Конституція - від козаків до сьогодення
Перегляд виставки

 
 

412336 хр
63.3(4УКР)46
Д 63   

Документи Богдана Хмельницького[Текст] / упорядники І. Крип'кевич та І. Бутич. - К.: АН УРСР, 1961. - 737 с.

Збірник вміщує всі наявні листи, універсали та накази Богдана Хмельницького за 1648-1657 роки. Зокрема, «Статті Богдана Хмельницького» — угоду між московським урядом та українською козацькою старшиною, комплекс документів, які регламентували політичне, правове, фінансове й військове становище України після Переяславської ради.
За цими статтями Україна зберігала свої військово-адміністративні органи управління на чолі з виборним гетьманом. На Гетьманщині без обмежень мало далі діяти місцеве право, Україна зберігала свої збройні сили — 60-тисячне козацьке військо. Гетьманський уряд мав право на ведення стосунків з іноземними державами, окрім Речі Посполитої та Османської імперії. Гетьман обирався на козацькій раді довічно, а царя лише повідомляли про результат виборів. Влада Гетьмана поширювалась на всю територію України. 

 
 

1389723кп хр
63.3(4УКР)4
С 32 

Середньовічна Україна [Текст] : зб. наук. праць. - К. : Наук. думка, 1994. - 152 с.

Збірник присвячено дослідженню традицій Української держави й державності, проблем походження та історії запорозького козацтва, політичної історії й суспільної еволюції України. Окремий розділ присвячено підписанню Гадяцького трактату за часів гетьманства Івана Виговського. Аналізуються його основні положення, значення, недоліки. Угода трактується як серйозний крок назад, що перекреслював основні соціально-економічні завоювання народних мас і зводив нанівець державний суверенітет козацької України. Дворічне гетьманування І. Виговського відзначилося різким загостренням соціально-політичної боротьби з вкрай негативними наслідками для справи досягнення Українською державою незалежності та об’єднання в її межах усіх етнічно-українських земель.

 
 

1488807кп хр 
63.3(4УКР)46
Ч-96 

Чухліб, Тарас Васильович.Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи [Текст] / Т. В. Чухліб. - К.: Наш час, 2008. - 263 с. - (Невідома Україна).

Книга присвячена повстанню козаків на чолі з гетьманом Іваном Мазепою, що сталося триста років тому, і сумнозвісній для України Полтавській битві.
Один з розділів книги розповідає про діяльність наступника Мазепи – гетьмана Пилипа Орлика, що стояв у витоків створення першої української Конституції. Конституційні положення якої, з одного боку, узагальнили увесь накопичений у попередні роки державотворчий потенціал козацтва, а з іншого – стали невичерпним джерелом для наступних виступів українського народу за незалежність.

 
 

1481044кп хр
67.9(4УКР)3я7
К 68  

Корогод, Галина Іванівна. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції [Текст] : навчальний посібник / Г. І. Корогод. - Суми: Університетська книга, 2008. - 124 с.

Життя і діяльність Пилипа Орлика, гетьмана у вигнанні, розроблені ним разом з іншими прихильниками І. Мазепи «Пакти і конституції законів і вольностей Запорізького Війська…» протягом тривалого часу були майже невідомі українській громадськості.
В книзі розглянуті питання виникнення першої української політичної еміграції, появи Конституції України 1710 року, а також намагання Пилипа Орлика створити коаліцію європейських держав з метою звільнення України з-під впливу Росії. Читач знайде матеріал про переслідування царським урядом українських емігрантів за кордоном та їх родичів, що залишилися в Україні, відносини Пилипа Орлика із запорожцями, які перебували під владою кримського хана, головні причини поразки мазепинців.

 
 

1459365кп хр
63.3(4УКР)
Х-82 

Хорунжий, Юрій Михайлович. Мужі чину [Текст]: історичні парсуни / Ю. Хорунжий. - 2-ге вид. - К. : Видання ім. Олени Теліги, 2005. - 424 с.

Ця книга про людей, що упродовж трьох століть працювали задля України і її майбутнього. Одним з героїв книги виведено Пилипа Орлика, творця першої української Конституції. Цій високоосвіченій, шляхетній людині доля постелила цілісний і безкомпромісний шлях, звісно, нелегкий. Більш за все прагнув він кращої долі для милої його серцю України. Проживши сімдесят бурхливих років, відчув на собі гіркоту еміграції, тяжкі поневіряння, крах ілюзій. Але назавжди лишився для історії людиною, що заклала у Конституції парламентсько-демократичні засади, які відбилися в подальших пошуках державницької законодавчої основи України.

 
 

1426227кп хр
63.3(4УКР)я7
К 82    

Крисаченко, Валентин Семенович. Українознавство: У 2-х книгах [Текст]: хрестоматія-посібник / В. С. Крисаченко. - К.: Либідь.
Кн. 2. - 1997. - 463 с.

До другої книги хрестоматії-посібника увійшли джерела, які окреслюють самодостатність і самовизначеність України та належне їй місце в світі. Широко представлено документи державницької думки України – угоди та витяги з польських конституцій, джерела часів гетьманської України, зокрема Гадяцький трактат, Конституцію Пилипа Орлика, угоди з Московією, Кримом, Портою та іншими суміжними державами. 
З належною повнотою представлено думку ХХ ст., особливо часів бурхливих змін (Конституційні акти Центральної Ради, ЗУНР, Директорії тощо).

 
 

1520302кп хр
63.3(4УКР)61-8
С 60 

Солдатенко, Валерій Федорович. Проект "Україна" 1917-1920 рр. Постаті [Текст]: [зб. біогр. нарисів] / В. Ф. Солдатенко. - Харків: Фоліо, 2011. - 511 с.

У цій книзі подані короткі матеріали про тих, хто стояв біля витоків відродження нації, розробляв платформу Української революції, керував її втіленням у життя, очолював політично-координаційний центр національної державності, - М. Грушевського, В. Винниченка, М. Міхновського, Д. Дорошенка, П. Христюка, С. Голубовича, М. Порша та багатьох інших. Всі вони залишили достатньо рельєфний слід у житті нації. Їх прізвища фігурували в сотнях і тисячах важливих, іноді – справді доленосних документів, а від позицій, вчинків і дій багато в чому залежав вектор розвитку великого європейського народу на одному з переламних рубежів вітчизняної історії.

 
 

ф1523456кп хр 
63.3(4УКР)61
С 60 

Солдатенко, Валерій Федорович. У вирі революцій і громадянської війни (актуальні аспекти вивчення 1917-1920 рр. в Україні) [Текст] / В. Ф. Солдатенко. - К.: Парламентське вид-во, 2012. - 272 с. 

Революційна доба 1917-1920 років в Україні привернула в останні два десятиліття особливу увагу дослідників. Деякі аспекти цієї теми впродовж тривалого часу залишалися недоторканими і потребували додаткового вивчення та істотного коригування.
Основа книги - три сюжети, що тематично об’єднані дослідженням однієї з апогейних, водночас найскладніших сторінок вітчизняної історії.

 
 

1356527кп хр 
1403498кп хр

Історія української Конституції. / Упорядники Слюсаренко А., Томенко В. – К.: Видавництво «Право», 1997. – 464 с.

У книзі зібрано та проаналізовано конституційно-державні акти України з найдавніших часів. Переконливо доводиться, що Конституцію Пилипа Орлика (1710 р.), «Начерки Конституції» Георгія Андрузького (1850 р.), Основний закон «Самостійної України» (1905 р.), Конституцію УНР (1918 р.), Конституцію Отто Ейхельмана (1920-1921 рр.), Конституцію України (прийняту 28 червня 1996 року) єднає ідея демократичної незалежної України.
Вивчається історія створення та прийняття конституційних документів, а також розв’язання в них проблем форми правління й устрою держави, місця особистості, нації та суспільства в системі етичних цінностей.

 
 

1397698 хр
67.2(4УКР)я73
Х 91 

Хрестоматія з історії держави і права України [Текст]: посібник для вузів: у 2-х т. Т. 2. Лютий 1917-1996 рр. / ред. В. Д. Гончаренко. - К.: Ін Юре, 1997. - 799 с.

В хрестоматії зібрано законодавчі та інші матеріали, що характеризують державний механізм, галузі права в Україні з Лютневої (1917 року) демократичної революції до сучасного періоду розбудови української незалежної, демократичної, правової держави та прийняття Конституції 1996 року. Збірник забезпечує поглиблене вивчення найважливіших проблем вітчизняної історії держави і права.

 
 

302238 хр
342(09)
Т 19

Таранов А. П. Історія Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки. - К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1957 – 167 с.

В монографії висвітлено основні етапи розвитку Конституції Української РСР з 1917 по 1957 роки. Еволюція конституційного права відображає зміни в соціально-економічній основі Української РСР.

 
 

295260, 304018 хр
342 (У(09)
И 90

История Советской Конституции (в документах) 1917-1956. – М.: Государственное издательство юридической литература, 1957. – 1046 с.

В книзі дано огляд історії розвитку Конституції радянського періоду з 1917 по 1956 роки.
Збірник представляє інтерес для тих, хто вивчає державний устрій зазначеного історичного періоду.

 
 

1532429кп хр
67.400.11-1(4УКР)
Ш 24     

Шаповал, Владимир Николаевич. История Конституции Украины [Текст] / В. Н. Шаповал, А. В. Корнеев. - Дн-ск: Акцент ПП, 2012. - 130 с.

Становлення суверенної України як конституційної держави було основоположною метою в суспільній політико-правовій свідомості, програмним завданням демократичних партій і суспільних рухів кінця минулого століття. І це історичне завдання вірішувалося в процессі створення принципово нового Основного Закону нашої держави. Про етапи роботи з підготовки проекту Конституції Укураїни, його розгляд і прийняття Верховною Радою, про роль відомих осіб, політичних партій у цьому процесі розповідають його безпосередні учасники.

 
 

1487668кп хр
63.3(4УКР)я7
Р 49 

Рідна моя Україно! Цікаві сторінки вітчизняної історії та культури для дітей і дорослих [Текст] / автор-укладач М.В. Богатиренко. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2009. - 64 с.

Книжка знайомить юного читача з історією України, її багатою культурою, висвітлює найважливіші аспекти сучасної української державності.
Захоплива форма викладення, яскраві ілюстрації, змістовний і водночас цікавий матеріал роблять видання корисним не тільки з пізнавальної, а й з культурно-виховної точки зору. Ця книжка – добрий путівник у подорожі історією Батьківщини.

 
 

1397321кп хр 
67.9(4УКР)300.1
Г 44     

Гетьман, Вадим Петрович. Як приймалась Конституція України [Текст]: нотатки учасника розробки Основного Закону України / В. П. Гетьман. - К. : [б. и.], 1996. - 126 с.

Рідкий за жанром політичної публіцистики нарис відомого фінансиста, політичного і державного діяча, народного депутата України В. Н. Гетьмана присвячений великій події в сучасній історії нашої держави – прийняття нової Конституції України.
Книга цікава багатьма маловідомими фактами й свідченнями одного з активних учасників змальованих в ній подій. Зі сторінок нариса постає драматична картина напруженої боротьби патріотичних сил українського парламенту за створення справді демократичного Основного Закону України.

 
 

1406313 хр
67.9(4УКР)300.1
К 65

Конституція України [Текст] = Конституция Украины. - Дніпропетровськ: ВАТ Дніпрокнига, 1999. - 128 с.

Для України Конституція, прийнята 28 червня 1996 р., стала символом консолідації Українського народу в розбудові України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. Водночас Конституція України 1996 року є найважливішою категорією національного конституційного права, його серцевиною.