Книжкова полиця бібліотекаря - 2013
 

Методичний центр

 ДОУНБ інформує

 

Шановні колеги!

 

Пропонуємо Вашій увазі анотований список професійних видань, які на сьогодні має у своєму фонді відділ наукової організації та методики бібліотечної роботи ДОУНБ. Сподіваємось, що запропоновані видання зацікавлять Вас і будуть творчо використані у підвищенні професійної компетентності особисто Вами, а також фахівцями ваших бібліотек.

Ксерокопії статей із запропонованих матеріалів можна замовити у відділі наукової організації та методики бібліотечної роботи ДОУНБ

 

 

49006 м. Дніпропетровськ,

вул. Ю. Савченка, 10,

тел/факс  770-84-68

E-mail: metod@libr.dp.ua 

 

 

1.Клюев В.К. Менеджмент ресурсного потенциала библиотеки[Текст]: Учеб.-метод. пособие/ В.К. Клюев. - М.: Литера, 2011. – 112 с. – (Сер. «Современная библиотека»).

В данном учебном пособии систематизированы знания в области организационно-экономических аспектов деятельности российской библиотеки. Его проблематика отражает актуальные вопросы управленческой экономики библиотеки, в частности, формирования библиотечного ресурсного комплекса, экономического анализа деятельности библиотеки, многовекторной инициативной экономической активности библиотеки, экономического стимулирования труда библиотечного персонала, маркетинговой поддержки. Анализируется юридическая база организационно-экономических аспектов деятельности отечественной библиотеки, особое внимание уделяется локальной внутрибиблиотечной нормативно-правовой регламентации экономических правоотношений.

Издание ориентировано на современных библиотечно-информационных специалистов. Оно позволит активизировать профессиональное экономическое мышление с учетом существующего правового поля и успешно реализовать в повседневной деятельности эффективные экономические модели функционирования библиотеки как социально-культурной системы, своевременно применять разновариантные экономические подходы, умело использовать адекватные методы и перспективные формы инициативного хозяйствования.

 

 

 

 

 

 

2.Ярошенко Т.О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки[Текст] / Т.О., Ярошенко. – К.: Знання, 2010. – 215 с.

У монографії представлено комплексне дослідження становлення і розвитку електронного журналу як засобу наукової комунікації та складової інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки. Простежену цілісну картину еволюції наукового журналу, проаналізовано передумови виникнення та етапи розвитку електронного журналу в контексті світових тенденцій (модернізації, інновації, трансформації). Розглянуто основні функції, характеристики та переваги наукового електронного журналу, наявні стандарти його створення та розповсюдження. Обгрунтовано відповідні концептуальні, науково-методичні та практичні напрями роботи бібліотек з електронними журналами на всіх етапах їхнього розвитку. Визначено особливості управління колекціями електронних журналів у бібліотеках, запропоновано технологічну схему та основні принципи такого управлення, розроблені на основі практичного досвіду провідних бібліотек світу за останні 15-20 років.

Для працівників бібліотек, науковців, студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей.

 

 

 

 

 

 

 

3.Грибков Д.Н. Электронные ресурсы культурно-образовательной деятельности[Текст]: учебно-методическое пособие / под ред. д-ра пед. наук, проф. О.О.Борисовой. – М.: Литера, 2010. – 128 с.-(Сер. «Электронные ресурсы; выпуск  № 83).

Пособие включает анализ основных проблем, связанных с формированием и классификацией электронных информационных ресурсов, их интеграцией в единое документное пространство, выбора наиболее эффективной модели интеграции на региональном уровне. Книга ориентирована на специалистов культурно-образовательной сферы, занимающихся разработкой и созданием информационных ресурсов в электронной форме.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ісаєнко О. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування[Текст]: монографія / Олександр Ісаєнко; НАН України, Нац. Б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2011. – 158 с.

Монографію присвячено впровадженню, функціонуванню та розвитку інноваційних технологій інформаційного обслуговування в бібліотеках. Проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних фахівців, доповнено і уточнено поняттєвий та класифікаційний апарати з даної проблематики. Узагальнено досвід впровадження інноваційних технологічних складників у практику роботи провідних бібліотек України. Розроблено комплексну трикомпонентну модель інформаційного обслуговування сучасної бібліотеки. Запропоновано стратегічні напрями розвитку інноваційних технологій в системі бібліотечного інформаційного обслуговування. Розглянуто управлінський аспект функціонування сучасної бібліотеки в умовах інноваційних структурно-функціональних перетворень. Описано методику й інструменти та здійснено аналіз даних, зібраних за підсумками проведеного соціологічного дослідження серед користувачів бібліотеки.

Для бібліотечних фахівців та спеціалістів із суміжних сфер діяльності.

 

 

 

 

 

 

5. Копанєва В.О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету[Текст]: монографія / В.О.Копанаєва. НАН України; Нац. Б-ка України ім. В.І.Вернадського. – К., 2009. – 198 с.

Обгрунтовано необхідність розвитку діяльності наукової бібліотеки зі створення нової інформаційної складової  - фонду плинних мережевих ресурсів. Визначено джерельну базу формування фонду «мережевої україніки». Розроблено підхід до кооперативного створення архіву науково-інформаційних і суспільно значущих Інтернет-ресурсів провідними галузевими та регіональними бібліотеками. Запропоновано інформаційну технологію опрацювання цих ресурсів, що базується на використанні Дублінського ядра метаданих і повнотекстовому індексуванні. Досліджено тенденції розвитку  правового підґрунтя архівування мережевих ресурсів – перехід від заборонної парадигми класичного авторського права до дозвільної системи поширення знань. Розглянуто сформований у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського фонд мережевих ресурсів.

Для фахівців, які використовують інформаційні ресурси Інтернету у своїй професійній діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

6. Кукатова Г.И. Центральная библиотека региона: современный этап развития[Текст]: научно-практическое пособие / Г.И. Кукатова. – М.: Литера, 2010. – 144 с. – (Сер.  «Сер. «Современная библиотека»;выпуск № 77).

Пособие посвящено теоретическому обоснованию тенденций развития современной областной универсальной научной библиотеки (ОУНБ) – центральной библиотеке субъекта Российской Федерации, определяющей сегодня политику развития всей библиотечной системы страны. Региональная центральная библиотека представлена как активный субъект социокультурной среды.

В целях разработки новых управленческих подходов к деятельности ОУНБ и принятия управленческих решений обоснованы необходимость интеграции информационных ресурсов региона, позиционирование ОУНБ как ресурсного информационного центра, концептуальный подход к ее развитию.

Предназначено для широкого круга специалистов в области библиотечного дела.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Юхневич Ю. Корпоративна культура бібліотеки як складова її успішного розвитку[Текст]: Рекомендована тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек / Ю. Юхневич. – К., 2012. – 47 с.

Метою збірника є допомога працівникам  публічної бібліотеки у виробленні стратегії формування та розвитку корпоративної культури, яка є невід’ємною частиною сучасного менеджменту в бібліотеці.

Видання адресовано фахівцям бібліотек, що прагнуть мислити творчо, та всім, кого цікавить це питання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. «Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки[Текст]: матеріали ІІІ Всеукраїнської школи методиста, 7-11 листоп. 2011 р. / М-во культури України, ДЗ «Нац. парлам. б-ка України»; уклад. О.Зозуля. – К., 2011. – 138 с.

У збірнику вміщено доповіді та виступи бібліотечних працівників, науковців із України та Росії – учасників ІІІ Всеукраїнської школи методиста «Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки». Розглядаються актуальні питання діяльності методичних служб бібліотек різних рівнів; теоретичні та практичні напрацювання бібліотекознавців тощо.

Видання розраховано на бібліотечних фахівців, керівників галузі, студентів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання [Текст]: метод. рек. / [авт.-уклад. О.М. Збанацька]. – К., 2012. – 197 с.

Методичні рекомендації містять відомості щодо бібліографічного описування різних видів опублікованих і неопублікованих документів: книг, нормативно-технічних, патентних, картографічних, нотних, образотворчих, аудіовізуальних, електронних, серіальних та продовжуваних ресурсів. Наведено пояснення щодо особливостей оформлення бібліографічних посилань, у тому числі й на архівні документи.

Для широкого кола фахівців інформаційної сфери: бібліотечних та інформаційних працівників, архівістів, документознавців. Рекомендації можуть бути використані також науковцями, викладачами та студентами при оформленні бібліографічних списків і посилань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Краєзнавча робота в бібліотеках України[Текст]: інформ. бюлетень. Вип. 22/ Нац. іст. б-ка України; підгот. В.П. Кисельова, О.В. Михайлова, І.В. Чеховська; відпов. за вип. А.В. Скорохватова. –  К. Вид. дім «Вініченко», 2011. – 160 с.

Черговий 22-й випуск інформаційного бюлетеня «Краєзнавча робота в бібліотеках України» містить результати наукового дослідження «Повнотекстові краєзнавчі документи на сайтах регіональних бібліотек України», проведеного фахівцями Національної історичної бібліотеки України у 2011 році. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України[Текст]: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 22 листоп. 2011 р., м.Київ / ДЗ «Нац. іст. б-ка України»; редкол. А.В.Скорохватова, В.П.Кисельова, Р.В.Маньковська, О.В.Михайлова та ін.; ред.: Т.С.Кудласевич, І.В.Чеховська. – К.: Вид. дім «Вініченко», 2011. – 228 с. - ( I Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька).

            Науковий збірник містить доповіді та повідомлення учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України», що відбулася 27 листопада 2011 р. у рамках Перших краєзнавчих читань, присвячених пам’яті П.Тронька.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Культура віртуального спілкуван[Текст]:метод.-бібліогр. матеріали / [уклад.: Є.Кулик, Щ.Бартош; ред.:В.Кучерява , С.Чачко; консультант Т.Якушко ]; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К., 2010. – 65 с.

            У виданні містяться методичні вказівки щодо культури веб-спілкування (етикету), а також списки відповідної  літератури та електронних ресурсів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Українські метабібліографічні посібники (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)[Текст]: наук.-допом. бібліогр. покажч. третього ступеня / М-во культури України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т; авт.-уклад. О.Л.Промська; наук. ред. В.О.Кононенко; наук. консультант і авт. вступ. ст. Г. М. Швецова-Водка. – К., 2011.- 120 с.

У бібліографічному покажчику відображені покажчики, списки, огляди бібліографічних посібників, опубліковані в Україні в кінці ХІХ- на початку ХХІ ст. Покажчик дає  можливість ознайомитися зі станом бібліографічного забезпечення тієї чи іншої галузі діяльності.

Видання  адресовано фахівцям у галузі бібліографії  та бібліографознавства, працівникам бібліотек та науково-інформаційних центрів, науковцям різних галузей знань.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Суняйкина Т. В. Репертуар художественной  книги для подростков: процессы формирования и освоения[Текст]: учебно-методическое пособие/ Т.В.Суняйкина. – М. Литера, 2009. - 155с. – (Сер. «Современная библиотека»; выпуск №58).

Пособие посвящено решению одной из главных проблем деятельности детской ,юношеской и школьной библиотеки – комплектованию фонда художественной книги для подростков. Какие факторы должны бать учтены при формировании репертуара художественной книги? В книге раскрываются методики крупно- масштабного исследования особенностей літературно-художественного чтения современных российских подростков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Лынник Е.В.Региональная библитечная политика: особенности формирования и реализация[Текст]: научно-методическое пособие / Е.В. Лынник. - М. Литера, 2009. – 109 с. – (Сер. «Современная библиотека»;выпуск №55).

Пособие затрагивает такие важне вопросы, возникающие в процессе деятельности библиотеки, как региональная политика и ее понятийно-категориальный аппарат, нормативно-правовое обеспечение, особенности формирования и реализации, основное направления и тенденции совершенствования библиотечной политики на примере Краснодарского края. Пособие  предназначено для руководителей библитек, руководителей подразделений библиотеки а также работников, разрабатывающих перспективне направления развития и совершенствование системы работы библиотек.

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Онисько Г.Д. Основи інформаційних знань: навч. посіб. [Текст]/ Г.Д.Онисько; бібліотека Волин. нац. ун-ту ім. Лесі  Українки. - Луцьк: Волин. нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2010. – 128 с.

            Сучасна бібліотека ВНЗ є складною інформаційною системою з різноманітними інформаційними ресурсами. Для повноцінного й ефективного використання цих ресурсів користувачі бібліотеки мають володіти певними бібліотечно-бібліографічними знаннями, інформаційною культурою. Навчальний посібник містить матеріали, що характеризують інформаційні центри, інформаційні ресурси Інтернету, структуру довідково-бібліографічного апарату бібліотеки. Подано методику пошуку в каталогах та складання бібліографічного списку до наукової роботи.

            Студентам усіх форм навчання, аспірантам, усім охочим оволодіти навиками роботи з інформаційними ресурсами бібліотеки 

 

 

 

 

 

 

17.  Дворкина М.Я. Библиотечно-информационная деятельность: теоретические основы и особенности развития в традиционной и электронной среде [ Текст]/ М.Я.Дворкина. – М.: «Издательство ФАИР», 2009. – 256 с. – (Специальный издательский проект для библиотек).

            Впервые комплексно исследуется библиотечно-информационная деятельность, дается анализ ее эволюции в традиционной и электронной среде. Данная деятельность рассматривается с позиций системно-деятельного, эволюционного и синергетического подходов. Характеризуются ее сущность, структура, виды, технологические и организационные вопросы, инновационные процессы. Библиотечно-информационная деятельность представлена в контексте управления знаниями.

            Книга предназначена для библиотековедов, специалистов библиотек, может быть использована в качестве учебного пособия при изучении дисциплин «Введение в специальность», «Библиотековедение: общий курс» и специального курса «Библиотечно-информационная деятельность: теория, технология, организация».

 

 

 

 

 

 

 

18. МакМенеми, Девид. Предоставление электронных услуг[Текст]: рук. для публичных б-к и центров обучения / Девид МакМенеми, Алан Поултер; пер. с англ. Е.М.Зайцевой, К.Ю.Волковой; под ред. Я.Л.Шрайберга. – Москва: Омега-Л, 2006. – 248 с.

            Настоящая книга представляет собой практическое руководство для специалистов библиотек и центров обучения по созданию и развитию эффективной сети информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), содержит информацию об управлении сетями, электронном обучении, оцифровке и веб-дизайне. Особое внимание уделяется практике использования ИКТ передовыми библиотечно-информационными службами.

            Настоящая книга поможет специалистам, занимающимся библиотечно-информационной деятельностью. Она может быть полезна и сотрудникам электронного центра обучения при организации информационных служб в публичных библиотеках.

 

 

 

 

 

 

 

19. Протопопова, Е.Э., Кузакова, Е.В. Издательская деятельность библиотеки[Текст]: Иллюстрированный справочник специалиста / Е.Э. Протопопова, Е.В.Кузакова. – М.: Литера, 2009. – 96 с.- (Сер.  «Современная библиотека»; выпуск № 68).

            Содержит понятийные и нормативные характеристики видов и типов информационных, справочных, библиографических, рекламных и методических изданий, подготавливаемых специалистами библиотек. Содержит терминологию, регламенты и образцы издательских продуктов библиотеки, которые позволят уточнять форму и вид издания, создавать библиографическое описание и оформлять издания согласно ГОСТам. Новизна пособия выражается в наличии примеров библиографического описания отдельных видов издательских продуктов. Основная задача пособия – практическая помощь специалистам библиотек, расширение знаний об издательском деле в библиотеке. Правила, изложенные в пособии, будут небезинтересными как для опытных специалистов, так и для начинающих библиотечных работников, журналистов, полиграфистов, специалистов по рекламе, руководителей и заведующих рекламно-издательскими отделами библиотек.

 

 

 

 

 

 

20. Корогод М.А. Региональная библиотечно-информационная cистема[Текст]: аспекты формирования: научно-методическое пособие / М.А. Корогод, И.Н. Басамыгина. – М.:  Литера, 2010. – 96 с.- (Cер. «Современная библиотека»; выпуск № 72).

            Объединение библиотек, на кокам бы уровне и с какой бы целью они не создавались, стало объективной реальностью, характеризующей современное информационное общество. В пособии рассматривается понятие региональной библиотечно-информационной системы (РБИС), цели и задачи ее создания, особенности построения организационно-функциональной структуры, представлены обобщенные сведения по стандартизации и унификации формата ввода библиграфических данных в электронные каталоги. Пользователям предложены методические рекомендации по организации библиотечных работ в условиях РБИС с использованием программного продукта АС «Библиотека-3». Работа ориентирована на широкий круг читателей: работников библиотек и информационных служб, преподавателей, аспирантов и студентов факультетов учебных заведений, изучающих библиотечно-информационные технологии.

 

 

 

 

 

 

21. Полтавская Е.И. Библиотека: учреждение и/или социальный институт?[Текст]: практическое пособие / Е.И. Полтавская. – М.: Литера, 2009. – 176 с.- (Сер. «Современная библиотека»;выпуск  № 43).

            Практическая значимость пособия в определении различия понятий «учреждение» и «социальный институт».  Рассмотрение данной проблемы должно привести к усилению внимания к нуждам пользователей библиотеки со стороны руководителя и всего персонала библиотеки. По мнению автора, смыслообразующий элемент «пользователь» превращает библиотеку-учреждение в систему библиотека – социальный институт. Усиление работы с читателем делает систему долговечной и устойчивой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  Алашеева, С.А. Сиситема подготовки по библиотечно-информационному делу в ФРГ[Текст]: Научно-практическое пособие / С.А.Алашеева. – М.: Литера, 2009. – 160 с.- (Сер. «Современная библиотека»;выпуск № 47).

            В книге рассмотрены проблемы оценки эффективности библиотечной деятельности в условиях рыночных отношений и трансформационной сферы. Исследованы основные понятия оценки продуктивности технологических процессов, повышения качества конечного общественного продукта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Клюев В.К. Менеджер информационных ресурсов[Текст]: учебно-методическое пособие / В.К. Клюев, И.М. Суслова, А.И.Пашин, Н.Ю.Дементьева, И.И. Макарова; под общ. Ред. В.К. Клюева. – М.: Литера, 2008. – 328 с.- (Сер. «Современная библиотека»;выпуск № 36).

            Представлен дидактический комплекс, впервые аккумулирующий методические материалы в помощь организации учебного процесса и освоения цикла специальных дисциплин образовательной программы .подготовки высококвалифицированных менеджеров информационных ресурсов (специализация «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности»). Содержит разработанные творческим коллективом педагогов кафедры управления информационно-библиотечной деятельностью МГУКИ детализированные базовые программы десяти учебных курсов блока специальной управленческой подготовки, а также трех актуальных дисциплин по выбору для студентов инновационной квалификации «Менеджер информационных ресурсов». Во второй части помещены методические апробированные разработки разноаспектных семинарских занятий (круглых столов), задания проблемного практикума, многоплановые ситуационные задачи и деловые игры, тематические и аналитические тесты, справочные материалы в помощь самостоятельной работе студентов.

Учебное пособие успешно прошло профессиональную экспертизу и имеет рекомендательный гриф отраслевого учебно-методического объединения. Оно может быть эффективно использовано педагогами и методистами-практиками, студентами и слушателями разноуровневой системы библиотечно-информационного образования. 

 

 

Матеріал підготувала Білоус І.М., 

провідний бібліотекар відділу наукової організації

 і методики бібліотечної роботи

КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна

 наукова бібліотека імені Первоучителів

 слов’янських Кирила і Мефодія»