Мовний фронт: українськи словники
Перегляд виставки

 
 

Ф 1545627 
81.411.1-41
Б 48

Береза, Т. Мова - не калька: словник української мови [Текст] / Т. Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений. - Львів: Апріорі, 2016. - 662 с.

Пропонуємо вашій увазі оригінальне видання «Мова – не калька: словник української мови». Автори словника – Тарас Береза, Ірина Зубрицька та Юрко Зелений розкривають велич і красу рідної мови і закликають звільнитися від суржика та чужомовних запозичень. Словник містить самобутні українські слова та вислови, поставлені на противагу буденному словниковому запасу сучасних українців.

 
 

Ф 1492626кп бф
81.411.1-41
С 91
      
Сучасний тлумачний словник української мови [Текст] / За заг. ред. В.В. Дубічинського. - К.: ВД Школа, 2009. - 1008 с.

Важко переоцінити роль сучасних словників у всіх сферах спілкування. Адже словники – це національне обличчя мови. Кожна цивілізована нація користується словниками різного типу. Особливе місто серед них посідають тлумачні словники. У «Сучасному тлумачному словнику української мови» вдало поєднано компактну гніздову структуру і досить повне тлумачення майже всіх загальновживаних слів української мови. Новим є введення найпоширенішої молодіжної лексики і сучасних сленгових фразеологізмів, подання походження іншомовних слів, наведення закінчень кличного відмінка у назвах істот тощо. 

 
 

Ф 1492623 бф
81.411.1-41
З 14

Загоруйко, О.  Великий універсальний словник української мови [Текст] / Оксана Ярославівна Загоруйко. - Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. - 768 с.

Уперше в історії укладання словників української мови і лексикографії видання «Великий універсальний словник української мови»  містить 20 словників (найбільш широко уживані у практиці, специфічні (термінологічні) та рідкісні (діалектизмів); різні за структурою та функціональним призначенням), що забезпечує комплексний підхід до слова як одиниці мови та мовлення. За допомогою даного словника можна навчитися правильно писати, вимовляти й утворювати слова, дізнатися про їх історію та значення, поліпшити власну мовну культуру.

 
 

1505395кп бф 
81.411.1-41
С 48

Словник труднощів української мови [Текст] / за заг. ред. В. С. Калашника. - Харків : ФОП Співак В.Л., 2010. - 928 с. - (Словникова скарбничка)

Видання «Словник труднощів української мови. Близько 100 000 слів» містить близько 100 000 слів і словосполучень. У ньому подаються відомості про наголошування слів і словоформ, привернуто увагу до особливостей словозміни та написання як слів, так і сталих словосполук. Важливим у словнику є також матеріал зі слововживання, спрямований на розрізнення в мовленні слів-паронімів та семантично близьких, але функціонально відмінних лексичних одиниць. У додатках уміщено матеріал з ономастики (географічні назви, чоловічі та жіночі імена), написання слів з великої літери, а також відомості про назви на позначення релігійних понять.

 
 

1505294кп бф 
81.411-21я21
П 53
      
Полюга, Л. Словник українських морфем [Текст] : понад 45000 слів / Л. М. Полюга. - 3-є вид.допов. і випр. - К. : Довіра, 2009. - 554 с. - (Словники України)

У словнику подано близько 45 000 слів з різних галузей знань, поділених на морфеми. Описано майже всі відомі в українській мові префіксальні, суфіксальні та кореневі морфеми, наведено приклади слів, утворених нерегулярним способом, чергувань голосних і приголосних, компоненти складних слів. 

 
 

Ф 1469378 бф
81.411.1-41
С 48

Словник синонімів української мови [Текст] : у 2 т. / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащюк та ін. - (Словники України).

Словники - найкращий спосіб збагатити свою мову, надихнутися нею, навчитися переконливо й зрозуміло висловлювати свої думки й, головне, ставати грамотнішими. «Словник синонімів української мови» у 2-х томах нараховує близько 9200 синонімічних рядів у двох томах, подається синонімічне багатство української мови із семантичними, граматичними, стилістичними характеристиками синонімів та прикладами їх уживання в контексті. Він є найповнішим зібранням української синоніміки.