Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Бухгалтерський облік


Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.)
 
1560327 
657(100)(075.8)
В 75
Воронко, Роман Михайлович.  Облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Воронко. - 3-тє вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 743 с.

1560254 
657(075.8)
Б 94
Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Текст] : навч. посіб. / В. І. Бачинський [та ін.]. - 2-ге вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 318 с.

1558961 
658.15(02.064)
О-16
Облік, перевірка й аналіз у системі фінансового контролю на підприємствах [Текст] / Г. О. Король, Р. Б. Сокольська, В. Д. Зелікман [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2018. - 136 с.

1557495 
657.15(075.8)
П 16
Пантелєєв, Віталій Павлович.  Облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посібник / В. П. Пантелєєв ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 280 с.

1556316 
657.6(477)(042.4)
Ф 59
Финансово-хозяйственный контроль (для иностранных студентов на русском и английском языках) [Текст] : опорный конспект лекций / Ю. А. Верига [и др.] ; Полтав. ун-т экономики и торговли. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 172 с.

1556229 
657(076)
М 58
Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП) [Текст] = International finansial reporting standard for small and medium-sized entities : практ. посібник / упоряд. К. В. Безверхий. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 225 с.

1556218 
657(076)
М 54
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства [Текст] : практ. посібник / упоряд. К. В. Безверхий. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 74 с.

1556194 
657.47(075.98)
О-52
Оксанич, О. Е.  Калькуляція собівартості продукції, робіт та послуг [Текст] : навчальний посібник / О. Е. Оксанич, І. А. Волкова, О. О. Миронова. - Київ : Центр учбової літератури, 2017.                       

1556187 
657.371(076)
І-58
Інвентаризація [Текст] : практичний посібник / упоряд. Д. В. Лівшиц. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 138 с.


ф1556148 
331.2-057.16(076)
В 92
Выплаты наёмным рабочим: особенности учёта, расчёта и налогообложения [Текст] : практ. пособие / Н. В. Кузьменко [и др.]. - Київ : СВАРОГ, 2018. - 124 с.

ф1559196 
657(075)
Ч-81
Чубарь, Ольга Алексеевна.  Финансовый учет. От теории к практике [Текст] : обучающий курс. / О. А. Чубарь. - 10-е изд. - Днепр : Акцент ПП, 2018. - 544 с.

1554241 
657(02.064)
П 78
Проблемні аспекти та перспективи розвитку обліку, контролю, аналізу і оподаткування суб'єктів господарювання в умовах глобалізації економіки [Текст] : колективна монографія / О. М. Брадул, И. Н. Голочалова, В. И. Цуркану [та ін.] ; Донец. нац. ун-т екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. - 434 с.

ф1552466 
657:336.71(075.8)
Л 64
Литвин, Надія Богданівна.  Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) [Текст] : підручник / Н. Б. Литвин ; Терноп. нац. економ. ун-т . - 2-ге вид., доп. і перероб. - Київ : Центр учбов. літ., 2017. - 678 с.

1552188 
657(100)(075.8)
О-58
Онищенко, Володимир Олександрович.  Облік у зарубіжних країнах [Текст] = Accounting in foreign countries : підручник / В. О. Онищенко, М. І. Бондар, В. В. Дубовая ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 565 с.

1550392 
657(076)
Ж 17
Жадько, Костянтин Степанович.  Бухгалтерський облік: ділові ігри, ситуаційні вправи, тести [Текст] : практикум / К. С. Жадько, Л. Ш. Олійник, В. В. Семенюта ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : УМСФ, 2018. - 100 с.

1549770 
657.1:658.114](477)(02.064)
Б 90
Будько, Оксана Володимирівна.  Облік і аналіз у забезпеченні сталого розвитку підприємств України [Текст] : монографія / О. В. Будько ; Дніпропетр. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2017. - 454 с.

1549659 
657.424(477)(02.064)
У 74
Усатенко, Ольга Вікторівна.  Бухгалтерський облік і аналіз венчурної діяльності [Текст] : монографія / О. В. Усатенко ; Житомир. держ. технолог. ун-т. - Дніпро : Середняк Т. К., 2017. - 392 с.

1547846 
657.22(075.4)
У 67
Управлінський облік [Текст] : навч.-метод. посібник / О. М. Брадул [та ін.]. – Кривий  Ріг : ДНУЕТ, 2017. - 114 с.

ф1548867 
657.446(477)(083.132)
Е 33
Единый налог: особенности учёта и отчётности [Текст] : практическое пособие / Н. В. Кузьменко [и др.]. - Київ : СВАРОГ, 2017. - 112 с.


1551914
657:631.162(075.8)
Б 94
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах [Текст] : підручник / В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Камінська та ін. ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. - 519 с.

1551913 
657(02.064)
С 49
Сльозко, Тетяна Михайлівна.  Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: теорія і практика [Текст] : монографія / Т. М. Сльозко. - Київ: Центр учбової літератури, 2017. - 304 с.

ф1550734 
657.22(075)
О-92
Охотник, Сергей Иванович.  Управленческий учёт: продвинутый уровень [Текст] / С. И. Охотник, Н. М. Свичкарь. - 4-е изд. - Днепр : Акцент ПП, 2017. - 716 с.


1536502 
65.052.2(4УКР)я431
П 78
Проблеми підвищення якості систем обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання [Текст] : ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. вчених та студ.: тези доп. (28 березня 2014 р.) / Дн-ський ун-т ім. А. Нобеля, Каф. міжнар. обліку і аудиту. - Дніпропетровськ : Дн-ський ун-т ім. А. Нобеля, 2014. - 80 с.