Виставка нових видань 2020
Перегляд виставки

 
 

1557685кп по 
620.92(02.064)
Д 43

Дзензерский, Виктор Александрович. Орбитальный фрагмент фотоэлектрического энергокомплекса магнитолевитационной транспортной системы. Компьютерное моделирование и эксперимент [Текст]: монография/ В.А. Дзензерский, А.Б. Гниленко, С.В. Плаксин; Нац. акад. наук Украины, Ин-т трансп. систем и технологий. - К.: Наукова думка, 2018. - 323 с.

Монография посвящена разработке основных компонентов орбитального фрагмента системы электропитания кольцевой общеукраинской магнитолевитационной магистрали, а также ключевого элемента ее наземного фрагмента – типовой преобразительной ячейки рактенны. Основное внимание уделено компьютерному моделированию диодов Ганна миллиметрового диапазона и гетеропереходных солнечных элементов для их электропитания. Приведены результаты расчетов выходных характеристик микрополосковых излучательных элементов фазированных антенных решеток и экспериментальных исследований ряда разработанных и изготовленных лабораторных образцов настроечных элементов приемо-преобразовательной ячейки ректенны.
Для специалистов в области фотоэлектрического преобразования солнечной энергии и твердотельной СВЧ-электроники, а также аспирантов и студентов старших курсов, специализирующихся в области прикладной физики.

 
 

ф1554412кп по 
531(477.63)(092)
М 83

В. І. Моссаковський - вчений, ректор, особистість [Текст]/ Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара; наук. ред.: М.В. Поляков, В.С. Гудрамович, А.П. Дзюба. - Дн-ськ: ДНУ, 2009. - 664 с.: рис., фот.

У книзі подані вибрані наукові праці академіка НАН України, проф.. В.І. Моссаковського (1919-2006), опубліковані, починаючи з 1951 року, в різних виданнях як одноосібно, так і у співавторстві. Вони належать до таких розділів механіки, як теорія пружності, зокрема, плоска і просторова контактна задачі, теорія тріщин і механіка руйнування, теорія пластн і оболонок, стійкість деформівних систем, динаміка конструкцій, оптимальне проектування, експериментальні методи.
Окреслено широту наукових інтересів В.І. Моссаковського, і, певною мірою, відображено епоху в розвитку механіки того періоду. Матеріал книги розкриває мистецтво ставити як теоретичні, так і зумовлені інтересами практики задачі та методи їх розв’язування. Наведено список друкованих праць В.І. Моссаковського. Подані спогади відомих вчених, колег, учнів та фотоекспозиція «Від солдата до академіка».
Для наукових співробітників, аспірантів та студентів, які спеціалізуються в галузі механіки де формівного твердого тіла, будівельної механіки, математичного моделювання та прикладної математики.

 
 

1557686 по 
39.292я9
С 40

Системы управления и энергообеспечения магнитолевитирующего транспорта [Текст]: монография/ Ин-т трансп. систем и технологий "Трансмаг"; В.А. Дзензерский [и др.]. - К.: Наукова думка, 2014. - 276 с.

Монография посвящена разработке системы управления движением магнитоплана на базе прецизионной фазометрической радионавигационной подсистемы, интегрированной с распределенной фотоэлектрической энергосистемой активной путевой структуры. Объект исследования – устойчивое и надежное управление высокоскоростными технологическими процессами.
Для радиофизиков, работающих в области быстродействующих систем управления, и инженеров, занимающихся разработкой СВЧ-аппаратурой и конкретных бортовых систем, в том числе фотоэлектричесих энергосистем, а также для аспирантов и студентов радиоэлектронных специальностей.

 
 

ф1556900кп по 
004(092)
А 37

Айзексон, Волтер. Інноватори. Як група хакерів, геніїв та ґіків здійснила цифрову революцію [Текст]/ В. Айзексон; пер. з англ. Д. Гломозда. - К.: Наш формат, 2017. - 487 с.: іл., фот. 

Мало хто знає, що теорію сучасного цифрового світу сформувала жінка ще в середині ХІХ століття, і не будь-хто, а донька самого Байрона – леді Лавлейс. За півтора століття цифрову еру наближали багато людей, проте більшість так і залишилася в тіні.
Це книжка про різні етапи цифровою революції, про гіків, хакерів і мрійників, які кардинально змінили світ і підхід до бізнесу. Вона про диваків, яким нині людство завдячує електронним комфортом: Алана Тюрінга, Білла Гейтса, Стіва Возняка, Стіва Джобса, Ларрі Пейджа та інших. З неї ви дізнаєтесь про глибокі інновації роль творчої співпраці в історії людства.

 
 

ф1556351кп по 
728(075.8)
П 39

Плоский, Віталій Олексійович. Архітектура будівель та споруд [Текст]: підручник/ В.О. Плоский, Г.В. Гетун; загал. ред. Г.В. Гетун. - 3-є вид., перероб. і допов. - Кам’янець-Подільський : Рута.
Кн. 2: Житлові будинки. - Кам’янець-Подільський: Рута, 2017. - 736 с.: іл., фот., плани.

У підручнику викладені загальні відомості про житлові будинки, наведена їх класифікація, визначені основні вимоги до їх будівництва й експлуатації та розглянуті нормативно-технічні основи проектування об’ємно-планувальних і конструктивних рішень сучасних житлових будинків. Третє видання доповнене діючими в Україні вимогами ДБН і ДСТУ та конструктивними рішеннями систем гідро- і теплоізоляції будівельних конструкцій житлових будинків.
Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, які навчаються за напрямом підготовки 060101 «Будівництво».

 
 

ф1556352 по 
725(075.8)
А 87

Архітектура будівель та споруд [Текст]/ В.О. Плоский, Г.В. Гетун, В.Л. Мартинов та ін. Кн. 4: Технічна експлуатація та реконструкція будівель: підручник-довідник/ під заг. ред. Г.В. Гетун. - Кам'янець-Подільський: Рута, 2018. - 750 с.

У підручнику-довіднику викладені загальні відомості про технічну експлуатацію, обстеження і реконструкцію будівель. Наведена класифікація та визначені основні вимоги до об’єктів існуючої забудови, розглянуті дефекти та пошкодження конструкцій будівель і методи їх усунення, систематизовані відомості організації безпечної експлуатації будівель і споруд, із сучасних позицій детально розглянуті питання технічного стану дерев’яних, металевих і залізобетонних конструкцій, висвітленні завдання термореконструкції та пожежної безпеки будівель, а також модернізації міської забудови.
Підручник-довідник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за галуззю знань 19 «Архітектура та будівництво».

 
 

1556354кп по 
624-11(075.8)
Б 90

Будівельна техніка [Текст]: підручник/ О.Г. Онищенко [та ін.]; ред.: В.О. Онищенко, С.Л. Литвиненко; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Кондор, 2017. - 424 с.: рис.

Викладено загальні відомості щодо реалізації деталей, механізмів та передач будівельних машин, загальні відомості щодо будівельних машин, типів та видів машин для будівельного виробництва, основних частин машин, а також їх класифікація. Призначено для студентів спеціальностей «Будівництво та цивільна інженерія», «Галузеве машинобудування» та «Прикладна механіка» при вивчені відповідних курсів або їх складових елементів.

 
 

1555963кп по 
621.311.1
М 48

Мельник, В. П. Тренажери і порадники в керуванні енергосистемами [Текст]/ В.П. Мельник. - Івано-Франківськ: НАІР, 2018. - 360 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Матеріал книги можна розділити умовно на дві частини. Перша частина присвячена теоретичним основам оперативного керування енергосистемами. Розглядаються принципи організації і структура оперативно-диспетчерського керування енергосистемами, методи і засоби керування нормальними режимами, ліквідація аварійних режимів і відновлення роботи енергосистеми. У другій частині розглядаються принципи розробки і характеристики деяких навчально-тренувальних комплексів і порадників диспетчерського і режимного персоналу енергосистем.
Книга може служити посібником для студентів старших курсів електроенергетичних спеціальностей при поглибленому вивчені спеціальних питань керування режимами енергосистем, а також для інженерно-технічних працівників, спеціалістів диспетчерських служб і служб електричних режимів, програмістів і науковців.

 
 

1558535кп по 
621.791
П 69

Практика сварочных работ в домашних условиях [Текст]/ сост. Ю. Подольский. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2019. - 320 с.

Нередко для ремонта автомобиля, при строительстве дома, электромонтаже или же обычном бытовом ремонте необходима сварка. Починить стальные трубы, подправить козырек крыльца, сварить ворота для дачи – без сварочного аппарата не обойтись. Для того чтобы не тратить время на поиски квалифицированного сварщика, освойте азы и нюансы сварочного ремесла, пользуясь советами и рекомендациями данного пособия. Сэкономив время и деньги, вы научитесь легко выполнять любой тип сварочных работ – от сварки листовых конструкций до создания навесов и беседок. Книга отлично подойдет не только любителям, но и специалистам-сварщикам.

 
 

1557684кп по 
621.355(02.064)
К 65

Контроль состояния химических источников тока [Текст]: монография/ В.А. Дзензерский [и др.]; Нац. акад. наук Украины, Ин-т трансп. систем и технологий "Трансмаг". - К.: Наукова думка, 2014. - 132 с.

В монографии обоснован новый метод автоматизированного контроля состояния химического источника тока, который базируется на анализе сигнала отклика источника тока на тестовый токовый импульс. Систематизированы основные параметры и характеристики химических источников тока, используемые в качестве критериев оценки их технического состояния. Представлен краткий обзор существующих методов контроля. При этом основное внимание уделено импульсным методам измерения параметров, позволяющим осуществлять автоматизированный контроль  состояния химических источников тока. Приведены параметры практической реализации метода.

 
 

1556234кп по 
621.65(075.8)
С 75

Срібнюк Степан Михайлович. Насоси і насосні установки. Розрахунки, застосування та випробування [Текст]: навч. посібник/ С.М. Срібнюк. - К.: Центр учбової літератури, 2017. - 312 с.

У навчальному посібнику викладено відомості про функціональні ознаки насосів і насосних установок. Насосна установка – це основний вузол насосної станції, який забезпечує перекачування крапельної рідини. Все, що необхідно для розрахунку основних робочих параметрів, вибору насосного обладнання, трубопроводу та запірно-регулюючої арматури, викладенні за принципами науковості й доступності.
Навчитися самостійно розробляти реальні насосні установки допоможуть наведені численні приклади розрахунку, аналізи сумісної роботи насосів при подаванні рідини на трубопровід (в мережу) та рекомендації до вибору й експлуатації насосів.
Описані водоприймачі різних типів, конструкції насосів, що застосовуються в системах водопостачання і водовідведення показані принципи їх дії та наведені основні технічні характеристики. Наведено відомості про нові технічні конструкції деяких насосів, особливо тих, які працюють з використанням привода на нетрадиційних джерел енергії.

 
 

1556210кп по 
621.795.4(075.8)
С 79

Степанчук Анатолій Миколайович. Матеріали для напилювання покриттів [Текст]: навч. посібник/ А.М. Степанчук, І.І. Білик; Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. - К.: Центр учбової літератури, 2017. - 236 с.: рис. - Бібліогр.: с. 210-213. - Дод.: 214-235.

Розглядаються основи теорії та технології отримання порошків металів і сплавів, композиційних порошків, стрижнів, порошкових дротів та шнурів, які використовуються для напилювання покриттів і газотермічними методами. Викладається теоретичне обґрунтування необхідних вимог до вихідних матеріалів (порошків) залежно від їх складу та умов напилювання покриттів із них.
Наводяться довідкові дані про порошки та матеріали з них, які виготовляються вітчизняними і закордонними виробниками і сьогодні найбільш широко використовують для напилювання покриттів.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком «Матеріалознавство». Може бути корисним науковим працівникам і промисловцям у галузі розробки та виробництва порошкових матеріалів, а також студентам, які навчаються за спорідненими спеціальностями.

 
 

ф1558553кп по 
641.55(=161.1)(083.12)
М 74

Мойсеенко, Анна. Русская кухня [Текст]/ А. Мойсеенко. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2019. - 71 с.: фот.цв. - (Кухни народов мира).

Откройте для себя мир традиционной русской кухни!
Традиционные наваристые щи и солянки, аппетитная уха и холодный свекольник, классическая ботвинья, пикантные соленья и маринованные овощи, сытные пельмени по-сибирски, румяные кулебяки и ароматные расстегаи со всевозможными начинками, сугудай, курники с мясом и грибами, пирожки и колядки, сдобные ватрушки и пряники, блины и оладьи, домашний квас и медовуха – лучшие рецепты потрясающих блюд русской кухни, классические угощения и их оригинальные современные интерпретации.

 
 

ф1558439кп по 
641.55(72)(083.12)
К 89

Кузьмина Ольга. Мексиканская кухня [Текст]/ О. Кузьмина. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2019. - 71 с.: фот. цв. - (Кухни народов мира)

Откройте для себя мир традиционной мексиканской кухни!
Начос и тортилья, мясной и рыбный такос и фахитас, пикантные супы с острым перцем, сочные крылышки с приправами и подливками, рисовые гарниры и запеченный со специями картофель, всевозможные соусы для салатов, торты, булочки, чуррос, хрустящее печенье и нежнейшие рогалики – лучшие рецепты потрясающих блюд мексиканской кухни, классические угощения и их оригинальные современные интерпретации.

 
 

ф1558477кп по 
641.55(=112.2)(083.12)
М 74

Мойсеенко Анна. Немецкая кухня [Текст]/ А. Мойсеенко. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2019. - 71 с.: фот. цв. - (Кухни народов мира).

Откройте для себя мир традиционной немецкой кухни!
Сытный мясной гуляш и пивной суп, фрикадельки в пикантном соусе и картофельные клецки, аппетитные мясные рулеты и шницели, домашние колбаски и жареные ребрышки, картофельные салаты, сладкие брецели и соленые крендели, нежные штрудели и рождественское печенье, румяные пироги и пряный глинтвейн – лучшие рецепты потрясающих блюд немецкой кухни, классические угощения и их оригинальные современные интерпретации.

 
 

ф1558353кп по 
641.55(=14)(083.12)
К 89

Кузьмина Ольга. Греческая кухня [Текст]/ О. Кузьмина. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2019. - 71 с.: фот. цв. - (Кухни народов мира).

Откройте для себя мир традиционной греческой кухни!
Салаты из цукини, арбуза и феты, традиционный пататосалата и деревенский салат хориатики, нежные рулеты из баклажанов и легкие котлеты из кабачков, жареная и запеченная рыба с овощными гарнирами, говядина, баранина и свинина под пикантными соусами, ароматные оливковые булочки и пончики «Лукумадес», сладкий ореховый пирог и изысканный молочный пирог «Галатопита», йогурт с инжиром и медом, освежающий кофе фраппе – лучшие рецепты потрясающей греческой кухни, классические угощения и их оригинальные современные интерпретации.

 
 

ф1558317кп по 
664.683.7(083.12)
Ж 85

[Жукова, Мария]. Блины и блинчики [Текст]/ [М. Жукова]. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2019. - 80 с.: фот.цв.

Блины и блинчики – традиционное масленичное угощение, рецепт которого передавался из поколения в поколение. Со временем появилось множество вкусных вариантов этого лакомства для любого празднества. В книге собраны самые популярные рецепты нежнейших блинов, классических и оригинальных ажурных блинчиков, воздушных оладий, пышных панкейков, блинных тортов на любой вкус. Потрясающие блинчики на молоке, сыворотке или кефире, на гречневой, ячменной или овсяной муке, с шоколадными, фруктовыми, ягодно-ореховыми, творожными или мясными начинками. Невозможно оторваться!

 
 

ф1558687кп по 
663.2
Д 40

Джеффорд Ендрю. Вино. Курс Ендрю Джеффорда [Текст]/ Е. Джеффорд; пер. з англ. Д. Любіч; фото: В. Лінгвуд, А. Вільямс. - Харків: Vivat, 2018. - 175 с.: фот.кольор.

Відкрийте для себе чарівну багатогранність світу вина за допомогою навчального курсу, що  складається з 20 розділів, від відомого знавця вин Ендрю Джеффорда. Цей курс дасть важливі орієнтири для навколишньої подорожі в пошуках не лише насолоди смаку, але й розуміння географічно та культурно обумовлених особливостей різних вин. Відтепер ви купуватимете та куштуватимете вино як справжній знавець.

 
 

В 379 (Журнал)
Винахідник і раціоналізатор [Текст]: науково-популярний, науковий журнал. - К.: Українська академія наук. - Выходит ежеквартально 

Журнал «Винахідник і Раціоналізатор» це:
• єдиний вітчизняний проект, що містить найбільш свіжу і вичерпну інформацію про винаходи й інновації в галузі науки й техніки;
• проект, що вдало комбінує технічну й популярну інформацію, торкаючись всіх сфер людської діяльності.

 
 

И 218 (Журнал)
Інтелектуальна власність [Текст]: науково-практичний журнал. - К.: ТОВ "Аспект". - Выходит ежемесячно.

Редакція журналу «Інтелектуальна власність в Україні» публікує авторські матеріали у сфері інтелектуальної власності. Матеріали подаються українською мовою і супроводжуються рефератом (обсягом до 500 знаків, українською та англійською мовами), де зазначається: мета, шляхи її досягнення і висновки, з використанням ключових слів у публікації.

 
 

Т182 (Журнал)
Теорія і практика інтелектуальної власності [Текст]. - Выходит раз в два месяца 

На сторінках журналу обговорюється широке коло питань теоретичного, практичного та методологічного характеру, ведуться наукові дискусії, висвітлюються вітчизняні та зарубіжні новини в сфері інтелектуальної власності.

 
 

У 119 (Журнал)
Український метрологічний журнал [Текст]: науково-технічне видання. - Київ: ДНВО "Метрологія". - Выходит ежеквартально

На сторінках видання для науковців, викладачів, промисловців, представників влади розміщується найповніша та найновіша інформація із законодавчої метрології, еталонів, фундаментальної та теоретичної метрології, методів і засобів вимірювань в окремих галузях, референтних зразків, стандартизації, сертифікації, міжнародного співробітництва, технічних та довідкових даних про засоби вимірювань.

 
 

С 407 (Журнал)
Стандартизація. Сертифікаця. Якість [Текст]: науково-виробниче видання. - Київ: СП "Фоліо - Плюс". - Выходит раз в два месяца

У журналі публікуються результати досліджень проблем розвитку складників інфраструктури якості: технічного регулювання, оцінки відповідності, ринкового нагляду, метрологічного забезпечення, стандартизації, а також дослідження з підвищення ефективності систем управління.