КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

« початок ‹ назад 1 2 3 4 5 6 7 8 вперед › кінець »
 

Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України 
 

Перед виданням поставлено завдання поглибленої і всебічної розробки проблем, що набули особливого значення з проголошенням незалежності України і що пов'язані з потребами і процесами становлення, розвитку та функціонування української державності і громадянського суспільства. Це - історія і сучасна динаміка політичних інститутів і процесів, взаємовпливи політики, політичної культури, етнонаціональних, міжрелігійних та міжконфесійних, регіональних відносин і факторів суспільного життя, вироблення нових парадигм етнонаціонального розвитку, запобігання конфліктності в етнонаціональній сфері, моделювання оптимальних варіантів етнополітики, розроблення технологій управління в системі політичних і міжетнічних відносин, експертиза законопроектів, державних і недержавних програм у різних галузях суспільного життя, теоретико-методологічні аспекти політичних і етнополітичних досліджень та упровадження їх результатів.
Засновник видання Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України - науково-дослідна установа, що її було утворено рішенням Президії АН України у грудні 1991.
Наукові записки видаються з 1997 року.
Мова видання українська.
Відділ періодики отримує це видання з 2010 року.
Вашої уваги пропонується перша сторінка статті
До Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Сторінки журналу :   1 

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА
Международный научный и общественно-политический журнал
 
 

Учрежден в 1998 г. на базе одноименного журнала "Общество и экономика" РАН. Учредителями журнала являются академии наук - члены Международной ассоциации академий наук , в которую входят академии наук стран СНГ и Национальный центр общественных и гуманитарных наук Вьетнама
Профиль журнала - междисциплинарный, в нем освещаются проблемы экономики, социологии, социальной психологии, политологии и тех направлений правоведения, которые связаны с регулированием хозяйственной деятельности и социальной сферы.
Тематика журнала охватывает в первую очередь следующие вопросы:
- теоретические проблемы строительства рыночной экономики в постсоциалистическом обществе, современные социальные модели общества, сложившиеся в мировой практике, международный опыт решения крупных экономических и социальных проблем;
- современное социально-экономическое положение и перспективы отдельных стран, осуществляющих рыночную трансформацию экономики;
- изменение социальной структуры общества в период перехода к рыночной экономике, социально-психологический климат экономических реформ, эволюция ценностных систем и политических ориентацией различных социальных групп в период реформирования;
- проблемы развития СНГ, состояние и перспективы экономического сотрудничества между странами СНГ, процессы включения этих стран в мировое хозяйство;
- тенденции глобализации в современном мире и их последствия для отдельных стран.
Периодически издаются специальные номера журнала, посвященные комплексному освещению социальных и экономических процессов в отдельных странах дальнего и ближнего зарубежья.
Периодичность 1 раз в год.
Издается на русском языке.
Отдел периодики получает этот журнал с 1992 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Игоря Галица «Стратегические аспекты корпоративного управления на основе внутрихозяйственных рынков».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Сторінки журналу :   1 

Визвольний шлях
Суспільно-політичний, літературний і науковий журнал.
 
 

Заснований у Лондоні в 1948, упродовж першого періоду існування журналу видавався на циклостилі — та виключно для членів ОУН. Потім його було переведено на типографський друк, а формат видання з 1954 змінено на книжковий. Проте емблема журналу, виконана художником-графіком Робертом Лісовським, упродовж усього часу його існування лишалася незмінною.
У журналі публікувалися й публікуються як ідеологічні матеріали (праці Д. Донцова, Я. Стецька, С. Бандери та ін.), так і наукові дослідження (переважно — з історії та літературознавства), а також художні твори (слід особливо відзначити роль цього видання в популяризації творів шістдесятників в емігрантському середовищі тоді, коли їх неможливо було видавати в Україні).
Журнал друкував статті на такі теми як-от міжнародна політика, політика й економіка УРСР, історія ОУН та Української повстанської армії. На його сторінках друкувалися матеріали з історії та археології України, літератури, музико- та мистецтвознавства, проза й поезія авторів-емігрантів та членів підпілля ОУН, переклади творів художньої літератури, спогади істориків та політичних діячів, передруки творів української радянської літератури періоду Розстріляного відродження та «шістдесятників», література самвидаву та політичні документи, огляди книжок, новини й аналітика щодо діяльності націоналістичної опозиції в Україні, хроніка з життя як на еміграції, так і в УРСР. В останній період почали переважати наукові публікації.
Відділ періодики отримував це видання з 1957 по 2007 роки.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Валентина Лазарєва «Тема України в ранніх художніх творах Пантелеймона Куліша».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Сторінки журналу :   1 

Международная жизнь 
 

Это ежемесячное издание, посвященное проблемам внешней политики, дипломатии, национальной безопасности.
Учредитель Министерство иностранных дел Российской Федерации.
Первый номер вышел в свет в 1922 году как Еженедельник народного комиссариата иностранных дел», возобновлено издание на ежемесячной основе в 1954 году под названием Международная жизнь». Сегодня журнал известен широкому кругу читателей в России и за рубежом.
Профессиональные связи с МИД позволяют журналу говорить о внешней политике и дипломатии России с высокой степенью достоверности, давать всесторонний объективный анализ стоящих перед страной и мировым сообществом политических и экономических проблем.
Авторский коллектив – российские и зарубежные политики, ученые, журналисты-международники, представители деловых кругов, дипломаты, аналитики и эксперты в сфере международных отношений.
Журнал издается на русском и английском языках. Дайджест-версии выходят на французском, испанском, немецком и китайском языках.
Отдел периодики получал этот журнал с 1954 по 2011годы. С 2012 года отдел периодики не получает это издание, но существует электронный каталог на статьи из этих журналов и интересующие статьи можете заказать посредством электронной доставки.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Исаченко Т. «Страны БРИКС во внешнеэкономической стратегии Росии: поиск альтернатив».
Дочитать эту статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Общественные науки и современность
Научный журнал
 
 

Академическое междисциплинарное издание. На страницах журнала представлены статьи по политологии и праву, экономике и социологии, философии и истории, культурологии и психологии. Предпочтение отдается исследованиям на стыке различных дисциплин, в том числе гуманитарных и естественно-научных. Среди наших авторов и читателей - те, кому тесно в рамках отраслевых изданий и "отраслевого" мышления, кого интересуют универсальные вопросы и тенденции, кто хочет ориентироваться в широком круге современных проблем, кто пытаетс найти новые, нетривиальные ответы на традиционные и современные вопросы российского бытия, выявить тенденции модернизационных процессов в стране и в мире.
Кредо журнала - плюрализм, состязательность исследовательских школ и направлений, научный диалог, внимательный к точке зрения оппонента.

На страницах журнала обсуждаются следующие проблемы:
• экономика, социум, политика, культура России;
• построение общенаучной картины мира;
• особенности и перспективы трансформационных процессов;
• синергетика и методология обществознания;
• перспективы человека и мировой цивилизации;
• регионалистика и модернизационные процессы;
• межнациональные отношения.
Журнал также публикует дискуссии, интервью, встречи за "круглым столом", материалы для подготовки новых курсов по обществоведческим дисциплинам в вузах и старших классах средней школы. Свое место на страниах журнала занимают статьи, посвященные состоянию культуры в современном мире, вопросам женского движения. Постоянная рубрика будет знакомить с последними работами ученых-славистов из университетов Запада и Востока.
Журнал издается под руководством Президиума РАН.
Выходит 6 раз в год.
Издается на русском языке.
Отдел периодики получает этот журнал с 1991 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Вишневского А.Г. «Есть ли альтернатива у безальтернативного?» ( Динамика рождаемости в развитых странах.)
Дочитать эту статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.

ГРАНІ
Науково-практичний і громадсько-політичний альманах
 
 

Публікуються науково-дослідницькі роботи з проблем історії, філософії, соціології, політологі, освіти та місцевого самоврядування,найкращі науково-теоретичні статті, що підіймають науковий авторитет нашої держави. Саме вони з кожним роком підвищують зацікавленість до альманаху серед науковців, політиків, керівників підприємств та установ, широкого кола громадськості.
Альманах заснований Дніпропетровським національним університетом та Центром соціально-політичних досліджень, видається в Придніпровському регіоні з вересня 1998 року.
Статті друкуються на мові оригіналу(на російській та українській мовах).
Періодичність 12 номерів на рік.
Відділ періодики отримує це видання з 1998 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Ковтун О.О. «ВІЛ/СНІД в Україні в соціально-економічному аспекті».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Військо України.
Центральний друкований орган Міністерства оборони України.
 
 

Про історію та сьогодення діяльності Озброєних сил України, які покликані захищати суверенітет і територіальну цілісність української держави, забезпечувати безпеку її громадян.
Відділ періодики отримує це видання з 1993 р.
До Вашої уваги пропонується зміст представленого журналу.
Ознайомитись з іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Сторінки журналу :   1 

Вісник Пенсійного фонду України.
Загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання.
 
 

В журналі публікуються матеріали про напрями соціальної політики української держави; нормативні акти та консультації про пенсійне законодавство України.
Відділ періодики отримує це видання з 2002 р.
До Вашої уваги пропонується зміст представленого журналу.
Ознайомитись з іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Сторінки журналу :   1 

Соціальний захист.
Щомісячний інформаційний та науково-виробничий журнал.
 
 

В журналі друкується інформація про напрями соціальної політики в Україні, тематична нормативно-правова база, українська практика та зарубіжний досвід.
Відділ періодики отримує це видання з 1996 р.
До Вашої уваги пропонується зміст представленого журналу.
Ознайомитись з іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.

Сторінки журналу :   1 

Эхо планеты. 
 

Общественно-политический еженедельный журнал ИТАР-ТАСС. Журнал в основном освещает жизнь зарубежных стран во всех ее аспектах - политика, экономика, культура, наука, спорт, традиции, национальные особенности. Как правило, еженельник представляет на своих страницах все заметные фигуры, появляющися на политической или культурной мировой арене. Читатели имеют также возможность постоянно знакомиться с тем, как воспринимается Россия в мире, что от нее ждут, за что порицают.
Отдел периодики получает этот журнал с 1988 г.
Вашему вниманию предлагается начало статьи П. Мыльцева «Кровавые африканские «штучки».
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.

Сторінки журналу :   1