Зелений розмай України
Перегляд виставки

 
 

1505154
631.147
Е 45

Екологічні проблеми землеробства/ І.Д. Примак, Ю.П. Манько, Н.М. Рідей, В.А. мазур, В.І. Горщар, О.В. Конопльов, С.П. Паламарчук, О.І. Примак; За ред. І.Д. Примака -  К.: Центр учбової літератури, 2010.- 456 с.

Висвітлено проблеми організації ефективного землекористування, екологічного моніторингу та ерозії ґрунтів, ефективного і безпечного контролю забур’яненості сільськогосподарських угідь, декальнації і дегуміфікації, агрофізичної і фізико-хімічної деградації, безпечного застосування агохімікатів та переущільнення орних земель у сучасному землеробстві України.

 
 

1533807
631
М 54

Методика наукових досліджень в агрономії [текст]: навч. посіб. / В.Г. Дідора, А.С. Смаглій, - К.: «Центр учбової літератури», 2013.- 264 с.

У навчальному посібнику вперше наведені особливості досліджень основних сільськогосподарських культур: зернових та зернобобових,  буряків цукрових, картоплі, льону-довгунця, сумісних посівів та подана енергетична оцінка технології вирощування сільськогосподарських культур.

 
 

1486870
631.4
К 82

Кривов В.М. Екологічно безпечне землекористування лісостепу України. Проблема охорони ґрунтів./ В.М.Кривов.- 2-ге вид., допов.- К.: Урожай, 2008.- 304 с.6 іл.-Бібліогр.: с. 286 – 299.

Висвітлено аспекти охорони ґрунтів як основи екологічно безпечного землекористування в Лісостепу України. Розглянуто теоретичні основи оптимізації сільськогосподарського землекористування та питання організації території й охорони ґрунтів нових агроформувань. Дано оцінку існуючого стану використання земельних ресурсів лісостепу України і визначено напрями ґрунтово-екологічної організації території новостворених агроформувань.

 
 

1504476
631.58 (075.8)
З-52

Гудзь В.п., Примак І.Д., Будьонний Ю.В., Танчик С.П. Землеробство: Підручник, 2-ге вид. перероб. та доп. / За ред. В.П. Гудзя.- К.: Центр учбової літератури, 2010.- 464 с.

У підручнику висвітлено основні теоретичні положення наукового і практичного землеробства: умови життя сільськогосподарських культур та шляхи їх регулювання, відтворення родючості ґрунту: бур’яни і способи захисту посівів від них; сівозміни для різних ґрунтово-кліматичних зон України та різних форм господарювання, обробіток ґрунту і захист його від ерозії; сівба сільськогосподарських культур; системи землеробства.

 
 

1489625
630(075.8)
С 24

Свириденко В.Є. Лісівництво. Цикл лекцій. Навчальний посібник.- К.: Арістей, 2007.- 391 с.

Навчальний посібник являє собою лекцій, у яких на глибокому теоретичному рівні розкриті вузлові питання магістерської програми зі спеціалізації «Лісівництво». Зокрема висвітлена взаємодія лфсу з екологічними факторами, типологія лісу і її зміст в Україні та зарубіжних країнах, питання підвищення продуктивності та якості лісів лісівничими методами, біологічні основи рубок догляду.