Центр художньої літератури. Положення.

Основна інформація

Положення про Центр художньої літератури

Правила на користування фондом Центру художньої літератури

Відео


1.Загальні положення

1.1. Центр художньої літератури є структурним підрозділом відділу зберігання основного фонду і підпорядковується зав. відділом, директорові бібліотеки та його заступникам.
1.2. Діяльність Центру визначається законом України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”, нормативними і технологічними документами, Статутом бібліотеки, Правилами внутрішнього розпорядку, наказами та розпорядженнями директора і його заступників та даним Положенням.
1.3. Діяльність Центру здійснюється планово, регламентується перспективними, річними планами роботи відділу на основі єдиного плану бібліотеки.
1.4. Свою діяльність Центр координує з роботою відділу та структурних підрозділів бібліотеки.
1.5. Внесення змін в дане Положення узгоджується з заступником директора і затверджується директором бібліотеки.

2. Основні завдання

Головне призначення Центру є забезпечення користувачів бібліотеки художньою літературою з фонду відділу основного зберігання.
Функціонально Центр повинен забезпечувати як зберігання, так і використання фонду художньої літератури.
У відповідності з цим визначаються основні завдання Центру:
2.1. Оперативне і якісне обслуговування користувачів бібліотеки.
2.2.Забезпечення систематичної та цілеспрямованої популяризації художньої літератури.
2.3. Зберігання бібліотечного фонду.

3. Функції Центру

Для виконання основних завдань Центр:
3.1. Бере участь в формуванні та організації фонду художньої літератури.
3.2. Забезпечує збереження та використання фонду художньої літератури.
3.3. Обслуговує користувачів, абонентів МБА та співробітників бібліотеки художньою літературою.
3.4. Здійснює контроль за своєчасним поверненням книг і систематично працює над ліквідацією заборгованості користувачів.
3.5. Веде службовий довідковий апарат:
- Індикатор на фонд Центру;
- Алфавітний каталог на фонд Центру;
- Систематичний каталог на фонд Центру;
- Картотеку щоденної видачі.
3.6. Здійснює перевірки фонду Центру на основі перспективного плану.
3.7.Забезпечує збереження фонду шляхом проведення санітарно-гігієнічних заходів, своєчасної оправи і реставрації книг, заміни загублених і дефектних видань.

4. Структура та штати

Структура та штати Центру визначаються за характером та обсягом роботи, за завданнями та функціями, передбаченими даним Положенням, і затверджуються в установленому порядку.
4.1. Штатна численність і фонд заробітної плати установлюються відповідно до штатного розкладу бібліотеки.
4.2. Штат Центру – 0,5 штатних одиниці.

5. Керівництво Центром

5.1. Центр підпорядковується зав. відділом основного зберігання фонду.
5.2. Зав. відділом призначається і звільняється з посади директором.
5.3. Завідуючий керує роботою Центру і відповідає за виконання покладених на Центр завдань.
5.4. Робота Центру здійснюється за планом, який являється складної часткою плану відділу основного зберігання фонду і затверджується керівництвом бібліотеки.

6. Організація роботи Центру

Розпорядок роботи:
Робочий день: з 10.00 до 18.00
Вихідні дні: п’ятниця, неділя
1-й і 2-й робочий день місяця – санітарний.

7. Відповідальність Центру

Центр несе відповідальність за:
- виконання завдань і функцій, що покладені цим Положенням, наказів та розпоряджень керівництва ДОУНБ;
- організацію праці, виконання виробничої і трудової дисципліни співробітників;
- стан техніки безпеки, охорони праці, виробничної санітарії та протипожежної безпеки.