КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

« початок ‹ назад 1 2 3 4 5 6 7
 

Вісник Академії прокуратури України
Журнал включено до переліку наукових фахових видань постановою Президента ВАК України від 18 січня 2007 року №2-05/1
 
 

У виданні висвітлюються актуальні проблеми прокурорсько-слідчої роботи, кадрового забезпесення органів прокуратури, судоустрію, практичного застосування й удосконалення різних галузей права.
Матеріали розміщені в часописі, можуть бути використані працівниками прокуратури для підвищення свого фахового рівня, удосконалення службової діяльності.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Вісник Державної судової адміністрації України
офіційне науково-практичне видання
 
 

Спеціалізоване відомче видання
Безперечно, тематично це офіційне науково-практичне видання вирізняється з-поміж інших «казенністю» та водночас актуальністю проблем, які висвітлюються на його сторінках і існують сьогодні у судовій гілці влади України. Серед них і забезпечення судів належними приміщеннями (дуже задавнена проблема, ще з радянських часів!), що відповідали б сучасним вимогам та реаліям, і комп'ютеризація та технічне оснащення системи, і відповідне фінансування судочинства, і сучасна освітня підготовка кадрів, і багато іншого... Усі ці теми є в часописі, ґрунтовно й детально, з поглядом у перспективу розроблені.
Чітка та актуальна тематична визначеність видання - чи то йде мова про місце і роль судової влади у суспільстві, чи про проблеми судових органів у регіонах, чи ведеться дискусія з колегами судді-аналітика щодо певних колізій у Господарському та Цивільному кодексах України - в цілому є характерною рисою журналу, що свідчить про глибокий професійний підхід редакційного колективу до створення унікального обличчя свого дітища.
До Вашої уваги пропонується початок статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ

Судочинство і судоустрій в Україні
юридичний науково-практичний журнал
 
 

ЗМІСТ

Новини законодавства
ЗАКОНОПРОЕКТИ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВОСУДДЯ.................................:...........................................................3
Судова-правова реформа
О. ШУСТІК
ОБМЕЖЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ РІВНОЗНАЧНЕ ОБМЕЖЕННЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ .....................6 ОСЕТИНСЬКИЙ
ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В АСПЕКТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ....................................................................................................10
САМСІН
ПОБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ АДМІНІСТРАТИВНОГО
СУДОЧИНСТВА. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ............................................. .18
У Вищій раді юстиції
О ГОНЧАРЕНКО
СТАТУС ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ ....................................................................26
Суддівський корпус
Л. СКОМОРОХА
ШЛЯХ ДО СУДДІВСЬКОГО КРІСЛА...............................................................32
Цивільне судочинство / ЗАПОРОЖЕЦЬ
ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ
ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ............................:.......................40
Кримінальне судочинство
С. ШЕСТАКОВ
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕЗАКОННИМИ РІШЕННЯМИ.
ДІЯМИ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНУ ДІЗНАННЯ, ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА,
ПРОКУРАТУРИ АБО СУДУ............................................................................. 43
Н. АХТИРСЬКА
ВИПРАВДУВАЛЬНИЙ ВИРОК ТА СПРАВЕДЛИВА САТИСФАКЦІЯ
(ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ТА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА).......................................:.......] ..................48
Третейські суди Г. ПАМПУХА
Інститут третіх осіб У ТРЕТЕЙСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ ............60
А. СВІНЦІЦЬКИЙ
ТРЕТЕЙСЬКІ СУДИ В УКРАЇНІ. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА. ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ.................................:.............................64
Наукові статті. Дискусії
О. ТКАЧУК СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИІІНОГО ДІЯННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ ...........................................................................69
Зарубіжний досвід
Р. ВЕРЕША
СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИННОГО ДІЯННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ ..........................................................................72
СУДОВА СИСТЕМА ФРАНЦІЇ......................................................................81
Історія розвитку суду
В.СЕРДЮК
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЙВИЩОГО СУДОВОГО ОРГАНУ УКРАЇНИ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД......90
О. СІНЧУК
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ СТАРОДАВНІХ ЧАСІВ.........................................................................................................98
Судова практика В. ЛУТКОВСЬКА
СПРАВА«ШЄВЧЕНКОПРОТИУКРАЇНИ»............................................................10)
Спеціальний репортаж
IV З'ЇЗД АДВОКАТІВ' УКРАЇНИ ......................................................................112
До Вашої уваги пропонується зміст представленого журналу.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.