Новації – невичерпні ресурси економіки
Перегляд виставки

 
 

1533977 кп по 
67.404.3я73
Х 69

Ходаківський, Євген Іванович. 
Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти [Текст]: навч. посібник / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 276 с.

Дослідження присвячене комплексному вивченню теоретичних та практичних аспектів формування, використання та управління інтелектуальною власністю в умовах глобалізаційних викликів сучасності. Особлива увага приділяється проблемам комерціалізації інтелектуальних продуктів, висвітлено специфіки правової охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності на національному та міжнародному рівні.
Посібник містить тестові та практичні завдання для самостійної роботи, термінологічний словник, витяги з актуальних нормативно-правових актів та типові бланки форм ведення документації.
Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів закладів освіти економічного та юридичного профілю, спеціалістів органів державної влади, науковців, практиків та інших зацікавлених осіб.

 
 

1469371
67.9(4Укр)304
П 68

Право інтелектуальної власності [Текст]: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України/ За заг. ред. М.В. Паладія, Н.М. Мироненко, В.О. Жарова. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 432 с.

Науково-практичний коментар норм Цивільного кодексу України, пов’язаних із набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності в Україні, є результатом творчої співпраці провідних фахівців Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та Академії правових наук України.
Проведено порівняльний аналіз положень кодексу і відповідних норм національного законодавства в сфері інтелектуальної власності, міжнародних норм та норм законодавства інших країн світу.
Офіційний текст Кодексу наводиться за станом на 1 жовтня 2006 р.
Коментар розрахований на науковців, викладачів, юристів, студентів, а також винахідників, творців, зацікавлених у забезпечені правової охорони результатів своєї діяльності.

 
 

1530474 по 
67.404.321.1(4УКР)я9
К 77

Крайнєв, Петр Павлович. 
Патентування винаходів в Україні [Текст]: монографія/ П. П. Крайнєв, Л. I. Работягова, I. I. Дятлик; за ред. П. П. Крайнєва. - К.: Ін Юре, 2000. - 340 с.

Розглядаються практично-методичні питання патентування винаходів (корисних моделей) і Україні. Вимоги законодавчих та нормативних актів щодо складання заявки на винахід (корисну модель) проілюстровано наочними матеріалами.
Наводиться порядок проведення експертизи заявок на винаходи (корисні моделі) в Інституті промислової власності.
Особливістю запропонованої книги є наявність прикладів складання опису та формули на різні об’єкти винаходу, яким надається правова охорона, а також груп винаходів, що найчастіше зустрічаються в практиці експертизи.
Розраховане на широке коло читачів, вчених, інженерів, патентознавців, студентів, а також всіх тих, хто цікавиться проблемами промислової власності.


 
 

1544490 по 
67.404.321.1(4УКР)я9
К 43

Кірін, Роман Станіславович. 
Патентологія [Текст]: монографія/ Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова; Нац. гірн. ун-т. - Дн-ськ: НГУ, 2015. - 424 с.

Розглянуто систему патентного права в Україні. Викладено основні положення законодавства України з питань патентного права та його правової охорони. Відображено відомості про проведення патентних досліджень та складання звіту про них. Проаналізовано етапи виявлення винаходу та проведення експертизи заявки на об’єкти промислової власності. Розглянуто порядок одержання патенту. Наведено права й обов’язки суб’єктів патентного права. Викладено відомості про комерціалізацію об’єктів патентного права і договори щодо розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права та ноу-хау. Висвітлено питання міжнародного співробітництва у сфері патентного права.
Для студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей. Може бути використана аспірантами, викладачами і тими, хто бажає поглибити свої знання у сфері патентного права.


 
 

1472422кп по 
67.9(4УКР)304.3я73
П  68

Право інтелектуальної власності [Текст]: академічний курс: підручник для вузів/ за ред. О.П. Орлюк. - К.: Ін Юре, 2007. - 696 с.

Зростання ролі права інтелектуальної власності в житті суспільства зумовлює необхідність ґрунтовного ознайомлення студентів вищих навчальних закладів з основними положеннями чинного законодавства України про інтелектуальну власність, історією становлення права інтелектуальної власності, його об’єктами та суб’єктами, особистими немайновими та майновими правами суб’єктів права, способами їх використання та захисту.
Цей підручник слугуватиме надійним джерелом знань, відповідних навчальній програмі, не лише студентам, а й широкому колу читачів.

 
 

1530473 по 
65.9(4УКР)-212я9
М 80

Морозов, Олександр Федорович. 
Ціна думки - інтелектуальний капітал [Текст]: монографія/ О.Ф. Морозов. - Донецьк: Юго-Восток, 2005. - 352 с.

Викладені власні та існуючі в літературі погляди на вирішення проблеми людини і суспільства України по справедливій оцінці продуктивних думок, знань, наукових рішень, результатів розумової роботи, інтелектуального капіталу.
Запропонована концепція розбудови в Україні економіки, заснованої на інноваційних механізмах розвитку.


 
 

ф1490515кп по 
67.9(4УКР)304.15я73
Ч-46

Черевко, Георгій Владиславович. 
Інтелектуальна власність [Текст]: навчальний посібник/ Г. В. Черевко. - К.: Знання, 2008. - 412 с.

У навчальному посібнику розкрито поняття інтелектуальної власності, визначено інституційно-правове поле її функціонування. Висвітлено зміст охорони авторського права, а також проаналізовано міжнародні та закордоні аспекти права інтелектуальної власності. У кінці кожного розділу вміщено питання, які допоможуть краще засвоїти поданий матеріла.
Призначено для підготовки магістрів у аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації із спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародна економіка».


 
 

ф1516969кп по 
67.404.321.1(4УКР)я7
П 20

Патентна документація України [Текст]: посібник. - 2-ге вид., доп. - К.: [б. и.], 2007. - 176 с. - (Інтелектуальна власність в Україні).

У посібнику надано детальну характеристику сукупності патентної документації України з урахуванням змін, пов’язаних із розвитком законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності. Наведено основні положення нормативно-правової бази, що стосується винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг, зазначення походження товарів, топографій інтегральних мікросхем. Розглянуто основні етапи створення та удосконалення патентної документації України із наведенням зразків патентних документів, опублікованих з 1993 по 2007 рр., та публікацій в офіційному бюлетені «Промислова власність».
Посібник призначений для вивчення та аналізу патентної документації України,здійснення патентного пошуку та патентно-комп’ютерних досліджень, може використовуватись працівниками патентних підрозділів, винахідниками, студентами та викладачами дисциплін «Інтелектуальна власність», «Промислова власність», «Патентна інформація та документація». 
 

1480766кп по 
67.9(4УКР)304.15я73
К 71

Коссак, В. М. 
Право інтелектуальної власності [Текст]: підручник для вузів/ В.М. Коссак, І. Є. Якубівський. - К.: Істина, 2007. - 208 с.  

У підручнику висвітлено питання правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності в контексті внутрішнього законодавства України та положень міжнародно-правових актів. Розглянуто інститути авторського права та суміжних прав, патентного права, правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, інші Інститути права інтелектуальної власності. Окремо розкрито питання правового регулювання договірних відносин у сфері інтелектуальної власності, захисту прав інтелектуальної власності, а також міжнародно-правової охорони у цій сфері.
Для студентів, аспірантів, викладачів, юристів-практиків, а також всіх, хто цікавиться питаннями охорони об’єктів права інтелектуальної власності. 
 

1534570 по 
67.404.3я73
Л 17

Лазебний, В. С. 
Основи інтелектуальної власності та її захисту [Текст]: навчальний посібник для вищої школи/ В.С. Лазебний, Г.М. Розорінов, С.В. Толюпа. - К.: Ліра-К, 2011. - 160 с. - Бібліогр.: с. 155.

У посібнику розглянуто загальні положення права інтелектуальної власності й стисло охарактеризовано його основні інститути – авторське й патентне право, правову охорону товарних знаків та інших засобів індивідуалізації тощо. Їх аналіз ведеться як із позицій вимог приватного у світі розуміння головних проблем права інтелектуальної власності та основних міжнародних угод у розглянутій галузі, так і з позицій українського законодавства і його відповідності міжнародним стандартам. 
Посібник призначено для поглиблення знань студентів усіх форм навчання в галузі винахідницької діяльності й спрямовано на активізацію технічної творчості під час навчального процесу. Посібник може бути корисним науковим працівникам, діяльність яких пов’язана з технічною творчістю. 
 

1526640 по 
67.404.3(4УКР)я73
М 62

Мінка, Павло Якович. 
Інтелектуальна власність [Текст]: навч. посібник/ П.Я. Мінка, Ю.З. Торохтій, А.В. Хрідочкін; Дн-ський гуманітар. ун-т. - Дн-ськ: Інновація, 2011. - 202 с. - Бібліогр.: с. 193-201.

У навчальному посібнику розглянуто поняття інтелектуальної власності і права інтелектуальної власності, структурні елементи сучасної системи інтелектуальної власності, особливості створення об’єктів права інтелектуальної власності, національні стандарти виникнення (набуття) прав інтелектуальної власності, економічні організаційно-правові аспекти здійснення прав інтелектуальної власності та захист прав інтелектуальної власності.
Навчальний посібник розрахований на студентів та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами створення, набуття, здійснення і захисту прав інтелектуальної власності