Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Інтелектуальна власність


Матеріали для написання реферату:
 
1. Право на одержання патенту

1.1. Загальні права винахідників

Винахідник має право на одержання патенту, якщо не існує правових відносин, що перешкоджають реалізації цього права.
Винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними.
У разі перегляду умов угоди щодо складу винахідників. Установа за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як винахідники, а також осіб, які є винахідниками, але не зазначених у заявці як винахідники, вносить зміни до відповідних документів у порядку, що встановлюється Установою.
  Не визнаються винахідниками фізичні особи, які не зробили особистого творчого внеску у створення винаходу (корисної моделі), а надали винахіднику (винахідникам) тільки технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при його створенні і (або) оформленні заявки.
  Винахіднику належить право авторства, яке є невід'ємним особистим правом і охороняється безстроково.
Винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу (корисній моделі).

1.2. Права на винахід, який створено в результаті службової діяльності

У разі, якщо винахід створено в результаті службової діяльності, право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника.
Згідно з чинним законодавством, винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно.
  Роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до Установи заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди, відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) та (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.
Якщо роботодавець не виконає зазначених вище вимог у встановлений строк, то право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії.
  Виходячи з комерційних міркувань, роботодавець може бути зацікавленим не впроваджувати винахід та не оприлюднювати інформацію про нього. У цьому випадку строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації не повинен перевищувати чотирьох років. В іншому випадку право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника чи його правонаступника.
  Спори щодо умов одержання винахідником службового винаходу (корисної моделі) винагороди та її розміру вирішуються у судовому порядку.
 

1.3. Право першого заявника

Якщо винахід (корисну модель) створено двома або більше ви-нахідниками, незалежно один від одного, то право на одержання патенту на цей винахід або патенту на корисну модель належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи, а в разі, якщо було заявлено пріоритет, перевага надається заявці, що має більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.

2. Порядок одержання патенту

Для одержання охоронного документа на винахід або корисну модель необхідно подати відповідну заявку в Установу (Укрпатент). Таку заявку може подати безпосередньо винахідник або інша особа, яка бажає одержати патент і має на це право.
  За дорученням заявника заявку можна подати через представника у справах інтелектуальної власності або через іншу довірену особу.
За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору має надійти до Установи разом із заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше, ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання. За всі послуги Установи, пов'язані з патентуванням винаходу, з боку заявника здійснюється сплата певних коштів у вигляді грошових зборів. Розгляд кожного клопотання здійснюється за умови наявності фінансового документа про сплату відповідного збору.
Заявка на винахід має стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності винаходу).
Заявка на корисну модель має стосуватися однієї корисної моделі (вимога єдності корисної моделі).
Віднесення інформації, яка міститься у заявці, до державної таємниці здійснюється згідно із Законом України «Про державну таємницю* та прийнятими на підставі цього закону нормативними актами.
Заявка складається українською мовою й має містити:
 - заяву про видачу патенту на винахід або корисну модель;
 - опис винаходу (корисної моделі);
 - формулу винаходу (корисної моделі);
 - креслення (якщо на них є посилання в опису);
 - реферат.
У заявці про видачу патенту необхідно вказати заявника (заявників) та його (їхню) адресу, а також винахідника (винахідників).
Датою подання заявки є дата одержання Укрпатентом матеріалів, що містять принаймні:
 - заяву довільної форми про видачу патенту, викладену українською мовою;
 - відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;
 - матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі), викладений українською або іншою мовою. В останньому випадку для збереження дати подання заявки переклад цього матеріалу українською мовою має надійти до Укрпатенту протягом двох місяців від дати подання заявки.
Винахідник має право вимагати, щоб його не згадували як винахідника даного винаходу (корисної моделі) у будь-якій публікації Установи, зокрема у відомостях про заявку чи патент.
Опис винаходу (корисної моделі) має бути викладений у певному порядку й розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно та повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.
У формулі винаходу (корисної моделі) треба виразити його суть. Необхідно, щоб формула базувалася на опису винаходу і її було викладено у певному порядку ясно та стисло.
Реферат до опису винаходу складають з інформаційною метою. Його не беруть до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) та визначення рівня техніки.
Порядок одержання патенту на підставі міжнародної заявки є таким самим, як порядок одержання патенту на підставі національної заявки, за винятком тих положень, що випливають з Договору про патентну кооперацію з відповідними країнами.
  Експертизу міжнародної заявки здійснюють за умови одержання закладом експертизи перекладу цієї заявки українською мовою. Переклад має надійти до Установи до спливу 31 місяця
Від дати її пріоритету за матеріалами, попередньо поданими заявником.
  З одержанням у встановлений строк зазначених документів заявнику надсилається повідомлення про прийняття міжнародної заявки на експертизу.
Заявник має право на пріоритет на підставі попередньої заявки на винахід (корисну модель) протягом 12 місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.
Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протягом трьох місяців від дати подання заявки до Установи подає заяву про пріоритет з посиланням на дату подання й номер попередньої заявки та її копію, якщо ця заявка була подана в іноземній державі — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності. У межах цього строку зазначені матеріали можуть бути змінені. Якщо ці матеріали подано несвоєчасно, право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення.
За необхідності Установа може зажадати перекладу попередньої заявки українською мовою. Переклад має надійти до Установи протягом 2 місяців від дати одержання заявником запиту Установи. Якщо переклад не надійде протягом зазначеного строку, то право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення.
Строк надходження перекладу попередньої заявки може бути продовжений до 6 місяців від дати одержання заявником запиту Установи.
Щодо заявки в цілому або окремого пункту формули винаходу (корисної моделі) може бути заявлено пріоритет кількох попередніх заявок. У цьому випадку строки, початковою датою яких є дата пріоритету, обчислюють від дати найбільш раннього пріоритету.
  Пріоритет поширюється лише на ті ознаки винаходу (корисної моделі), які було зазначено в попередній заявці.
Якщо деякі ознаки винаходу (корисної моделі) відсутні у формулі винаходу (корисної моделі), яку було викладено у попередній заявці, то для надання права пріоритету достатньо, щоб в опису попередньої заявки було точно вказано ці ознаки.
  Пріоритет заявки, яку було виділено з попередньої за пропозицією Установи або за ініціативою заявника до прийняття рішення про видачу патенту або рішення про відмову у його видачі (виділена заявка), встановлюють за датою подання до Установи попередньої заявки, з якої її виділено, або, якщо за попередньою заявкою заявлено пріоритет — за датою цього пріоритету за умови, що суть винаходу за виділеною заявкою не виходить за межі змісту попередньої заявки на дату її подання.
Пріоритет винаходу (корисної моделі) може бути встановлено за датою одержання закладом експертизи додаткових матеріалів, які оформлено як самостійну заявку, якщо цю заявку подано протягом трьох місяців від дати одержання заявником повідомлення про те, що зазначені матеріали не буде взято до уваги під час експертизи заявки, до якої їх було додано.

2.1. Експертиза заявки на патент або корисну модель

Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з попередньої експертизи, формальної експертизи та, за заявкою стосовно патенту на винахід (секретний винахід) — кваліфікаційної експертизи, й здійснюється закладом експертизи відповідно до правил, встановлених Установою на основі чинного законодавства.
  З дати надходження заявки до Установи й до публікації відомостей про заявку або публікації відомостей про видачу патенту матеріали заявки вважають конфіденційною інформацією. Доступ третьої особи до матеріалів заявки заборонено, за винятком випадків, коли такий доступ здійснюють за дозволом заявника або за рішенням компетентного органу.
Особи, винні у порушенні вимог щодо конфіденційності матеріалів заявки, несуть відповідальність, передбачену законами України.
   Заклад експертизи здійснює інформаційну діяльність, необхідну для проведення експертизи заявок, і є центром міжнародного обміну виданнями відповідно до Конвенції про міжнародний обмін виданнями, прийнятої 3 грудня 1958 року Генеральною конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.
Кінцеві результати експертизи заявки, яку не вважають відкликаною, відображають в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту. Рішення Установи надсилають заявнику.
  


Література:

Лазебний В. С. Основи інтелектуальної власності та її захисту: навчальний посібник для вищої школи. -К.: Ліра-К, 2011. -160 с.        

 Скачати повніше