Кавун Максим Едуардович


Загальна історія краю
Природа краю
Етнографія
Міста і села краю
Краєзнавці
Імена в історії Придніпров'я
Рідний край у віршах і світлинах
Література рідного краю
Хроніка культурного життя області
Кавун Максим Едуардович - історик, кандидат історичних наук, викладач ДНУ.

Бібліографія:

Кавун М.Э. Формирование исторического центра Екатеринослава в конце XVIII – первой половине XIX вв. // З минувшини Подніпров’я: Зб. матеріалів наук. конф., присв. Міжн. дню музеїв, 17 травня 1994 р. – Дніпропетровськ: ВПОП «Дніпро», 1995. – С. 85-87.

Кавун М.Э. Формирование г. Екатеринослава в контексте российского градостроительства конца XVIII века // Українсько-російські культурні зв’язки: історія і сучасність: Тези доповідей та повідомлень міжрегіональної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 4-5 грудня 1997 р.). – Дніпропетровськ: АЕК, 1997. – С. 19-22.

Кавун М.Е. Картографічний матеріал кінця XVIII ст. як джерело з історії формування м. Катеринослава // Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. - Дніпропетровськ, 1998. - Вип. 1: Матеріали Першої міжрегіональної історико-краєзнавчої конференції (8-9 жовтня 1998 р., м. Дніпропетровськ). - С. 104-110.

Кавун М.Е. Проблема літочислення сучасного Дніпропетровська: суть та шляхи її вирішення // Збірник наукових праць молодих вчених Дніпропетровського державного університету: Історія. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1999. – Вип. 1. – С. 5-13.

Кавун М.Е. Створення наукової історії м. Катеринослава-Дніпропетровська: досвід і проблеми // “Історія очима молодих дослідників”: Збірник наукових праць Міжнародної студентської наукової конференції. – Донецьк: ДонДУ, 1999. – Т. І. - С. 258-260.

Кавун М.Е. Архітектурний ансамбль козацьких церков середини XVIII ст. в с. Китайгород на Пооріллі // Християнські старожитності Лівобережної України: Збірник наукових праць. – Полтава: Археологія, 1999. – С. 111-115.

Кавун М.Э. Екатеринослав пушкинской поры // Литература в контексте культуры: Сборник научных трудов к 200-летию А.С. Пушкина. – Днепропетровск: Днепр-VAL, 2000. – С. 147-151.

Кавун М.Е. До історії формування міста Катеринослава у другій половині XVIII ст. (слобода Половиця та її населення) // Історія України: маловідомі імена, події, факти: Зб. статей. – Київ: Рідний край, 2000. – Вип. 11: На пошану академіка НАН України П.Т. Тронька. – С. 50-61.

Кавун М.Е. Губернське місто (1776-1880) // Дніпропетровськ: віхи історії. – Дніпропетровськ: Грані, 2001. – С. 49-83.

Кавун М.Е. Актуальні питання літочислення міст Півдня та Сходу України // Історія України: маловідомі імена, події, факти: Зб. статей. – К. - Донецьк: Рідний край, 2001. – Вип. 16. - С. 259-264.

Кавун М.Е. Факультет чи інститут? Пошуки та рішення (середина 60-х – 70-ті рр.) // ”Секретний” підрозділ галузі: Нариси історії фізико-технічного інституту Дніпропетровського національного університету / Редкол. – М.В. Поляков (керівник). – Д.: ДНУ, 2001. – С. 93-142.с., іл.

Кавун М.Е. Катеринославська вчена архівна комісія – центр історико-краєзнавчих досліджень Південної України початку ХХ ст. // Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія “Історія та географія”. – Харків: “ОВС”, 2002. – Вип. 9. – С. 61-64.
* * *

Кавун М.Е. Топонімія м. Катеринослава-Дніпропетровська як дзеркало соціальних перетворень // Грані. – 2000. – №3 (11). – С. 50-54.

Іваненко В.В., Кавун М.Е. Катеринослав-Дніпропетровськ: віхи історичного поступу // Грані. – 2001. – № 1 (15). – С. 4-10.

Кавун М.Е. Два Катеринослава: До проблеми історичного континуїтету в розвитку міських поселень Півдня України XVIII – першої половини XIX ст. // Вісник Дніпропетровського Національного університету: Історія та археологія. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – Вип. 6. – С. 147-153.

Кавун М.Е. Академік Василь Зуєв – автор наукового опису Півдня України кінця XVIII ст. // Гуманітар. журнал. – 2002. - № 2. – С. 100-106.

Кавун М.Е. В.В. Коховський і становлення м. Катеринослава наприкінці XVIII ст. (Матеріали до історії міста) // Вісник Дніпропетровського Національного університету: Історія та археологія. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002.

* * *
Кацман В. Знайти б козацький скарб // Прапор юності. - 1990. - 31 лип.
Краєзнавчими пошуками займається одинадцятирічний Максим Кавун.

Сухоруких Е. Столица сердца // Днепров. панорама. - 1995. - 4 авг.
Історію забудови м. Катеринослава досліджує юний краєзнавець М.Кавун.