Біла Катерина

Біла Катерина Олексіївнаредактор і видавець  літератури


Висловлюємо вдячність за постійну допомогу в комплектуванні фондів бібліотек науковими та навчальними виданнями.

Ось і цього разу в обмінний фонд було передано (21.02.20 р.) безкоштовно понад 200 книжок.


У науковому виданні


Сучасні трансформації організаційно-економічні механізми менеджменту та логістики суб’єктів підприємництва в системі економічної безпеки України: монографія / за заг.ред. Т.В.Гринько; ДНУ ім.О.Гончара.- Дніпро:Біла К.О., 2017.- 487 с.

узагальнено теоретико-методологічні засади організаційно-економічного механізму управління та логістики на підприємствах в системі економічної безпеки держави і обгрунтовано необхідність його удосконалення, охарактеризовано концепцію процесів трансформації систем управління на сучасних підприємствах, проведено аналіз механізмів забезпечення та розвитку інвестиційно-інноваційного потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності як складової національної інноваційної системи.

Особливу увагу зосереджено на методологічних, теоретичних і методичних засадах управління інноваційним розвиткум систем економічної безпеки, досліджено особливості стратегічного управління інноваційним розвитком підприємств України в умовах євроінтеграції та механізмів реалізації їх науково-технічному розвитку.

Матеріали монографії будуть корисні науковим працівникам, фахівцям підприємств різних видів економічної діяльності, викладачам, аспірантам і студентам економічних спеціальностей та широкому загалу спеціалістів.


У збірнику наукових праць


Дослідження з лексикології і граматики української мови: Зб.наук.пр./ за ред.проф.І.С.Попової.- Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О., 2015.- Вип.16.- 236 с.

подаються результати наукових досліджень структурних та функційних особливостей одиниць лексико-фрезеологічного і граматичного рівнів української мови з проекцією їх на рівні сфери комунікації.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, вчителів.


Два збірника наукових праць Міжнародно науково-практичної  конференції, яка відбулася в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара в 2017 році, рекомендовані студентам, аспірантам, викладачам ВНЗів та наукових закладів:
Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку:зб.наук.праць Міжнар.наук.-практ.конф., 23-24 берез. 2017 р.: в 11 т./ ДНУ ім.О.Гончара.- Дніпро: Біла К.О., 2017.- Т.7: Концептуальні засади формування маркетингу, антикризового управління та економічної діагностики на підприємстві в рамках забеспечення інноваційного ринку.- 108 с.
Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: Зб.наук.праць. Міжнар. наук.-практ.конф., 23-24 берез. 2017 р.: в 11 т./ ДНУ ім.О.Гончара.- Дніпро: Біла К.О., 2017.- Т.8: Соціальні аспекти управління підприємством: теорія і практика.- 112 с.У виданняЛінгвістика. Лінгвокультурологія: Зб.наук.пр.Т.7./ редкол.: Ю.О.Шепель та ін; ДНУ ім.О.Гончара.- Дн-ськ: Біла К.О., 2014.- 168 с.

розглядаються актуальні проблеми сучасної лінгвістики, теоретичні аспекти когнітивної лінгвістики, прагмалінгвістики, лінгвокультурології, етнолінгвістики, лінгвістики тексту.


В російсько- мовному навчальному посібнику


Учет и аудит в тестах для иностранных студентов (образовательный уровень «Бакалавр»): учеб.пособ./ И.П.Приходько, Н.В.Бондарчук,Г.Е.Павлова.- Дн-ск:Белая Е.А.,2016.- 419 с. 

висвітлені питання теорії бухгалтерського обліку, фінансового, управлінського обліку, обліку в банках та аудиту на основі Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансовий облік  в Україні», «Про аудиторську діяльність», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України, та інших нормативних документів.

Подано короткі анотації до тем передбачених навчальним планом і робочими програмами, перелік питань для самоконтролю, типових тестових завдань для проведення комплексного державного іспиту за фахом, список рекомендованої літератури для студентів освітнього рівня "Бакалавр" спеціальності "Облік і оподаткування" вузів 3-4 рівня акредитації.


Видання


Організаційне та методичне забезпечення виконання дипломних робіт з обліку та аудиту (на здобуття ступеня «Магістр»):навч.посіб./ І.П.Приходько, Г.Є.Павлов, Н.В.Бондарчук та ін.: Дн.держ.аграрн ун-т.- Дн-ськ: Біла К.О.,2015.- 246 с.

розраховано на студентів, викладачів економічних ВНЗ та факультетів, а також широкого загалу спеціалістів з обліку і аудиту аграрного сектору економіки України.


Практикум


Економічна теорія:практикум / Вініченко І.І. та ін.- Д.:Біла К.О.,2016.- 372 с.

вміщує плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання для самоперевірки знань, список рекомендованих літературних першоджерел для кожної теми, словник основних термінів.

За змістом і структурно навчальне видання відповідає: типовій програмі  навчальної дисципліни «Економічна теорія» щодо вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 «Менеджмент».

Рекомендується студентам для самостійної роботи в процесі вивчення матеріалу з економічної теорії.