До 70-річчя визволення України
перегляд виставки

 
 

Лето 1941. Украина: Документы и материалы. Хроника событий / Коллектив авт.-сост.: Замлинский В. А. (руководитель) и др.— К. : Изд-во «Україна», 1991.— 512 с: ил.

В сборнике собраны неизвестные и малоизвестные документы Центрального архива МО СССР, дипломатические и разведдокументы предвоенного времени, раскрывающие подготовку фашистской Германии к нападению на СССР. Директивы и приказы Ставки ВГК, боевые и политдонесения командования армий, частей, военных советов, политорганов периода военных действий восполняют «белые пятна» истории, проливают свет на стратегические просчеты советского руководства и военного командования, свидетельствуют о невиданной самоотверженности и стойкости, проявленных советскими воинами в полных трагизма и героики первых боях с захватчиками на территории Украины. Каждому разделу предпослан научно-популярный очерк.


 
 

Україна у Другій Світовій і Великій Вітчизняній війні (1939-1945 рр.): актуальні проблеми історії: матер. «круглого столу», Дніпропетровськ, Дніпропетровський над. ун-т, 7 травня 2010 р. / редкол: СІ. Світленко (відп. ред.) та ін. - Дніпропетровськ: Герда, 2010. - 88 с.

У збірнику матеріалів «круглого столу» розглянуто актуальні й дискусійні аспекти вивчення історії України періоду Другої Світової та Великої Вітчизняної війни (1939-1945 рр.). Розраховано на науково-педагогічних працівників вищої школи, докторантів та аспірантів, учителів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів ВНЗ та усіх тих, хто цікавиться зазначеною проблематикою.


 
 

Чайковський А. С. Невідома війна: (Партиз. рух в Україні 1941-1944 рр. мовою документів, очима історика.). К.: Україна, 1994 — 255 с.

Ця книга доктора історичних наук А. С. Чайковського присвячена рухові Опору на окупованій фашистами території України в роки Великої Вітчизняної війни. Побудована на свіжовіднайдених документальних матеріалах та архівних:  джерелах, вона висвітлює широкий аспект проблем «малої війни», замовчуваних майже півстоліття, а також роль і місце партизанського руху в розгромі загарбників. 
 

Друга світова війна в історичній пам'яті України. (За матеріалами Українського інституту національної пам'яті) / [Упорядники: Л. Герасименко, Р. Пилявець] — Київ-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. - 247 с. + 22 с. іл.

У виданні представлено матеріали про причини, перебіг і наслідки однієї з найбільших і найтрагічніших подій в історії Українського народу XX століття - Другої світової війни. В основу праці покладено ідею бо ротьби Українського народу за власну Державу, яка не припинялась з поразкою національно-визвольних змагань 19171921 рр. Через відсутність незалежної української держави українці опинились по різні сторони фрон ту. У запропонованій книзі проаналізовано події, що відбувались на території України, починаючи від проголошення Карпатської України у березні 1939 р., і завершуючи подіями на Далекому Сході у вересні 1945 р. (На основі значного масиву матеріалів розглянуто основні аспекти формування історичної пам'яті Українського народу про Другу світову війну в сучасній Україні.)


 
 

Днепр-река героев: Свидетельства всенародного подвига/ Н. И. Луцев-рук. колл. авт.-сост., П. Я. Добровольский, В. А. Замлинский и др. — Киев: Политиздат Украины, 1983 — 371 с, ил.

В материалах издания, посвященного боевым действиям войск Западного, 2-го Белорусского, 1,2, 3 и 4-го Украинских фронтов по преодолению крупнейшей водной преграды, подробно освещается массовый героический подвиг советских воинов.В книге впервые помещен сводный список и краткие сведения обо всех Героях Советского Союза, получивших это высокое звание за героизм и мужество, проявленные в боях за Днепр — от Смоленска и до низовьев реки. Среди Героев Советского Союза — представители многих национальностей нашей Родины.


 
 

Україна в Другій світовій війні:погляд з ХХІ ст. / Історичні нариси.Кн.1.-К.:Наукова Думка, 2011-732 с.

   У виданні висвітлюється широке коло питань одного з найбільш драматичних періодів історії України — періоду Другої світової та Великої Вітчизняної воєн. На основі критичного аналізу вже опублікованих матеріалів і нових масивів джерел, більшість з яких вперше вводиться до наукового обігу, подається сучасне бачення мобілізаційних і режимних заходів радянського керівництва, стратегічних і фронтових операцій на території України, політики німецької окупаційної влади, повсякденного життя цивільного населення в умовах нацистського режиму, боротьби партизанів та підпільників у тилу нацистських окупантів, діяльності самостійницьких інституцій, становища військовополонених, суспільно-політичних та соціокультурних процесів воєнної доби, стану радянської економіки в роки війни та у відбудовний період, з'ясовуються також долі жертв нацистських переслідувань, демографічні втрати українського народу в роки війни.
   Видання розраховане на всіх, хто цікавиться минулим України.


 
 

Україна в Другій світовій війни: погляд з ХХІ ст. / Історичні нариси. Кн2.-К.: Наукова Думка, 2011. - 941 с.

   У виданні висвітлюється широке коло концептуальних питань одного з найбільш драматичних періодів історії України — періоду Другої світової та Великої Вітчизняної воєн. На основі критичного аналізу вже опублікованих матеріалів і нових масивів джерел, більшість з яких вперше вводиться до наукового обігу, подається сучасне бачення мо-білізаційних і режимних заходів радянського керівництва, стратегічних і фронтових операцій на території України, політики німецької та румунської окупаційної влади, повсякденного життя цивільного населення в умовах нацистського режиму, боротьби партизанів та підпільників у тилу нацистських окупантів, діяльності самостійницьких інституцій, становища військовополонених, суспільно-політичних та соціокультурних процесів воєнної доби, стану радянської економіки в роки війни та у відбудовний період, з'ясовуються долі жертв нацистських переслідувань, демографічні втрати українського народу в роки війни.
   Видання розраховане на всіх, хто цікавиться минулим України.


 
 

Історія війн і збройних конфліктів в Україні: енцикл. довід. / Авт.-90    упоряд. О. І. Гуржій та ін. — К.: Вид. гуманіт. л-ри, 2004. — 520 с.

Перше енциклопедичне видання, присвячене історії війн і збройних конфліктів, які безпосередньо чи опосередковано стосуються українського народу. Значна увага приділена постатям вітчизняних полководців, керівників національних змагань, а також розвитку воєнного мистецтва в Україні. Розраховане на всіх, хто цікавиться історією. 
 

Архіви окупації. 1941-1944 / Держ. ком. архівів України; Упоряд. Н. Ма-А87 ковська.- К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006.- 872 с: іл. -(Більше не таємно; Т. І).

У книзі вперше представлено інформацію про так звані «окупаційні фонди» державних архівів України. Понад півстоліття цей потужний документальний масив був здебільшого засекреченим і недоступним для дослідників. Тож його публікація слугуватиме розширенню джерельної бази дослідження історії Другої світової війни на українських землях, відкриє нові можливості для глибшого і детальнішого вивчення нацистської окупаційної політики, усіх сфер життя населення на окупованій території. Книга стане в пригоді не лише історикам-науковцям, студентам, аспірантам та викладачам гуманітарних навчальних закладів, а й усім, хто не байдужий до минулого та майбутнього України.
 
 

Україна в полум'ї війни. 1941-1945 /П. П. Панченко, У45  О. І. Уткін, В. І. Горєлов та ін.—К.: Україна, 2005. - 560 с: іл.

Спираючись на фактичний матеріал, маловідомі архівні документи, автори детально аналізують оборонні і наступальні операції, проведені на території України у роки Великої Вітчизняної війни, показують масовий героїзм бійців і командирів Червоної армії у боях за визволення рідного краю від німецько-фашистських загарбників. 
 

БЕЗСМЕРТЯ. Книга Пам'яті України. 1941-1945. Головна редакційна колегія (голова І.О. Герасимов, заступники голови І.Т. Муковський і П.П. Панченко, відповідальний секретар Р.Г. Вишневський). — К.: Пошуково-видавниче агентство «Книга Пам'яті» України», 2000. - 944 с: іл.

У завершальному томі історико-меморіапьного серіалу «Книга Пам'яті України» вперше опубліковано  аналітико-документальний матеріал про вагомий внесок Українського народу в перемогу над фашизмом.Це видання - скромна данина незгасної пам'яті про тих, хто загинув на полях битв за честь, свободу і незалежність Батьківщини, хто, незважаючи на розбіжність у політичних поглядах, залишився патріотом України до останнього подиху.На підставі поіменного обліку загиблих у боях узагальнено дані про військові втрати України у роки Великої Вітчизняної і другої світової воєн. Оприлюднено понад 300 документальних фото і кадрів кінохроніки воєнних літ, багато з яких читач побачить уперше..Книга, в якій простежується єдина історична концепція, пропонує читачеві й інші, неусталені оцінки, висновки, узагальнення українських істориків щодо подій тих далеких років. Редколегія не завжди поділяє їхні погляди, спростування чи заперечення. Вкотре засвідчується історична реальність: ще й досі звучить відлуння тих неоднозначних подій, які на довгі десятиріччя роз'єднали націю. Але для матері-України всі діти рідні, вона не може забути жодного з них.Видання гідно поповнить бібліотеку новітньої історії України. Воно призначене для широких верств читачів: наукових працівників, викладачів і студентів вузів, курсантів, учнів, службовців органів державної влади - всіх, хто не байдужий до майбутнього нашої Вітчизни, хто прагне знати правду про найстрашнішу в історії людства війну.


 
 

Віхи пам'яті на шляху до Великої Перемоги: Нариси та спогади / Упорядник В. І. Кучерявенко. - Дніпропетровськ: Пороги, 2004. - 178 с.


У цій книзі розповідається про історичні віхи війни 1941-1945 років, про людей непохитної волі, мужності й відваги - воїнів-визволителів, які разом з усіма людьми трудового фронту, партизанами і підпільниками кували перемогу над німецьким фашизмом.:


 
 

Війна 1941-1945 рр.: події, оцінки, спомини. Матеріали міжрегіональної наукової конференції. - Кривий Ріг: Мінерал, 2005. -180 с.

До збірника увійшли доповіді та повідомлення, які були включені у програму наукової конференції, що відбулася 29 квітня 2005 р. в Кривому Розі. Матеріали збірника висвітлюють різноманітні сторінки місцевої історії України в 1941-1945 рр. Тут подано як доповіді науковців, так і повідомлення студентів, які опрацювали спомини учасників війни.
Матеріали конференції подано в авторській редакції та інтерпретації, які не обов'язково збігаються з позицією редакції.
 
 Поіменно...(Відомості про студентів, викладачів і співробітників Аіта таїег - захисників Вітчизни 1941-1945 рр.). - Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2010. - с. 160 
 

Вікопомний подвиг: Україна у Великій Вітчизняній Війні 1941-1945 років./Фотоальбом.-К.:Вид-во «Фенікс», 2006.- 215 с.

Фотоальбом присвячен безсмертному подвигу, ратній звитязі рядових бійців і командірів, партизанів і підпільників, а також відомих воєноначальніків.Фотографії , документи, фронтови лісти вміщенні і виданні це розповідь про запеклу боротьбу з ворогом на фронті і тилу, про злочини гітлерівців проти людства в роки Другої світової війни. Переважна більшість фотографій в альбомі друкуеться вперше або друкувалась лише в роки війни на сторінках періодичний видань.
 
 

Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945рр). - К.: Видав.дім «Альтернатива», 1999.- 336 с.

Книга присвяченна Другій світовій війні, в якій узяла участь 61 країна, серед них Українська республіка, що входила до складу Радянського Союзу. Війна проти німецького фашизму всіма своїми вогняними колесами двічі прокотилася українською землею. Саме тому разом Україні разом з іншими народами РСР довелось узяти на себе найважчий ії тягар: радянсько-немецький або «східний» фронт світової віни був головним, вирішальним.