«Мистецтво красномовства»
Перегляд виставки

 
 

1546892кп чз 
80.742я73
Ф 42

Фенко, Марія. Красномовство [Текст] : навчальний посібник / М. Фенко, З. Мацюк; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 212 с.

«У посібнику відповідно до хронології подій та історичної достовірності фактів класичного й сучасного ораторського мистецтва подано знання про риторику як науку та мистецтво: розкрито ключові поняття курсу; надбання риторичної науки в персоналіях, риторичні знання про зміст, правила й норми спілкування, вимоги до мовленнєвої поведінки, основні комунікативно-мовленнєві (риторичні) уміння, специфіку мовленнєвого ідеалу як компонента загальної культури та педагогічного мовленнєвого (риторичного) ідеалу; обгрунтовано особливості полемічного мистецтва, культури конструктивного діалогу (диспуту, полеміки, дискусії), етики оратора.
Видання адресоване викладачам. Аспірантам, студентам.»

 
 

1509698кп чз 
83.70
В 67

Волков, Александр Александрович. Теория риторической аргументации [Текст] / А. А. Волков. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2009. - 398 с.

«У монографії розглядається аргументація в публічних промовах як філологічна проблема.
Предмет філології - мова і словесність. У складі словесності виділяється література художня, наукова і риторична - філософська, історична, богословська, публіцистична, ораторська. Предметом уваги літературознавства залишається в основному художня література. Тим часом, твори риторичної літератури мають не менш змістовну, а часто і художню цінність, ніж художні твори. Зміст і художня форма риторичного твору підпорядковані цілком певній мети - переконати слухача або читача в прийнятності висунутих автором ідей. Риторична проза містить аргументацію. Але риторична аргументація відрізняється від наукового доказу - словесним переконанням. Тому вивчення будови риторичного аргументу значимо для розуміння риторичної літератури.
Книга адресована філологам, філософам, юристам, культурологам, усім, хто цікавиться проблемами організації мовних відносин в суспільстві і методологією гуманітарних наук».

 
 

1519533кп чз 
83.7
Б 87

Браун, Роман. Власть риторики. Лучше говоришь - больше достигаешь [Текст] / Р. Браун ; пер. с нем. М. Терёхина. - М. : Интерэксперт, 2012. - 352 с.
«Просте «так» чи «ні», що прозвучали вчасно - можуть повністю змінити наше життя. Тому треба кувати своє щастя - своїм словом.
І в цьому слід бути майстрами!
Для ділових людей та широкого кола читачів».

 
 

1521624кп чз 
83.7я73
Л 63

Лісовський, Петро Миколайович. Суспільна риторика [Текст] : навчальний посібник для вищої школи / П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2012. - 244 с.

«На міждисциплінарному рівні розглядаються актуальні засади суспільної риторики в сучасному інформаційному світі. Значну увагу приділено характерним особливостям юридичного та військово-патріотичного мовлення, зокрема питанням патріотичного виховання молоді як запоруки якості освіти.
Розраховане на студентів, слухачів і викладачів гуманітарних спеціальностей та всіх, хто цікавиться актуальними проблемами суспільної риторики».

 
 

1465567кп чз 
83.7я73
М 91

Мурашов, Александр Александрович. Риторика. Теория и практика [Текст] : учебное пособие / А. А. Мурашов. - М. : Изд-во Московского психолого-социального ин-та ; Воронеж : МОДЭК, 2006. - 528 с.

«Структура запропонованого читачеві посібника і логіка викладу матеріалу в ньому дозволяють будувати заняття з риторики у формі творчого діалогу викладача і студента, що створює оптимальні умови для розвитку мовної поведінки, відпрацювання навичок нормативної доцільною мови, практичного застосування прийомів риторики, мовного вдосконалення особистості».

 
 

1439780 чз 
83.7я73
А 46

Александров, Дмитрий Николаевич. Риторика [Текст] : учеб. пособие / Дмитрий Николаевич Александров. - М. : Флинта:Наука, 2002. - 622 с.

«Наводяться теоретичні відомості (правила, зв'язки, оцінки та ін.) і численні вправи, що стануть у нагоді початківцям в освоєнні мистецтва красномовства, і тим, хто вдосконалюється в ораторському мистецтві. Запропоновано оригінальну авторську система навчальних ділових ігор. Представлені тести, що у викладі автора дозволяють значно розширити філософський і риторичний кругозір учнів. Посібник містить хрестоматію, словник, персоналії, бібліографію.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також для тих, хто вивчає курс риторики в середніх школах-гімназіях.
Вірші, що належать автору посібники, дані без вказівки прізвища».

 
 

1484826кп чз 
83.7
К 89

Кузнецов, Игорь Николаевич. Современная деловая риторика [Текст] / И. Н. Кузнецов. - М. : ГроссМедиа, 2008. - 320 с.

«У посібнику аналізуються проблеми ораторського мистецтва, культури і мистецтва мови. Особлива увага приділяється мовній культурі, методам підготовки різних видів ділових виступів, умінню вести конструктивний діалог і полеміку.
У доступній формі описуються складні проблеми вибору стратегії і тактики ділового спілкування. Представлені основні розділи прикладної риторики, що базуються на матеріалах провідних фахівців у цій галузі.
На основі аналізу і узагальнення вітчизняних і зарубіжних джерел пропонуються рекомендації, поради, що дозволяють вирішувати реальні проблеми і завдання в сфері риторики ділового спілкування.
Призначено для ділових людей. Може бути рекомендовано студентам, слухачам курсів підвищення кваліфікації, що вивчають дисципліни «Риторика», «Корпоративна культура», «Етика ділових відносин», «Ділове спілкування». Зацікавить і тих, хто прагне підвищити рівень ділового спілкування».

 
 

1457236 чз 
83.7
Ш 93

Штриккер, Франк. Искусство красноречия [Текст] : перевод с немецкого / Ф. Штриккер, Х. Штриккер. - М. : Интерэксперт, 2005. - 272 с.

«Виступи і участь у дискусіях перед малими або великими групами слухачів - все це випадки прояву індивідуального мистецтва оратора. Той, кому вдається встановити безпосередній контакт із публікою, піднімається над середнім рівнем і знаходить собі слухачів.
При цьому в центрі уваги завжди знаходиться особистість оратора. Яскраво виражена індивідуальність, особисті гідності, а також неабиякі творчі задатки є неодмінними передумовами для формування і виявлення самостійної, але в той же час переконливої мовної поведінки.
Модель НЛП, дані численних опитувань і досвід підготовки ораторів, накопичений за роки ведення спеціального семінару, забезпечили авторам книги умови для вироблення нового підходу до розкриття особистих здібностей учнів, нових шляхів досягнення вищої мети оратора - побудувати мову на основі глибоких особистих переживань, донести її зміст до кожного слухача, і, нарешті, пережити мить спілкування з аудиторією як своє найвище особисте досягнення. Організуйте свій діалог із аудиторією за допомогою міміки, жестикуляції, творчого підходу до НЛП!»

 
 

1504977
83.7я73
О-54

Олійник, Ольга Борисівна. Риторика [Текст] : навчальний посібник / О. Олійник. - К.: Кондор, 2009. - 170с.

«У навчальному посібнику викладені основні питання класичної і сучасної риторики. Розглядаються основні проблеми культури та мистецтва мовлення. Особлива увага приділена аналізу проблем ораторського мистецтва і ділового спілкування, мовній культурі, методам підготовки різних видів публічних виступів, умінню вести конструктивний діалог і полеміку. Захопливо, находячи та аналізуючи вислови блискучих ораторів і знаменитих діячів різних країн та епох, автор залучає читача до роздумів про самих себе, показуючи, як треба вчинити в певній ситуації та виражати свої думки. І все це у формі цікавих ігор, завдань і вправ.
Навчальний посібник стане в нагоді не лише викладачам і студентам, а й тим, хто індивідуально вивчає риторику, прагне досягнути успіху в житті».

 
 

1506300кп чз 
83.7я73
В 24

Введенская, Людмила Алексеевна. Деловая риторика [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. - 4-е изд. - М. ; Р.-на-Д. : МарТ, 2008. - 512 с.

«У посібнику розглядаються теоретичні і практичні аспекти ділового спілкування, культури мовлення, ораторської майстерності, мистецтва суперечки.
Характеризуються такі види ділового спілкування, як бесіда, переговори, презентація, розмова по телефону. Особлива увага приділяється технології ефективної мовної комунікації, національним особливостям ділових людей, моральним установкам спілкування. Міститься матеріал по риторичній самоосвіті.
Призначено для студентів вищих навчальних закладів. Може бути використано на курсах підвищення кваліфікації ділових людей, при проведенні занять у школах, ліцеях, гімназіях. Представляє інтерес для широкого колу читачів, що бажають самостійно оволодіти мистецтвом усного слова».