2011


Календар подій
 


12–26 січня 2011 року – фахівці відділу наукової органі-зації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ здійснювали прийом інформаційної,  інформа-ційно-аналітичної та статистичної звітності міських і районних ЦБС області та інших спеціальних і спеціалізованих бібліотек за підсумками 2010 року.
Прийом статистичної звіт-ності був організований за методичними рекомендаціями ДОУНБ і за новими формами державної статистичної звітності «Зведення річних звітів про діяльність бібліотек сфери управ-ління культури і туризму Укра-їни» (зведена під форму № 6-НК), 80-а-РВК (Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек).
Інформаційна та статис-тична звітність ЦБС області супроводжувалася кращими  зразками рекламної продукції, методичними та бібліографіч-ними виданнями краєзнавчого змісту, інноваційним досвідом роботи, хронікою подій та іншими змістовними доку-ментами, що позиціонують міські і районні ЦБС.

9 лютого 2011 року у відділі наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ відбулось засідання науково-методичної Ради трьох обласних методичних центрів: обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова і обласної бібліотеки для дітей.
На засіданні Ради обговорювалися питання підсумків роботи ЦБС області за 2010 рік, інформаційної та статистичної звітності за державними формами. Аналізувалась діяльність ЦБС в цілому  та  міських і районних ЦБС окремо. Позитивно була відмічена інформаційна і рекламно-іміджева діяльність ЦБС, соціокультурна та просвітницька робота багатьох бібліотек області.
Були також розглянуті питання, що стосувались  першого року реалізації  «Концепції розвитку методичної роботи в ЦБС області на період 2010–2015 рр.».

18 лютого 2011 року завідуюча відділом наукової організації і  методики бібліотечної роботи ДОУНБ Луньова І.Є. взяла участь у святкових урочистостях бібліотечної та читацької громадськості з нагоди 100-річчя від дня заснування Томаківської центральної районної бібліотеки, які відбулися у приміщенні районної бібліотеки.
Всіх присутніх на святі особисто привітали перший заступник голови райдержадміністрації  Шевченко С.О., заступник голови райдержадміністрації Хведчук В.О., заступник голови районної ради по виконавчому апарату Колодяжна Н.О., начальник від-ділу культури і туризму райдержадміністрації Даровських М.Ф. На гостинах з приводу ювілею районної бібліотеки були також присутні: голова Томаківської селищної ради Марченко В.В., депутат обласної ради від партії «Батьківщина» А. Уль’яхіна, депутати районної  ради і багатьох сільських рад  Томаківського району. Від облас-ної універсальної наукової бібліо-теки ім. Первоучителів слов’ян-ських Кирила і Мефодія за дору-ченням її директора Тітової Н.М. привітала ювілярів та всіх присутніх і висловила подяку колективу бібліотеки завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ Луньова І.Є.
В нагороду за плідну багаторічну працю колектив від вдячних читачів, ветеранів бібліотеки, гостей, представників підприємств та організацій отримав чудові подарунки: комп’ютер, цифровий фотоапарат, книги, DVD-диски.

22 лютого 2011 року  вийшов у світ інформаційно-аналітичний огляд «Бібліотеки Дніпропетровщини в цифрах: Рік 2010». Видання підготовлене фахівцями відділу наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ за підсумками діяльності міських і районних ЦБС області  у 2010 році. При підготовці видання було використано «Зведений звіт про діяльність бібліотек, що відносяться до сфери впливу Міністерства культури і туризму України», в якому наведені узагальнені відомості як ресурсного забезпечення, так і кількісні показники діяльності бібліотек, що дозволяють проаналізувати бібліотечне забезпечення у містах і районах області, порівнюючи їх з минулими роками, та прогнозувати їх подальший розвиток.
Аналіз статистичних даних надає також можливість проаналізувати зміни, що відбувались в бібліотеках в умовах становлення місцевого самоврядування як в бібліотечній мережі, так і в забезпеченні бібліотечним обслуговуванням населення регіону. Збірник розрахований на керівників бібліотечних закладів області, а також буде корисним працівникам органів місцевої влади та управління.

28 лютого – 11 березня  2011 року для бібліографів  міських і районних ЦБС прово-дились обласні курси підви-щення кваліфікації «Інфор-маційне та довідково-бібліо-графічне обслуговування корис-тувачів: нові тенденції, нові вимоги і сучасні технології».
На курсах навчались провідні бібліографи та провідні бібліотекарі міських і районних ЦБС, які здійснюють довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування мешканців Дніпропетровського, Васильківського, Верхньодніпровського, Криничанського, Петриківського, П’ятихатського, Синельниківського, Солонянського, Новомосковського районів та міст Дніпропетровська і Орджонікідзе. Заняття на курсах проводили провідні фахівці ДОУНБ – Луньова І.Є., завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи, Барабан І.В., завідуюча відділом наукової організації та бібліографії, Голуб І.С., завідуюча краєзнавчим відділом, Лит-виненко Н.Г., завідуюча відділом наукового опрацювання доку-ментів та організації каталогів, Крупій Г.Я., заступник директора ДОУНБ з автоматизації бібліотечних процесів.
Навчально-тематична про-грама курсів була розроблена з урахуванням нових тенденцій і використання сучасних інфор-маційних технологій в практиці довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування різних категорій користувачів, а також індивідуальних професійних побажань слухачів курсів. Тому найбільш змістовними й активними були лекції за темами: «Бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування в публічній бібліотеці: сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку», «Бібліографічна продукція та інформаційні послуги: соціальна обґрунтованість і професійні підходи», «Автоматизовані бібліотечні системи: використання, впровадження, досвід»,  «Центри правової інформації в бібліотеках – реальний механізм правового інформування населення», «Інформування органів влади – пріоритетний напрямок діяльності публічних бібліотек», «Віртуальна довідка – реалії сучасних комунікативних технологій», «Загальна та спеціальна методика бібліографічного опису документів за міждержавним стандартом».
Майже всі лекційні матеріали супроводжувались мультимедійними презентаціями виступів, доповідей, порад, методичних рекомендацій, які були підготовлені фахівцями ДОУНБ.

5 квітня 2011 року відбувся обласний семінар-практикум для бібліотекарів міських і районних ЦБС «Електронний краєзнавчий корпоративний каталог  «Дніпропетровщина»: від інформації до перших кроків  реалізації». Захід з підвищення професійної компетен-тності і організації роботи з участі по створенню нового інформаційного корпоративного краєзнавчого ресурсу був підготовлений фахівцями відділу наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ спільно з провідними фахівцями краєзнавчого відділу. На семінар-практикум були запрошені представники бібліотек, які ще не брали участь у корпоративній роботі з розпису місцевих періодичних видань. Семінар-практикум відкрила завідуюча  відділом   наукової організації і методики бібліотечної роботи Луньова І.Є.
 Присутні бібліографи про-слухали низку вис-тупів та практич-них консультацій  провідних спеціалістів ДОУНБ з питань організації роботи по створенню ЕКК «Дніпропетровщина», а саме: «Створення корпоративних краєзнавчих ресурсів: виклик часу, міжбібліотечна співпраця, новий бібліотечний сервіс»  (Луньова І.Є., завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ),  «Технологічні інструкції та нормативні документи з організації роботи в електронному краєзнавчому корпоративному каталозі “Дніпропетровщина”» (Якубович Т.В., провідний бібліотекар краєзнавчого відділу ДОУНБ), «Уніфікація ключових слів при введенні до електронних баз даних. Використання «Предмет-ного рубрикатора», рекомендо-ваного краєзнавчим відділом ДОУНБ для аналітичного розпису періодики за краєзнавчою тема-тикою» (Голуб І.С., завідуюча краєзнавчим відділом ДОУНБ).
Змістовні практичні заняття для присутніх були організовані провідними фахівцями краєзнавчого відділу. Учасники семінару-практикуму взяли участь в самостійній роботі з аналітичного розпису місцевих періодичних краєзнавчих видань та отримали індивідуальні поради-консультації з використання технологічих інструкцій та нормативних документів проекту ЕКК «Дніпропетровщина».

6–7 квітня 2011 року завідуюча відділом наукової організації і методики бібліо-течної роботи ДОУНБ Луньова І.Є. разом з фахівцями обласної бібліотеки для молоді, завіду-ючою відділом книгосховища Борздовою О.Ю. та завідуючою відділом удосконалення методики бібліотечної роботи з дітьми обласної бібліотеки для дітей Резніченко Н.Л. відвідали Тер-нівську міську централізовану бібліотечну систему з метою проведення експертно-діагнос-тичного аналізу діяльності за останні 10 років. Під час обсте-ження було розглянуто діяль-ність структурних підрозділів міської бібліотеки для дорослих та міської бібліотеки для дітей.
У ході проведення аналізу діяльності та по його закінченні відбулася робоча зустріч та підсумкова нарада з начальником відділу культури Тернівської міської ради Сергеєвою Г.В. та колективами бібліотек. На загальній нараді було проаналізовано роботу всіх структурних підрозділів ЦБС, управлінську діяльність ЦБС та організацію роботи з обслуго-вування мешканців місцевої громади, надані змістовні консультації з деяких проблемних питань функціонування ЦБС.

20 квітня 2011 року вийшов у світ 13–14 випуск регіонального інформаційно-методичного збірни-ка «Бібліотечна Дніпропетров-щина». У випуску наведені інформаційні, оглядово-аналітичні, методичні, консультаційні мате-ріали та статті з найкращого досвіду краєзнавчої роботи ЦБС області. У випуску знайшли відображення аспекти діяльності публічних бібліотек Дніпропетров-щини, їх інформаційних ресурсів, досвід роботи бібліотек з питань європейської інтеграції. Окремо виділений кращий досвід сільських бібліотек у житті місцевих громад. Значна кількість статей присвячена діяльності бібліотек Солонянського району у рубриці «Подорожуємо бібліотеками Солонянщини». У рубриці «Методичка» представлені цікаві методичні розробки колег-методистів ЦБС області з питань популяризації художньої літератури в публічних бібліотеках та діяльності публічних бібліотек як центрів формування патріотичних та духовних джерел молоді.
Вперше декілька сторінок збірника присвячено діяльності вузівських бібліотек міста Дніпропетровська, а саме: науково-технічній бібліотеці Українського державного хіміко-технологічного університету та бібліотеці Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки.
У новій рубриці «Книжкова полиця бібліотекаря» представлена нова серія книг для сучасних бібліотекарів «Современная библиотека» (видавництво «Литера», м. Москва, Росія), видання якої відрізняється актуальністю, змістовністю та інноваційністю.

18 травня 2011 року вийшов у світ 6 випуск серії «Сучасна бібліотека». Це дайджест публікацій «Соціальне парт-нерство як фактор успішної діяльності бібліотеки». Видання підготовлене фахівцями відділу наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ.
У дайджесті включені публікації з українських та російських бібліотечних видань за останні 4 роки, в яких представлені теоретичні й практичні аспекти актуальної теми, а також позитивний інноваційний досвід бібліотечних закладів різного рівня. Збірник публікацій розрахований на керівників бібліотечних закладів області, методистів ЦБС, а також буде корисний усім тим, кого зацікавлять питання соціального партнерства в бібліотечно-інформаційній сфері.

25–26 травня 2011 року відбулась обласна міжвідомча травнева школа  керівника- менеджера для директорів бібліотек області «Соціальне партнерство як фактор підвищення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування місцевої громади». Заняття школи були присвячені найважливішим питанням практики соціального партнерства як механізму конструктивності взаємодії бібліотек з різними суспільними організаціями та установами. Присутнім була запропонована низка практичних консультацій та методичних рекомендацій провідних фахівців ДОУНБ з найбільш актуальних питань сьогодення: «Соціально-орієнтована проектна діяльність сучасної публічної бібліотеки», «ПСП – ІІ: нові шляхи комунікації громадян з органами влади», «Всеукраїнський день бібліотек на Дніпропетровщині – 2011: новий формат проведення».
Усі директори ЦБС взяли участь в проектній майстерні керівника «Вчимося писати про-екти». Тренінг з підготовки ус-пішної грантової заявки на кон-курс «Організація нових бібліо-течних послуг для доступу в Інтернет» у рамках програми «Бібліоміст» провела менеджер тренінгових центрів Програми «Бібліоміст» (м. Київ) Башун О.В.
 Зацікавили присутніх також інформаційні повідомлення Абраїмової Т.О., заступника директора ДОУНБ, щодо подальшої роботи у проекті «Організація регіонального тренінгового центру ДОУНБ» та Давиденко Л.Г., директора РКЗК «Межівська ЦБС», учасника Всеукраїнського ярмарку інноваційних бібліотечних послуг та електронного врядування у м. Києві.
На школі керівника-менеджера були підведені підсумки обласного конкурсу на кращу організацію пункту та куточка європейської інтеграції серед міських і районних ЦБС «На шляху до Європи».
Керівникам бібліотечних закладів області були презентовані нові видання, підготовлені фахівцями ДОУНБ: регіональний інформаційно-методичний збірник для професіоналів області «Бібліотечна Дніпропетровщина. Випуск 13–14», інформаційно-аналітичний огляд «Бібліотеки Дніпропетровщини в цифрах: Рік 2010» та дайджест найактуаль-ніших публікацій «Соціальне партнерство як фактор успішної діяльності бібліотеки. Випуск 6».
На другий день школи керівника-менеджера відбулись обласні збори Дніпропетровської бібліотечної асоціації «Дніпропетровська бібліотечна асоціація: партнерство і стратегічні напрямки розвитку».
У роботі обласної міжвідомчої травневої школи керівника-менеджера взяла участь начальник управління культури і туризму Дніпропетровської обласної державної адміністрації Першина Н.Г.

6–10 червня 2011 року відбулись обласні курси підвищення  кваліфікації для директорів ЦБС області за темою «Бібліотека в інформаційному суспільстві: соціокультурні трансформації». Навчання на курсах проходили директори ЦБС м. Кри-вого Рогу, Новомосковська, а також директори ЦБС Новомосковського, Солонянського, Синельниківського, Дніпропетровського, Васильківського, Криничанського, Широківського, Павлоградського районів. 
Учбова програма курсів була складена з урахуванням побажань слухачів і включала найбільш важливі сучасні лекційні матеріали з  актуальних проблемних питань: «Основи програмного і проектного розвитку бібліотек», «Стратегічне планування. Маркетинговий під-хід. Вимоги до обліку та звітності бібліотеки», «Наукова обробка документа та організація довідково-бібліографічного апарату публічної бібліотеки: технологічні процеси», «Бібліо-течні фонди: від формування до використання», «Основи адвокації», «Основи фандрейзингу», «Основи комп’ютерної грамотності та роботи в Інтернеті» та ін.
Заняття на курсах проводили провідні фахівці ДОУНБ – Луньова І.Є., завідуюча відділом наукової організації і методики бібліо-течної роботи, Литвиненко Н.Г., завідуюча відділом наукового опрацювання документів та орга-нізації каталогів, Манченко С.В., завідуюча відділом комплектування, Лєсканова М.Л., завідуюча відділом зберігання основного фонду, Голуб І.С., завідуюча краєзнавчим відділом. Низку нових  консультацій з питань адвокаційної діяльності, фандрейзингу та основ комп’ютерної грамотності і роботи в Інтернеті запропонували директор ДОУНБ Тітова Н.М. та заступники директора Абраїмова Т.О. і Крупій Г.Я.
Усі лекційні матеріали супроводжувались мульти-медійними презентаціями виступів, доповідей, порад, методичних рекомендацій, які були підготовлені фахівцями ДОУНБ.

15–17 червня 2011 року завідуюча відділом наукової організації і  методики бібліотечної роботи ДОУНБ Луньова І.Є. разом з фахівцями обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова, завідуючою методичним відділом   Спаріхіною Н.В. та завідуючою відділом обслуговування обласної бібліотеки для дітей Желізняк Т.О., згідно річних планів роботи обласних методичних центрів здійснили виїзд до бібліотек Царичанського району з метою проведення експертно-діагностичного аналізу діяльності за останні  10 років.
 Під час обстеження було розглянуто діяльність структурних підрозділів КЗК «Царичанська районна бібліотека» та сільських комунальних закладів культури, а саме: КЗК «Могилівська сільська бібліотека» Могилівської сільської ради, КЗК «Бабайківська сільська бібліотека» Бабайківської сільської ради, КЗК «Ляшківська сільська бібліотека» Ляшківської сільської ради, КЗК «Рудківська сільська бібліотека» Рудківської сільської ради. На початку обстеження та по його закінченні відбулася робоча зустріч із заступником голови Царичанської райдержадміністрації з соціальних питань Кисличним Ю.М. За підсумками експертно-діагностичного обстеження в центральній бібліотеці пройшла загальна нарада колективу бібліотек району, на якій була  проаналізована діяльність структурних підрозділів центральної бібліотеки, обстежених сільських комунальних закладів, надані консультації з проблемних питань організації роботи та функціонування бібліотек, обслуговування користувачів у сільських бібліотеках.

24 червня 2011 року – завідуюча відділом наукової орга-нізації і  методики бібліотечної роботи ДОУНБ Луньова І.Є. взяла участь у виїзній творчій майстерні «Європейська інформація від “А” до “Я”», яка проходила на базі Васильківської центральної районної бібліотеки. Творча майстерня була організована для завідуючих сільськими бібліо-теками району за ініціативою Центру європейської інформації ДОУНБ в партнерстві  з ВМГО «Європейське майбутнє України».
У рамках заходу присут-нім були запропоновані методичні рекомендації «Інформаційне забезпечення з питань євроінтеграції України в публічних бібліотеках Дніпропетровщини: практика корпоративної взаємодії і соціального партнерства». 
Нетрадиційно, інтерактивно, з використанням комп’ютерних технологій провідні фахівці відділу наукової інформації та бібліографії ДОУНБ Барабан І.В. і Гордійчук Н.П. розповідали про власний досвід проведення Днів Європи на Дніпропетровщині та створення  регіональної мережі європунктів та єврокуточків в бібліотеках Дніпропетровської області.
Усі присутні взяли участь в тренінгах з організації і проведення масових заходів з європейської тематики у своїх населених пунктах з використанням книжок, періодичних видань, комп’ютерних технологій та безпосередньої участі  місцевої громади.

7 липня 2011 року завіду-юча відділом наукової організації і методики  бібліотечної роботи ДОУНБ Луньова І.Є. здійснила виїзд до Царичанської центральної районної бібліотеки з метою проведення інтерактивного прак-тикуму-тренінгу з питань мето-дики розрахунків робочого часу та визначення норм часу на основні бібліотечні процеси. На заняттях практикуму-тренінгу були присутні усі завідуючі сільськими бібліотеками району та керівники відділів районної біб-ліотеки. Бібліотечні працівники прослухали теоретичну консуль-тацію з цього питання завідуючої відділом ДОУНБ Луньової І.Є. та взяли участь у практичних заняттях з розрахунку бюджету робочого часу бібліотечних установ, які вони очолюють.

9 вересня 2011 року вийшов у світ 7 випуск дайджесту оглядово-інформа-ційного змісту серії «Сучасна бібліотека». Він має назву «Сільські бібліотеки: сучасні тенденції розвитку». Дайджест підготов-лений фахівцями відділу наукової організації і методики бібліотечної роботи до І регіонального Форуму сільських бібліотек Дніпропетровщини «Сільські бібліотеки Дніпропетровщини: стратегія поступу в майбутнє». Видання відрізняється актуаль-ністю тематики і значущістю пробле-матики, тому що сільські бібліотеки є найбільш важливими і демократичними елементами інформаційної інфраструктури країни. Сільські бібліотечні заклади сьогодні виконують освітянську місію, впливають на культурну атмосферу в громаді, формують її інтелектуальний та інформаційний потенціал.
В дайджест включені публікації з українських та російських бібліотечних видань за останні 4 роки, в яких розкривається роль та значення сільських бібліотек як інформаційних і культурних центрів для сільських громад.
Черговий випуск адресовано керівникам районних ЦБС, працівникам сільських бібліотечних закладів та усім, хто цікавиться діяльністю бібліотек в сільській місцевості.


12–23 вересня 2011 року для завідуючих сільськими біб-ліотеками області проводились обласні курси підвищення каліфі-кації «Сільська бібліотека на шляху змін: напрямки діяльності та стратегія розвитку».
Навчання на курсах проходили працівники сільських бібліотек Дніпропетровського, Петриківського, Павлоградського, Юр’ївського, Синельниківського, Васильківського, П’ятихатського, Криничанського, Криворізького та Новомосковського районів. Заняття на курсах проводили провідні фахівці ДОУНБ – Луньова І.Є., завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи, Барабан І.В., завідуюча відділом наукової інформації та бібліографії,  Голуб І.С., завідуюча краєзнавчим відділом, Литвиненко Н.Г., завідуюча відділом наукового опрацювання документів та організації каталогів, Афанасьєва Л.Ф., завідуюча відділом абонемента, Манченко С.В., завідуюча відділом комплектування. Низку консультацій з питань правового забезпечення функціонування бібліотечних закладів в сільській місцевості запропонувала директор ДОУНБ, заслужений працівник культури України Тітова Н.М. У роботі курсів взяли участь фахівці обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова і обласної бібліотеки для дітей.
Під час навчання були опрацьовані методичні та практичні питання, що стосуються  сучасної діяльності  сільських бібліотек.
Майже усі лекційні матеріали супроводжувались мультимедійними презентаціями виступів, доповідей, порад, методичних рекомендацій, які були підготовлені фахівцями ДОУНБ.


16 вересня 2011 року вийшов у світ збірник найкращих статей з досвіду роботи сільських бібліотек області «Сільські бібліотеки Дніпро-петровщини: традиції, пошук, майстерність». Це нове видання відділу наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ, яке підготували працівники відділу до І регіонального Форуму «Сільські бібліотеки Дніпропетровщини: стратегія поступу в майбутнє» (вересень 2011 року).
Працюючи в складних матеріально-технічних умовах, сільські бібліотекарі намагаються зберігати багатовікові народні традиції Дніпропетровщини, формують сучасне культурне і мистецьке середовище. Використовуючи різноманітні форми і методи бібліотечної діяльності, фахівці бібліотек надають доступ до інформації різним верствам населення, виконують функції інформаційних центрів на допомогу самоосвіті та освітнім програмам, правової та соціально-побутової інформації, стають посередниками між місцевою владою та громадськістю.
Віддаючи пошану подвижницькій праці сільських бібліотекарів та зусиллям усіх партнерів, які опікують і підтримують сільські книгозбірні області, фахівці обласного методичного центру відібрали кращі напрацювання колег-бібліотекарів і представили у цьому виданні.

23 вересня 2011 року в приміщенні Дніпропетровської обласної державної адміністрації відбувся І регіональний Форум сільських бібліотек Дніпропетровщини «Сільські бібліотеки Дніпропетровщини: стратегія поступу в майбутнє».Ініціаторами та організаторами прове-дення Форуму були управління культури і туризму Дніпропетровської обласної дер-жавної адміністрації та Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека   ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія. Основна мета проведення Форуму – висвітлення актуальних питань сучасного функціонування сільських бібліотек області, створення і розвиток нової моделі сільської бібліотеки, її місця і ролі у формуванні культурного та інформаційного простору регіону, підвищення іміджу сільських бібліотечних закладів, привернення уваги органів місцевого самоврядування до вирішення проблемних питань сільських бібліотек.
У роботі Форуму взяли участь Пустова М.І., заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Першина Н.Г., начальник управління культури і туризму обласної державної адміністрації, Нікіфоренко Л.С., начальник відділу аналізу та прогно-зування діяльності бібліотек Міністерства культури і туризму України, Цуріна І.О., завідуюча відділом наукового аналізу та розвитку бібліотечної справи ДЗ «Національна парла-ментська бібліотека України», Саприкін Г.А., член президії Української бібліотечної асоціації, директор ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва», Ткачук Юлія, радник з питань освіти і культури програми «Глобальні бібліотеки «Бібліоміст-Україна», Кучереносов Владислав, спеціаліст з адвокації програми «Глобальні бібліотеки «Бібліоміст-Україна», голови райдержадміністрацій та заступники голів районних рад, сільські голови багатьох населених пунктів області, начальники відділів культури райдержадміністрацій, директори районних ЦБС, кращі представники сільських бібліотек області, керівники структурних підрозділів ДОУНБ, провідні фахівці обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова та обласної бібліотеки для дітей.
Зі змістовними доповідями на Форумі виступили Нікіфоренко Л.С., начальник відділу аналізу та прогнозування діяльності бібліотек Міністер-ства культури і туризму України – «Державна політика в галузі бібліотечної справи: основні пріоритети», Цуріна І.О., завіду-юча відділом наукової організації та розвитку бібліотечної справи ДЗ «Національна парламентська бібліотека України» – «Сільські бібліотеки Дніпропетровщини в дзеркалі бібліотечної статистики України», Тітова Н.М., директор ДОУНБ – «Роль головної бібліотеки регіону в зміцненні позицій сільської бібліотеки», Кучереносов Владислав, спеціаліст з адвокації програми «Глобальні бібліотеки «Бібліоміст-Україна» – «Шляхи забезпечення сталого розвитку сільської бібліотеки». Викликали інтерес у присутніх виступи: «Сільські бібліотеки в системі розвитку Криничанського району» (Зеленько В.Г., заступник голови Криничанської райдержадміністрації), «Місцева влада і сільська бібліотека: партнерство в інформаційному суспільстві» (Кукало І.І., Слов’янський сіль-ський голова Межівського району), «Місце і роль бібліотек у соціокультурному житті місцевої громади» (Сафронова А.В., начальник відділу культури Дніпропетровської райдержадміністрації) та ін.
Працівники відділу науко-вої організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ взяли участь в організації і підготовці заходу, а саме: підготували програму і прес-реліз Форуму, сформували пакети документів і видавничої продукції для всіх учасників Форуму, забезпечили реєстрацію усіх запрошених.
Фахівцями відділу було підготовлено 2 видання: збірник статей з досвіду роботи сільських бібліотек Дніпропетровщини «Сільські бібліотеки Дніпропетровщини: традиції, пошук, майстерність» та дайджест найкращих публікацій з питань функціонування сільських бібліотек України та близького зарубіжжя «Сільські бібліотеки: сучасні тенденції розвитку».
Також була підготовлена виставка-перегляд документаль-но-інформаційних матеріалів з досвіду роботи сільських біб-ліотек області «Сільські бібліо-теки Дніпропетровщини: страте-гія поступу в майбутнє». У роботі Форуму взяли участь 367 чоловік.

25 вересня 2011 року працівники відділу наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ взяли участь в обласному святі – бенефісі-презентації «Бібліотеки Дніпропетровщини запрошують на побачення», приуроченому Всеукраїнському дню бібліотек у міському парку ім. Лазаря Глоби. Свято було організовано і проведено за ініціативою Дніпропетровської бібліотечної асоціації та обласної універсальної наукової бібліотеки   ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія з метою позиціонування бібліотечних закладів регіону, їх інформаційних можливостей та інноваційних послуг серед мешканців регіону.
Це була унікальна ідея і можливість відсвяткувати свій професійний день серед однодумців-бібліотекарів, люби-телів своєї справи, шанувальників книги і читання та громадськості.
Велика кількість книж-кових виставок, тематичних переглядів, бібліографічних оглядів, різноманітних турнірів, конкурсів, майстер-класів, мультимедійних презентацій і відеороликів, інформаційно-рекламних буклетів була представлена на цьому заході.
Висвітлення сучасних можливостей бібліотек та їх унікальних фондів у форматі загальнобібліотечної презентації-бенефісу дозволили в один час і в одному місці надати місцевій громаді інформацію про бібліотеки різних систем і відомств нашого регіону. Під час проведення заходу був організований бібліотечний флешмоб під назвою «Бібліотечне коло: 7 кроків єднання», де всі бібліотекарі об’єднались у велике коло та на знак зближення зробили сім кроків назустріч одне одному.
В цей день бібліотечна спільнота Дніпропетровщини продемонструвала єдність, взаємоповагу та відданість бібліотечній справі.

26 вересня 2011 року директор Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія Тітова Н.М. разом із завідуючою відділом наукової організації і методики бібліотечної  роботи  Луньовою І.Є. відвідали РКЗК «Межівська ЦБС». У цей день в центральній районній бібліотеці для дорослих і районній бібліотеці  для дітей відбулась значна подія – урочисте відкриття Інтернет-центрів. КЗК «Межівська районна ЦБС» у 2011 році стала переможцем конкурсу «Органі-зація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету ІІ», оголошеному програмою «Бібліоміст» в Україні, і одержала 12 сучасних комп’ютерів.
В церемонії відкриття безкоштовних Інтернет-центрів взяли участь голова Межівської райдержадміністрації Юрченко С.Г., голова Межівської районної ради Халимендик П.О., начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації Кропив’янська Л.І., регіональний представник програми «Бібліоміст» у Дніпропетровській області Селіверстов Ю.Б., радник з питань освіти і культури програми «Глобальні бібліотеки «Бібліоміст-Україна» Ткачук Юлія.
Як добрі господарі колектив бібліотеки зустрічав гостей хлібом та сіллю, піснями і танцями. Постійний спонсор бібліотеки, поет, депутат Верховної Ради ІІ скликання    В.Г. Харламов подарував бібліотеці першу електронну книгу.


26 вересня 2011 року завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи Луньова І.Є. разом з директором ДОУНБ Тітовою Н.М. здійснили виїзд до Васильківської центральної районної бібліотеки з метою підготовки бази щодо проведення обласної виїзної проблемно-творчої лабораторії «Сільська бібліотека: пошук ідей, майстерність, співпраця». Під час відвідування бібліотеки була проведена зустріч з начальником відділу культури і туризму Васильківської райдержадміністрації Безуглим О.І., директором Васильківської районної ЦБС Мазуром С.В., співробітниками центральної районної бібліотеки, розроблена попередня програма проведення творчої лабораторії, обговорені організаційні і фінансові питання, визначена  кількість учасників заходу.

10 жовтня 2011 року вийшов у світ 10 випуск дайджесту найкращих публікацій з життя публічних бібліотек області «Бібліотеки Дніпропетровщини на сторінках місцевої преси у 2010 році» серії «Методичний центр ДОУНБ інфор-мує», підготовлений фахівцями відділу наукової організації і методики бібліо-течної роботи ДОУНБ. У збірнику наве-дені найбільш цікаві факти і події з життя КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія», КЗК «Об-ласна бібліотека для дітей», міських і районних бібліотек, представлені будні сільських та дитячих бібліотек. 
Дайджест вийшов у 2-х частинах. Як і раніше має 10 розділів та алфавітний перелік газет області, в яких були надруковані матеріали з досвіду роботи. У дайджест ввійшло 116 статей. Узагальнені доробки фахівців бібліотек області: представників громадськості, друзів бібліотек можна вважати скромним внеском у розвиток бібліотечної справи Дніпропетровщини. Вперше дайджест має електронний варіант і розміщений на сторінці «Дніпропетровщина Бібліотечна» сайту ДОУНБ (http://www.libr.dp.ua/).

11–13 жовтня 2011 року завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ Луньова І.Є. разом з фахівцями обласної бібліотеки для молоді, завідуючою відділом читального залу Височиною В.В., завідуючою відділом обслуговування читачів обласної бібліотеки для дітей Желізняк Т.О. відвідали бібліотеки Павлоградського району з метою проведення експертно-діагностичного аналізу діяльності за останні 12 років.
Під час виїзду було розглянуто діяльність КЗК «Павлоградська центральна районна бібліотека» та роботу Богданів-ської, Булахівської, Межиріцької, Богуславської сільських бібліотек.
На початку обстеження та по його закінченні відбулася робоча зустріч членів комісії з представниками районної влади – головним спеціалістом відділу культури і туризму Павлоградської райдержадміністрації Амірхановою Л.О. За підсумками проведення експертно-діагностичного обстеження була проведена загальна нарада колективу КЗК «Павлоградська районна бібліотека» та завідуючих сільськими бібліотеками району, на якій була проаналізована управлінська діяльність бібліотеками району, організаційно-методичне забезпечення функціонування сільських бібліотек, інноваційна та програмно-проектна діяльність, інші проблемні питання життєдіяльності бібліотек району та надані змістовні консультації і методичні рекомендації з різноманітних питань.


18–19 жовтня 2011 року завідуюча відділом наукової ор-ганізації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ Луньова І.Є. взяла участь у семінарі «Інноваційні бібліотечні послуги» (м. Київ), який був організований Радою міжнародних наукових дослід-жень та обмінів (IREX) і програмою «Бібліоміст» для тренерів регіональних тренінгових центрів обласних універсальних наукових бібліотек України. Семінар був проведений у формі тренінгів, дискусій, індивідуальних практичних занять, практичних занять у групах. На семінарі вивчались питання зміни парадигми розвитку бібліотек на основі теорії бібліотеки 2.0 з пріоритетністю на розвиток інноваційних послуг книгозбірень, технології проведення ділової і моделюючої ігор по стратегічному плануванню та моделюванню різних типів інновацій в бібліотеках, нових підходів до визначення місії та пріоритетів розвитку бібліотек. Працюючи у групах, присутні навчались проводити моніторинг попиту бібліотечних послуг, здійснювати аналіз ресурсів бібліотек для надання якісних, сучасних послуг бібліотеками, використовуючи навчальні програми «Biblionet» румунських бібліотекарів.
Тренерами на семінарі з впровадження в практику роботи інноваційних бібліотечних послуг виступали О. Башун, менеджер     тренінгових     центрів     програ-ми     «Бібліоміст»,  Г. Тараненко, спеціаліст з розвитку веб-ресурсів програми «Бібліоміст», Я. Хіміч, тренер головного тренінгового центру.
По закінченні семінару присутні мали можливість переглянути відеофільм «Бібліотека ХХІ століття».

26 жовтня 2011 року на базі Васильківської цен-тральної районної бібліо-теки відбулась обласна виїзна проблемно-творча лабораторія «Сільська біб-ліотека: пошук ідей, майстерність, співпраця», організована фахівцями відділу наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ.
В роботі творчої лабораторії взяли участь завідуючі сільськими бібліотеками Дніпропетровського, Синель-никівського, Межівського, Покровського, Павлоградського, Васильківського районів. У рамках лабораторії розглядались питання функціонування бібліотек як центрів задоволення інформаційних потреб місцевих громад, конструктивної взаємодії сільських закладів з місцевою владою заради інтересів користувачів, функціонування творчих та аматорських об’єднань, використання комп’ютерних технологій в практиці роботи сільських бібліотек.
Бібліотечні фахівці Васильківської ЦБС презентували свою діяльність як центрів громадської активності, місць колективного спілкування, роз-витку і реалізації творчих здібностей користувачів. Запро-шені працівники сільських бібліотек з інших районів області ділилися кращим досвідом роботи на творчо-дослідницькій лабораторії «Бібліотечні інно-вації сусідів». Вперше всі учасники лабораторії презентували діяльність сільських бібліотек використовуючи комп’ютерні технології.
Присутнім були надані консультаційні поради спеціа-лістів обласних бібліотек за темами: «Сучасна сільська біб-ліотека: новий формат взаємодії з користувачами і партнерами» (Луньова І.Є., завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ) та «Підтримка і розвиток читацьких інтересів дітей в сільських бібліотеках України: ідеї та досвід» (Желізняк Т.О., завідуюча відділом обслуговування обласної бібліотеки для дітей).
Всі учасники обласної творчої лабораторії відвідали історико-культурний заповідник «Храм Покрови» у с. Рубанівському Васильківського району. 
В роботі виїзної обласної творчої лабораторії взяли участь голова Васильківської районної ради Савинська І.В., в.о. голови Васильківської райдержадмініс-трації Білий І.М. та начальник відділу культури і туризму Васильківської райдержадмініс-трації Безуглий О.І.

7–11 листопада 2011 року завідуюча відділом наукової організації і методики бібліо-течної роботи ДОУНБ  Луньова І.Є. взяла участь у   ІІІ Всеукраїнській школі методистів обласних універсаль-них наукових бібліотек України «Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки», яка проходила на базі Національної парламентської бібліотеки України. Протягом 5 днів учасники школи обговорювали питання сучасного розвитку методичних служб різних бібліотек у різних регіонах України. Основними формами навчання були лекції, повідомлення, виступи, доповіді, мультимедійні презентації методичних відділів, аналітико-прогностичні огляди діяльності бібліотек. Найбільш цікавими і змістовними були виступ завідуючої відділом НАРБС НПБ України Цуріної І.О. «Методична діяльність як складова ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки», майстер-клас директора Рівненської державної обласної бібліотеки Ярощук В.П. «Організація методичної діяльності ОУНБ і ЦРБ на засадах менеджменту», доповідь-презентація менеджера тренінгових центрів програми «Бібліоміст» Башун О.В. «Бібліотека 2.0: сучасний вектор розвитку», тренінг спеціаліста з адвокації програми «Бібліоміст-Україна» Кучереносова Влада «Бібліотека і влада: партнерство для розвитку» та ін.
Особливий інтерес викликала професійна зустріч із заступником директора Державного бюджетного закладу культури м. Москва (Росія) ЦБС «Кунцево», кандидатом історич-них наук Харьковою І.В. Тематика її виступів і презентація діяльності однієї з найкращих і найсучасніших  ЦБС м. Москва – ЦБС «Кунцево», яка сьогодні  дійсно відповідає світовим стандартам, була унікальною і надзвичайно вражаючою.
І.В. Харькова познайомила присутніх з досвідом організаційного проектування в стратегічному управлінні ДБЗК  ЦБС «Кунцево», організацією віртуального та реального простору, перспективними технологіями інформаційно-бібліотечного сервісу в бібліотеках ЦБС та ін. Практичну цінність також мали консультації та виступи провідних фахівців НПБ України: «Діяльність публічних бібліотек в правовому полі» (Н. Розколупа, вчений секретар  ДЗ «НПБ України»), «Вивчення якості бібліотечного фонду як запорука його ефективного використання» (Д. Мастіпан, головний бібліотекар ДЗ «НПБ України»), «Методична діяльність ОУНБ із забезпечення професійного зростання бібліотекаря» (Л. Лагута, головний бібліотекар ДЗ «НПБ України»).
Всі присутні методисти взяли участь у пленарному засіданні УБА «Роль методичних служб бібліотек у запровадженні інновацій». Завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи Луньова І.Є. на заняттях школи виступила з доповіддю «Науково-методична діяльність і менеджмент якості: осмислення теорії, практична цінність і особливості використання».

14–18 листопада 2011 року завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотеч-ної роботи ДОУНБ Луньова І.Є. взяла участь у навчанні тренерів регіональних тренінгових центрів з проблеми «Адвокація: пред-ставлення інтересів бібліотек» (Модуль 5) у головному тренінговому центрі для бібліотекарів (ГТЦ), створеному при інституті післядипломної освіти Націо-нальної академії керівних кадрів культури і мистецтв за проектом УБА та фінансової підтримки програми «Глобальні бібліотеки» фундації Білла і Мелінди Гейтс, що адмініструється в Україні Радою міжнародних наукових досліджень і обмінів (IREX) за програмою «Бібліоміст».
Тренерами з проблеми були: автор-розробник курсу В.В. Загуменна, тренер ГТЦ С.І. Барабаш, Я.О. Хіміч, І.О. Шевченко, а також спеціаліст з адвокації програми «Бібліоміст» Владислав Кучереносов.
Під час навчання розглядалися питання: «Основні методичні засади проведення навчання з проблеми “Адвокація: представлення інтересів бібліотек”» (мотивація учасників, залучення до співпраці, інтерактивні методи навчання), «Методика викладання тем “Сутність та зміст поняття “адвокація”», «Досвід адвокаційної діяльності бібліотек світу», «Досвід адвокаційної діяльності бібліотек України», «Роль УБА у відстоюванні та захисті інтересів бібліотек» та ін.
Багато уваги було приділено практичній роботі. У роботі в малих групах вивчались питання: «Вивчення теми та мети адвокаційної кампанії», «Аналіз цільових аудиторій та методів роботи з ними», «Ставлення до бібліотеки та розбудова парт-нерств», «Медіа-адвокація: розроб-ка ключового повідомлення»,  «Медіа-адвокація: підготовка історії успіху та планування медіа-кампанії», «Управління адвокаційною групою. Моніторинг та оцінка результатів».
Під час проведення тренінгів також відбувся одноденний семінар  «Роль бібліотек у розвитку громади» (тренери О. Башун та Я. Хіміч). Семінар дозволив докладніше зосередитися на питаннях: «Бібліотека і місцева громада: шляхи взаємодії», «Бібліотека як центр соціальної активності», «Громадські слухання як форма соціального партнерства з громадою», «Соціальне партнерство як механізм взаємодії бібліотек і соціуму», «Роль угод про соціальне партнерство та етика комунікацій з партнерами» тощо.
Окремо було приділено увагу й питанням: «Основи лідерства і його значення для соціального партнерства», «Технологія створення команд і командний підхід щодо прийнят-тя управлінських рішень та ініціатив співпраці з громадами», «Практика командної роботи». Значний тонус навчанню надавало використання інтерактив-них методик: дискусій, експрес-опитувань, «мозкового штурму».
29 листопада 2011 року в приміщенні діорами «Битва за Дніпро» (парковий комплекс Жовтневої площі) відбулась обласна міжвідомча науково-практична конференція «Інноваційна діяльність бібліотек в умовах інформатиза-ції та соціально-економічних перетворень».
Ініціатором та організатором її проведення була Дніпропетровська обласна унівесальна наукова бібліотека    ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, головна бібліотечна установа регіону, науково-методичний та інфор-маційно-консультаційний центр для бібліотечних закладів області та Дніпропетровська бібліотечна асоціація. Актуальність назви конференції визначалась перспективами розвитку бібліо-тек на сучасному етапі та впровадженням в практику роботи інформаційних техно-логій, нових форм і методів роботи з користувачами і зміною історичних підходів до ролі і статусу бібліотек різних систем і відомств у становленні інформаційного суспільства. Програма конференції відрізнялась різно-манітністю доповідей інновацій-ної діяльності бібліотек і вклю-чала 5 блоків: Блок І «Інновацій-ні технології: Ресурси. Послуги. Якість», Блок ІІ «Бібліотека і громада: партнерство в інформаційному суспільстві»,  Блок ІІІ «Бібліотечне краєзнавство: трансформація у часі», Блок IV «Проектна діяльність: практика корпоративної взаємодії», Блок V «Бібліотеки навчальних закладів: орієнтири ХХІ століття».
У конференції взяли участь 136 бібліотечних фахівців з 80 публічних, спеціальних і спеціалізованих бібліотек міста і області. Всі вони мали змогу познайомитись з виставкою-переглядом документально-інформаційних матеріалів «Інновації в бібліотеках: новий формат змін».

30 листопада 2011 року відбулась обласна нарада директорів ЦБС та завідуючих бібліотеками з питань планування роботи бібліотек «Основні напрямки планування роботи бібліотек на 2012 рік». Нараду відкрила директор обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія Тітова Н.М. У своєму виступі вона акцентувала увагу присутніх на питаннях планування роботи бібліотек в контексті пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку України у 2012 році.
Про головні напрямки діяльності бібліотек області на наступний 2012 рік йшлося у консультації-візуалізації завідуючої відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ Луньової І.Є. «Трансформація цінних орієнтирів: від теорії до практики, від практики – до «успішної» бібліотеки» та заступника директора обласної бібліотеки для дітей Прокопович-Ткаченко О.О. «Дитячі бібліотеки в новому форматі: активність, творчість та соціальне партнерство».
На нараді було розглянуто декілька проблемних питань щодо організації роботи з питань доступу до інформації органів влади в бібліотеках (Програма Сприяння Парламенту – ІІ) (головний бібліотекар, керівник Інтернет-центру КЗК «ДОУНБ» Зюлева Ю.М.), невирішених проблем та нових завдань з роботи у регіональному проекті ЕКК «Дніпропетровщина» (зав. краєзнавчим відділом КЗК «ДОУНБ» Голуб І.С.) та використання можливостей обмінно-резервного фонду ДОУНБ у поповненні бібліотечних фондів бібліотек регіону (головний бібліотекар ОРФ КЗК «ДОУНБ» Козак Т.А.). Присутнім було запропоновано декілька інформаційних повідомлень стосовно подальших планів роботи Дніпропетровського регіонального тренінгового центру (програма «Бібліоміст») (Шевченко О.В., координатор тренінгового центру), підготовки та реалізації соціальних проектів як основи для співпраці  бібліотек у нових соціальних умовах (Абраїмова Т.О., заступник директора КЗК «ДОУНБ»), подальшої діяльності Дніпропетровської бібліотечної асоціації (Тітова Н.М., директор КЗК «ДОУНБ»). «Бібліотечна панорама досвіду» була представлена керівникам бібліотечних  закладів області у вигляді мультимедійної презентації діяльності ЦБС «Кунцево» (Росія, м. Москва) «Реальний та віртуальний простір публічних бібліотек». 
Для директорів ЦБС та завідуючих бібліотеками була організована зустріч з новим головою обкому профспілки працівників культури Яловим А.В. Тема його виступу стосувалася актуальних питань соціального захисту працівників бюджетної сфери в умовах сьогодення.
В роботі обласної наради з питань планування роботи бібліотек на наступний рік взяла участь заступник начальника управління культури і туризму облдержадміністрації Буц О.В.

7–9 грудня 2011 року завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ Луньова І.Є. здійснила виїзд до Дніпро-дзержинської центральної міської бібліотеки з метою проведення навчання персоналу за програмою підвищення кваліфікації бібліо-течних працівників в межах програми «Бібліоміст» за моду-лем 3 «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативності діяльності бібліотек». На навчанні були присутні бібліотечні фахівці центральної міської бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка, центральної бібліотеки для дітей та бібліотек-філій № 5, 7, 9, які стали переможцями ІІ раунду конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету», оголошеному про-грамою «Бібліоміст» у 2010 році, та отримали комп’ютерне облад-нання у кількості 15 одиниць. 
Присутнім були прочитані лекції-візуалізації наступної тематики: «Інноваційна діяльність та маркетингова стратегія розвитку бібліотек», «Програмний і проектний підходи до розвитку бібліотечної сфери», «Соціальне партнерство: концепція, сучасний стан, перспективи», «Адвокація: представлення інтересів бібліотек». З бібліотечними фахівцями також були проведені тренінги з написання грантової заявки на участь у конкурсах співпраці з місцевими громадами, з проблемних питань визначення та залучення партнерів до взаємодії з бібліотечними установами, впровадження методик проведення адвокаційної діяльності бібліотек серед органів місцевої влади та громади.
По закінченні навчання всі бібліотечні працівники, які пройшли навчання за курсом «Організація та управління змінами у публічній бібліотеці в умовах інформатизації та соціально-економічних перетворень», отримали сертифікати Дніпропетровського тренінгового центру для бібліотекарів.

14 грудня 2011 року завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ Луньова І.Є. здійснила виїзд до КЗК «Павлоградська районна бібліотека» з метою участі у проведенні районної наради з питань планування роботи центральної районної бібліотеки та сільських бібліотечних закладів на 2012 рік. Присутнім були прочитані консультації з основних пріоритетних напрямків діяльності бібліотек у наступному році за темою «Ресурси. Послуги. Якість і стратегічні орієнтири бібліотек у просторі соціуму» та «Нормування бібліотечних процесів і розрахунок бюджету робочого часу на 2012 рік». Також був проведений міні-тренінг з написання грантової заявки на конкурс «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу в Інтернет – ІІІ» та участі в конкурсах співпраці бібліотек з місцевими громадами у рамках програми «Бібліоміст». Під час наради відбулась робоча зустріч з начальником відділу культури та головним спеціалістом відділу культури Павлоградської рай-держадміністрації Ломановою І.М. та Амірхановою Л.О., на якій були обговорені проблемні питання управлінської діяльності та організаційно-методичного забезпечення функціонування  сільських бібліотечних закладів району.

19–21 грудня 2011 року завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи Луньова І.Є. здійснила виїзд до Софіївської центральної районної бібліотеки з метою проведення навчання персоналу за програмою підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в межах програми «Бібліоміст» за модулем 3 «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек». На навчанні були присутні бібліотечні фахівці центральної районної бібліотеки, районної бібліотеки для дітей, Софіївської та Вишневої сільських бібліотек, які стали переможцями ІІ раунду конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету», оголошеному програмою «Бібліоміст» у 2010 році, та отримали комп’ютерне обладнання у кількості 15 одиниць.
Присутнім були прочи-тані лекції-візуалізації наступної тематики: «Інноваційна діяль-ність та маркетингова стратегія розвитку бібліотек», «Програмний і проектний підходи до розвитку бібліотечної сфери», «Соціальне партнерство: концепція, сучасний стан, перспективи», «Адвокація: представлення інтересів бібліотек». З бібліотечними фахівцями також були проведені тренінги з написання грантової заявки на участь у конкурсах співпраці з місцевими громадами, з проблемних питань визначення та залучення партнерів до взаємодії з бібліотечними установами, впровадження методик проведення адвокаційної діяльності бібліотек серед органів місцевої влади та громади. 
По закінченні навчання всі бібліотечні працівники, які пройшли навчання за курсом «Організація та управління змінами у публічній бібліотеці в умовах інформатизації та соці-ально-економічних перетворень», отримали сертифікати Дніпропетровського тренінгового центру для бібліотекарів.

21–22 грудня 2011 року відділ наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ відвідали колеги із Запорізької обласної універ-сальної наукової бібліотеки у складі Тарлінської О.В., завідуючої відділом науково-методич-ної роботи, Заставної О.О., завідуючої сектором періодичних видань, Черник Т.Г., провідного бібліотекаря відділу основного зберігання фонду. Метою їх відрядження було ознайомлення з досвідом роботи колективу ДОУНБ в цілому і окремо науково-методичної роботи, роботи відділу періодики та сектору рідкісних і цінних документів. Перебуваючи у від-ділі наукової організації і мето-дики бібліотечної роботи, гості ознайомились з основними аспек-тами «Концепції розвитку орга-нізаційно-методичної роботи  області на період 2010–2015 рр.», «Програмно-цільовими проектами розвитку ЦБС на  2010–2015 рр.», досвідом програмно-цільового планування роботи бібліотек, проблемними питаннями організації і функціонування ЦБС області, рекламно-видавничою діяльніс-тю, системою заходів з підви-щення професійної компетент-ності бібліотечного персоналу. Великий інтерес викликали методичні видання відділу, а саме: регіональний інформа-ційно-методичний збірник «Бібліотечна Дніпропетровщина», дайджест найкращих публікацій з життя бібліотек області «Бібліотеки Дніпропетровщини на сторінках місцевої преси у 2008–2010 рр.» серії «Методичний центр ДОУНБ інформує», інформаційно-аналітичний огляд діяльності «Публічні бібліотеки Дніпропетровщини в цифрах: Рік 2010», а також видання серії «Ділове досьє», «Сучасна бібліотека», «Бібліо-течна практика». Цікавим також було спілкування з питань подальшого розвитку методичної роботи, організації проектної діяльності, комп’ютеризації бібліотечних процесів, збере-ження мережі бібліотечних закладів у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

 

 


Підписано до друку 12.01.2012
Формат 60х84/16
Тираж 15 прим.  Зам. № 152
Видавничий центр ДОУНБ,
м. Дніпропетровськ, вул. Ю. Савченка, 10