2024 рік

Архів

 

Грудень  2022 року

Нові надходження


 

1571433кп мп
821.161.2(477.63)'06-32
А 15

Абін, Андрій Михайлович. Оповіді біля вогнища / А. М. Абін. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. - 167 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571278кп хр, 1571279 аб, 1571280 иск
72.01
А 46

Александер, Крістофер. Як будувати на віки. Архітектура поза часом / К. Александер ; пер. з англ. М. Климчук. - Київ : Основи, 2020. - 459 с. : іл., фот.
 
Книга у каталозі

1571457кп мп, 1572031 хр
338.43(02.064)
А 62

Амрахов, Вахид Тофиг оглы. Структурные изменения в развитии сферы агробизнеса и проблемы эффективного использования производственных ресурсов : монография / В. Т. Амрахов ; наук. ред. Д. М. Павлов . - Дніпро : Акцент ПП, 2021. - 256 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571460кп мп
622.271(043.3)
А 64

Анісімов, Олег Олександрович. Наукові основи обгрунтування технологій розробки залізорудних родовищ крутонахиленими шарами з внутрішнім відвалоутворенням в кар'єрі : автореферат дисертації / О. О. Анісімов . - Дніпро, 2021. - 34 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571463кп мп
622.28(043.3)
Б 12

Бабець, Дмитро Володимирович. Математичне моделювання геомеханічних процесів у техногенно порушеному середовищі зі стохастично розподіленими фізико-механічними властивостями : автореферат дисертації / Д. В. Бабець . - Дніпро, 2021. - 36 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571338 аб
57(07)
Б 25

Барна, Іван Васильович. Біологія : комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання: / І. В. Барна. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 512 с.
 
Книга у каталозі

1571382кп мп
616.72-053.2(075.8)
Б 63

Біологічна та таргетна хворобомодифікуюча терапія ювенільного ідіопатичного артриту в дітей: метод. посібник/ Дніпропетр. мед. акад., Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика; ред.: О. Є. Абатуров, Т. В. Марушко. - Дніпро: Ліра, 2021. - 120 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571320кп чз
821.161.1(477)'06-31
Б 87

Брест, Мартін. Піхота. Наша земля / М. Брест ; пер. укр.: Т. Штифурко, В. Якушев. - Київ : ДІПА, 2021. - 331 с.
 
Книга у каталозі

1571383кп мп
111.1:177(02.064)
Б 88

Бродецька, Юлія Юріївна. Етика спів-буття: екзистенційно-онтологічні основи людського життя : монографія / Ю. Ю. Бродецька. - Дніпро : Акцент ПП, 2021. - 272 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571445кп мп
811.161.2(075.8)
Б 90

Бузько, Світлана. Навчальні матеріали до курсу "Українська мова як іноземна" (педагогічний профіль) : навч. посіб. / С. А. Бузько ; Криворіз. держ. пед. ун-т, Каф. укр. мови. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2020. - 109 с. : мал. -
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571366кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Б 90

Буклеева, Анна. Цветные рифмы : поэзия / А. Буклеева. - Днепр : Украина, 2021. - [56] с. : ил.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571274кп хр, 1571275 край
323.39(477.63)"1920/1990"(02.064)
Б 91

Буренков, Віктор Миколайович. Дніпропетровський клан серед політичних еліт УРСР та СРСР (кінець 1920-х - початок 1990-х рр.) : монографія / В. М. Буренков ; наук. ред. О. Ф. Штейнле. - Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 288 с.
 
Книга у каталозі

1571432кп мп
94(477)"18/19"(092)
Б 95

Быканова, Екатерина. Все завещания Колачевского и другие документы / Е. И. Быканова. - Кривой Рог : Чернявский Д. А., 2021. - 108 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571459кп мп
821.161.2'06.09(092)(01)
Ч-42

Валентин Чемерис - великий працівник пера (до 85-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / упоряд.: О. Ю. Бєльська, Л. Ю. Гусак, С. Ю. Жилінська ; ред. І. С. Голуб. - Дніпро : ДОУНБ, 2021. - 51 с. - (Літературна Дніпропетровщина)
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571485кп мп, ф1572107 край
929(477)
В 27

Велика Україна : спеціальний проєкт. - Дніпро : Муштаєв О. М., 2021. - 144 с. : фот. кольор.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571423кп мп
657.92
В 27

Величко, Марина Анатоліївна. Практичні питання складання та перевірки кошторисної документації на будівництво і реконструкцію промислових та цивільних об'єктів : практ. посібник / М. А. Величко. - Дніпро : ЛізуновПрес, 2021. - 270 с. : табл.
 

Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571483кп мп
343.35(477)(02.064)
В 65

Войтович, Іван Іванович. Протидія корупції у сфері воєнної безпеки : монографія / І. І. Войтович ; Наук.-дослід. ін-т публіч. права. - Дніпро : Біла К. О., 2020. - 392 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

м1571424кп мп
821.161.2'06-1
В 68

Волошина, Катерина Володимирівна. Чорні чорнила / К. В. Волошина ; графіка А. Ю. Гаєва. - Дніпро : ЛізуновПрес, 2020. - 95 с. : іл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571389кп мп
336.22(477)(075)
В 75

Воронська, Олена Олексіївна. Податки в Україні: від теорії до практики : навч. курс / О. О. Воронська. - 4-те вид. - Дніпро : Акцент ПП, 2021. - 532 с. : табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570840кп хр
37.091.217(072)
В 77

Воспитатель: advanced level : метод. пособие / Детский оздоровительный лагерь "Парус" (Кр. Рог) ; сост.: Т. В. Задесенец, В. Н. Зинченко, Е. К. Степаненко. - Днепр : СПД Охотник, 2018. - 104 с. : ил.
 
Книга у каталозі

1571270кп хр
070:017.1"1728/2007"
Г 13

Газетний фонд Національної історичної бібліотеки України, 1728-2007 : каталог колекції / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. І. Масина та ін. ; ред.: С. Забарова, Т. Спанчак. - К. : Вініченко, 2020. - 130 с.
 
Книга у каталозі

1571497кп мп
547(043.3)
Г 14

Гайдаржи, Іван Іванович. Синтез і властивості аліфатичних перфтороалкоксіалкіламінів та перфтороалкоксибензойних кислот : автореферат дисертації / І. І. Гайдаржи ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро, 2021. - 22 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571255кп хр
398.43(=161.2)(043.3)
Г 15

Галайчук, Володимир Васильович. Традиційні демонологічні уявлення українців про домашніх духів : автореферат дисертації / В. В. Галайчук ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. - Львів : [б. в.], 2021. - 36 с.
 
Книга у каталозі

1570841кп хр
159.953.5-053.8(02.064)
Г 17

Гальцева, Тетяна Олексіївна. Навчальна самоефективність дорослих: витоки, психологічні механізми, детермінанти : монографія / Т. О. Гальцева ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Хай-Тек Прес, 2017. - 384 с.
 
Книга у каталозі

1571363кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Г 29

Гейман, Наталія Іванівна. Лінія світла : збірка поезій / Н. І. Гейман. - Дніпро : Ліра, 2021. - 181 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571269кп хр
378.091.12(07)
Г 33

Гемпель, Міхаель. Якісне тьюторство : посіб. для викл. і кер. / М. Гемпель [та ін.] ; пер. з нім. Я. Іваненко. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - 58 с. : табл., рис.
 
Книга у каталозі

1571300 аб
087.5:656.71
Г 39

Гернхейзер, Сюзанна. В аеропорту : пер. з нім. / С. Гернхейзер ; худож. В. Метцгер. - Дніпро : Абрикос, 2020. - б. с. : кольор. іл. - (Світ транспорту). - (Віммельбух)
 
Книга у каталозі

1571301 аб
821.112.2'06-93:74
Г 39

Гернхейзер, Сюзанна. Дитячий садок. Розглядай та шукай : пер. з нім. / С. Гернхейзер ; худож. Б. Єленкович ; відп. за вип. Г. Дрягуєв ; Дніпро : Абрикос, 2021, 2021. - 22 с. : кольор. іл. - (Віммельбух)
 
Книга у каталозі

1571469кп мп
629.4(043.3)
Г 70

Горобець, Євген Володимирович. Розвиток методів оцінки міцності та витривалості несучих конструкцій рухомого складу залізниць : автореферат дисертації / Є. В. Горобець ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпро, 2021. - 21 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571364кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Г 83

Гридих, Александр. Поэтому : избранное / А. Гридих. - Днепр : Лира, 2021. - 139 с
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571435кп мп
821.161.2(477.63)'06(081)
Г 85

Гриценко, Віктор Васильович. Замість біографії : есе, ронделі, сонети / В. В. Гриценко. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. - 239 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571434кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Г 85

Гриценко, Віктор Васильович. Рукописи з шухляд : поезії / В. В. Гриценко. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. - 191 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571436кп мп
821.161.2(477.63)'06.09
Г 85

Гриценко, Віктор Васильович. Хроніки : есе / В. В. Гриценко. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. - 239 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571473кп мп
94(477.61)
Г 93

Гузь, Борис Олександрович. До історії Чернігівщини. Персоналії, біографії, події / Б. О. Гузь. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. - 360 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571474кп мп
621.3.067(02.064)
Д 36

Дерець, Олександр Леонідович. Метод N-і перемикань у задачах оптимізації за швидкодією : монографія / О. Л. Дерець, О. В. Садовой ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2021. - 252 с. : рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571425кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Д 36

Дернин, Владимир. Ступени / В. В. Дернин. - Кривой Рог : Чернявский Д. А., 2021. - 451 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571414кп мп, 1571415 край
070(075.8)
Д 73

Дрешпак, Валерій Михайлович. Жанрологія журналістських творів : навч. посібник / В. М. Дрешпак ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : УМСФ, 2021. - 186 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571354кп мп
821.161.2(477.63)'06-32
Д 81

Дудар, Катерина Григорівна. Лягай у труну сьогодні / К. Г. Дудар ; худож. Т. Ліхачова. - Дніпро : Ліра, 2020. - 235 с. : іл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571464кп мп
539.3(043.3)
Д 92

Дьомічев, Костянтин Едуардович. Метод дослідження елементів конструкцій з функціонально-неоднорідних матеріалів при великих деформаціях : автореферат дисертації / К. Е. Дьомічев ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2021. - 40 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571332кп хр
821.133.1(494)'06-2
Д 96

Дюпюї, Сильвіан. Падіння друге : вибрана драматургія / С. Дюпюї ; пер. з фр.: І. С. Рябчій, Д. О. Чистяк. - Київ : Всесвіт, 2016. - 237 с.
 
Книга у каталозі

1571495кп мп
621.313.333(043.3)
Д 99

Дяченко, Григорій Григорійович. Енергоефективне керування асинхронною машиною у перехідних режимах на базі методів з прогнозуючими моделями : автореферат дисертації / Г. Г. Дяченко ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". - Дніпро, 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571277кп хр
620.9(477)
Е 62

Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування : аналітична доповідь / Нац. ін-т стратег. дослідж., Центр безпек. дослідж. ; за заг. ред. О. М. Суходолі. - Київ : НІСД, 2021. - 196 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

м1571381кп мп
7.072.2:75](477.63)(083.824)
Ж 72

Жінки і квіти : каталог виставки / упоряд. В. В. Слобода ; фот.: О. Білов, Ю. Кулик, Л. Маймур. - Дніпро : Ліра, 2020. - 62 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571276кп хр
346.7:620.9
З-13

Завгородня, Світлана Павлівна. Доступність енергії для населення: проблеми та перспективи : аналітична доповідь / С. П. Завгородня ; Нац. ін-т стратег. дослідж., Центр безпек. дослідж. - Київ : НІСД, 2021. - 80 с. - (Національна безпека)
 
Книга у каталозі

1571462кп мп
622.841(043.3)
З-14

Загриценко, Аліна Миколаївна. Науково-прикладні основи регулювання геофільтрації в масивах шахтних полів з використанням чисельних моделей : автореферат дисертації / А. М. Загриценко ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". - Дніпро, 2021. - 36 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571426кп мп
821.161.2'06-1-93
З-15

Задоя, Анна. Голос з дитинства / А. Задоя, М. Задоя. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. - 54 с. : іл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571420кп край
821.161.1(477.63)'06-34-93
З-34

Заржицкая, Элина. Легенды о казаках / Э. Заржицкая ; худож. Е. Л. Железняк. - Харьков : Юнисофт, 2016. - 63 с. : цв.ил. - (Читаю сам)
 
Книга у каталозі

1570844кп мп
821(100)'06(059)
З-43

Звезда Рождества : альманах. Вып. 6 / Междунар. фестиваль искусств "Звезда Рождества" ; ред., уклад. С. І. Скорик. - Днепр : Акцент ПП, 2018. - 227 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571479кп мп, 1572074 хр
615.38(07)
К 36

Керівництво з приготування, використання та забезпечення якості компонентів крові. Рекомендація № R (95) 15 : практ. посібник / за загал. ред. О. В. Сергієнка. - 20-е вид. - Київ ; Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2021. - 384 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571298кп по
004.91(035)
К 43

Киричок, Тетяна Юріївна. Мережеві електронні видання : довідник / Т. Ю. Киричок, О. І. Лотоцька. - Київ : НТУУ КПІ, 2016. - 300 с.
 
Книга у каталозі

1571442кп мп
821.161.2(477.63)'06-31
К 56

Коваленко А. Г. Неопонетія: дві реальності / А. Г. Коваленко. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. - 321 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571444кп мп
94(477.63)"19"
К 56

Коваленко, Антон Григорович. Родина Балло. Друга Канадська комуна "Хлібороб" : історичне вид., краєзнавче дослідж. / А. Г. Коваленко. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. - 116 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571393кп мп
929.52(477)
К 56

Ковальчук, Микола Михайлович. Шляхами наших предків / М. М. Ковальчук. - Дніпро : Ліра, 2020. - 360 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570852кп чз
159.922.63(075.8)
К 77

Крайніков, Едуард Владиславович. Геронтопсихологія : підручник / Е. В. Крайніков ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2018. - 231 с.
 
Книга у каталозі

1571257кп чз, 1571258 аб
331.101.6(02.064)
К 82

Криворучко, Сергій Васильович. Оцінка результативності персоналу від звичайної до наукової. Визначення та порівняльний аналіз детермінованих і стохастичних підходів / С. В. Криворучко. - Київ : ЛАТ&К, 2020. - 72 с. : граф., табл.
 
Книга у каталозі

м1571379кп мп
77.04(075)
К 84

Крупник, Борис. Свет - наше всё. И композиция : композиция и освещение в фотографии. От выразительных инструментов до технических настроек: учебное пособие / Б. Крупник ; худож. С. Кандала ; лит. ред. С. Иванова. - Днепр : Лира, 2020. - 149 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571398кп мп
821(100).09
К 89

Кузмицкий, Сергей Дмитриевич. По следам Маленького принца / С. Д. Кузмицкий ; худож.: В. В. Гета, Н. Б. Кратко. - Днепр : Лира, 2020. - 105 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571478кп мп, 1572039 край
821.161.2(477.63)'06(081)
К 95

Кутовий, Борис Юрійович. Смерть поета / Б. Ю. Кутовий. - Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2021. - 134 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571484кп мп, ф1572104 край
94(477.63-25)"1787/2020"(092)
Л 17

Лазебник, Валентина Іванівна. Міський голова: від Катеринослава до Дніпра. 1787-2020 / В. І. Лазебник. - Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2021. - 96 с. : кольор. іл., фот.кольор.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571296кп хр
165.742
Л 64

Литвиненко, Юрий Николаевич. Гражданское общество и государство: идея рефлекса (Основы теории гуманизма) / Ю. Н. Литвиненко. - Киев : Альтерпрес, 2019. - 564 с.
 
Книга у каталозі

1571297кп хр
165.742
Л 64

Литвиненко, Юрій Миколайович. Громадянське суспільство і держава: ідея рефлексу (Основи теорії гуманізму) / Ю. М. Литвиненко. - Київ : КВІЦ, 2020. - 528 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571362кп мп
630.5(03)
Л 63

Лісотаксаційний довідник / уклад.: А. М. Білоус, С. М. Кашпор, В. В. Миронюк та ін. - Дніпро : Ліра, 2020. - 364 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571295кп хр
821.161.1(477)'06-1
Л 79

Лосиевский, Игорь Яковлевич. Как последняя вспышка : стихи из трёх книг / И. Я. Лосиевский. - 2-е изд., доп. - Харьков : Курсор, 2021. - 338 с.
 
Книга у каталозі

ф1571448кп мп, ф1572105 хр
615.8(075.8)
М 14

Майкова Т. В. Ерготерапія : підручник / Т. В. Майкова, С. М. Афанасьєв, О. С. Афанасьєва ; Придніпров. держ. акад. фіз. культури і спорту. - Дніпро : Журфонд, 2019. - 374 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

м1571326кп хр
821.161.2'06-92
М 33

Матвієнко, Володимир. Ознаки епохи (зі шпальт "Літературної України") : вибрана публіцистика / В. Матвієнко. - Київ ; Кам'янець-Подільський : Літературна Україна, 2020. - 87 с. - (Висока полиця ЛУ)
 
Книга у каталозі

1571498кп мп
622.73(043.3)
М 36

Мацюк, Сергій Михайлович. Інформаційна технологія прогнозування та оптимального управління процесом крупнокускового дроблення руди : автореферат дисертації / С. М. Мацюк ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". - Дніпро, 2021. - 19 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571331кп хр
821.161.2'06-94
М 37

Мачківський, Микола Антонович. Древо триєдине : (Замість роману - бувальщини, спогади, записки літературного консультанта, нотатки наукового співробітника обласного літературного музею) / М. А. Мачківський. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2020. - 558 с.
 
Книга у каталозі

ф1571449кп мп, ф1572115 хр
070(02.064)
М 42

Медіасфера: локальне та глобальне : колективна монографія / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. В. Д. Демченко. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 214 с. : фот., рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571334кп хр
821.133.1(493)'06-2
М 54

Метерлінк, Моріс. Рання драматургія / М. Метерлінк ; упоряд., пер. з фр., комент. Д. О. Чистяк. - Київ : Радуга, 2015. - 280 с. : портр. - (Європа/Текст)
 
Книга у каталозі

1570859кп мп
613(07)
М 54

Методические указания к практическим занятиям по гигиене для студентов медицинских факультетов / Днепропетр. мед. акад. ; под ред. Э. Н. Белецкой. - Днепр, 2017. - 142 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570860кп мп
613(07)
М 54

Методические указания к практическим занятиям по гигиене для студентов медицинских факультетов. Ч.2 / Днепропетр. мед. акад. ; под ред. Э. Н. Белецкой. - Днепр, 2018. - 154 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571494кп мп
81'4:070(043.3)
М 59

Микитів, Галина Володимирівна. Феноменологічна концептуалізація архетипної символіки в масмедійному тексті : автореферат дисертації / Г. В. Микитів ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571328кп хр
94(477)(01)
М 59

Микола Миколайович Єременко, кандидат історичних наук, письменник, краєзнавець, журналіст, волонтер, громадський лідер краю : рек. бібліогр. список / упоряд. І. Яковенко-Єременко. - Запоріжжя : Просвіта, 2021. - 30 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1571470кп мп
622.794.2(02.064)
М 61

Минеев, Сергей Павлович. Напорная фильтрация в углепородном массиве : монография / С. П. Минеев, О. А. Усов, Ю. Е. Поляков ; Ин-т геотехн. мех. им. Н.С. Полякова НАНУ. - Днепр : Белая Е. А., 2021. - 260 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571499кп край
821.161.2(477.63)'06.09(01)
М 64

Мироненко, Микола Андрійович. Бібліографічний огляд праць кандидата філологічних наук, доцента В. Л. Галацької / М. А. Мироненко. - Дніпро : Поліграфцентр Формат, 2021. - 43 с.
 
Книга у каталозі

м1571336кп хр
821.163.6'06-1
М 74

Мозетіч, Бране. Манія : поезії / Б. Мозетіч ; пер. із словен. та фр. Д. О. Чистяк. - Київ : Журнал Радуга, 2017. - 101 с. - (Поети світу)
 
Книга у каталозі

1571271кп хр
929.52(477.72)
М 79

Мордович, Владимир. Судьба одного рода. Мусимовичи из Каховки / В. Мордович. - Херсон : ХГТ, 2021. - 152 с. : фот.
 
Книга у каталозі

ф1571486кп мп, ф1572094 хр
624.21(062.552)
М 84

Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. праць Дніпров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна: наукове видання. Вип. 19 / за заг. ред. О. М. Пшінька. - Дніпро, 2021. - 107 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571391кп мп
821.112.2'06-34-93
М 85

Мотчуніг, Ульріке. Як маленьке Лисенятко Святого Миколая шукало / У. Мотчуніг ; худож. Ф. Дайо ; пер. з нім. Г. Шиліна. - Дніпро : Абрикос, 2020. - [26] с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571272кп хр
321.01(477)
М 90

Мулярчук, Іван Феодосійович. Добровладдя. Вічна Україна / І. Ф. Мулярчук. - Київ : ФОП Маслаков, 2021. - 202 с.
 
Книга у каталозі

1571455кп мп
821.161.1(477.63)'06-31
М 91

Мурашкин, Михаил Георгиевич. Восстающий, или Письмо 2020 : роман / М. Г. Мурашкин. - Днепр : Акцент ПП, 2021. - 150 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571451кп мп
141.78(02.064)
М 91

Мурашкін, Михайло Георгійович. Інший постмодерну в релігійно-містичній культурі та мистецтві : монографія / М. Г. Мурашкін ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Інновація, 2021. - 210 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571369кп мп
1:001(02.064)
М 91

Мурашкін, Михайло Георгійович. Наука в контексті філософських знань : монографія / М. Г. Мурашкін ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Монолит, 2021. - 184 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

м1571344кп хр, м1571345 аб
1
М 95

Мыслитель. Мудрость Платона : в 2-х ч. Ч. 1 / Одес. дом-музей им. Н. К. Рериха ; сост., авт. предисл., отв. ред. Е. Петренко, ред.: М. Линник, М. Мойсеенко, Т. Слонимская. - Одесса : Астропринт, 2020. - 200 с. : цв.ил. - (Россыпи мудрости)
 
Книга у каталозі

м1571378кп мп
745/746(477.63)(083.824)
Н 31

Нас Великдень єднає! : каталог виставки / упоряд. В. В. Слобода. - Дніпро : Ліра, 2020. - 63 с. : кольор. іл., фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

м1571377кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Н 48

Некрасовская, Людмила. И это всё о нас : сборник поэзии / Л. Некрасовская. - Днепр : Инновация, 2020. - 379 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1570835кп мп
373.3/.5.014.543
Н 72

Нова українська школа: фінансові аспекти / Дніпров. акад. неперев. освіти Дніпропетр. облради ; уклад.: Н. В. Литвиненко та ін. - Дніпро : [б. в.], 2019. - 141 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570863кп мп
631.58(062.552)
Н 72

Новітні системи землеробства та шляхи підвищення еколого-біологічної ефективності використання земель в сучасному агрокомплексі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / ред.: І. Х. Узбек, Ю. І. Грицан. - Дніпро : ДДАЕУ, 2017. - 228 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1570836кп мп
37.091.2(072)
Н 83

Нормативно-правова база Нової української школи : навч.-метод. посібник на допомогу адмін. закладів освіти та вчителям / Дніпров. акад. неперерв. освіти Дніпропетр. обл. ради ; відп. за вип. Б. В. Братаніч. - Дніпро, 2018. - 115 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571476кп мп
821.161.1(477)'06-1
О-65

Орелин, Виктор Григорьевич. Стих, который лечит... / В. Г. Орелин. - Днепр : Формат А+, 2020. - 65 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570866кп мп
001(062.552)
О-72

Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій : матеріали Всеукр. наук. конф. 24-25 листопада 2017 р. Ч. 2 / Ін-т педагогіки НАПН України [та ін.] ; наук. ред. О. Ю. Висоцький [та ін.]. - Дніпро : СПД Охотнік, 2017. - 354 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571355кп мп, 1571561 хр
616-036.86(075.8)
О-75

Основи медико-соціальної експертизи і реабілітації хворих та інвалідів : навч.-метод. посібник. Ч. ІІ / Дніпропетр. мед. акад. ; ред. Л. Ю. Науменко. - Дніпро, 2017. - 336 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571454кп мп, 1572030 хр
616-036.86(477)"2019"(03)
О-75

Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2020 рік : аналіт.-інформ. довідник / А. В. Іпатов, О. М. Мороз, І. Я. Ханюкова та ін. - Дніпро : Акцент ПП, 2021. - 188 с. : табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571430кп мп
592(07)
О-75

Особливості життєдіяльності морфології та анатомії представників класа Asteroidea Anthozoa : навч.-метод. посібник / Ю. Г. Щербина, К. Ільницька, П. Гранюк та ін. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. - 51 с. : фот.кольор.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571309кп иск
75(477)(084)
П 20

Остап Патик. Живопис / упоряд. О. Патик ; дизайн М. Царик ; пер.з англ. М. Федотова. - Львів : Колір ПРО, 2019. - 87 с. : кольор. іл., фот.
 
Книга у каталозі

ф1571450 аб, ф1571563 мп, ф1571564 хр
94(477.63-21)
П 15

Пам'ятки історії та культури міста Покров / Дніпропетр. обл. держ. адмін., Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культур. цінностей ; упоряд.: Л. М. Голубчик, О. С. Колесник, В. В. Кузьміна. - Дніпро : Журфонд, 2020. - 144 с. : мал.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571475кп мп
669.01(075.8)
П 16

Пантейков, Сергій Петрович. Моделювання технологічних та фізичних процесів в металургії : навч. посібник / С. П. Пантейков ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2021. - 234 с. : рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571273кп хр
316.334.2(477)
П 31

Петрушина Т. Куди йде Україна у ХХІ сторіччі? Соціальні зміни в українському суспільстві за умов економічної глобалізації: соціологічний вимір / Т. Петрушина, А. Асеєнко, В. Буткалюк . - [б. м.] ; Київ : Інститут соціології НАН України, 2020. - 105 с.
 
Книга у каталозі

1571386кп мп
27-242.5
П 32

Підмурний, Василь Дмитрович. Естафета / В. Д. Підмурний, Т. Д. Білов, С. Д. Білов. - Дніпро : Акцент ПП, 2021. - 148 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570867кп мп
340.15(477)(073)
П 37

Плани семінарських занять з "Історії держави та права України" та методичні вказівки щодо їх виконання : науково-методична розробка / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2018. - 31 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571418кп мп
327.5(100)(02.064)
П 50

Політичні конфлікти і кризи в сучасній Україні та світі: практична реалізація врегулювання : монографія / С. А. Дмитрашко, Р. М. Ключник, Г. Р. Матухно [та ін.]; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2021. - 160 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571467кп мп
519.7(043.3)
П 54

Поляков, Михайло Олексійович. Теоретико-множинні моделі функціональних структур інтегрованих і когнітивних систем : автореферат дисертації / М. О. Поляков ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро, 2021. - 42 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571352кп мп, 1572203 край
821.161.2(477.63)'06-1
П 58

Поповський, Анатолій Михайлович. У роздумах плинного часу... : [поетична збірка] / А. М. Поповський. - Дніпро : Ліра, 2020. - 183 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571493кп мп
595.61(477)(043.3)
П 64

Похиленко, Алевтина Павлівна. Консортивні зв'язки Rossiulus kessleri (Diplopoda, Julida) в лісових екосистемах степового Придніпров'я : автореферат дисертації / А. П. Похиленко ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2021. - 23 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571458кп мп
340(477)(082)
П 68

Правовий часопис Донбасу : зб. наук. праць. № 2 (75) 2021 / Донец. держ. ун-т внутр. справ ; ред.: В. М. Бесчастний та ін. - Маріуполь : [б. в], 2021. - 215 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571429кп мп
613.6(02.064)
П 76

Принципи та критерії діагностики професійних захворювань : колективна монографія / за ред. Т. А. Ковальчук. - 3-е вид., перероб. та допов. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2020. - 108 с. : табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571490кп мп
025.2(075.8)
П 80

Прокоф'єва, Катерина Анатоліївна. Методологія документознавчих досліджень : навч. посібник. Ч. 2 : Фондознавство. Бібліотечний фонд / К. А. Прокоф'єва, О. М. Решетілова ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро : НМетАУ, 2021. - 44 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

м1571342кп хр, м1571343 иск
821.161.1'06-8
Р 42

Рерих, Святослав Николаевич. Искусство и жизнь : фрагменты / С. Н. Рерих ; сост., авт. предисл., ред. Е. Г. Петренко, ред.: М. Линник, М. Мойсеенко, Т. Слонимская ; Одес. дом-музей им. Н. К. Рериха. - Одесса : Астропринт, 2021. - 110 с.
 
Книга у каталозі

1571446кп мп, 1572076 край
821.161.2'06-3
Р 83

Рудік, Софія. Історія одного Янгола / С. Рудік ; ред. О. Шпак. - Дніпро : Іджис Груп, 2020. - 64 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571392кп мп
821.112.2'06-31
Р 97

Рюле, Алекс. Зіпель, кумедний привид із дверного замка / А. Рюле ; худож. А. Шеффлер ; пер. з нім. Г. Шиліна ; відп. за вип. Г. Дрягуєв. - Дніпро : Абрикос, 2021. - 143 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571496кп мп
624.137.5(043.3)
С 12

Савенко, Володимир Олегович. Робота конструкцій підпірної стіни зі структурною поверхнею на основі, що нерівномірно деформується : автореферат дисертації / В. О. Савенко ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. - Дніпро, 2021. - 21 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571481кп мп
339.9(02.064)
С 24

Світ на порозі змін : колективна монографія / Н. Краснікова, О. Дзяд, В. Македон та ін. ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Біла К. О., 2021. - 278 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571259кп чз
340.12(075.8)
С 28

Северінова, Олександра Борисівна. Теорія держави і права : навч. посіб. / О. Б. Северінова ; Донец. юрид. ін-т. - Київ : Дакор, 2021. - 104 с.
 
Книга у каталозі

1571466кп мп
669.162.262(043.3)
С 29

Селегей, Андрій Миколайович. Розвиток наукових основ управління завантаженням доменної печі шихтовими матеріалами з урахуванням їх дисперсності : автореферат дисертації / А. М. Селегей ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро, 2021. - 42 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571452кп мп
669.18(075.8)
С 34

Сігарьов, Євген Миколайович. Позаагрегатна обробка розплавів : навч. посібник / Є. М. Сігарьов, В. П. Полєтаєв, А. А. Похвалітий ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2021. - 430 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571447кп мп, 1572073 край
796.5(075.8)
С 45

Скрипченко, Ірина Тарасівна. Інноваційні технології в туризмі : навч. посібник / І. Т. Скрипченко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 140 с. : рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571308кп иск
78.087.6(081)
С 46

Скуратовський, Володимир Ілліч. Вокальні твори / В. І. Скуратовський ; авт. передм. О. Скуратовська ; Дніпровська міськрада; Департамент гуманітар. політики упр. культури. - Дніпро : Ліра, 2020. - 102 с.
 
Книга у каталозі

1571477кп мп
279.123
С 50

Смане, Эвелина. Глаза вечности / Э. Смане. - Днепр : АРТ-ПРЕСС, 2021. - 372 с. : цв.ил.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571256кп хр
39(438+476)(09)
С 50

Смирнов, Вадим Николаевич. Новейшая история народов мира. Исторические традиции и менталитет народов Белоруссии и Польши / В. Н. Смирнов. - Харьков : Федорко, 2021. - 274 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1571361кп мп
821.161.2'06(082)
С 54

Собори наших душ : літ.-художнє вид. Вип. 22 / Дніпропетр. обл. держадмін., Департамент освіти і науки, Дніпропетр. обл. держ. адмін., Дніпропетр. обл. дит.-юнац. кіноцентр Веснянка ; упоряд. Н. П. Довгялло [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2020. - 273 с. : іл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571311кп хр
53(07)
С 59

Соколов, Євгеній Петрович. Пошук фізичних закономірностей : навчальний комплекс / Є. П. Соколов, О. А. Лозовенко ; Нац. ун-т Запорізька політехніка. - Запоріжжя : Гельветика, 2021. - 182 с.
 
Книга у каталозі

1571367кп мп, 1571368 чз
378(02.064)
С 69

Соціально-гуманітарні дисципліни як теоретичний конститутивний складник у процесі підготовки сучасного фахівця : колективна монографія / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за ред. О. В. Халапсіса. - Дніпро : Інновація, 2021. - 144 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571417кп мп
323(477)(062.552)
С 69

Соціально-політичні проблеми сучасності : VI Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених: тези доповідей (25 березня 2021 р.) / Ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голова оргком. Б. І. Холод. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2021. - 88 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571412кп мп, ф1571413 иск
792.8.031.2(477.63)(09)
С 79

Степовичка Л. Н. "Славутич" - ансамбль козацької слави : історія й сьогодення у статтях, світлинах, інтерв'ю / авт.-упоряд. Л. Н. Степовичка ; ред., модератор, фото Т. Соломка. - Дніпро : Ліра, 2021. - 187 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571365кп мп, 1571480 край
821.161.2'06-1
С 79

Стецюк, Володимир Васильович. Повстання : поезії / В. В. Стецюк. - 3-є вид., змінене та допов. - Кривий Ріг : Роман Козлов, 2021. - 125 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571370кп мп
94(477.63-21)"1920/1921"
С 79

Стецюк, Володимир Васильович. Спільники степового вітру : нариси з історії повстанського руху 1920-1921 рр. на Криворіжжі / В. В. Стецюк. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. - 97 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571253кп хр
614.84(043.3)
С 89

Сукач, Роман Юрійович. Підвищення ефективності гасіння низових пожеж в екосистемах : автореферат дисертації / Р. Ю. Сукач ; Львів. нац. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів, 2021. - 24 с.
 
Книга у каталозі

1571453кп мп, 1572066 хр
378.01(477)(062.552)
С 91

Сучасна освіта: методологія, теорія, практика : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. / Міжнар. гуманітар.-пед. ін-т Бейт-Хана, Дніпропетр. акад. музики ім. Михайла Глінки ; голова редкол. М. Ц. Стамблер. - Дніпро : Акцент ПП, 2021. - 316 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571385кп мп
37.013(02.064)
С 91

Сучасний педагог : колективна наукова монографія. Т. 3 / Об-ня науковців GlobalNauka, Онлайн-сервіс «Організатор конф.» ; ред.: І. А. Василенко [та ін.]. - Дніпро : Акцент ПП, 2021. - 226 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571427кп мп
574.4(02.064)
Т 33

Теоретичні проблеми біогеоценології : колективна монографія / В. І. Шанда, Е. О. Євтушенко, Н. В. Ворошилова та ін. ; Криворіз. держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2020. - 330 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571400кп мп
94(477.63-22)"1921/2021"(092)
Т 35

Терновий, Анатолій Іванович. Історія Березівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області (1921-2021 роки) / А. І. Терновий. - Дніпро : Ліра, 2020. - 472 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571456 кп мп, 1572032 хр
327(02.064)
Т 38

Технології сучасних міжнародних відносин : колективна монографія / І. В. Іщенко, О. Ю. Висоцький, І. К. Головко ; за загал. ред. І. В. Іщенка ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Акцент ПП, 2021. - 292 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571384кп мп
004.3(075.8)
Т 57

Тонкошкур, Олександр Сергійович. Основи технології проєктування цифрових пристроїв у середовищі Active HDL : навч. посібник / О. С. Тонкошкур, О. С. Морозов ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Акцент ПП, 2021. - 116 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

в1571314 аб
087.5:629
Т 65

Транспорт : пер. з нім. / відп. за вип. Г. Дрягуєв. - Дніпро : Абрикос, 2020. - б. с. : кольор. іл. - (Мій великий віммельбух)
 
Книга у каталозі

1571443кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Т 87

Туренко, Григорий Григорьевич. Избранное : стихотворения и поэмы / Г. Г. Туренко. - Кривой Рог : Чернявский Д. А., 2021. - 399 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570879кп мп
37.013(062.552)
У 45

Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф. 30-31 березня 2018 р. Ч. 2 / Ін-т педагогіки НАПН України [та ін.] ; ред.: В. В. Іваненко [та ін.]. - Дніпро : Охотнік, 2018. - 268 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571416кп мп
34(477)(062.552)
У 45

Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. / Регіон. навч. центр Всесвіт. мит. орг. [та ін.]; ред.: Д. О. Бочаров [та ін.]. - Дніпро : Ун-т мит. справи та фінансів, 2021. - 242 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571360кп мп
373.5.016(082)
У 71

Уроки Голокосту в творчих роботах вчителів-учасників освітніх програм Інституту "Ткума" / Укр. ін-т вивч. Голокосту Ткума ; ред.: І. Щупак, В. Базилевський, І. Піскарьова. - Дніпро : Інститут Ткума, 2020. - 136 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571356кп мп, 1571357 край
821.161.2(477.63)'06-1
Ф 44

Фесенко, Ніна Романівна. Веселі ми і чудернацькі : збірка поезій / Н. Р. Фесенко. - Дніпро : Ліра, 2020. - 187 с. : іл., фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571472кп мп, 1572056 край
821(100)'06(059)
Ф 44

Фестиваль збирає суперників, фестиваль знаходить друзів / Конгр. літераторів України ; ред.: О. Кутняк, Т. Валова, Л. Некрасовська та ін. - Дніпро : Акцент ПП, 2021. - 375 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571387кп мп
80(082)
Ф 54

Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів. Ч. 1 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; упоряд., ред. О. І. Панченко та ін. - Дніпро : Акцент ПП, 2021. - 467 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571388кп мп
80(082)
Ф 54

Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів. Ч. 2 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; упоряд., ред. О. І. Панченко та ін. - Дніпро : Акцент ПП, 2021. - 370 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571431кп мп
378.4(477.63-21)"1939/1945"(02.064)
Ф 59

Фінічева, Вікторія. Криворізький державний педагогічний університет в роки Другої світової війни 1939-1945 рр.: історія закладу та долі людей : монографія / В. Фінічева, Р. Шляхтич. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2020. - 175 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570882кп мп
821(100)'06(059)
Ф 80

Форум : альманах. Вип. 15 / Конгр. літераторів України ; ред.: О. І. Кутняк, Т. М. Валова, Ю. С. Гашинов та ін. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 391 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571351кп мп
821(100)'06-(059)
Ф 80

Форум : альманах. Вип. 17 / Конгр. літераторів України ; ред.: О. І. Кутняк, Т. М. Валова, Ю. С. Гашинов та ін. - Дніпро : Акцент ПП, 2020. - 371 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571471кп мп
821(100)'06-(059)
Ф 80

Форум : альманах. Вип. 18 / Конгр. літераторів України ; ред.: О. І. Кутняк, Т. М. Валова, Ю. С. Гашинов та ін. - Дніпро : Акцент ПП, 2021. - 351 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571254кп хр
614.84:376(043.3)
Х 55

Хлевной, Олександр Вікторович. Нормування вимог пожежної безпеки до евакуаційних шляхів і виходів у закладах середньої освіти з інклюзивним навчанням : автореферат дисертації / О. В. Хлевной . - Львів, 2021. - 24 с.
 
Книга у каталозі

1571261кп иск
780.614.13.03(477.63)(02.064)
Ч-49

Чернета, Тетяна Олександрівна. Бандурне мистецтво Дніпропетровщини: від аматорства до академізму : монографія / Т. О. Чернета ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - Київ : НАКККіМ, 2017. - 255 с. : фот.
 
Книга у каталозі

ф1571394кп мп, 1572078 хр
94(477.64-21)
Ш 25

Шарий, Геннадий Петрович. Мелитополь. Времена не выбирают... / Г. П. Шарий. - Днепр : АРТ-ПРЕСС, 2021. - 336 с. : іл., фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571438кп мп
331.45(042.3)
Ш 33

Швагер, Наталія Юріївна. Експертиза з охорони праці : конспект лекцій / Н. Ю. Швагер, Т. А. Комісаренко ; Криворіз. нац. ун-т. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. - 86 с. : фот., рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571437кп мп
331.45(072)
Ш 33

Швагер, Наталія Юріївна. Експертиза з охорони праці : методичні вказівки для практ. занять / Н. Ю. Швагер, Т. А. Комісаренко ; Криворіз. нац. ун-т. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. - 32 с. : фот., рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570885кп мп
821.161.1(477.63)'06-3
Ш 37

Шевчук, Владимир. К счастью : (Дневничок) / В. В. Шевчук. - Днепр : Роял Принт, 2018. - 289 с. - (Termi 2)
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571441кп мп
691.32/.34(075.8)
Ш 65

Шишкіна, Олександра Олександрівна. Бетони нового покоління : навч. посібник / О. О. Шишкіна ; Криворіз. нац. ун-т. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. - 95 с. : рис. - (Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів)
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571439кп мп
624.01/.07(075.8)
Ш 65

Шишкіна, Олександра Олександрівна. Керування морфологією будівельних об'єктів : навч. посібник / О. О. Шишкіна ; Криворіз. нац. ун-т. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. - 284 с. : рис. - (Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів)
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571440кп мп
624(075.8)
Ш 65

Шишкіна, Олександра Олександрівна. Теоретичні і практичні проблеми будівництва та цивільної інженерії : навч. посібник / О. О. Шишкіна, О. О. Шишкін ; Криворіз. нац. ун-т. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. - 144 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571333кп хр
327.5(100)(058)
Щ 92

Щорічник СІПРІ 2020. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру, Укр. центр економ. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова; кер. проекту О. Мельник; ред.: М. Сунгуровський, Г. Пашкова. - Київ: Заповіт, 2020. - 631 с.
 
Книга у каталозі

1571330кп хр
821.133.1'06-1
Ю 81

Юрсенар, Марґеріт. Адріанові спогади : роман / М. Юрсенар ; пер. із фр. Д. Чистяк. - Київ : Радуга, 2017. - 231 с. - (Європа/Текст)
 
Книга у каталозі

ф1571395кп мп, ф1571396 край, ф1571397чз
398.21(=161.2)(477.63)
Я 44

Як старих людей переробляють на молодих : за казкою, яку записав Д. І. Яворницький / худож., дизайн: М. А. Богдановський, О. Ю. Сібіряков. - Дніпро : б. в., 2020. - [12] с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571465кп мп
316.7(043.3)
Я 62

Янковський, Степан Владиславович. Соціокультурні світи за доби глобальних комунікацій : автореферат дисертацій / С. В. Янковський ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в], 2021. - 36 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571428кп мп
111.82
Я 76

Яровой, Владимир. Единство. Мир красив единством жизни / В. Яровой. - Кривой Рог, 2021. - 160 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині