Світленко Сергій

Світленко Сергій Іванович


     відомий український історик-науковець, декан історичного факультету
Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончара


Висловлюємо щиру подяку за безкоштовно передані (26.03.2019 р.) нові видання в обмінний фонд обласної бібліотеки.
Подаровано 35 видань: наукових, науково-популярних, науково-інформаційних, документально-художніх.
Деякі з них приурочені 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Рекомендований науковцям, викладачам, докторантам, аспірантам та студентам закладів вищої освіти, учителям та всім, хто вивчає історію України науковий збірник

Світленко С. Українське XIX століття: етнаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти: зб.наук.пр.- Д.: ЛІРА, 2018.- 480 с.

вміщує вибрані статті автора за останнє десятиріччя з історії українського національного руху, інтелектуальної історії та історіософської думки українського XIX ст.
В центрі уваги історія суспільних ідей та діяльність непересічних українських діячів – борців за національно-культурне відродження України. 


У п`ятнадцятому випуску збірника наукових праць


Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Зб.наук.пр./ редкол.: С.І.Світленко (відп.ред.) та ін.- Д.: Ліра, 2017.- Вип.15.- 180 с.

розміщено наукові статті, які розкривають малодосліджені аспекти історії Наддніпрянської України від XVII до XX ст., недостатньо розроблену проблематику з військово-політичної, соціальної, культурної, соціально-економічної та суспільно-політичної історії Наддніпрянщини від козацьких часів до періоду незалежної України.
Розрахований на науково-педагогічних та наукових працівників вищих навчальних закладів, наукових співробітників академічних установ, докторантів, аспірантів, студентів учителів історії, істориків-краєзнавців та всіх тих, хто цікавиться минулим Наддніпрянщини.


У збірнику


Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження: зб.наук.пр. / редкол.:С.І.Світленко (відп.ред.)та ін.- Д.: Вид-во «Грані», 2017.- Вип.15.- 296 с.

представлені статті, що стосуються історичних постатей, історії міст і сіл, промислових підприємств, закладів освіти, науки, культури, медицини, духовно-культурного життя, тощо.
Розрахований на викладачів вищих і загальноосвітніх навчальних закладів, наукових працівників, істориків-краєзнавців, музеєзнавців, етнологів, аспірантів, студентів, учнів загальноосвітніх шкіл та всіх, хто вивчає історію України та Придніпров`я.


У колективній монографії


Історія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 1918-2018 / голова редкол. чл.- кор.НАН України, проф. М.В.Поляков та ін.- 5-тє вид., перероб.і доп.- Дніпро: ЛІРА, 2018.- 416 с.,20 іл.

висвітлюються передумови та історія заснування різнобічної діяльності Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара – одного з провідних класичних закладів вищої освіти України. У центрі уваги - навчальний процес, науково-дослідні роботи, виховання фахівців, міжнародне співробітництво, зміцнення матеріально-технічної бази. Значне місце відведено новітньому періоду історії ДНУ.
Видання розраховане на науково-педагогічних, наукових працівників, докторантів, аспірантів, студентів, учителів та широке коло всіх тих, хто цікавиться питаннями освіти і науки України та Придніпров`я зокрема.


У книзі


Савчук В.С. Ректори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (1918-2018). Книга нарисів / голова редкол.чл.- кор.НАН України, проф. М.В.Поляков; В.С.Савчук.- Дніпро: ЛІРА,2018.- 212 с.

вперше на основі опублікованих та неопублікованих архівних джерел та літератури з історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара простежено життєвий і творчий шлях усіх ректорів (директорів) Дніпровського національного університету, який під різними назвами пройшов непростий, але славний столітній шлях свого існування. Книга містить низку нових імен в історії ректорського корпусу класичного університету в місті на Дніпрі та значно розширює джерельну базу його вивчення.
Видання розраховане на істориків науки й освіти, професорсько-викладацький склад та студентів; всіх тих, хто цікавиться історією розвитку вітчизняної освіти і науки, життям і діяльністю професорів і викладачів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

У 480 біобібліографічних статтях розміщених в книжці

Професори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: біобібліогр. довідник / голова редкол.чл.- кор. НАН України, проф. М.В.Поляков та ін.- 3-тє вид., перероб.і доп.- Дніпро: ЛІРА, 2018.- 400 с.


висвітлені основні віхи життя та науково-педагогічної діяльності кількох поколінь професорів одного з найвідоміших закладів вищої освіти України - Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за 100 років його історії. Використано матеріал двох попередніх видань 2003 та 2008 рр., які доповнено й перероблено авторами. Вперше вміщено біографічні нариси 38-ми нових і призабутих професорів різних поколінь. Статті супроводжуються переліком основних праць професорів і джерелами та літературою про них.
Довідник розрахований на освітян та науковців вищої школи, на всіх тих, хто вивчає історію Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, досліджує минуле та сьогодення освіти і науки України.


Книга


…А найбільша гордість університету – його люди: нариси / ідея та заг.ред. М.В.Полякова; авт.- упоряд. В.В. Іваненко, І.С.Попова, В.В.Корольова.- Дніпро: ЛІРА, 2018.- 184 с.

створена до 100-річного ювілею Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара і присвячена славній професійній і науковій діяльності співробітників університету, які є втіленням гідності, самовідданості, патріотизму.
Видання призначене для викладачів, студентів, усіх, хто творив, творить і творитиме історію університету-ювіляра.


Науково-популярне видання


Ми пам`ятаємо! Університет звитяжний: [статті та нариси]. ідея та заг.ред. М.В.Полякова; авт.- упоряд. В.В.Іваненко, І.С.Попова, М.М.Марфобудінова.- Д.:ЛІРА, 2017.- 230 с.

створене до 100-річного ювілею Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара і присвячене звитяжним сторінкам його історії та сьогодення. У ньому вміщені матеріали про діяння університетського колективу під час Другої світової війни та антитерористичній операції на сході України в наші дні, про участь у волонтерському русі, про вихованців та працівників – Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, їхнє вшанування, спогади ветеранів.
Для викладачів, студентів, усіх, хто не байдужий до славетної історії університету-ювіляра.


В серії «Незабутні постаті Придніпров`я» вийшла російськомовна книжка


Ирина Никитина (Безрукова). Избранное. Эссе. Статьи. Рецензии. Переводы. Воспоминания: Книга памяти / Сост.:Л.Степовичка.- Д.: ЛИРА, 2014.- 192 с.:ил.- (Серия «Незабутні постаті Придніпров`я»).

присвячена пам`яті відомого літературо-театро- і кінознавця Ірини Михайлівни Нікітіної (Безрукова). Перша глава містить науково-творчу спадщину, дослідження зі сфери літератури, театру, кіно і живопису кандидата філологічних наук, члена Національної спілки журналістів та Національної спілки театральних діячів України І.М.Нікітіної останнього десятиліття її життя. Друга глава - спогади близьких друзів і учнів. Книга призначена для широкого кола шанувальників мистецтва, літератури і науки про літературу.


Біобібліографічний покажчик


Іваненко Валентин Васильович: Біобібліогр. покажчик ( до 70-річчя від дня народження) / Уклад.: С.І.Світленко, В.Д.Мирончук, В.Ю.Медяник та ін. - Д.: АРТ-ПРЕС, 2018.- 194 с.

присвячено відомому українському історику, доктору історичних наук, професору, заслуженому діячеві науки і техніки України, проректору, професору кафедри східноєвропейської історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара В.В.Іваненку. Видання містить біографічні дані дослідника, а також хронологічний алфавітний та видовий покажчик наукових навчально-методичних і публіцистичних праць вченого.
Розрахований покажчик на науковців, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів та студентів.

Читачів, яких цікавить тематика вище зазначених видань, ми запрошуємо до бібліотеки, для більш детального ознайомлення.

 

Шановному дарувальнику бажаємо міцного здоров`я, творчого натхнення, нових книжок та сподіваємось на подальшу допомогу!