Аграрна наука - виробництво
Перегляд виставки

 
 

1438183кп по 1484885 хр
631.95(075.8)
А 26
     
Агроекологія: теорія та практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / ред. В. М. Писаренко. - Полтава : ІнтерГрафіка, 2003. - 318 с.

У виданні піднімаються проблеми сільського господарства і приклади розв’язання екологічних проблем. Автори вважають, що багато екологічних проблем можна вирішувати на місцях, що подекуди небагато ефективніше й оперативніше, ніж на загальнодержавному рівні.

 
 

1479581
631.147
Б 37

Бегей С.В., Шувар І.А. Екологічне землеробство: Підручник – Львів: Новий світ-2000, 2007.- 429 с.

Висвітлено етапи становлення українського землеробства, теоретичні основи екологічного землеробства: вчення про фактори життя рослин і закони землеробства, способи збереження та розширеного відтворення родючості ґрунту. Викладено основи гербології, сівозміни і насичення їх культурами проміжного вирощування з врахуванням звичайних одноврожайних і двоврожайних сівозмін короткої ротації для реформованих державних і приватних сільськогосподарських підприємств.
Видання стане цікавим студентам біологічних факультетів університетів, та спеціалістам сільськогосподарських виробництв.

 
 

1493241
632
Б 63

Біопошкодження рослинних ресурсів і продовольчої сировини. Навч. посіб./В.Д. Малигіна, О.В. Ветрова, М.О. Рябченко, В.А. Павлова, В.П. Федоренко; за заг.ред. В.Д. Малигіної.- К.: Кондор, 2009.- 246 с.

Навчальний посібник включає 6 розділів з біопошкодження, фітопатології, імунології і методів захисту рослинних ресурсів, а також питання для самостійної роботи студентів і рисунки, що ілюструють симптоми хвороб рослин і рослинної продовольчої сировини.

 
 

1485034
631.3
В 65

Войтюк Д.Г., Яцун С.С., Довжик М.Я. Теорія сільськогосподарських машин: Практикум: Навч. посібник/ За ред. С.С. Яцуна.- Суми6 ВТД Університетська книга, 2008.- 201 с.

Цей практикум містить лабораторні та розрахунково-географічні роботи з вивчення теоретичних основ найбільш поширених у сільському виробництві сільськогосподарських машин та знарядь, а також задачі з метою закріплення навчального матеріалу.

 
 

1504755
631.53.01 (075.8)
Ж 39

Хатова Г.О. Загальне насіннєзнавство: начальний посібник / Г.О. Жатова.- Суми: Університетська книга, 2009.- 273 с.

У посібнику викладено основні закономірності формування насіння, розглянуто умови, що справляють утворенню насіння з високими посівними властивостями. Розглянуто особливості процесу проростання насіння, його старіння та довговічності.

 
 

1485523
632.914
К 90

Кулєшо А.В., Білик М.О. Фітосанітарний моніторинг і прогноз: Навчальний посібник.- Харків: Еспада, 2008.- 512 с.

Виствілено загальні та спеціальні питання діагностики, фітосанітарного моніторингу і прогнозування основних шкідників, хвороб та бур’янів сільськогосподарськиї культур. Наведені сучасні схеми проведення обстежень та обліків шкідливих організмів рослин по основних культурах та угіддях, загальноприйняті та перспективні методи і методики збору і обробки фітосанітарної інформації та розробки прогнозів.

 
 

1485522
44.7я 73
М 30

Марютін Ф.М., Пантєлєєв В.К., Білик М.О. Фітопатологія: Навчальний посібник/ За ред проф. Ф.М.Марютіна.- Харків: Еспада, 2008.- 552 с.

Навчальний посібник складається з двох частин. У загальній частині подаються відомості про хвороби рослин, дана характеристика фітопатогенних грибів, бактерій, актиноміцетів, вірусів, мікоплазмів, рикетсій, нематол, рослин-паразитів. Наведена систематика грибів – збудників хвороб рослин. Розгляднуті питання динаміки інфекційних хвороб.

У спеціальній частині розглядаються інфекційні хвороби рослин, їх етіологія, систематичне положення збудників хвороб, цикли їх розвитку, шкодочинність патогенів. Викладені основні напрямки і принципи систем захисту сільськогосподарських культур від інфекційних хвороб.

 
 

1479612
631.61(075.8)
П 16

Панас Р.М. Рекультивація земель: Навч.посібник. Вид., 2-ге стереотипн.,- Львів: Новий світ – 2000, 2007.- 224 с.

Викладено науково-теоретичні основи рекультивації земель, суть і зміст гірничотехнічної та біологічної (сільськогосподарської та лісової) рекультивації земель. Розкрито принципи проектування рекультивації земель. Подано досвід рекультивації земель в окремих галузях народного господарства.

 
 

1474474    
632(075.8)
С 36

Рубан М.Б., Гадзало Я.М. та ін. Сільськогосподарська ентомологія: Підручник / За ред. Канд. Біол. Наук Рубана М.Б.- К.: Арістей, 2007.-520 с.

У підручнику коротко описано історію розвитку сільськогосподарської ентомології в Україні, подана характеристика методів управління агроценозами на сучасному етапі і на перспективу. Висвітлено головні морфологічні ознаки, біологію та шкідливість шкідників сільськогосподарських культур, поширених у межах України, а також заходи захисту їх як від окремих видів, так і комплексу шкідників із врахуванням економічних порогів шкідливості. Може бути корисним для спеціалістів сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, фермерів, орендарів, городників, садоводів-любителів.

 
 

1548847
631.3 (075.8)
С 89

Сукач М.К. Технічний сервіс машин: навч. посібник.- Київ: Вид-во Ліра-К, 2017.-290

В навчальному посібнику викладено теоретичні основи та особливості вітчизняного і закордонного технічного сервісу в агропромисловому комплексі. Розглянуто технічну експлуатацію, методи та засоби діагностування тракторів. Приділено увагу відновленню працездатності сільськогосподарської техніки, зберіганню і консервації машин.