«Природне землеробство – перспективи розвитку»
Перегляд виставки

 
 

1553600кп по
633.15(03)
З-46

Здоров'я рослин: кукурудза [Текст]: довідкове видання/ ред. В. Тернопільський. - К.: Прес-медіа, 2017. - 144 с. : табл., фот. кольор. - (Агрономія сьогодні).

Глобальне потепління стало повсякденним явищем для сільгоспвиробників, чия робота залежить від кліматичних циклів: більш рінні терміни сівби, зміна граничних показників для культур, більш ранні терміни жнив. Сільське господарство має інструменти, що дають змогу відповісти на кліматичні й водночас продовольчі виклики. Кукурудза вже добре пристосована до вірогідних наслідків глобального потепління і буде й надалі змінюватися відповідно до прийдешніх умов, якщо їй у цьому допомагатимуть сільгоспвиробники з правильними технологіями вирощування та прогрес генетики.

 
 

ф1553603кп по 
634(03)
З-46

Здоров'я рослин: інтенсивний сад [Текст]/ ред. В. Тернопільський. - К.: Прес-медіа, 2017. - 144 с.: табл., фот. кольор. - (Агрономія сьогодні).

Високопродуктивні комерційні інтенсивні сади можуть містити від 1500 до 8000 і більше дерев на один гектар. Плодоносити вони починають на 2-3 рік після посадки, отже, капіталовнески швидко окуповуються і приносять неабиякі прибутки. Адже плоди сучасних високоякісних сортів мають у кілька разів вищу ціну реалізації. Щоби досягнути найкращого результату, важливо дотримуватися певних правил: вірно обрати комбінацію сорту й підщепи, земельну ділянку для закладання саду тощо потрібні спеціальні знання і навички формування дерев та захисту їх від негоди, хвороб і шкідників. Зрештою, не останню роль грає ефективний менеджмент, використання техніки та робочої сили і секрети надійного зберігання зібраного врожаю.

 
 

1553648кп по 
638.1(477)
Т 58

Топ-10 новаций украинских пасечников [Текст]: сборник/ под. ред. В.А. Соломки. - К.: Сік Груп Україна, 2016. - 75 с. : фот., рис.

В сборнике представлены достижения последних лет (третьего тысячелетия) ведущих пчеловодов Украины. Основными критериями отбора тем были мировая новизна и повышение рентабельности пасек.
Составитель сотрудничает со всеми авторами, в т.ч. и по темам сборника. Обширные контакты, кругозор, профессиональные знания, опыт и собственная практика, в т.ч. по проведению школ, мастер-классов и семинаров и позволили отобрать лучшие, наиболее актуальные и эффективные из наработок профессионалов. Все новации прошли апробацию (испытаны и одобрены) на пасеках Украины и большинство из них уже внедрены в промышленных масштабах.
В сборнике изложены актуальные на сегодня темы пчеловодства и он, по сути, является конспектом для школ-семинаров популярных в Украине (и не только), а также может быть использован для семинаров, которые будут проводиться по образу и подобию нашего…
Сборник необходим и полезен пасечникам любого уровня озабоченным повышением рентабельности пасек и получением продуктов пчеловодства наивысшего качества. 

 
 

1552346кп по
631.151.2(075.8)
С 40

Системи сучасних інтенсивних технологій [Текст]: посіб. до проведення практ. і самостійних робіт/ Білоцерк. нац. аграр. ун-т ; уклад.: О.С. Городецький, Р.В. Коваленко. - К.: КНТ, 2017. - 63 с.: табл. - Дод.: с. 46-62. - Літ.: с. 63.

Посібник призначений для допомоги у вивченні дисципліни «Системи сучасних інтенсивних технологій» студентами освітнього рівня «Магістр» за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу, основне завдання якої полягає в підвищенні рівня конкурентоспроможності українського фахівця, його мобільності на європейському ринку освіти та праці.
У посібнику наведено методику виконання практичних і самостійних робіт: агрокліматичого районування с.-г. культур, характеристики технологій з різним рівнем інтенсифікації виробництва, ролі сорту в інтенсифікації землеробства та сучасних технологій вирощування основних польових культур.
Проведення тестового контролю знань та виконання студентам індивідуальних розрахункових завдань сприятиме кращому засвоєнню матеріалу з курсу «Системи сучасних інтенсивних технологій», а також об’єктивній оцінці знань студентів.

 
 

1560468кп по
632.5(075.8)
Ш 95

Шувар, Іван Антонович. Екологічні основи зниження забур'яненості агрофітоценозів [Текст]: навч. посібник/ І.А. Шувар. - Львів: Новий світ-2000, 2019. - 496 с.: іл., табл., рис. - (Вища освіта в Україні). - Дод.: с. 473-480. - Алф. покажч.: с. 481-490. - Літ.: с. 491-494.

Викладено науково-теоретичні і практичні основи екологічно безпечного контролювання забур’яненості агрофітоценозів. Розкрито широкі організаційні можливості використання в землеробстві агротехнічних, хімічних і біологічних методів для послаблення фітотоксичної дії залишків персистентних препаратів залежно від ґрунтово-кліматичних умов, біохімічних особливостей рослин і фізико-хімічних властивостей гербіцидів.
Навальний посібник призначений для студентів сільськогосподарських навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації, фахівців і спеціалістів сільськогосподарського виробництва та усіх тих, хто не байдужий до екологічних проблем.

 
 

1560462кп по
631.4(075.8)
П 16

Панас, Ростислав Миколайович. Бонітування ґрунтів [Текст]: навч. посібник/ Р.М. Панас. - Львів: Новий світ-2000, 2019. - 352 с.: рис. - (Вища освіта в Україні).

Розкрито суть бонітування ґрунтів як галузі природничої науки, його складові частини. Подано методологічні підходи у бонітуванні ґрунтів та сучасна технологія його проведення. Наведена характеристика ґрунтового покриву і умов ґрунтоутворення в природних зонах України і приклади бонітування найпоширеніших ґрунтів у них, а також методичні засади класифікації орних земель за придатністю ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур.

 
 

1552043кп по 
631/635:004(075.8)
Т 26

Тверезовська, Ніна Трохимівна. Інформаційні технології в агрономії [Текст]: навч. посібник/ Н.Т. Тверезовська, А.В. Нєлєпова; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К.: Центр учбової літератури, 2017. - 276 с.

Використання інформаційних технологій в агрономії є одним з елементів економічного зростання цієї галузі. В посібнику систематизовано специфіку інформаційної діяльності агронома-дослідника, викладено основні технології обробки сільськогосподарської інформації. Подано представлення щодо організації інформаційних потоків в умовах інформатизації агропромислового комплексу. Розкрито сутність інформаційних систем і технологій в агрономії, описано технології експлуатації спеціалізованого програмного забезпечення, використання локальних та корпоративних мереж, Інтернет-технологій. Посібник рекомендовано для підготовки фахівців спеціальності 8. 090101 «Агрономія»,освіто-кваліфікаційний рівень «Магістр» за кваліфікацією 2213.1 – «Агоном-дослідник» вищих аграрних закладів.

 
 

1553616кп по 
635:631.587(03)
В 92   

Выращивание овощей на орошении [Текст]: практический справочник овощевода/ сост.: В.М. Педь, О.М. Нероденко. - К.: Юнивест Медиа, 2013. - 249 с.: фот.цв., табл. - (Укр. журнал для профессионалов "Овощеводство"). 

В иллюстрированном справочном издании обобщен многочисленный материал по выращиванию овощных культур и картофеля на орошении.
Издание рассчитано на широкий круг читателей – агрономов, фермеров, студентов агрономических специальностей.

 
 

1556248кп по
633/635(075.8)
Б 64

Бірта, Габріелла Олександрівна. Основи рослинництва і тваринництва [Текст]: навч. посібник/ Г.О. Бірта, Ю.Г. Бургу; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - К.: Центр учбової літератури, 2017. - 303 с. - Літ.: с. 300-301.

В навчальному посібнику розглядаються основні сільськогосподарські культури, їх значення, історія і поширення, ботанічні та біологічні особливості, закономіносі росту і розвитку. Навальний посібник подає характеристику основних видів сільськогосподарських тварин, основні напрями продуктивності і породні ресурси. Представлена оцінка тварин за екстер’єром і продуктивними якостями.
Навальний посібник розраховано на студентів навальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з напряму підготовки «Товарознавсво і торговельне підприємство», а також для аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

 
 

1553605кп по
634.75(035)
З-53

Земляника садовая. Интенсивная технология выращивания [Текст]/ ред. О. Нероденко. - 2-е изд. - К.: Юнивест Медиа, 2013. - 96 с.: фот.цв. 

В иллюстрированном справочном издании рассмотрены вопросы интенсивной технологии выращивания земляники садовой в открытом и защищенном грунте: подготовка почвы, выращивание рассады, применение капельного орошения, схемы посадки, защита от болезней и вредителей и т.д.
Издание рассчитано на широкий круг читателей – фермеров, агрономов, огородников-любителей.

 
 

1560568кп по
639.3.043(075.8)
К 77

Кражан, Сталіна Анатоліївна. Природна кормова база рибогосподарських водойм [Текст] : навч. посіб. / С. А. Кражан, М. І. Хижняк. - Стер. вид. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - 328 с. : мал. - Бібліогр.: с. 309-315.

Навальний посібник написано відповідно до навчальної програми з дисципліни «Гідробіологія» для студентів рибогосподарських факультетів аграрних університетів. Дається характеристика основних гідробіологічних угрупувань – бактеріоплактону, фітопланктону, зоопланктону, зообентосу, макролітів, які складають основу природної кормової бази водойм. Описанні основні знаряддя та методи відбирання проб, їх опрацювання в польових та лабораторних умовах, опрацювання матеріалів щодо живлення риб, дається атлас основних видів гідробіонтів та їх систематичне положення, таблиці сирих мас безхребетних.
Для студентів рибогосподарських факультетів вищих навчальних закладів.

 
 

1560541кп по
631.674.5(075.8)
Д 71

Доценко, Віктор Іванович. Зрошення сільськогосподарських культур способом дощування [Текст]: навч. посібник/ В.І. Доценко, В.В. Морозов, Д.М. Онопрієнко; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т, Херсон. держ. аграр. ун-т. - Стер. вид. - Херсон: ОЛДІ -ПЛЮС, 2018. - 446, [2] с.: рис., табл. - Літ.: с. 439-441. - Предм. покажч.: с. 442-446.

Наведено теоретичні основи створення якісного штучного дощу для зрошення сільськогосподарських культур. Велика увага приділена опису конструкції, технічному догляду, схемам поливу основних дощувальних машин, в тому числі і закордонного виробництва, що широко використовують в Україні.
Для студентів вищих навчальних закладів освіти напрямку підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» та фахівців, які цікавляться питаннями зрошення сільськогосподарських культур дощувальними машинами.