«Перлини авторського права»
Перегляд виставки

 
 

1489493
347.77(477)
П 56

Понікаров В.Д., Єрмоленко О.О., Медведєв І.А. Авторські права та інтелектуальна власність: Підручник.х Х., ВД «Інжек», 2008.- 304с.

Розглянуто систему інтелектуальної власності в Україні, досліджено об’єкти та суб’єкти права промислової власності, проаналізовано особливості авторського права і патентного права у державі. Особливу увагу приділено юридичним засобам охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

 
 

1560634
347.77(477)
І-73

Вовк О.Б., Пасічник Н.Б. Шаховська В.С. Інтелектуальна власність в галузі комп’ютингу: підручник.- Львів «Новий світ - 2000». 2019.- 317с.

У підручнику викладенол ознаки правової охорони інтелектуальної власності на комп’ютерні програми в Україні. Описано причини виникнення авторських прав на комп’ютерні програми. Визначено договірні та недоговірні способи розпорядження правами інтелектуальної власності. Висвітлено цивільно-правові, адміністративно-правові та кримінально-правові заходи щодо захисту прав на комп’ютерні програми, визначено ознаки ліцензійності програмних продуктів закордонних комп’ютерних компаній.

 
 

1469827
347.77(477)
І- 73

Інтелектуальна власність та її захист: Нормативно-правове регулювання. / Роїна О.М.- К.: КНТ, 2006.- 480 с.

Наведено нормативні документи, що регулюють відносини у сфері охорони особистих немайнових прав і майнових прав авторів та їх правонаступників. Регулюють порядок організації та провадження видавничої діяльності. Визначають правові, економічні, організаційні засади державної підтримки засобів масової інформації.

 
 

1492914
347.77 (477)
Г 72

Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності/ Відп. Ред. В.С. Москаленко.- К.: Праксіс, 2007.- 408 с.

Видання містить роз’яснення. Рекомедації, інформаційні листи Вищого господарського суду України з питань застосування законодавства про охорону прав інтелектуальної власності та постанови названого суду зі справ у відповідних спорах. 

 
 

1452054
347.77 (477)
Д 75

Доб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 512 с.

Розглянуто основи українського і міжнародного законодавства, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності. Детально проаналізовано проблеми, пов’язані з охороною і захистом авторського права та суміжних прав. Подано історію розвитку і систему джерел інститутів права інтелектуальної власності.

 
 

1534570
347.77
Л 17

Лазебний В.С. Розорінов Г.М., Толюпа С.В. Основи інтелектуальної власності та її захисту. - К.: «Винахідництво Ліра- К», 2011.- 160 с.

Розглянуто загальні положення права інтелектуальної власності й стисло охарактеризовано його основні інститути – авторське право. Патентне право, правову охорону товарних знаків та інших засобів індивідуалізації тощо.

 
 

1480766
347.77(477)
К 71

Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник.- К.: Істина, 2007.- 208 с.

Висвітлено питання правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності в контексті внутрішнього законодавства України та положень міжнародно-правових актів. Розглянуто інститути авторського права та суміжних прав.

 
 

1402037
347.77 (477)
П 32

Підіпригора О.А., Підіпригора О.О. Право інтелектуальної власності України: навч. посібник для студентів юрид. Вузів і фак. ун-тів, - К.: Юринком Інтер, 1998.- 336 с.

Посібник є комплексним дослідженням правових проблем регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі інтелектуальної діяльності. Автори аналізують весь пакет законів України про інтелектуальну власність, розкривають його позитивні риси, відповідальність вимогам ринкової економіки, міжнародним угодам у цій сфері. Дають свою науково обґрунтовану оцінку тим чи іншим нормам, правовим положенням.