Першодрукар Іван Федоров (Федорович)
Перегляд виставки

 
 

1079721кп рф   
002.3(09)
І – 85

Ісаєвич, Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / Я. Д. Ісаєвич. – 2-е вид. перероб. і доп. – Львів : Вища школа, 1983. – 155 с. 

У виданні висвітлюється виникнення друкарства в Україні. Велику увагу приділено історії перших кириличних друкарень в інших країнах та їхнє значення для України, показано внесок Івана Федорова в розвиток культури і друкарства.

 
 

Ф1430524 рф
83.3(4РОС)1
І-85

Ісаєвич, Ярослав Дмитрович. Літературна спадщина Івана Федорова / Я. Д. Ісаєвич. – Львів : Вища школа, 1989. – 191 с.

Творча спадщина Івана Федорова надзвичайно багатогранна. Він був талановитим поліграфістом, художником, редактором видань, автором високохудожніх передмов і післямов. У монографії вперше зібрана воєдино вся його літературна спадщина, висвітлюється її значення у розвитку української культури. Дається загальний огляд його видавничої та літературної діяльності, характеризується підготовка Федоровим до друку тексту творів і їх редагування, кожне з видань розглядається у літературознавчому аспекті. Також у монографії вміщуються власницькі та читацькі записи (маргіналії) на примірниках федорівських видань. У факсимільному відтворенні публікуються передмови і післямови.

 
 

м889477 рф
4-02
Ф 33 

Федоров, Иван. Азбука / И. Федоров. – М.: Просвещение, 1977. – [92 с.] : ил. – текст старослав.- послесл. рус.

Це видання повністю відтворює текст стародрукованого підручника грамоти 1574 року, випущеного у Львові діячем слов'янської культури Іваном Федоровим. Це був перший друкований посібник для навчання письму та читанню. Мова «Абетки» – традиційна старослов'янська мова богослужбових книг. Перші сторінки видання знайомлять зі слов'янською абеткою. Далі слідують три розділи з елементами граматики. Друга частина цілком присвячена матеріалу для закріплення навичок читання та письма. А завершується книга уривками з Книги притч Соломона й апостольських послань.

 
 

1368358 рф
76.113(4УКР)
О-36

Огієнко, Іван Іванович. Історія українського друкарства / І. І. Огієнко. – [Перевид. 1925 р., Львів, в друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка]. – Київ : Либідь, 1994. – 448 с. – (Пам'ятки історичної думки України). 

У книзі переконливо й аргументовано простежується не лише розвиток друкарської галузі в Україні від початку її заснування, а й доля української культури, непроста історія українського друкованого слова, яке в умовах заборон, обмежень усе ж пробивалося до читача, будило його думку. 

 
 

36066 рф
002.3(09)
Д 33

Денисов, Леонид Иванович. Первопечатники Иоганн Гутенберг и Иван Федоров : с 15 рисунками и снимками и 2 синхронистическими таблицами / Л. И. Денисов. – М. : Издательство А. А. Ступина, 1908. – 42 с.

У виданні розміщені два нариси з історії книгодрукування. Історико-біографічні нариси, присвячені Іоганну Гутенбергу, винахіднику мистецтва друкування рухомими літерами – першого друкарського верстату та першодрукареві Івану Федорову, талановитому техніку-поліграфісту, художнику, редактору текстів, видавцю.

 
 

в784638 рф
002.3(09)
З-30

Запаско, Яким Прохорович. Мистецька спадщина Івана Федорова / Я.П. Запаско. – Львів: Вища школа. Вид-во при Львівському держ. ун-ті, 1974. – 219 с. : іл. – укр. та рос. мовами

У книзі подано детальний, ілюстрований аналіз друкарської та мистецької спадщини Івана Федорова (Федоровича), який зробив величезний внесок у розвиток друкарства в Україні. Видання містить оригінальний графічний матеріал, створений Федоровим та іншими майстрами, ілюстрований огляд і репродукції сторінок федорівських видань, шрифтів і прикрас.

 
 

783734 рф 
76.116.31(4УКР)
П 26

Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) : зб. документів / упоряд.: Я. Д. Ісаєвич, О. А. Купчинський, О. Я. Мацюк. – Київ : Наукова думка, 1975. – 341 с. 

До збірника ввійшли документи про діяльність Івана Федорова та продовжувачів його справи в Україні. Документи відтворюють прогресивну роль книгодрукування в Україні та в міжнародних культурних відносинах, висвітлюють друкарську діяльність Івана Федорова, його участь у культурному житті України. Збірник охоплює архівні документи від 1573 р. (дата найстарішого відомого документа про Івана Федорова) до 1648 р. – початку визвольної боротьби українського народу проти польського гніту. 

 
 

1513195кп рф   
76.116.3(4УКР)
Ч-58

Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова?: Хто ставить це запитання і як на нього відповідають. – Київ : УДУЕФ, 2010. – 48 с. 

Збірник містить матеріали дискусії, що точилася на сторінках «Вісника Книжкової Палати» та інших видань протягом 2006–2007 років. У ньому передруковані матеріали Я. Д. Ісаєвича, О. В. Мельникова, М. А. Низового, С. А. Сокурова-Величка, М. С. Тимошика.