Правила копіювання

           

«ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ директора

КЗК  «ДОУНБ» № 3-П

від  17 січня 2014 р.


Правила

надання користувачам послуг з копіювання та  сканування

 

  І. Загальні положення

КЗК «ДОУНБ» здійснює свою діяльність у відповідності з законодавством України, Статутом ДОУНБ, а також нормативними документами зі збереження фондів бібліотеки.

Надання послуг з копіювання та  сканування документів в ДОУНБ здійснюється з дотриманням норм авторського права. Ці дії регулюються Частиною IV Цивільного Кодексу України та Законом України «Про авторське право та суміжні права».

Копіюванню та  скануванню підлягають твори які не є об’єктами авторського права, або строк дії виключних прав на які збіг (сплинув).

Не є об’єктами авторського права (витяг з Закону України «Про авторське право та суміжні права):

а) повідомлення про новини дня або поточні  події,  що  мають характер звичайної прес-інформації;

б) твори народної творчості (фольклор);

в) видані  органами  державної  влади  у межах їх повноважень офіційні документи політичного,  законодавчого,  адміністративного характеру  (закони,  укази,  постанови,  судові рішення,  державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;

г) державні символи України,  державні  нагороди;  символи  і знаки  органів  державної  влади,  Збройних  Сил  України та інших військових формувань;  символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій;

д) грошові знаки;

е) розклади     руху     транспортних    засобів,    розклади телерадіопередач,  телефонні довідники  та  інші  аналогічні  бази даних,  що  не  відповідають  критеріям  оригінальності  і  на які поширюється право sui-generis (своєрідне право,  право особливого роду).

Проекти офіційних символів і знаків, зазначених у пунктах "г" і "д" частини першої цієї статті,  до їх  офіційного  затвердження розглядаються як твори і охороняються відповідно до цього Закону.

Користувачі також мають право отримувати ксерокопії окремих статей та малооб’ємних творів, опублікованих в періодичних видання, коротких уривків опублікованих письмових творів – тільки в одиничному примірнику і виключно для використання з особистою, науковою, учбовою або культурною метою.


Об’єктами авторського права є (витяг з Закону України «Про авторське право та суміжні права):

твори  у  галузі  науки, літератури і мистецтва, а саме:

1) літературні      письмові      твори      белетристичного, публіцистичного,  наукового,  технічного  або   іншого   характеру (книги, брошури, статті тощо);

2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

3) комп'ютерні програми;

4) бази даних;

5) музичні твори з текстом і без тексту;

6) драматичні,     музично-драматичні    твори,    пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

7) аудіовізуальні твори;

8) твори образотворчого мистецтва;

9) твори   архітектури,   містобудування  і  садово-паркового мистецтва;

10) фотографічні  твори,  у  тому   числі   твори,   виконані способами, подібними до фотографії;

11) твори   ужиткового   мистецтва,   у   тому   числі  твори декоративного  ткацтва,   кераміки,   різьблення,   ливарства,   з художнього  скла,  ювелірні вироби тощо;

(Пункт 11 частини першої статті  8  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N 850-IV (850-15) від 22.05.2003)

12) ілюстрації,  карти,  плани,  креслення, ескізи, пластичні твори,  що стосуються географії,  геології,  топографії,  техніки, архітектури та інших сфер діяльності;

13) сценічні  обробки  творів,  зазначених  у  пункті  1 цієї частини, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

14) похідні твори;

15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та  антології,  збірники  звичайних даних,  інші складені твори за умови,  що  вони  є  результатом   творчої   праці   за   добором, координацією  або  упорядкуванням  змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;

16) тексти    перекладів    для    дублювання,     озвучення, субтитрування    українською    та    іншими    мовами   іноземних аудіовізуальних творів;

17) інші твори.

Охороні за цим Законом підлягають всі твори,  зазначені  у частині першій цієї статті,  як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені,  так і не завершені,  незалежно від їх  призначення, жанру,  обсягу,  мети (освіта,  інформація,  реклама,  пропаганда, розваги тощо).

Частина твору,  яка може використовуватися самостійно, у тому числі   й   оригінальна  назва  твору,  розглядається  як  твір  і охороняється відповідно до Закону.

Згідно з частиною IV Цивільного Кодексу України:

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності  на твір  спливає  через  сімдесят років,  що відліковуються з 1 січня року,  наступного  за  роком  смерті  автора  чи   останнього   із співавторів,   який  пережив  інших  співавторів,  крім  випадків, передбачених законом.

 

Строк дії авторського права

     1. Авторське  право  на  твір  виникає  внаслідок  факту його створення і починає діяти від дня створення твору.
     2. Авторське  право  діє  протягом  усього  життя  автора   і 70 років  після  його  смерті,  крім  випадків,  передбачених цією статтею.
     3. Для творів,  оприлюднених анонімно  або  під  псевдонімом, строк  дії  авторського  права  закінчується  через 70 років після того,  як твір було оприлюднено.  Якщо взятий автором псевдонім не викликає  сумніву  щодо  особи  автора  або  якщо авторство твору,
оприлюдненого  анонімно  або  під  псевдонімом,  розкривається  не пізніше   ніж   через   70   років   після   оприлюднення   твору, застосовується строк, передбачений частиною другою цієї статті.
     4. Авторське право на твори,  створені у  співавторстві,  діє протягом  життя  співавторів  і  70  років після смерті останнього співавтора.
     5. У разі,  коли весь твір публікується  (оприлюднюється)  не водночас,  а  послідовно  у  часі  томами,  частинами,  випусками, серіями тощо,  строк дії авторського права визначається окремо для кожної опублікованої (оприлюдненої) частини твору.
     6. Авторське  право на твори посмертно реабілітованих авторів діє протягом 70 років після їх реабілітації.
     7. Авторське право на  твір,  вперше  опублікований  протягом 30 років після смерті автора,  діє протягом 70 років від дати його правомірного опублікування.
     8. Будь-яка  особа,  яка  після  закінчення  строку   охорони авторського  права  по  відношенню до неоприлюдненого твору вперше його оприлюднює,  користується захистом,  що є рівноцінним захисту майнових  прав  автора.  Строк охорони цих прав становить 25 років від часу, коли твір був вперше оприлюднений.
     9. Строк  дії авторського права після смерті автора і строки, встановлені  частинами  третьою  - сьомою цієї статті, починаються від  дня  смерті  автора  чи  з дня настання подій, передбачених у зазначених частинах, але відліковуються з 1 січня року, наступного
за роком смерті чи роком, в якому відбулася зазначена подія. ( Частина дев'ята статті 28 в редакції Закону N 850-IV 
850-15 )
від 22.05.2003 )
     10. Особисті  немайнові права автора,  передбачені статтею 14 цього Закону, охороняються безстроково. 


Після   закінчення   строку   чинності    майнових    прав інтелектуальної  власності  на  твір він може вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою,  за  винятками,  встановленими законом.


ІІ. КЗК «ДОУНБ» здійснює наступні види копіювання:
  •  Ксерокопіювання з фонду бібліотеки є однією з основних бібліотечних послуг, які здійснюються на платній основі. Це положення регулюється у відповідності з законодавством України та нормативних документів КЗК «ДОУНБ»
  • Сканування і запис творів (ті, що стали громадським надбанням або не відносяться до  об’єктів авторського права) на електронні носії.
  • Дані правіла розроблено у відповідності зі Статутом КЗК «ДОУНБ», законодавством України, Правилами користування КЗК «ДОУНБ», нормативними документами щодо роботи з фондами бібліотеки.
ІІІ. Права і обов’язки користувачів
  •  Користувачі мають право:

Отримувати ксерокопії окремих статей і малооб’ємних творів, які правомірно опубліковані в збірниках, газетах та інших періодичних виданнях; коротких уривків (не більше 15% від об’єму твору) з правомірно опублікованих письмових творів (з ілюстраціями або без ілюстрацій), які підлягають охороні авторських прав, в одному примірнику, виключно для використання в наукових і учбових цілей.     

Отримувати будь-які види копій творів (з урахуванням нормативних документів щодо збереження фондів КЗК «ДОУНБ»):  

- ті, що не є об’єктами авторського права;

- термін дії виключного права на які закінчився;

- права на використання якого оформлені договором в установлених межах.

  • Обов’язки користувачів:

Виконувати дані Правила.

Заповнювати в установленому порядку бланки замовлення при оформленні на копіювання.

Проводити взаєморозрахунок за надання послуг з копіювання у відповідності з Тарифами на додаткові бібліотечні послуги КЗК «ДОУНБ».    

  • Користувачам заборонено:
  • використовувати будь-які скануючі або копіювальні технічні пристрої,
  • сканувати самостійно документи з фонду бібліотеки будь-якими технічними засобами;
  • проводити зйомку документів з фондів бібліотеки, у т.ч. цифровими апаратами;
  • самостійно копіювати на електронні носії документи з Електронної бібліотеки ДОУНБ. 

4. Відповідальність користувачів за порушення даних Правил. 

Користувачі, які порушили дані Правила, і нанесли шкоду бібліотеці, несуть адміністративну, матеріальну і кримінальну відповідальність у відповідності з законодавством України. (На час з’ясування обставин порушення, адміністрація бібліотеки лишає користувача прав користування ДОУНБ).

 

IV. Права та обов’язки КЗК «ДОУНБ» з обслуговування користувачів щодо надання послуг копіювання документів.


1. КЗК ДОУНБ» має право:
Встановлювати умови використання  бібліотечних фондів та інших інформаційних ресурсів у відповідності з законодавством України та нормативними документами щодо збереження фондів.

2. Виготовляти копії за замовленням користувачів: 

- ксерокопії окремих статей і малооб’ємних творів, які правомірно опубліковані в збірниках, газетах та інших періодичних виданнях; коротких уривків (не більше 15% від об’єму твору) з правомірно опублікованих письмових творів (з ілюстраціями або без ілюстрацій) , які підлягають охороні авторських прав, в одиничному примірнику, виключно для використання в наукових і учбових цілей;

- будь-які види копій творів (з урахуванням нормативних документів щодо збереження фондів КЗК «ДОУНБ»): 

- ті, що не є об’єктами авторського права;

- термін дії виключного права на які закінчився;

- права, на використання якого, оформлені договором в установлених межах.


3. Розробляти і затверджувати Тарифи на додаткові бібліотечні послуги КЗК «ДОУНБ».

 

4. Ксерокопіюванню, у відповідності до нормативних документів щодо збереження фондів КЗК «ДОУНБ» не підлягають:
 

4.1. Видання з відділу рідкісної книги; зі спеціальних колекцій.

4.2. Газети з фонду періодики (переплетені комплекти).

4.3. Книги великого формату (більше А4) або великого обсягу (вагою більше 2-х кг), за винятком довідкових видань.

4.4. Ксерокопії поганої якості.

4.5. Дефектні екземпляри. (ветхі екземпляри з жовтою, сірою і ламкою папером, погано розкриваються, з товщиною корінця більше 3-х см.

4.6. Видання, що знаходяться в поганому фізичному стані (відшарувався корінець, що випадають сторінки).

4.7. Видання з дуже тонким папером (проявляється текст попередньої сторінки).

4.8. Видання з не прошитим блоком.

4.9. Видання з маленькими полями.

4.10. Видання в тісній палітурці.

4.11. Видання з нечітким шрифтом.

4.12. Видання з позначкою "ксерокопіювати заборонено".

 

5. Обов’язки КЗК «ДОУНБ» з обслуговування користувачів щодо надання послуг з копіювання документів. 

Забезпечувати реалізацію прав користувачів, які встановлені цім Положенням.

Забезпечувати збереження та безпеку фондів у відповідності із Законодавством України та Статутом КЗК «ДОУНБ». 

Забезпечувати користувачів оперативною інформацією щодо всіх видів послуг бібліотеки, у т. ч. з копіювання; якість і культуру обслуговування користувачів, необхідні зручності і комфорт.

Знайомити користувачів з цими Правилами і законодавством України, що регламентують цей вид бібліотечної  діяльності.

 

V. Відповідальність посадових осіб КЗК «ДОУНБ» щодо обслуговування користувачів.

Посадові особи бібліотеки відповідають за якість обслуговування користувачів відповідно до своїх посадових обов’язків і Положення про відповідні підрозділи бібліотеки, а також за дотримання норм авторського права у відповідності з Законом України «Про авторське право та суміжні права».