2024 рік

Архів

 

Серпень  2022 року

Нові надходження


 

м1570073кп оил
811.111'373.46(038)
А 64

Англо-японсько-український глосарій термінів з методики викладання іноземних мов і культур : для студентів-сходознавців / уклад.: О. В. Асадчих, Л. Г. Смовженко, В. О. Філонова. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. - 166 с.
 
Книга у каталозі

1570231кп хр
351(477)(082)
А 87

Архетипіка і державне управління: інституційні форми, механізми та практики : зб. наук. праць / Укр. школа архетипіки ; за ред.: Е. Афонін, Г. Рябцев ; пер. С. Буко. - Київ : Псіхєя : НАДУ, 2013. - 112 с.
 
Книга у каталозі

1570243кп край
796.332(477)
Б 23

Баняс, Володимир. Століття тому... Чемпіонати України серед міст 1921-1935 років : довідник / В. Баняс. - [б. м.] : [б. в.], б. р. - 27 с.
 
Книга у каталозі

1570206 аб
821.111'06-31
Б 25

Барнс, Софи. Соблазн для герцога : роман / С. Барнс ; пер. с англ. О. Буйвол. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 317 с.
 
Книга у каталозі

1570076кп хр
552.1(075.8)
Б 40

Безродна, Ірина Миколаївна. Петрофізика : навчальний посібник / І. М. Безродна, А. П. Гожик ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2018. - 256 с.
 
Книга у каталозі

1570078кп хр
159.928.07(072)
Д 44

Бєльська, Наталія Анатоліївна. Діагностика самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею : методичні рекомендації / Н. А. Бєльська [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т обдар. дитини. - Київ : [б.в], 2020. - 36 с. : табл.
 
Книга у каталозі

1570249кп хр
327(477)
Б 69

Близький Схід і Північна Африка як сфера інтересів України : аналітична доповідь / О. В. Богомолов, С. І. Данилов, Н. М. Гавриленко ; ред. О. В. Литвиненко ; Нац. ін-т стратег. дослідж [та ін.]. - Київ : НІСД, 2020. - 86 с. - (Міжнародні відносини)
 
Книга у каталозі

1570220кп хр
378.011.3-051(02.064)
Б 81

Бондаренко, Тетяна. Теорія та методика моніторингу сформованості професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів : монографія / Т. Бондаренко ; наук. ред. В. В. Ягупов ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків : Друкарня Мадрид, 2020. - 405 с. : табл.
 
Книга у каталозі

1570240кп хр
378(075.8)
Б 81

Бондаренко, Тетяна. Хмарні технології в соціально-педагогічних системах : навч. посіб. / Т. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків : Друкарня Мадрид, 2020. - 191 с. : рис.
 
Книга у каталозі

м1570316 аб
821.161.1(477)'06-31
Б 90

Будянская, Наталья. Игра на острие : роман / Н. Будянская. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 206 с.
 
Книга у каталозі

ф1570308кп рф
94(477)
В 27

Величко, Самійло. "Літопис" / С. Величко ; упоряд.: Г. Боряк, Т. Таїрова-Яковлєва ; Нац. акад. наук України та ін. - Київ : КЛІО, 2020. - 1016 с. : рис., фот.
 
Книга у каталозі

1570225кп хр
81'1(082)
В 53

Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут". Вип. 1/2013 / Нац. техн. ун-т Київ. політехн. ін-т, ф-т лінгвістики ; ред.: Н. Г. Іщенко, Н. С. Саєнко, Л. І. Прокопова [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2013. - 143 с.
 
Книга у каталозі

ф1570304кп хр
34(082)
В 53

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; редкол.: Т. Є. Кагановська та ін. - Харків : [б. в.], 2020. - 382 с.
 
Книга у каталозі

1570082кп хр
332.871(02.064)
В 67

Волков В. П. Логістика нерухомості у житлово-комунаотному господарстві : монографія / В. П. Волков, Л. А. Горошкова ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2013. - 645 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

ф1570292кп хр
338.43.021.8(477)
Г 14

Гайдуцький, Павло. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні / П. Гайдуцький. - Київ : ДКС Центр, 2020. - 544 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1570085кп хр
349.6(477)(02.064)
Г 44

Гетьман, Анатолий Павлович. Правовые проблемы экологической политики Европейского Союза и Украины : монография / А. П. Гетьман, В. И. Лозо. - Харьков : Право, 2014. - 280 с.
 
Книга у каталозі

1570088кп хр
551.7(075.8)
Г 59

Гожик, Петро Федосійович. Четвертинна геологія : підручник / П. Ф. Гожик, Н. П. Герасименко, С. Ю. Бортник ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2019. - 271 с.
 
Книга у каталозі

1570247кп хр
63(477)(092)
Г 60

Голиш, Григорій Михайлович. Дмитро Лисун: від Гірників до Плешканів : документальна повість, спогади / Г. М. Голиш. - Черкаси : Вертикаль, 2020. - 270 с.
 
Книга у каталозі

1570184кп хр
159.922.8(043.3)
Г 61

Голованова, Тетяна Миколаївна. Вплив інтернет залежності на самоактуалізацію осіб юнацького віку : автореф. дис. / Т. М. Голованова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна. - Київ : [б.в], 2020. - 20 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1570089кп хр
004.925.8(02.064)
Г 64

Гоменюк, Сергій Іванович. Математичне моделювання геометричних об'єктів у паралельних комп'ютерних системах : монографія / С. І. Гоменюк, С. В. Чопоров, Б. Г. М. Аль-Атамнех. - Херсон : Гельветика, 2019. - 112 с.
 
Книга у каталозі

1570190кп хр
821.161.2.09
С 44

Григорій Сковорода у художніх творах (2000-2019) : анотований бібліографічний покажчик / упоряд. В. М. Подрига. - Чорнобай : [б. в.], 2020. - 35 с.
 
Книга у каталозі

1570182кп хр
621.771(043.3)
Д 31

Дем'янченко, Ольга Пантеліївна. Математичні моделі складного теплообміну у металургії : автореферат дисертації / О. П. Дем'янченко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2020. - 20 с.
 
Книга у каталозі

1570094кп хр
130.2(510)
Д 33

Деннис, Дениз Лиотта. Практический фэн-шуй для привлечения богатства, успеха, изобилия. Методики в действии! / Д. Л. Деннис ; пер. с англ. А. Луис. - Харьков : Книжный клуб семейного досуга, 2013. - 320 с.
 
Книга у каталозі

1570239кп хр
323.172(477)
Д 39

Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні : наук. доп. / О. В. Шевченко та ін. ; за наук. ред. Я. А. Жаліла ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2020. - 196 с.
 
Книга у каталозі

1570183кп хр
547.831(043.3)
Д 56

Добродуб, Інга Валеріївна. Біологічна активність (2-метил(феніл) хінолін-4-ілтіо) карбонових кислот та їх похідних : автореферат дисертації / І. В. Добродуб ; Нац. акад. наук України. - Київ, 2020. - 20 с.
 
Книга у каталозі

1570096кп оил
811.521(038)
Е 28

Еґава Х. Навчальний словник японських культурологічних термінів / Х. Еґава, О. Кобелянська, Ю. Федотова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ін-т філології. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. - 338 с.
 
Книга у каталозі

1570219кп хр
338.246(477)(02.064)
Е 45

Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації : колективна монографія / K. N. Abdullayev та ін. ; за заг. ред.: О. Л. Гальцової та ін. ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2020. - 280 с.
 
Книга у каталозі

1570097кп хр
339.9(02.064)
Е 45

Економічні санкції у сучасному світовому господарстві : монографія / О. І. Шнирков, А. С. Філіпенко, Р. О. Заблоцька та ін. ; ред. Т. Гуз ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2019. - 239 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

ф1570172кп хр, ф1570173 бф, ф1570174 рф
030(477)
Е 64

Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. - Київ. - 2001. - ISBN 966-02-2074-X Т. 22 : Мр - На / ред.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів та ін. - 2020. - 712 с.
 
Книга у каталозі

ф1570166кп хр, ф1570167 бф, ф1570168 рф
030(477)
Е 64

Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. - Київ. - 2001. - ISBN 966-02-2074-Х Т. 21 : Мікро - Моя / ред.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів та ін. - 2019. - 712 с.
 
Книга у каталозі

ф1570099кп хр
001(477)(092)
Ж 74

Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд.: О. Боляк [та ін.] ; ред. О. Онищенко. - Київ : НБУВ, 2020. - 632 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

ф1570305кп хр
77.044(477)(092)
З-23

Залізняк, Володимир. З ангелом-охоронцем і фото по життю / В. Залізняк ; упоряд., конс. О. Михед. - Київ : Дух і літера, 2018. - 152 с. : іл., фот.
 
Книга у каталозі

1570241кп чз
94(477.61/.62)
К 14

Казанський, Денис. Як Україна втрачала Донбас / Д. Казанський, М. Воротинцева. - Київ : Чорна гора, 2020. - 326 с.
 
Книга у каталозі

ф1570105кп хр
61(082)
К 32

Квантовая медицина технологии оздоровления / Междунар. акад. биоэнерготехнологий, Причерномор. регион. отд-ние ; под ред. В. С. Белокриницкого. - Одесса, 2013. - 170 с.
 
Книга у каталозі

1570213кп хр
821.111(73)'06-31
К 35

Кемерон, Брюс. Шлях додому : роман / Б. Кемерон. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. - 333 с.
 
Книга у каталозі

1570245кп хр
001(062.552)
К 38

Київський інститут бізнесу та технологій: спецвипуск / Київ. ін-т бізнесу та технологій ; редкол.: О. В. Яковлева (голов. ред.) та ін. - Київ : КІБІТ, 2020. - 338 с.
 
Книга у каталозі

1570192кп хр
27-752
К 43

Кирик, Христина. Бог любить мене : посібник для роботи з дітьми віком 1-3 роки (перше півріччя) / Х. Кирик. - [б. м.] : Служіння поколінням, 2015. - 108 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1570195кп хр
343.575(477)(02.064)
К 43

Кириченко, Ганна Володимирівна. Запобігання контрабанді наркотичних засобів (кримінологічне дослідження) : монографія / Г. В. Кириченко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Київ : Дакор, 2014. - 228 с.
 
Книга у каталозі

1570348кп хр
349.6
К 64

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення / Всеукр. еколог. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Б. м. : б. в., 2020. - 23 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Європейська інтеграція ; лютий, 2020, № 2)
 
Книга у каталозі

1570347кп хр
349.6
К 64

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин / Всеукр. еколог. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Б. м. : б. в., 2019. - 27 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Європейська інтеграція ; листопад, 2019, № 11)
 
Книга у каталозі

1570349кп хр
349.6
К 64

Конвенція про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини / Всеукр. еколог. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Б. м. : б. в., 2020. - 27 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Європейська інтеграція ; листопад, 2020, № 11)
 
Книга у каталозі

1570346кп хр
349.6
К 64

Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер / Всеукр. еколог. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Б. м. : б. в., 2019. - 35 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги)
 
Книга у каталозі

ф1570290кп хр
351.862.4(477)
К 64

Кондратов, Сергій Іванович. Державна система захисту критичної інфраструктури у системі забезпечення національної безпеки : аналітична доповідь / С. І. Кондратов, О. М. Суходолі ; Центр безпекових дослідж. - Київ : НІСД, 2020. - 36 с.
 
Книга у каталозі

1570238кп бф, 1571339 чз
342.4(477)(082)
К 65

Конституція і конституційні зміни в Україні / This publication is dedicated to Mr. Viktor Musiyaka : зб., присвячений пам' яті Віктора Мусіяки / Центр Разумкова ; відп. ред.: А. Рачок, Ю. Якименко ; упоряд. П. Стецюк. - Київ : Заповіт, 2020. - 300 с.
 
Книга у каталозі

1570215кп хр
340.132.6(477)
К 65

Консультування споживачів фінансових послуг: міфи, алгоритми та історії. Практики юридичних клінік України / відп. ред. М. Цип'ящук. - Київ : Асоціація юридичих клінік України, 2020. - 46 с.
 
Книга у каталозі

1570108кп нмо
027.02(477)(062.552)
К 68

Короленківські читання 2018. "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матер. ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф.: у 2-х ч. Ч. 1 / наук. ред. Л. В. Глазунова ; редкол.: В. Д. Ракитянська та ін. - Харків : ХДНБ, 2019. - 224 с.
 
Книга у каталозі

1570109кп нмо
027.02(477)(062.552)
К 68

Короленківські читання 2018. "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матер. ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф.: у 2-х ч. Ч. 2 / наук. ред. Л. В. Глазунова ; редкол.: В. Д. Ракитянська та ін. - Харків : ХДНБ, 2019. - 276 с.
 
Книга у каталозі

1570233кп хр
340.125(73)(02.064)
К 77

Кравченко, Сергій Сергійович. Прагматизм у філософії права Сполучених Штатів Америки : монографія / С. С. Кравченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Середняк Т. К., 2014. - 512 с.
 
Книга у каталозі

1570235кп чз
141.319.8(042.3)
К 93

Куринский, Валерий Александрович. Постпсихологическая философия здоровья : лекции / В. Куринский. - Киев : Саммит-Книга, 2017. - 496 с.
 
Книга у каталозі

1570246кп хр
37.041(042.3)
К 93

Курінський, Валерій. Українська постпсихологічна автодидактика : Лекції / В. Курінський ; ред. Н. Іванова ; ПостПсихологічний ін-т глобал. культури. - 2-ге вид. - Київ : Саміт-книга, 2020. - 484 с. - (ПостПсихологія)
 
Книга у каталозі

1570205 аб
821.111'06-312.4
Л 12

Ла Плант, Лінда. Вдови. Помста : роман / Л. Ла Плант ; пер. с англ. Н. Третякова. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2020. - 380 с.
 
Книга у каталозі

1570189кп хр
821.161.2.09
У 45

Леся Українка на шпальтах "Літературної газети" (1927-1941) та "Літератури і мистецтва"(1941-1945) : анотований бібліографічний покажчик / упоряд. В. М. Подрига. - Чорнобай : [б. в.], 2020. - 43 с.
 
Книга у каталозі

1570221кп хр
911.53(477.83/.86)
Л 72

Лозинський, Роман. Культурні ландшафти Галичини: етика взаємодії людини з природою / Р. Лозинський. - Львів : Ладекс, 2020. - 224 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1570211 аб
821.133.1-31
Л 80

Лоти, Пьер. Азиаде. Госпожа Хризантема / П. Лоти ; пер. с фр.: Н. Глен, В. Корша. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 349 с.
 
Книга у каталозі

ф1570303кп край
821.161.2'06.09
М 34

Матеуш, Віталій Олексійович. Баженов та інші на вулиці Кам'янецькій у Хмельницькому : спогади, роздуми, дослідження / В. О. Матеуш. - Хмельницький : Цюпак, 2019. - 59 с.
 
Книга у каталозі

ф1570300кп хр
821.161.2'06-94
М 34

Матеуш, Віталій Олексійович. Навчання в Хмельницькому медучилищі і література / В. О. Матеуш. - Хмельницький : Цюпак, 2018. - 47 с.
 
Книга у каталозі

1570253кп хр
821.161.2'06.09(092)
М 34

Матеуш, Віталій Олексійович. Творчий звіт перед двадцятим роком : бібліографія, спогади, роздуми, дослідження / В. О. Матеуш. - Хмельницький : Цюпак, 2019. - 59 с.
 
Книга у каталозі

1570122кп чз
177.2(075.8)
М 36

Мацько, Оксана Михайлівна. Мовленнєвий етикет : навч. посібник / О. М. Мацько ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2018. - 143 с.
 
Книга у каталозі

1570123кп хр
808.5(075.8)
М 36

Мацько, Оксана Михайлівна. Практична риторика : навч. посіб. / О. М. Мацько ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2019. - 239 с.
 
Книга у каталозі

1570191кп хр
821.161.2.09(092)(02.064)
М 38

Мащенко, Станіслав Трифонович. Апологія Пантелеймона Куліша : монографія / С. Т. Мащенко. - Чернігів : Десна Поліграф, 2020. - 127 с.
 
Книга у каталозі

1570124кп хр
517.958(075.8)
М 48

Мельник, Тарас Анатолійович. Теорія просторів Соболєва та узагальнені розв'язки крайових задач : підручник / Т. А. Мельник, А. П. Креневич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2019. - 200 с.
 
Книга у каталозі

1570232кп хр
330.341.1
М 54

Методическое руководство № 5. Рыночные ориентиры для выбора "Ниши" на МРИТ под коммерциализацию инноватики авторов от Малых Форм Венчурного Бизнеса / Нац. акад. наук Украины; сост. Д. А. Грищишин. - Киев : КІМ, 2019. - 48 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1570223кп куц
94(477.85)
М 58

Мизак, Нестор Степанович. Буковина у боротьбі : збірка світлин / Н. С. Мизак, Р. Твердушкін ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. - 260 с. : іл. - (За тебе, свята Україно : додаток ; Кн. 14)
 
Книга у каталозі

1570222кп хр
94(477.84)
М 58

Мизак, Нестор. Українська Голгофа. Чортківський розстріл 1942 року (додаток до серії "За тебе, свята Україно"). Кн. 18 / Н. Мизак. - Чернівці : Друк Арт, 2020. - 220 с. : іл., фот.
 
Книга у каталозі

1570125кп хр
159.937.51
М 58

Мизрахи, Виктор Метеш`євич. Проблемы "кожного зрения" и биологической гравитации : сб. статей / В. М. Мизрахи, В. П. Титарь ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина [и др.]. - Харьков, 2020. - 57 с.
 
Книга у каталозі

1570126кп хр
551.24(075.8)
М 69

Михайлов, Володимир Альбертович. Базові терміни і поняття геотектоніки : навч. посібник / В. А. Михайлов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2018. - 335 с.
 
Книга у каталозі

1570127кп оил
811.124'06(075.8)
М 69

Михайлова, Олена Григорівна. Медична та біологічна латина = Lingua Latina ad usum medicinae et biologiae observantium : підручник / О. Г. Михайлова, В. Ф. Чемес ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2019. - 367 с.
 
Книга у каталозі

1570218кп хр
340.12(477)
М 63

Мірило верховенства права (правовладдя) національного рівня: практика України = Rule of law checklist at national level: case of Ukraine / В. Венгер та ін. ; заг. ред. М. Козюбра. - Київ : [б. в.], 2020. - 144 с.
 
Книга у каталозі

ф1570128кп иск
78.072.2:821.161.2.09(083.81)
М 89

Музична Шевченкіана у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; ред. Л. Г. Руденко ; уклад.: Л. В. Івченко, І. В. Савченко [та ін.]. - Київ : Академперіодика, 2019. - 990 с.
 
Книга у каталозі

ф1570132кп нмо
027.54(477-25)
М 92

Муха, Людмила Вікторівна. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського: збереження, консервація та реставрація бібліотечних фондів в Україні (1992-2019) / Л. В. Муха ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б.в], 2019. - 232 с.
 
Книга у каталозі

1570131кп хр, 1570212 аб
94(477.7)
Н 28

Нариси з історії освоєння Південної України ХV-ХVІІІ ст. : колективна моногр. / П. Бойко та ін. ; Укр. ін-т нац. пам'яті. - Київ : К.І.С., 2020. - 288 с.
 
Книга у каталозі

1570244кп куц
323.1(477)
Н 35

Націоналізм VS глобалізм: нові виклики : до 80-ї річниці ОУН (Р) та 111-ї річниці з дня народження Степана Бандери / Недерж. аналіт. центр Укр. студії стратег. дослідж. ; упоряд.: Ю. Сиротюк, Т. Бойко, Ю. Олійник. - Київ : Основа, 2020. - 368 с.
 
Книга у каталозі

1570250кп хр
821.161.2'06(08)
Н 54

Неручок, Василь Петрович. В гніздах лелечих кулі димлять... : (спроба синтезу публіцистики та громадянської поезії) / В. П. Неручок, Б. В. Політикіна. - Тернопіль : Вектор, 2020. - 119 с.
 
Книга у каталозі

1570209 аб
821.112.2'06-31
Н 63

Николаи, Мария. Шоколадная вилла : роман / М. Николаи ; пер. с нем. Е. Кононова. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 478 с.
 
Книга у каталозі

1570133кп хр
398(477)(075.8)
О-31

Оверчук, Оксана Леонідівна. Фольклористичний дискурс наукової діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства : навч. посіб. / О. Л. Оверчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2018. - 319 с.
 
Книга у каталозі

1570345кп хр
502.174(477)
О-72

Освіта у сфері поводження з відходами / Всеукр. екол. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ, 2020. - 27 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Екологічна освіта та виховання ; серпень, 2020, № 8)
 
Книга у каталозі

ф1570307кп хр
316.776.23(075)
О-72

Освітні практики із запобігання інфодемії, або Як не ізолюватися від правди : навч. посібник / О. Волошенюк та ін. ; заг. ред.: О. Волошенюк та ін. - Київ : Інтерньюз-Україна : АУП : ЦВП, 2020. - 68 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1570134кп бф
552(035)
П 12

Павлова, Олена Олексіївна. Базові терміни і поняття в літології : довідник / О. О. Павлова, Г. Г. Павлов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2019. - 64 с.
 
Книга у каталозі

1570135кп хр
008(042.3)
П 12

Павлова, Олена Юріївна. Візуальні практики та комунікація : курс лекцій / О. Ю. Павлова, А. М. Тормахова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський унівеситет, 2018. - 223 с.
 
Книга у каталозі

1570180кп хр
338.43(043.3)
П 12

Падюка, Роман Іванович. Моделі та методи управління ресурсами виробничих проєктів рослинництва : автореферат дисертації / Р. І. Падюка ; Львів. нац. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів : [б. в.], 2021. - 24 с.
 
Книга у каталозі

1570137кп хр
351.777(73)(02.064)
П 26

Перга, Тетяна Юріївна. Екологічна політика США. Епоха становлення : монографія / Т. Ю. Перга ; Нац. акад. наук України, Ін-т всесвіт. історії НАН України. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 192 с.
 
Книга у каталозі

ф1570138кп рф
027.54(477-25)
П 42

Повернення з Німеччини в Україну грамоти Петра І Іоасафу Кроковському 1708 року / Нац. акад. наук України [та ін.] ; упоряд.: Л. А. Дубровіна, Т. І. Арсеєнко, З. К. Шарикова. - Київ : [б. в.], 2019. - 123 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1570352кп хр
502.17(477)
П 42

Поводження з небезпечними відходами / Всеукр. еколог. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ, 2019. - 31 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Стан навколишнього середовища ; грудень, 2019, № 12)
 
Книга у каталозі

1570252кп хр
821.161.2'06-1(082)
П 45

Поезія Городищенського краю : збірка віршів / упоряд.: О. Тичко, А. Семененко. - Городище : Вісник Городищини, 2018. - 87 с.
 
Книга у каталозі

м1570314 аб
821.161.1(477)'06-312.4
П 64

Потанина, Ирина. Дети Деточкина, или Заговор бывших мужей : роман / И. Потанина. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 348 с.
 
Книга у каталозі

м1570315кп аб
821.161.1(477)'06-312.4
П 64

Потанина, Ирина. Пособие для начинающих шантажистов : роман / И. Потанина. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 347 с.
 
Книга у каталозі

1570335кп хр
34(062.552)
П 68

Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика : зб. матеріалів Другої міжнародної наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Майбутнє країни", Наук.-практ. журн. "Публічне право". - Київ, 2016. - 86 с.
 
Книга у каталозі

1570336кп хр
34(062.552)
П 68

Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика : зб. матеріалів Третьої міжнародної наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Майбутнє країни", Наук.-практ. журн. "Публічне право". - Київ, 2017. - 109 с.
 
Книга у каталозі

1570337кп хр
34(062.552)
П 68

Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика : зб. матеріалів Четвертої міжнародної наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Майбутнє країни", Наук.-практ. журн. "Публічне право". - Київ, 2017. - 67 с.
 
Книга у каталозі

1570142кп хр
339.9.012.8-045.52(02.064)
П 84

Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві : монографія / О. І. Шнирков, А. С. Філіпенко, Н. В. Резнікова та ін.; ред. Т. Гуз ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2018. - 159 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1570255кп хр
338.45(477)(02.064)
П 88

Пузирьова, Поліна Володимирівна. Теоретико-методологічні основи формування та розвитку інноваційного потенціалу інтегрованих структур бізнесу : монографія / П. В. Пузирьова ; Київ. нац. ун-т технол. та дизайну. - Київ : ТРОПЕА, 2020. - 389 с.
 
Книга у каталозі

ф1570344кп хр
351.777.61(477)(082)
Р 36

Рекультивація полігонів і сміттєзвалищ: проблемні питання та кращі практики : збірка матеріалів / відп. ред. Т. В. Тимочко. - Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2019. - 197 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1570351кп хр
502.17(477)
Р 64

Роздільне збирання побутових відходів / Всеукр. еколог. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ, 2019. - 27 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Стан навколишнього середовища ; жовтень, 2019, № 10)
 
Книга у каталозі

1570356кп хр
502.17(477)
Р 65

Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами / Всеукр. еколог. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ, 2020. - 27 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Охорона навколишнього середовища ; жовтень, 2020, № 10)
 
Книга у каталозі

ф1570343кп хр
351.777.61(477)(082)
Р 65

Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами: проблемні питання та кращі практики : зб. матеріалів / відп. ред. Т. В. Тимочко. - Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2020. - 407 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1570248кп хр
94(477)
Р 82

Рубаняк, Оксана Володимирівна. Ярослав Лесів в українському визвольному русі / О. В. Рубаняк, Б. В. Максимець. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2020. - 93 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1570357кп хр
330.8
Р 83

Руденко, Микола. Енергія прогресу : вибрані праці з економії, філософії і космології / М. Руденко ; упоряд. Р. Руденко. - Київ : КЛІО, 2015. - 680 с.
 
Книга у каталозі

1570145кп хр
398:130.2(02.064)
Р 88

Русин, Мирослав Юрійович. Фольклор як феномен культури (спроба філософського осмислення) : монографія / М. Ю. Русин ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2018. - 205 с.
 
Книга у каталозі

ф1570309кп по
629.353(477.53)
С 14

Сазонов, Сергей Васильевич. Самосвалы из Кременчуга : конструкция, испытания, производство, эксплуатация / С. В. Сазонов. - Днепр : АРТ-ПРЕСС, 2020. - 496 с.
 
Книга у каталозі

м1570311кп хр
27-1
С 24

Свиленов, Дечко. Христианство и ислам. Две полностью различные религии. Где истина? / Д. Свиленов, М. Ахмедова, А. Дини. - [Б. м.] : [б. и.], [б. г.]. - 204 с.
 
Книга у каталозі

ф1570341кп хр
339.92(477)
С 28

Секторальна інтеграція України до ЄС: передумови, перспективи, виклики / В. Пашков та ін. ; Razumkov centre (Київ). - Київ : Заповіт, 2020. - 99 с. : іл. - (Бібліотека центру Разумкова)
 
Книга у каталозі

ф1570147кп нмо
027.021(02.064)
С 30

Семантичні технології у науковій бібліотеці : монографія / Т. Ю. Власова, С. В. Галицька, С. С. Гарагуля та ін. ; відп. ред. К. В. Лобузіна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2019. - 312 с. : рис.
 
Книга у каталозі

ф1570301кп иск
75:069.51](477)(084)
С 30

Семчишин-Гузнер, Олеся. Модест Сосенко (1875-1920) : живопис, графіка / О. Семчишин-Гузнер ; ред. О. Біла ; відп. за вип. І. Кожан. - Львів : Нац. музей у Львові ім. Андрея Шептицького, 2020. - 253 с. : іл.
 
Книга у каталозі

ф1570302кп иск
75.071.1(477)(092)(02.064)
С 30

Семчишин-Гузнер, Олеся. Модест Сосенко (1875-1920) : монографія / О. Семчишин-Гузнер ; наук. ред. О. Біла ; відп. за вип. І. Кожан ; Нац. музей у Львові ім. Андрея Шептицького. - Львів : Нац. музей у Львові ім. Андрея Шептицького, 2020. - 465 с. : іл.
 
Книга у каталозі

ф1570339кп хр
614.253(02.064)
С 34

Сиделковский, Алексей Леонович. Врачебные ошибки и врачебные девиации : монография / А. Л. Сиделковский. - Киев : Пабліш Про, 2018. - 176 с.
 
Книга у каталозі

1570210 аб
821.111'06-31
С 36

Сильва, Ренита де. Под небом Индии : роман / Р. Сильва ; пер. с англ. А. Оржицкий. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 397 с.
 
Книга у каталозі

1570187кп хр
614.841(043.3)
С 44

Скоробагатько, Тарас Миколайович. Удосконалення систем забезпечення пожежної безпеки об'єктів виробництва та застосування біодизельного палива : автореферат дисертації / Т. М. Скоробагатько . - Львів, 2020. - 24 с.
 
Книга у каталозі

1570188кп хр
612.133(043.3)
С 60

Соловйова, Олена Миколаївна. Моделі та методи інформаційної системи моніторингу стану артеріального русла людини : автореферат дисертації / О. М. Соловйова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2020. - 26 с.
 
Книга у каталозі

1570149кп хр
636.7.083
С 65

Сорокопуд, Наталия. Мама, хочу собачку! Как порадовать ребенка и избежать проблем / Н. Сорокопуд. - Харьков : Иванченко И. С., 2016. - 48 с.
 
Книга у каталозі

ф1570150кп рф
027.54(477-25)(083.81)
С 68

Сохань, Світлана. Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 1 : Акти і документи Михайлівського Золотоверхого монастиря: / С. Сохань. - Київ : [б. в.], 2019. - 380 с.
 
Книга у каталозі

1570350кп хр
502.17(477)
С 76

Стан поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні / Всеукр. еколог. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ, 2019. - 27 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Стан навколишнього середовища ; серпень, 2019, № 8)
 
Книга у каталозі

1570354кп хр
502.17(477)
С 76

Стан поводження з харчовими відходами в Україні / Всеукр. екол. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ, 2020. - 27 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Стан навколишнього середовища ; травень, 2020, № 5)
 
Книга у каталозі

1570151кп нмо
02:006.4](477)(01)
С 76

Стандарти з бібліотечної справи і суміжних галузей (чинні станом на 1.11.2019 р.) : анот. бібліогр. покажчик / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. І. В. Соколова ; відп. ред. О. М. Василенко. - Київ : НБУВ, 2019. - 72 с.
 
Книга у каталозі

1570340кп хр
342.951(477)(02.064)
С 79

Стеценко, Валентина Юріївна. Медичне право України (реформування охорони здоров'я в умовах страхової медицини) : монографія / В. Ю. Стеценко, Г. М. Токарєв. - Київ : Атіка, 2012. - 144 с.
 
Книга у каталозі

1570152кп хр
37.015.31(02.064)
С 83

Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми : колективна монографія / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, Є. Р. Борінштейн [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України. - Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. - 320 с.
 
Книга у каталозі

м1570154кп иск
72:719](04)
С 88

Стурейко, Степан Андреевич. Беспокойные камни : 9 эссе для нового понимания архитектурного наследия / С. А. Стурейко. - Гродно : ЮрСаПринт, 2017. - 285 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1570155кп хр
821.531'06-1(075.8)
С 91

Сучасна корейська поезія : хрестоматія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; уклад., пер. корейс., авт. передм.: І. П. Бондаренко, Ю. Д. Скрипник. - Київ : Київський університет, 2019. - 255 с.
 
Книга у каталозі

1570353кп хр
502.17(477)
С 91

Сучасні технології перероблення відходів / Всеукр. екол. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ, 2020. - 27 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Стан навколишнього середовища ; березень, 2020, № 3)
 
Книга у каталозі

1570289кп хр
327(477)
Т 29

Тези щодо політики України стосовно Російської Федерації = Position paper on Ukraine's policy towards the Russian Federation. - Київ : НІСД, 2020. - 36 с.
 
Книга у каталозі

1570242кп хр
346.22(477)(02.064)
Т 35

Тертишна, Лілія Сергіївна. Державна регіональна політика: господарсько-правові механізми реалізації : мнографія / Л. С. Тертишна / L. S.Tertyshna. - Харків : Юрайт, 2020. - 172 с.
 
Книга у каталозі

1570181кп хр
378(043.3)
Т 41

Тимченко, Дар'я Олександрівна. Моделі та методи управління проєктом створення офісу трансферу технологій у закладі вищої освіти : автореферат дисертації / Д. О. Тимченко ; Держ. служба України з надзвичай. cитуацій. - Львів : [б. в.], 2021. - 24 с.
 
Книга у каталозі

1570185кп хр
378(043.3)
Т 50

Товканець, Оксана Сергіївна. Системи підготовки фахівців з менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах (друга половина ХХ-початок ХХІ століття) : автореферат дисертації / О. С. Товканець. - Київ : [б. в.], 2020. - 40 с.
 
Книга у каталозі

1570144кп хр
638.1(477)(09)
Т 65

Традиції і досвід на службі бджільництву / В. І. Руденко [та ін.]. - Харків, 2019. - 152 с.
 
Книга у каталозі

1570355кп хр
502.15(477)
У 11

У пошуках балансу розвитку міст / Всеукр. екол. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ, 2020. - 27 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Охорона навколишнього середовища ; вересень, 2020, № 9)
 
Книга у каталозі

1570157кп хр
929(477)"19"(082)
У 45

Українська біографістика : зб. наук. праць Ін-ту біографічних досліджень. Вип.18 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол. Л. І. Буряк (гол. ред.) [та ін.]. - Київ : [б.в], 2019. - 362 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі

ф1570293кп бф
94(477)".../18"(03)
У 69

Уривалкін, Олександр Миколайович. Довідник з історії України : в 2-х т. / О. М. Уривалкін. - Київ : Олег Філюк Т. 1 : (з найдавніших часів й до кінця XIX століття) / О. М. Уривалкін. - 2020. - 446 с. : іл.
 
Книга у каталозі

ф1570294кп бф
94(477)"19/20"(03)
У 69

Уривалкін, Олександр Миколайович. Довідник з історії України : у 2-х т. / О. М. Уривалкін. - Київ : Олег Філюк. - 2020. - ISBN 978-966-373-913-7 Т. 2 : (з початку XX століття й до сьогодення) / О. М. Уривалкін. - 2020. - 442 с.
 
Книга у каталозі

ф1570160кп рф
655.15(477.42)"17/18"(02.064)
Ц 56

Ціборовська-Римарович, Ірина Олегівна. Друкарня Бердичівського монастиря босих кармелітів. Історія та видавнича діяльність. 1758-1844 : монографія / І. О. Ціборовська-Римарович. - Київ : Академперіодика, 2019. - 652 с.
 
Книга у каталозі

1570161кп хр
330.131.7(075.8)
Ч-46

Череп, Алла Василівна. Економічний ризик та його оцінка : навч. посібник / А. В. Череп, А. П. Кущик ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя : [б.в], 2013. - 264 с.
 
Книга у каталозі

ф1570342кп хр
338.124(477)
Ч-63

Чинники, складові і результати запровадження і реалізації антикризової політики в окремих країнах світу та Україні / Razumkov centre (Київ) ; наук. ред. В. Юрчишин та ін. - Київ : Заповіт, 2021. - 200 с. : рис., табл., граф.
 
Книга у каталозі

1570178кп хр
005.8(043.3)
Ш 26

Шаровара, Олена Михайлівна. Конвергентне управління знаннями в мультинаціональних проєктах : автореферат дисертації / О. М. Шаровара ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : [б. в.], 2020. - 23 с.
 
Книга у каталозі

1570186кп хр
616.8-009.24(043.3)
Ш 27

Шастун, Наталя Петрівна. Аналіз механізмів співвідношення протисудомної активності та побічної дії антиконвульсантів різних груп : автореферат дисертації / Н. П. Шастун ; Нац. акад. наук України. - [б. м.], 2017. - 22 с.
 
Книга у каталозі

1570162кп бф
811.161.2'373.7(038)
Ш 37

Шевченко, Лариса Іванівна. Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник. Ч. 2 / Л. І. Шевченко, Д. Ю. Сизонов ; ред. Л. І. Шевченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2019. - 119 с.
 
Книга у каталозі

1570163кп бф
811.161.2'373.7(038)
Ш 37

Шевченко, Лариса Іванівна. Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник. Ч. 3 / Л. І. Шевченко, Д. Ю. Сизонов ; ред. Л. І. Шевченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2020. - 119 с.
 
Книга у каталозі

1570179кп хр
37.011.3-051(043.3)
Ш 57

Шикер, Лариса Василівна. Психологічні особливості активізації особистісного саморозвитку вчителів в умовах неформальної освіти : автореферат дисертації / Л. В. Шикер ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна. - Київ
 
Книга у каталозі

1570193кп хр
316.362
Ш 87

Штанько, Ирина. Жизненный путь пары : практ. рук. как прожить долгую и счастливую жизнь вместе / И. Штанько. - Київ : КІМ, 2020. - 208 с.
 
Книга у каталозі

1570338кп хр
347.998.85(477)(02.064)
Щ 15

Щавінський В. Р. Захист інтересів держави в адміністративному судочинстві : монографія / В. Р. Щавінський ; наук. ред. С. Г. Стеценко. - Київ : МП Леся, 2017. - 336 с.
 
Книга у каталозі