Міжрегіональна Академія

Міжрегіональна Академія управління персоналом

  

      Висловлюємо слова щирої вдячності Міжрегіональній Академії управління персоналом за подаровані бібліотеці книжкові видання.


Малиш, Наталія Андріївна. Макроекономіка: навч. посіб. / Н.А. Малиш. – 2-ге вид., випр. – К.: МАУП, 2004. – 184 с.: іл.

     Даний навчальний посібник містить теоретичний матеріал і практичні завдання з дисципліни «Макроекономіка» у вигляді тестів, прикладів розв’язування задач та задач для самостійної роботи.

    Посібник являє собою систематизований курс, що робить його зручним у користуванні для всіх, хто бажає самостійно опанувати дисципліну.

    Студентам заочного відділення навчальний посібник допоможе грамотно виконати контрольні роботи. Розгляд типових задач дасть змогу студентам набути навиків умілого розв’язування задач та сприятиме закріпленню здобутих ними теоретичних знань.


Примак, Тетяна Олександрівна. Маркетинг: навч. посіб. / Т.О. Примак. –  К.: МАУП,  2004. – 228 с.: іл. – Бібліограф.: С. 223-224.

   У навчальному посібнику розглянуто комплекс питань з маркетингу. Особливу увагу приділено сутності концепції маркетингу, зовнішньому маркетинговому середовищу та його дослідженню, маркетинговій товарній політиці, маркетинговій ціновій політиці, маркетинговій політиці комунікацій та її складовим, маркетинговій політиці розподілу, а також управлінню маркетингом.

     Посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів, фахівців, які цікавляться питаннями маркетингу і працюють у цій сфері.


Зюнькін, Анатолій Григорович. Фінансове право: опорний конспект лекцій / А.Г. Зюнькін. – 3-тє вид., доп. – К.: МАУП, 2003.. – 160 с.: іл. – Бібліограф.: С.153-158.

 

     У пропонованому конспекті лекцій викладено основні фінансово-правові відносини, що регулюють фінансову діяльність і фінансову систему України, бюджетний устрій і бюджетний процес, податкові й кредитні, страхові, банківські та валютні правовідносини юридичних і фізичних осіб у сучасних умовах. Наведено короткий словник термінів, що використовуються у фінансовому праві.

     Дане навчальне видання зацікавить студентів бакалаврату, спеціалістів і всіх, хто цікавиться питаннями фінансового права.

 

     Інформаційні системи і технології: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Г. Карпенко, В.В. Попов, Ю.А. Тарнавський, Г.А. Шпортюк. - К.: МАУП, 2004. – 192 с.: іл. – Бібліогр. в кінці розд. 

     У пропонованому посібнику викладено загальні поняття інформаційних систем і технологій. Розглянуто приклади обробки документальних інформаційних систем у середовищі Word, обробку інформаційних електронним процесором Exel, зокрема з використанням підсистеми Microsoft Query, організацію повсякденної роботи з комп’ютером і підтримку персональної інформаційної системи за допомогою Microsoft Оutlook. Сформульовано основні поняття баз даних, систем керування базами даних та наведено технології їх побудови на прикладі системи Microsoft Access. Детально проаналізовано інформаційні системи управління персоналом. Значну увагу приділено інформаційним системам з використанням мережних технологій, засобам застосування глобальної мережі Internet.

     Для студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто самостійно опановує інформаційні системи і технології.


     Банківська статистика: Опорний конспект лекцій / Укл. А.В.Головач, В.Б.Захожай, Н.А.Головач. – К.: МАУП, 1999. – 124 с.

 

     Конспект лекцій сформований відповідно до програми дисципліни "Банківська статистика". Методологія цього розділу статистики подається з урахуванням міжнародних стандартів і сучасної практики української статистики банківської справи.

     Матеріали лекцій підготовлені для студентів МАУП, але можуть зацікавити й спеціалістів – працівників банківської сфери.    


    Господарське право України: підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.К. Галянтич [та ін.]. - К.: МАУП, 2005. – 424 с. – Бібліогр.: С. 417- 419.

 

     У пропонованому підручнику розглядаються правові питання регулювання господарської діяльності в Україні на основі теоретичних і практичних досліджень, вивчається як національне, так і зарубіжне законодавство й міститься порівняльний аналіз відповідних норм.

     Навчальне видання розраховане для студентів вищих навчальних закладів усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціальності "Правознавство", економічних спеціальностей, менеджменту, аспірантів, наукових працівників, працівників органів законодавчої та виконавчої влади, загальних і господарських судів, правоохоронних органів, прокуратури, а також широкого загалу читачів, для яких становить інтерес розглядувана проблематика.


Васюта-Беркут, Ольга Іванівна. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб. / О.І. Васюта-Беркут, Г.Ф. Шепітко, Н.О. Ромашевська; за заг. ред. В.Б. Захожая. – 3-тє вид., стереотип. - К.: МАУП, 2004. – 176 с.: іл. - Бібліограф.: с. 170.

 

     Структура посібника дає можливість сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички розв’язування конкретних завдань бухгалтерського обліку. Теоретичні та практичні завдання подаються з урахуванням останніх інструктивних документів, наведених у додатках.

    Предмет, об’єкти, методичні прийоми та процедури бухгалтерського обліку викладено на сучасних теоретичних засадах. Структурно-логічні схеми посилюють сприйняття матеріалу.

     Основне завдання посібника – допомогти студентам опанувати сукупність знань, умінь та навичок з теорії бухгалтерського обліку.

     Пропонований посібник базується на джерелах, поданих у списку використаної та рекомендованої літератури.

     Розраховане дане видання для студентів економічних спеціальностей коледжів, технікумів і вищих навчальних закладів.


Калина А.В.  Современный экономический анализ и прогнозирование  (микро- и макроуровни):  учеб.-метод. пособие / А.В. Калина, М.И. Конева, В.А.Ященко. – 3-е изд., перераб.и доп. – К.: МАУП, 2003. - 416 с. - Библиограф.: с. 412-414.

     У пропонованому виданні висвітлюються загальні положення теорії економіческого аналізу, особливості її застосування на мікро- і макрорівнях. Особлива увага приділяється одному з основних розділів аналізу – аналізу фінансового стану підприємства. Розглядаються особливості та специфіка аналізу і прогнозування основних показників господарської діяльності на різних рівнях управління як в Україні, так і за кордоном.

     Видання призначене для студентів і слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також для працівників підприємств (фірм, компаній), міністерств і відомств, які займаються проблемами аналізу і прогнозування.


Олійник, Володимир Олександрович. Німецька ділова мова: практикум: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / В.О. Олійник, М.М. Гавриш. – К.: МАУП, 2003. – 200 с.: іл. – Бібліограф.: с.196.

    Навчальний посібник «Німецька ділова мова. Практикум» містить оригінальні німецькі тексти за розділами "Політологія",  "Соціологія",  "Право", "Менеджмент", "Народне господарство". До кожного тексту підібрано вправи для письмового та усного виконання, спрямовані на розвиток лексичних, граматичних, словотвірних навичок, практики перекладу, країнознавства. Тексти та завдання розраховано на різний рівень мовної підготовки.

       Посібник призначений для студентів та аспірантів усіх форм навчання немовних навчальних закладів. Дане видання можна використовувати як складову практичну частину навчально-методичного комплексу для вивчення ділової німецької мови зокрема у сфері управлінських, економічних та суспільних дисциплін.


Федоренко, Валентин Григорович. Інвестознавство: підручник / В.Г. Федоренко. – 3-тє вид., доп. – К.: МАУП, 2004. – 480 с.: іл. – Бібліограф.: с. 470-472.

     У третьому виданні підручника з урахуванням практики перебудови, останніх наукових розробок і законодавчих актів України приділяється значна увага інноваційній діяльності, її зв’язку з інвестиціями, що має велике значення при реструктуризації і сприяє економічному зростанню промисловості. Розглядаються також проблеми скорочення тривалості інвестиційного процесу та його подальшого удосконалення, що дає вагомий внесок у розвиток нового напрямку в економічній науці – інвестознавства. Особлива увага приділяється питанням відродження ринку фінансових інвестицій і капіталів, підвищення функціонування банківської системи, розвитку акціонерних капіталів і державних цінних паперів. Детально розглядаються питання розробки та впровадження бізнес-планів, а також питання використання страхового капіталу в інвестиційних процесах.

   Для студентів і викладачів середніх і вищих навчальних закладів, фахівців усіх профілів, які займаються інвестуванням.


     Управление бизнесом: экспресс-курс для деловых людей / авт.-сост. Г.В. Щёкин. – 4-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2004. – 232 с. - Библиограф.: с. 226-229. 

     Пропонований курс розроблений на основі опублікованих робіт відомих західних і вітчизняних вчених, менеджерів і практиків - "ринковиків".

     В курсі висвітлено основні проблеми управління бізнесом, стратегія і тактика підприємств в умовах ринкової економіки, роль менеджменту в підприємництві. Наведено ефективні методи планування, організації, мотивації і контролю в малому бізнесі, а також основи генерального, фінансового, кадрового та маркетингового менеджменту. Наведені практичні рекомендації по саморозвитку менеджерів і підприємців.

     Пропонований експрес-курс призначений для підприємців та менеджерів, які готуються відкрити свою справу або вже працюють в бізнесі, а також для викладачів і студентів економічних та управлінських спеціальностей.


Ерышев А.А. Логика: учеб. пособие / А.А. Ерышев, Н.П. Лукашевич, Е.Ф. Сластенко. – 5-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2004. – 216 с.: ил. – Библиограф. в конце глав.

     У пропонованому навчальному посібнику мова йде про історію розвитку логіки, про її предмет, логічні закони мислення, поняття, судження, аналогії, гіпотези та доведення. На матеріалах з області правових наук, теорії і практики менеджменту показано значення логіки, її законів, прийомів і операцій в практичній роботі юриста, бізнесмена, фахівця в сфері персоналоведення.

     Для студентів управлінських спеціальностей, а також слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів.