«Конституція - фундамент державності та прав людини»
Перегляд виставки

 
 

1551877кп чз       
340.15(477)(075.8)
П 68

"Правда Руська" Ярослава Мудрого: початок вітчизняного законодавства [Текст] : навчальний посібник / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; уклад.: Г. Г. Демиденко, В. М. Єрмолаєв. - 2-ге вид., змінене та допов. - Харків : Право, 2017. - 388 с. : іл. - Бібліогр.: с. 388-389. 

Видання присвячене видатній законодавчій пам’ятці права Київської Русі – Правді Руській, в основі якої лежить Правда Ярослава Мудрого: тексти двох її редакцій – Короткої і Поширеної Правди, їх переклади, коментарі, а також фрагменти найвизначніших праць з історії створення, дослідження її текстів..Розраховано на викладачів, аспірантів, студентів юридичних та історичних факультетів вищих навчальних закладів, читачів, які цікавляться чи вивчають історію вітчизняного державотворення.

 
 

1541442кп чз      
67.400.11-1(4УКР)
Т 56

Томенко, Микола Володимирович. Україна: історія Конституції [Текст] / М. В. Томенко. - К. : Генеза, 2015. - 144 с.

Посібник, написаний відомим політикомі громадським діячем, присвячений висвітленню питань історії розвитку українського конституціоналізму від найдавніших часів до сьогодення. Вміщено аналіз конституційних документів, що характеризували суспільно-політичне життя на українських теренах, а також повні тексти "Пактів і конституцій..." Пилипа Орлика та Конституції незалежної України.

 
 

1552404кп чз    
342.01(477)
С 29

Селіванов, Анатолій Олександрович. Теорія і практика застосування конституційного права України [Текст] / А. О. Селіванов. - К. : Логос, 2016. - 174 с. 

У цій науковій праці її автор - вчений і досвідчений практик у сфері конституційного права - віклав власні позиції, поєднуючи теорію з осмисленням реалій права, встановленням концепції "живої" Конституції. Актуальна проблематика формування доктрин децентралізації владних повноважень та практична необхідність обгрунтування судового права як нового предмета щодо функціонування судової влади підкреслюють цінність творчого внеску автора у розробку сучасних проблем публічного права. Ця праця буде корисною для суддів, прокурорів, наукових працівників, вікладачів і студентів, які зацікавлені у розширенні своїх професійних знань.

 
 

1557550кп чз 
342.565.2.073.55(042.4)
Г 94

Гультай, М. М. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя [Текст] : курс лекцій / М. М. Гультай. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 270 с. - Бібліогр. в кінці розд.

Курс лекцій грунтується на Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах у галузі конституційного права України з урахуванням останніх законодавчих змін. У них розкривається зміст інституту конституційної скарги, аналізується її значення у механізмі індивідуального доступу до конституційного правосуддя, визначається її правова природа та різні аспекти прояву в контексті законодавчого впровадження, з урахуванням найкращого світового досвіду функціонування цього інституту та сучасних умов вітчизняної конституційно-правової практики, а також основних інститутів конституційного права України. Робота призначена для студентів юридичних вузів та факультетів, тих, хто цікавиться проблемами конституційної юстиції, а також громадян України.

 
 

1496851кп чз 
67.99(4УКР)400.1
С 29

Селіванов, Анатолій Олександрович. Конституція. Громадянин. Суд [Текст] : професійні та суспільні погляди / А. О. Селіванов. - К. : УАІД Рада, 2009. - 560 с.

Селіванов Анатолій Олександрович – вчений-конституціоналіст, доктор юридичних наук, дійсний член Національної академії правових наук України. Наукові й практичні статті автора складають за своїм змістом оригінальну роботу з конституційної, судової, адміністративної та публично-правової проблематики. Яка також торкається прав і свобод громадянина стосовно органів влади. Широкий діапозон наукових поглядів автора привертає увагу до найбільш складних питань правової політики.