Єднаймо Україну Тарасовим словом
Перегляд виставки

 
 

1548229кп хр чз 
821.161.2.09(092)Шев:398      
Р 75

Росовецький, Станіслав Казимирович. Тарас Шевченко і фольклор: монографія. /М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. -2-е вид., випр. і допов.. -К.: ВПЦ Київський університет, 2014. -415 с.

Монографія вперше у вітчизняній науці пропонує комплексне, масштабне дослідження взаємозв’язків творчості Тараса Шевченка з фольклором в усій їх багатобарвній складності. Подано не лише певне узагальнення більш ніж двадцятирічних студій відомого філолога, фольклориста і письменника в цій галузі, але й методологічно обгрунтовану програму подальшої пошукової роботи. Вперше книжка вийшла у видавництві "Київський університет" 2011 р. і привернула пильну увагу фахівців. Це друге, доповнене й виправлене видання. 

 
 

1548905кп чз 
821.161.2.09(092)Шев      
Д 30

Демиденко, Григорій Григорович  Думи і шляхи Тараса: науково-популярний нарис. -Харків: Право, 2017. -1022 с.

Серед сучасних біографічних творів про Т. Г. Шевченка пропоноване видання – перший науково-популярний нарис історика. В ньому автор веде цікаву розповідь про відомі й маловідомі факти з життя і творчості, трагічної і ...щасливої долі поета і художника, мислителя і творця. Окремими розділами в книзі подані політико-правові та релігійні погляди поета-мислителя. В основі оповіді – широке коло джерел: Шевченкові твори – поезії, проза, живопис, листи, щоденникові записи, документи Академії художеств, жандармські і поліцейські слідчі матеріали, спогади друзів і сучасників, неупереджений аналіз яких дозволяє іноді по-новому інтерпретувати добре відомі й загадкові події в житті митця, мотиви його вчинків. Осягнення феномену Шевченка – безкінечний процес, адже кожна людина і кожне нове покоління знаходить і буде знаходити в його творчості, рядках поезії – цікаве і повчальне для себе.

 
 

       1549264кп чз 
       821.161.2.02(092)Шев      
       Ч-90

 
       Чумарна, Марія Іванівна. За тебе молюсь... Штрихи до портрета пророка. -Тернопiль: Навчальна книга-Богдан, 2014. -283 с. 

       Тарас Шевченко — мистецький і духовний феномен всього людства: його проста, але сповнена пророчої сили постать збудила приспаний дух нації, освітила цілі покоління. Його Правда — точна, щира, істинна. Тому слово Поета проникає    від серця до серця. Книга «За Тебе молюсь» — новий погляд на многолику і багатогранну постать Шевченка: в ній розкривається внутрішня, духовна сутність Поета, його потаємна Молитва за Любов, Україну, Святе Материнство і Правду на Землі.
 

 
 

1551662кп чз 
821.161.2.09(092)Шев    
Т 21

Тарнашинська, Людмила Броніславівна "Шевченко - поет сучасний": прочитання крізь призму шістдесятництва: монографія. /Нац. акад. наук України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. -К.: Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2017. -270 с.

Монографічне дослідження містить персоналізовані студії про відлуння Шевченкової творчості у поетичному, літературно-критичному, літературознавчому, прозовому, драматургічному, мемуарному, епістолярному дискурсі чільних українських шістдесятників. У ґрунтовній передмові розглядаються естетичні критерії поцінування творчості Кобзаря, розгортається оглядовий вектор досліджуваної теми в контексті українського шістдесятництва та поза його межами, розкриваються джерела національної онтології літературних нащадків Шевченка. Це видання є продовженням попередніх видань авторки, присвячених комплексним проблемам українського шістдесятництва: «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління» (К., 2010) і «Сюжет Доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття» (К., 2013).

Книга адресована дослідникам-шевченкознавцям, викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам, учням спеціалізованих навчальних закладів гуманітарного профілю. 

 
 

1551515кп чз 
821.161.2.09(092)Шев    
Д 18

Даниленко, Ірина Іванівна. Біблійні жанри і концепти в поезії Тараса Шевченка. -К.: Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2017. -142 с.Шевченка. -К.: Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2017. -270 с

Книга Ірини Даниленко "Біблійні жанри і концепти в поезії Тараса Шевченка" - результат комплексного дослідження (іманентного, контекстуального, інтертекстуального) низки поетичних творів Шевченка, які виникли на перетині двох культурних дискурсів - сакрального (біблійно-християнського) й профанного (власне мистецького). Всупереч поширеній у шевченкознавстві традиції - зосереджуватися здебільшого на змістовій складовій поетових творів, автор праці акцентує на розгляді поетики віршів Шевченка з паралельним потрактуванням їхньої семантичної складової.

Особливу увагу приділено проблемі жанрово-стильової специфіки Шевченкових творів. Їй присвячено підрозділи «Молитва як метажанр», «Молитва в Шевченковому поетичному просторі», «Переспіви текстів Святого Письма в Шевченковій поезії», «Подражанія»-наслідування текстів Святого Письма в Шевченковій поезії».

 
 

1552385кп чз 
821.161.2.09(092)    
К 77

Кралюк, Петро Михайлович. Тарас Шевченко: незауважене. -К.: КНТ, 2018. -230 с.

У книзі звернута увага на маловідомі аспекти життя й творчості Тараса Шевченка. Зокрема, на його подільсько-волинську подорож, соціально-філософські погляди, ставлення до Пересопницького Євангелія та деяких відомих культурних діячів.
Розрахована на широке коло читачів.

 
 

ф1556734кп хр чз 
821.161.2.09(092)    
З-45

Згадай мене, брате! Тарас Шевченко в контексті свого часу -К.: Парламентське вид-во, 2018.-431с.

Тарас Григорович Шевченко (1814–1861) — великий український поет, художник, попри тяжку долю, адже з 47 років життя він лише 13 років був вільним, вирізнявся чуйною та доброзичливою вдачею. Приятелював, дружив і спілкувався з багатьма сучасниками з різних верств тогочасного суспільства. Багатьом із них він присвятив свої твори, що входять до першого розділу цієї книжки. Також представлено епістолярну спадщину Т. Шевченка, уривок з авто біографічної повісті «Художник», листи, спогади друзів і знайомих про Кобзаря, в яких він постає як людина виняткової сердечності, толерантності, яка над усе любила свій знедолений народ і високо цінувала щирість і доброзичливість у взаєминах між людьми. Нариси про сучасників, яким Шевченко присвятив свої твори, ілюстративний матеріал — малярські та графічні твори Шевченка та багатьох інших тогочасних митців, рідкісні фото та архівні матеріали допоможуть глибше сприйняти час, у який він жив і творив. Видання адресовано широкому читацькому загалу.

 
 

1572707кп хр чз 
821.161.2-6Шевченко Т. Г.    
Ш 37

Епістолярій Тараса Шевченка: у 2 кн./ [упоряд.: С. А. Гальченко, Г. В. Карпінчук; наук. ред. О. В. Боронь; комент.: В. С. Бородін та ін.] ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. -Харків: Фоліо, 2020 - 2020. -(Бібліотека української літератури). - ISBN 978-966-03-9123-9 978-966-03-8951-9 (Б-ка укр. літ.)
 
Епістолярій Тараса Шевченка: у 2-х кн.. Кн. 1: 1839-1857. /упоряд.: С. А. Гальченко, Г. В. Карпінчук; наук. ред. О. В. Боронь; авт. передм. М. Х. Коцюбинська; комент. В. С. Бородін та ін.. -Харків: Фоліо, 2020. -634, [1] с.

У виданні листи Тараса Шевченка і його адресатів уперше зведено у хронологічному порядку в цілісний корпус. У листах розгорнуто низку цікавих епізодів із життя митця і його оточення, зафіксовано промовисті побутові та настроєві подробиці тощо. Перед читачем епістолярію постають живі постаті тих, кого поет любив і перед ким міг відкритися, Шевченко виповідає найсокровенніші  переживання, ділиться задумами та мріями.