Харлан Олександр Вікторович


Загальна історія краю
Природа краю
Етнографія
Міста і села краю
Краєзнавці
Імена в історії Придніпров'я
Рідний край у віршах і світлинах
Література рідного краю
Хроніка культурного життя області
Олександр Вікторович Харлан народився 28 липня 1973 року в смт. Дніпровське Верхньодніпровського району Дніпропетровської області.

Зацікавився давньою історією і зокрема історією рідного краю ще в шкільні роки. Також цікавився природою, флорою та фауною, читав з цієї тематики все, що можна було знайти в бібліотеках. 1996 року закінчив архітектурний факультет Придніпровської академії будівництва та архітектури за фахом містобудування. Працював на Дніпровському крохмале-патоковому комбінаті інженером-дизайнером, очолював відділ естетики виробництва (смт. Дніпровське). З цього ж року постійно брав участь в археологічних експедиціях і вивчав архітектурні та містобудівні властивості культового зодчества.

З 1997 по 1998 рік відбував службу в лавах Української армії, після повернення до рідного селища захопився вивченням пам’яток архітектури та історії Верхньодніпровського району. Фотографування та малювання будівель і ландшафтів старих поселень, збирання старовини стало постійною пристрастю архітектора. З 1999 року по 2000 рік, займаючись промисловим дизайном, Олександр Вікторович займався проектуванням та реставрацією місцевого музею історії комбінату.

Улітку 1998 року Олександр Харлан виконав серію живописних робіт «Рідний край», присвячених природі Верхньодніпровщини.
З 1999 року почалась його архітектурна творчість. За чотири роки Олександр Вік-торович пройшов шлях від архітектора ІІІ категорії до головного архітектора проектів, проектував об’єкти промислового та громадського призначення у Дніпропетровську та Дніпродзержинську. Кожен рік улітку архітектор брав участь в археологічних дослідженнях на Кримському півострові, проте не залишилось поза його увагою й історичне минуле рідної землі. За цей період він зібрав найбільшу в Дніпропетровську колекцію катеринославських цегляних клейм. Збирає Олександр також колекції старовинної будівельної та ужиткової кераміки давніх поселень Дніпропетровщини, створює фотоколекції «Архітек-тура Верхньодніпровського краю», «Церкви Дніпропетровщини» тощо.

У 2002 році виконав серію графічних робіт (папір, кольоровий олівець) «Метелики», «Ссавці» та «Пам’ятки архітектури» (зберігаються в приватних колекціях України та Німеччини). Продовжує дослідження архітектури поселень Дніпропетровщини, накопи-чив велику кількість даних про містобудування на теренах колишнього Запорожжя, зібрав великий архів матеріалів. Олександр Вікторович брав активну участь у реконструкції комплексу стародавнього Пустинно-Миколаївського монастиря за Новомосковськом.

З 2005 року Олександр Харлан почав навчання в аспірантурі Київського Національного університету будівництва та архітектури на кафедрі Основи архітектури та архітектурного проектування. У березні 2010 року захистив кандидатську дисертацію в Одесь-кій державній академії будівництва та архітектури за темою: «Дерев’яне культове зодчество запорозьких козаків».

Експедиції останніх років по Дніпропетровській області, метою яких, було виявлення нових та дослідження відомих споруд старовини, дали можливість Олександрові зібрати данні про групу оборонних укріплень Дніпропетровська ХVIII ст., величезну кількість християнських культових пам’яток ХVІІІ – поч. ХХ ст.

Перша персональна виставка графічних робіт архітектора-художника відбулася улітку 2008 року в музеї М. Грушевського (місто Київ) і налічувала більше 30 робіт.

Олександр Харлан разом з Олегом Репаном і Валентином Старостіним співавтор книги: «Палімпсест. Коріння міста: поселення ХVІ–ХVІІІ століть в історії Дніпропетров-ська», яка видана 2008 року в Києві. Постійно друкується у наукових регіональних збірниках, виданнях ДОУНБ, в тому числі щорічному календарі пам’ятних дат Дніпропетровської області «Моє Придніпров’я, ініціатор заснування серії краєзнавчих бібліографічних видань «Святині Запорозького краю». Молодий архітектор – активний член клубу «Ріднокрай», який діє при краєзнавчому відділі ДОУНБ, відвідує засідання з 2000 року, неодноразово виступав з доповідями.

Бібліографія:

Краєзнавчі публікації Олександра Харлана

Богородицьке місто на Самарі / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2008 рік: Бібліограф. видання / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007.– С. 99–103.

До історії церкви святого Архістратига Михаїла села Грушівка Вишетарасівської волості Катеринославського повіту / О.В. Харлан // Історія і культура Придніпров'я: невідомі та маловідомі сторінки: науковий щорічник.– Дніпропетровськ: ДНГУ, 2007.– Вып. 4.– С. 153–158.

Захоплений історією Степового краю (Біднов Василь Олексійович): [До 135 річчя від дня народження В.О. Біднова, громадського та освітнього діяча, дослідника історично-го минулого Степової України] / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області: Бібліограф. видання / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008.– С. 5–9.

Ігренська церква святого Миколая / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар па-м'ятних дат Дніпропетровської області на 2011 рік – II півріччя: Бібліограф. видання. У 2-х ч. Ч. II / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– С. 176–177.

Ілля Юхимович Рєпін. Запорожжя далека та близьке / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2011 рік – II півріччя: Бібліог-раф. видання. У 2-х ч. Ч. II / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– С. 194–199.

Козацький Троїцький собор. Архітектурна перлина України. До 230-річчя побудування: Архітектурно-історичний нарис. Бібліографія / Упоряд. І. Голуб, О. Харлан.– Дніп-ропетровськ: ДОУНБ, 2008.– 32 с.: іл. (Сер.: «Святині Запорозького краю».)

Коростовцев Михайло Олександрович: [До 110-річчя з дня народження єгиптолога, академіка] / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області: Бібліограф. видання / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2009.– С. 55–58.

Містобудівні та архітектурні особливості слободи половиці за літературними та ка-ртографічними джерелами XVIII-XX ст.: [Про містобудівні та архітектурні особливості слободи Половиці] / О. В. Харлан // Січеславський альманах: Зб. наукових праць.– Дніп-ропетровськ: НГУ, 2009.– Вип. 4.– С. 64–74.

Новогригорівська слобода на річці Самоткань: [Про заснування м. Верхньодніп-ровська] / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської об-ласті на 2010 рік: Бібліограф. видання / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2009.– С. 256–258.

Новогригорівська церква в ім'я святих Константина та Єлени: [До 215-річчя з дня освячення новозбудованої дерев'яної церкви в м. Верхньодніпровську] / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області: Бібліограф. видання / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2009.– С. 45–46.

Остання твердиня Запорожжя – Нова Січ: [275 років події] / О. Харлан // Моє При-дніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області: Бібліограф. видання / Упо-ряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008.– С. 240–245.

Палімпсест. Коріння міста: поселення ХVІ–ХVІІІ століть в історії Дніпропетровсь-ка / О. Репан, В. Старостін, О. Харлан.– К.: Українські пропілеї, 2008.– 268 с.

Повітове місто на Дніпрі. Сліди колишніх починань: [Історія забудови м. Верхньодніпровська] / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2011 рік – I півріччя: Бібліограф. видання. У 2-х ч. Ч. I / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– С. 149–151.

Природнокліматичні фактори та територіально-історичні передумови виникнення архітектурно-планувальних традицій на території колишніх Вольностей Запорізьких / О.В. Харлан // Історія і культура Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторінки: Наук. щорічник.– Дніпропетровськ: НГУ, 2006.– Вип. 3.– С. 111–120.

Рубанівська Покровська церква / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2011 рік – II півріччя: Бібліограф. видання. У 2-х ч. Ч. II / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– С. 199–201.

Самарський Пустельно-Миколаївський монастир. Формування архітектурного ан-самблю в XVIII ст. / О. В. Харлан // Україна модерна і сучасна (історія, історіографія та джерелознавство). Мат. наук. читань, присв. засл. діячу науки і техніки України, д.і.н., проф. Г.К. Швидько 6 трав. 2004 р.– Дніпропетровськ: НГУ, 2004.– С. 38–44.

Святиня Самарської паланки: [Освячено і закладено храм на честь святої Троїці в м. Новомосковську] / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропет-ровської області: Бібліограф. видання / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2009.– С. 104–106.

Співець славетного Запорожжя: [Про письменника А.Ф. Кащенка] / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2008 рік: Бібліо-граф. видання / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007.– С. 138–141.

Спотворена пам’ять століть: [Про церкву в і м’я Святителя Христова Миколая у с. Нові Кайдаки] / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровсь-кої області на 2011 рік – II півріччя: Бібліограф. видання. У 2-х ч. Ч. II / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– С. 171–172.

Спотворений сакральний простір / О. Харлан // Січеславщина: Краєзнавчий альма-нах. Вип. 5. / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– С. 36–44.

Унікальна церква Нікополя / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2011 рік – II півріччя: Бібліограф. видання. У 2-х ч. Ч. II / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– С. 131–133.

Храм у старому Кодаку: [Історія церкви святого Архангела Михаїла] / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2008 рік: Бібліо-граф. видання / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007.– С. 237–241.

Храм у старому Кодаку: [Історія церкви святого Архангела Михаїла] / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області: Бібліограф. видання / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007.– С. 237–241.

Церква в ім’я Архангела Михаїла в містечку Старий Кодак: Архітектурно-історичний нарис. Бібліографія / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– 44 с. (Сер.: «Святині Запорозького краю»).

* * *
Природні умови і архітектурно-планувальні традиції Нижнього Придніпров'я: [Природно-кліматичні умови] / О. Харлан // Свята справа.– 2007.– № 3/4.– С. 14–19.

Святыня земли казацкой: [Исторические деятели и события эпохи казачества] / А. Харлан // Экспедиция ХХІ.– 2007.– № 3.– С. 10–11.

Храм, що вразив живописця: [З історії церкви святого Архістратига Михаїла в селі Грушівка Вищетарасівської волості Катеринославського повіту (нині с.Ільїнка Томаківсь-кого району), яку змалював Ілля Репін] / О. Харлан // Горняцкий вестник.– 2006.– 7 апр.– С. 9.


Публікації про Олександра Харлана

Клуб «Ріднокрай»: 20 років життя та діяльності: Довідково-бібліограф. видання / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– 72 с.
Про О. Харлана – С. 7, 12, 13, 24, 46, 48, 51.

Кочергін І. Перший "ювілей" Катеринославської плінфосемології: [Перші публіка-ції про колекції катеринославських цегельних клейм] / І. Кочергін // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат області: Бібліограф. видання: Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2009.– С. 33–35.

* * *
Евтушенко Е. Кирпичная история // Наше місто.– 2006.– 6 трав.– (№ 64).– С. 12.

Коллекция кирпичей архитектора из Днепропетровска // Вісті Придніпров'я.– 2005.– 3 берез.– С. 15.

Кочергін І. Час збирати каміння // Хобі. Світ наших захоплень.– 2007.– лют.– С. 86–90.

Кравченко С. Колекція, що збирається по цеглині // Голос України.– 2006.– 8 серп. (№ 145).– С. 9.

Кравченко С. Коллекция, что растет по кирпичику / С. Кравченко // Свое мнение.– 2007.– № 17.– 25 апреля.– С. 18.

Наш собор у книгах: [Презентація видання: "Козацький Собор: архітектурна пер-лина України" в краєзнавчому музеї в м. Новомосковську] // Новомосковська правда.– 2008.– № 78(25.10).– С. 1.