2024 рік

Архів

 

Липень  2023 року

Нові надходження


 

ф1572955кп бф
347.615(477)(07)
А 50

Аліменти : [збірник] / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 342 с. - (Актуальне законодавство та судова практика)
 
Книга у каталозі

1572956кп по, 1572957 аб
620.92(075.8)
А 58

Альтернативні енергоресурси. Вступ до спеціальності : навч. посібник / С. В. Бойченко, А. В. Яковлева, О. О. Вовк та ін. ; за заг. ред. С. В. Бойченка. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 390 с.
 
Книга у каталозі

1572960кп чз, 1572961 аб
821.161.2
А 72

Антологія української поезії / авт. передм. В. Державин. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 564 с.
 
Книга у каталозі

1572998кп хр
340.12
Б 27

Бастиа, Фредерик. Грабеж по закону / Ф. Бастиа. - Киев : Центр учебной литературы, 2021. - 208 с.
 
Книга у каталозі

1573149кп хр
343.2(09)
Б 42

Беккариа, Чезаре. О преступлениях и наказаниях / Ч. Беккариа. - Киев : Центр учебной литературы, 2020. - 140 с. - (Классика адвокатуры)
 
Книга у каталозі

1573048кп чз
347.965
Б 54

Бетс, Герман де. Искусство говорить на суде / Г. де Бетс ; пер. с фр., авт. предисл. В. В. Быховский. - Репр. изд. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 111 с. - (Классика адвокатуры)
 
Книга у каталозі

1572968кп бф
342.726-054.73(477)(075.8)
Б 59

Біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні : нормативно-правове забезпечення: навч. посібник / уклад.: С. В. Пєтков, Р. В. Алієв, І. Є. Іванов ; за заг. ред. С. В. Пєткова. - Київ : КНТ, 2021. - 256 с.
 
Книга у каталозі

1572974кп хр, 1572975 аб
657(477)(02.064)
Б 94

Бухгалтерський облік як наука: від основ до наукової картини світу: колект. монографія / В. Я. Плаксієнко, С. Ф. Легенчук, Н. В. Бондарчук [та ін.] ; Полтав. держ. аграр. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 319 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

ф1573137кп бф
342.8(477)(094.4)
В 41

Виборчий кодекс України. Науково-практичний коментар : станом на 17 листопада 2021 р. / М. В. Демешко, О. С. Дніпров, В. Г. Дрозд та ін. - Київ : Професіонал, 2021. - 797 с.
 
Книга у каталозі

ф1572986кп бф
347.952(477)(07)
В 43

Виконавче провадження / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 383 с. - (Актуальне законодавство та судова практика)
 
Книга у каталозі

1572995кп чз, 1572996 куц
821.161.2'06-31
В 48

Винниченко, Володимир Кирилович. Голота : повість / В. К. Винниченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 112 с. - (Класика української літератури)
 
Книга у каталозі

1573024кп хр
821.161.2'06-3
В 48

Винниченко, Володимир Кирилович. Закон : [п'єса] / В. К. Винниченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 112 с.
 
Книга у каталозі

ф1572989кп бф
347.426.4(477)(07)
В 42

Відшкодування моральної шкоди / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 451 с. - (Актуальне законодавство та судова практика)
 
Книга у каталозі

1573093кп хр, 1573094 аб
821.111(73)
В 54

Вітмен, Волт. Листя трави / В. Вітмен. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 110 с.
 
Книга у каталозі

1572993кп хр, 1572994 аб
338.24(477)(075.8)
Г 54

Глобалізація та політика національної безпеки : підручник / Т. В. Сокольська, Т. В. Арбузова, Н. М. Бендерець та ін.; за заг. ред. П. І. Юхименка ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 408 с. : табл., рис.
 
Книга у каталозі

1572999кп хр
343.13
Г 63

Гольдштейн, Моисей Леонтьевич. Движение уголовного процесса. Практические примеры / М. Л. Гольдштейн. - Киев : Центр учебной литературы, 2020. - 200 с. - (Классика адвокатуры)
 
Книга у каталозі

1573148кп хр
340.12
Г 89

Гроций, Гуго. О праве войны и мира / Г. Гроций. - Киев : Центр учебной литературы, 2020. - 960 с. - (Классика адвокатуры)
 
Книга у каталозі

1573095кп хр, 1573096 аб
351.746.1
Г 94

Гулливеров, Сергей. Личная безопасность в мирное время или "Продвинутый подход" : книга для продвинутых специалистов личной безопасности / С. Гулливеров, А. Сумская. - Киев : КНТ, 2021. - 304 с. - (Записки офицера спецназа)
 
Книга у каталозі

1573000кп чз
351.08(100)(07)
Д 36

Державна служба: відповідальність за правопорушення / за заг. ред. С. В. Пєткова. - Київ : КНТ, 2021. - 162 с.
 
Книга у каталозі

1573150кп хр, 1573151 аб
378.018.43:004(02.064)
Д 44

Дидактичний потенціал цифрових освітніх технологій для освітнього процесу: монографія / Н. С. Саєнко, Т. П. Голуб, Ю. Е. Лавриш ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 154 с.
 
Книга у каталозі

1573010кп бф
346.7:656](477)(07)
Д 69

Дорожньо-транспортна сфера: відповідальність за правопорушення / Ю. О. Заіка, Н. В. Демиденко, С. С. Бичкова та ін. ; за заг. ред. С. В. Пєткова. - Київ : КНТ, 2021. - 183 с.
 
Книга у каталозі

1573124кп чз, 1573125 аб
376-056.264
Д 79

Дубинина И. В. Нарушения письменной речи у младших школьников : учеб.-метод. пособие / И. В. Дубинина. - Киев : Сварог, 2021. - 180 с.
 
Книга у каталозі

1573020кп хр
342.722:316.346.2(075.8)
З-12

Забезпечення гендерної рівності: проблеми теорії та практики : навч. посіб. / Н. В. Камінська [та ін.] ; за ред. Н. В. Камінської. - Київ : КНТ, 2021. - 159 с.
 
Книга у каталозі

1573021кп чз
342.72/.73(477)(02.064)
З-12

Забезпечення прав людини правоохоронними органами : [монографія] / С. В. Пєтков, І. В. Іванов, Ю. В. Делія ; за заг. ред. С. В. Пєткова. - Київ : КНТ, 2021. - 241 с.
 
Книга у каталозі

1573023кп бф
347.791(477)(07)
З-14

Загальний порядок користування маломірними (малими) судами на водних об'єктах України та відповідальність за його порушення : зб. нормат. актів / упоряд. С. В. Пєтков. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 167 с.
 
Книга у каталозі

1573022кп чз
351.851:373.5.091.5](477)
З-15

Задаля, Дмитро Костянтинович. Забезпечення публічного порядку в середніх навчальних закладах України / Д. К. Задаля ; ред. Є. Ю. Соболь. - Київ : КНТ, 2021. - 209 с.
 
Книга у каталозі

ф1573156кп бф
342.725(477)(094.5)
З-19

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" : наук.-практ. комент. / А. В. Андрєєв, О. І. Авраменко, Ю. І. Артюх та ін.; за заг. ред. К. І. Чижмарь. - Київ : Професіонал, 2021. - 407 с.
 
Книга у каталозі

ф1573030кп бф
343.125(477)(07)
З-37

Затримання особи як тимчасовий запобіжний захід у кримінальному провадженні та адміністративне затримання / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 380 с. - (Актуальне законодавство та судова практика)
 
Книга у каталозі

1573032кп бф
342.951:61](477)(07)
З-46

Здоров'я населення: відповідальність за правопорушення / за заг. ред. С. В. Пєткова. - Київ : КНТ, 2021. - 288 с.
 
Книга у каталозі

ф1573140кп бф
349.41(477)(094.4)
З-51

Земельний кодекс України : наук.-практ. комент.: станом на 15 вересня 2021 року / О. Г. Боднарчук, С. В. Банах, К. М. Васьківська та ін.; за заг. ред. І. В. Гиренко. - Київ : Професіонал, 2021. - 803 с. : табл.
 
Книга у каталозі

ф1573035кп бф
349.4(477)(07)
З-51

Земельні правовідносини в Україні / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 442 с. - (Актуальне законодавство та судова практика)
 
Книга у каталозі

ф1573042кп бф
346.91(477)907)
З-89

Зразки процесуальних документів в адміністративному та господарському судочинстві: заяви, скарги, клопотання, відзиви / упоряд. О. Ю. Дрозд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 382 с.
 
Книга у каталозі

ф1573043кп бф
343.137(477)(07)
З-89

Зразки процесуальних документів у кримінальному проваджені: заяви, скарги, клопотання, відзиви / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 287 с. - (Актуальне законодавство та судова практика)
 
Книга у каталозі

ф1573044кп бф
347.93(477)(07)
З-89

Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві: заяви, скарги, клопотання, відзиви / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 263 с. - (Актуальне законодавство та судова практика)
 
Книга у каталозі

1573118кп чз, 1573119 аб
159.922.1-055.1
З-98

Зюфке, Бьорн. Мужская душа. Психологический путеводитель по хрупкому миру сильного пола / Б. Зюфке. - Киев : Сварог, 2021. - 297 с.
 
Книга у каталозі

1572971кп чз, 1572972 аб
340.12(02.064)
И 26

Игеринг, Рудольф фонь. Борьба за право : монография / Р. фонь Игеринг ; пер. П. Волков. - [Репр. изд.]. - Киев : Центр учебной литературы, 2021. - 104 с.
 
Книга у каталозі

1573025кп хр
347.965(47)
К 18

Каминская, Дина Исааковна. Записки адвоката / Д. И. Каминская. - Киев : Центр учебной литературы, 2020. - 455 с. - (Классика адвокатуры)
 
Книга у каталозі

1573068кп чз, 1573069 аб
159.922.1
К 27

Картер, Сьюзан. Как завоевать его. Любовные стратегии и тактики / С. Картер. - Киев : Сварог, 2021. - 161 с.
 
Книга у каталозі

1573063кп хр, 1573064 аб
368.03(075.8)
К 27

Карцева, Вікторія Володимирівна. Інститути міжнародного страхового ринку : навч. посібник + навч. тренінг / В. В. Карцева, С. П. Прасолова ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Київ : 159.9К 2722.1Центр учбової літератури, 2021. - 568 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1573091кп хр, 1573092 аб
821.112.2(436)'06-31
К 30

Кафка, Франц. Лист до батька / Ф. Кафка. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 400 с.
 
Книга у каталозі

1573087кп чз, 1573088 аб
821.161.2'06-32
К 32

Квітка-Основ'яненко, Григорій Федорович. Купований розум : збірка / Г. Ф. Квітка-Основ'яненко. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 304 с. - (Класика української літератури)
 
Книга у каталозі

1573070кп хр
378.4.093.5:165](477-25)
К 38

Київська світоглядно-гносеологічна школа другої половини ХХ ст. : монографія / за заг. ред. Л. В. Губерського. - Київ : КНТ, 2021. - 219 с.
 
Книга у каталозі

1573028кп чз, 1573029 аб
821.161.2'06-311.6
К 55

Кобець, Олекса. Записки полоненого. Пригоди і враження учасника Першої світової війни / О. Кобець. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 414 с.
 
Книга у каталозі

1572978кп хр
821.161.2'06-32
К 55

Кобилянська, Ольга Юліанівна. Valse Melancolique / О. Ю. Кобилянська. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 64 с.
 
Книга у каталозі

ф1573147кп бф
347.736/.738(477)(094.4)
К 57

Кодекс України з процедур банкрутства : наук.-практ. комент.: станом на 15 вересня 2021 р. / В. А. Багрій, В. В. Волинець, Л. В. Грищенко та ін.; за заг. ред. К. І. Чижмарь. - Київ : Професіонал, 2021. - 319 с.
 
Книга у каталозі

1572949кп хр
347.962:343.139](470)
К 64

Кони, Анатолий Фёдорович. А. Ф. Кони как судебный оратор / А. Ф. Кони ; авт. предисл. М. Выдря. - Киев : Центр учебной литературы, 2020. - 511 с. - (Классика адвокатуры)
 
Книга у каталозі

1573082кп чз
351.74(477)(075.8)
К 65

Контрольно-наглядові інстанції в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ України : навч. посібник / С. В. Єськов, В. В. Коряк, В. Р. Сливенко та ін. ; за ред. Д. Й. Никифорчука . - Київ : Скіф, 2021. - 152 с.
 
Книга у каталозі

ф1573036кп хр, ф1573037 куц
821.161.2.09
К 65

Копач, Олександра Ю. Зі шляхів життя / О. Ю. Копач. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 210 с.
 
Книга у каталозі

ф1573083кп хр
346.9(477)(07)
К 68

Корпоративні спори / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 473 с. - (Актуальне законодавство та судова практика)
 
Книга у каталозі

1573011кп хр
821.161.2'06-31
К 71

Косач, Юрій. Еней і життя інших : повість / Ю. Косач. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 92 с.
 
Книга у каталозі

1573073кп чз, 1573074 аб
94(477)
К 72

Костів К. (д-р). Книги буття українського народу / К. Костів. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 190 с.
 
Книга у каталозі

1572945кп чз, 1572946 аб
821.161.2-32
К 75

Коцюбинський, Михайло Михайлович. Persona grata : збірка / М. М. Коцюбинський. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 144 с. - (Класика української літератури)
 
Книга у каталозі

1573008кп хр, 1573009 аб
821.161.2'06-311.6
К 77

Кравців, Меланія. Дорога : роман / М. Кравців. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 244 с.
 
Книга у каталозі

1573113кп хр, 1573114 аб
821.161.2'06-1
К 82

Крименко, Євген. Містерія життя : поезії / Є. Крименко. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 81 с.
 
Книга у каталозі

ф1573075кп хр, ф1573076 куц
94(477)
Л 12

Лабунька, Марія. Коли ліс був наш батько : спомини / М. Лабунька. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 236 с.
 
Книга у каталозі

1573004кп хр, 1573005 аб
821.161.2'06-32
Л 13

Лавренко, Михайло. Дивні діла твої, Господи! : збірка оповідань з таємнознавства / М. Лавренко. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 299 с.
 
Книга у каталозі

1573059кп хр, 1573060 оил, 1573062аб
378.147.091.31-059.1:811'243(02.064)
Л 13

Лавриш, Юліана Едуардівна. Індивідуалізація навчання іноземних мов студентів інженерних спеціальностей в умовах цифрового соціуму: дидактичний аспект : монографія / Ю. Е. Лавриш ; за ред. М. П. Лещенко . - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 352 с.
 
Книга у каталозі

1573079кп чз
94(477)
Л 13

Лаврів, Петро. Колонізація українських і суміжних степів : історичний нарис / П. Лаврів. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 56 с.
 
Книга у каталозі

1573120кп хр, 1573121 аб
821.161.2'06-1
Л 26

Ласовський, Ждан. На щоглах уявлень. Образи і Слова / Ж. Ласовський. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 90 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1572982кп хр, 1572983 аб
821.161.2'06-1
Л 48

Лепкий, Богдан. Вибір віршів / Б. Лепкий. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 64 с.
 
Книга у каталозі

1573097кп чз, 1573098 аб
615.322
Л 61

Липа, Юрій. Ліки під ногами! Про лікування рослинами / Ю. Липа. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 110 с.
 
Книга у каталозі

1572958кп хр, 1572959 аб
343.9
Л 74

Ломброзо, Чезаре. Анархисты / Ч. Ломброзо. - Киев : Центр учебной литературы, 2021. - 127 с.
 
Книга у каталозі

1572962кп хр
378.22.091.33-027.22(072)
П 27

Пермінова Л. А. Асистентська практика: зміст, методи і форми організації : навч.-метод. посібник / Л. А. Пермінова. - Київ : КНТ, 2019. - 115 с.
 
Книга у каталозі

1573053кп хр, 1573054 аб
343.9.02(100)(09)
П 29

Петков, Валерий Петрович. Истоки организованной преступности / В. П. Петков. - Киев : КНТ, 2021. - 200 с.
 
Книга у каталозі

1573101кп хр, 1573102 куц
821.161.2'06-31
П 30

Петрівський, Михайло. Магічне місто : новела з життя українських переселенців в Америці / М. Петрівський. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 154 с.
 
Книга у каталозі

1572969кп чз, 1572970 куц
94(477)
П 40

Плющ, Василь. Боротьба за українську державу під совєтською владою. Підпільні українські організації в Україні у 1920-1941 роках. Розгром української еліти й українського селянства / В. Плющ. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 118 с.
 
Книга у каталозі

1573040кп чз, 1573041 аб
343.139(44)(09)
П 64

Поттешер, Фредерик. Знаменитые судебные процессы / Ф. Поттешер ; пер. с фр. И. А. Смирнов. - Киев : КНТ, 2021. - 336 с.
 
Книга у каталозі

1573085кп хр
343.919(100)
П 78

Продьоль, Гюнтер. Криминальные сенсации : [в 2-х ч.]. Ч. 1 / Г. Продьоль ; пер. с нем. Р. В. Стахов. - Киев : КНТ, 2021. - 304 с.
 
Книга у каталозі

1573086кп хр
343.919(100)
П 78

Продьоль, Гюнтер. Криминальные сенсации : [в 2-х ч.]. Ч. 2 / Г. Продьоль ; пер. с нем. Р. В. Стахов. - Киев : КНТ, 2021. - 287 с.
 
Книга у каталозі

1572947кп хр, 1572948 аб
159.923.2
С 31

Сена, Джо Де. Spartan up! : руководство по устранению препятствий и достижению максимальной производительности в жизни / Д. Д. Сена. - Киев : Сварог, 2021. - 316 с.
 
Книга у каталозі

1573057кп хр, 1573058 аб
376-056.313(410.1)
С 48

Слободян П. М. История специального образования в Англии. Развитие представлений об интеллектуальной недостаточности / П. М. Слободян. - Киев : Сварог, 2021. - 102 с.
 
Книга у каталозі

1573129кп чз
347.965
С 71

Спенс, Джерри. Настольная книга адвоката. Искусство защиты в суде / Д. Спенс. - Киев : Центр учебной литературы, 2020. - 304 с. - (Классика адвокатуры)
 
Книга у каталозі

1573122кп хр, 1573123 аб
821.161.2'06-32
С 88

Ступка, Михайло. Над тихим Серетом : спогади й оповідання / М. Ступка. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 422 с.
 
Книга у каталозі

1572963кп хр, 1572964 аб
355.40(569.4)
С 88

Стюарт, Стивен. Асы шпионажа. Закулисная история израильской разведки / С. Стюарт. - Киев : Центр учебной литературы, 2021. - 463 с.
 
Книга у каталозі

1572965кп чз
94(477)
Т 21

Тарнович, Юліян. Батьківська слава. Історична читанка / Ю. Тарнович. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 132 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1573132кп чз, 1573133 аб
821.161.2'06-3(082)
Т 88

Турко К. Наші скарби : читанка для розвитку української мови / К. Турко, О. Грекул. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 339, [2] с. : іл.
 
Книга у каталозі

1572980кп чз, 1572981 аб
340.12
У 63

Уолдрон, Джереми. Верховенство права и мера собственности / Д. Уолдрон. - Киев : Центр учебной литературы, 2021. - 139 с.
 
Книга у каталозі

1573012кп хр
340.122
Ф 60

Финнис, Джон. Естественное право и естественные права / Дж. Финнис. - Киев : Центр учебной литературы, 2021. - 553 с.
 
Книга у каталозі

1573038кп чз, 1573039 аб
821.161.2-1
Ф 83

Франко, Іван Якович. Зів'яле листя : [збірка інтимної лірики] / І. Я. Франко. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 80 с. - (Класика української літератури)
 
Книга у каталозі

1573117кп чз
340.12:17
Ф 94

Фуллер, Лон. Мораль права / Л. Фуллер. - Киев : Центр учебной литературы, 2021. - 360 с.
 
Книга у каталозі

1573152кп хр, 1573153 аб
342.4
Х 15

Хайек, Фридрих Август фон. Конституция свободы / Ф. А. фон Хайек. - Киев : Центр учебной литературы, 2021. - 768 с.
 
Книга у каталозі

1573104кп хр
821.131.1'06-312.4
Э 68

Энцо, Руссо. Мафия изнутри. Исповедь мафиозо : [роман] / Р. Энцо ; пер. с итал. И. И. Зайцева ; авт. предисл. Р. Энцо ; авт. послесл. Г. Д. Богемский. - Киев : КНТ, 2021. - 240 с.
 
Книга у каталозі

1573071кп хр, 1573072 аб
821.161.2'06-312.6
Я 14

Яблонська, Софія. Книга про батька. З мого дитинства / С. Яблонська. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 237 с.
 
Книга у каталозі