, які споруджують відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва (глава "Тимчасові будівлі і споруди"). Величину витрат на зведення титульних будівель і споруд визначають або калькуляційним методом за даними проекту організації будівництва, або за усередненими відсотковими показниками, що надає Держбуд. Перелік титульних тимчасових будівель і споруд наведено в додатку А.
Нетитульні тимчасові будівлі та споруди відрізняються від титульних тим, що їхнє спорудження, складання, розбирання, амортизація, поточний ремонт і переміщення відбуваються за рахунок загальновиробничих витрат підрядника.
   До нетитульних тимчасових будівель, споруд, приладдя і обладнання належать: приоб'єктні контори і комори виконробів і майстрів, складські приміщення і навіси при об'єкті будівництва, душові, кубові, неканалізовані вбиральні і приміщення для обігрівання робітників; настили, стрем'янки, драбини, перехідні містки, ходові дошки, огорожі під час розпланування будівлі, пристрої з техніки безпеки, інвентарні уніфіковані засоби підмощування на зразок колисок, вишок, інвентарних майданчиків, помостів тощо; паркани й огорожі (окрім спеціальних і архітектурно оформлених), запобіжні козирки, захистки під час виконання буропідривних робіт; тимчасові розведення від магістральних і розвідних мереж електроенергії, води, пари, газу і повітря в межах робочої зони (території у межах до 25 м від периметра будівель або від лінійних споруд), а також витрати, пов'язані з пристосуванням будівель і споруд, що будуються й існують на будівельних майданчиках, замість будівництва згаданих вище нетитульних тимчасових будівель і споруд.
Витрати на будівництво тимчасових будівель і споруд підрядник обліковує на окремому аналітичному рахунку "Некапітальні роботи" до рахунка 23 "Виробництво". Після зведення титульних будівель і споруд підрядник передає їх на баланс забудовника та списує їхню вартість з кредиту рахунка 23 "Виробництво" в дебет рахунка 90 "Собівартість реалізації".
   Приклад. На будівельному майданчику зведено тимчасову контору будівельно-монтажної дільниці, на спорудження якої у зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва основного об'єкта передбачено кошти в сумі 29460 грн. та нараховано ПДВ 5892 грн. (разом 35352 грн.). Для будівництва контори підрядник використав матеріалів на суму 17130 грн.; робітникам, які здійснювали будівництво, нараховано заробітну плату 6810 грн.; відрахування на соціальне страхування становили 2540 грн. Після зведення контори підрядник передав її на баланс забудовника та одночасно уклав з ним договір оренди з її експлуатації.
Зазначені господарські операції, пов'язані з будівництвом контори, відображають у бухгалтерському обліку підрядника так, як показано в табл. 2.Література:


Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності [Текст] : навч. посібник / А. Г. Загородній [та ін.] ; Львів. політех. - Львів : Львівська політехніка, 2014. - 215 с.


Скачати повніше