2024 рік

Архів

 

Серпень  2021 року

Нові надходження


 

ф1566856кп хр
502.211(477.41)(084.4)
А 92

Атлас територій та об'єктів природно-заповідного фонду Київської області / Департамент екології та природ. ресурсів Київ. обл. держ. адмін. - Дніпро : Середняк Т. К., 2019. - 112 с. : іл.
 

1566698кп мп
821.161.1(477)'06-1
Б 12

Бабуцкая-Дуб И. И. Стихотворения с сахаром и перцем / И. И. Бабуцкая-Дуб. - Днепр : Середняк Т. К., 2019. - 82 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566599кп хр
821.161.1'06-311.6
Б 42

Бекитт, Лора. Знак фараона / Л. Бекитт. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. - 477 с.
 

1566694кп мп
005.8:316.455
Б 43

Белоконь А. И. Управление заинтересованными группами лиц в окружении проекта : [монография] / А. И. Белоконь, С. А. Маланчий, Т. В. Коцюба ; Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры. - Днепр : Середняк Т. К., 2019. - 100 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1566307 мп, ф1566803 хр
34(477)(075.8)
Б 83

Боровиков, Андрій Миколайович. Право в Україні: від теорії до практики : навчальний курс / А. М. Боровиков. - 3-є вид. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 596 с. : іл., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566699кп мп
615.85(075.8)
Б 87

Брелюс, Галина Михайлівна. Основи СУ-Джок терапії : навч. посібник / Г. М. Брелюс ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Дніпро : Середняк Т. К., 2019. - 138 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566684кп чз
159.955
Б 89

Брюнінг, Лоретта Граціано. Керуй гормонами щастя : як хімічний коктель у мозку допомагає зупинити негативне мислення / Л. Г. Брюнінг ; пер. з англ. У. Курганова. - Харків : Фабула : Ранок, 2019. - 240 с.
 

1566850кп мп
615.874
Б 90

Будилов, Сергей Алфеевич. Тропинка в методику "Алфей". Кн. 1 / С. А. Будилов. - Днепр : АРТ-ПРЕСС, 2019. - 192 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1566632кп хр
577.213/.215(02.064)
Б 90

Булавин, Леонид Анатольевич. Структура мономеров ДНК : монография / Л. А. Булавин, Д. Н. Говорун, Т. Ю. Николаенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т молекуляр. биологии и генетики. - К. : Наукова думка, 2014. - 206 с. : граф., рис., табл.
 

1566608кп хр, 1566609 аб
94(430)"1939/1953"
В 19

Василів-Базюк, Любов. В переможеній Німеччині / Л. Василів-Базюк, П. Слободянюк. - Торонто ; Хмельницький ; Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2019. - 140 с. : фот.
 

1566595кп чз
821.161.1(477)'06-31
В 44

Вилар, Симона. Ведьма и князь / С. Вилар. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2006. - 333 с.
 

1566592кп чз
821.161.1(477.63)'06-311.6
В 44

Вилар, Симона. Ведьма княгини / С. Вилар ; авт. предисл. Е. Дворецкая. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. - 461 с.
 

В1566664кп рф
271.2-282
В 42

Віденський Октоїх / Укр. культур. фонд ; упоряд. Х. Міклас ; пер. з нім. Я. Івасків ; ред.: О. Клейменова, А. Лясковський. - Вид. факсим. типу. - К. : Горобець, 2019. - 608 с.
 

ф1566638кп хр
34(082)
В 53

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; гол. ред. Т. Є. Кагановська. - Харків, 2019. - 183 с. - (Право ; вип. 28)
 

ф1566661 аб
821.161.2'06-34
Г 37

Гербіш, Надійка. Мандрівки з Чарівним Атласом: Гринвіч / Н. Гербіш ; ред.: К. Івашутіна, М. Сидоряк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Львівська політехніка : Вид-во Старого Лева, 2019. - [91] с.
 

ф1566812кп мп, ф1566813 иск
78.083.3
Г 95

Гуренко, София. Фантазия : музыкальная композиция / С. Гуренко. - Днепр : Середняк Т. К., 2019. - 6 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566647кп чз
821.161.1'06-311.6
Д 24

Дворецкая, Елизавета. Сокровище Харальда / Е. Дворецкая. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2009. - 413 с.
 

1566701кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Д 24

Дворецький, Едісон. Байки вченого перського кота Ага про запорожців. Капці Дон Кіхота / Е. Дворецький. - Дніпро : Середняк Т. К., 2019. - 104 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566645кп чз
821.161.1(477)'06-311.6
Д 25

Девиль, Александра. Корсары Таврики : роман / А. Девиль. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. - 381 с.
 

1566646кп чз
821.161.1(477)'06-311.6
Д 25

Девиль, Александра. Оберег волхвов : роман / А. Девиль. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2019. - 429 с. - (Любовь сквозь века)
 

1566644кп чз
821.161.1(477)'06-311.6
Д 25

Девиль, Александра. Перстень Дарины : роман / А. Девиль. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 333 с. - (Любовь сквозь века)
 

1566781кп мп
624.072.2(043.3)
Д 30

Демедецька, Вероніка Віталіївна. Динаміка в'язкопружної балки Тимошенко з демпферами в'язкого тертя та динамічними гасниками коливань : автореферат дисертації / В. В. Демедецька ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. - Дніпро, 2020. - 26 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1566294 мп, ф1566798 хр
351/354(477)(082)
Д 36

Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. Вип. 3 (42) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; ред. С. М. Серьогін [та ін.]. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. - 171 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566230 мп, 1566750 хр
616-036.81(02.064)
Д 50

Дифференциация инфузионно-трансфузионной терапии для защиты и репарации эндотелиального гликокаликса при критических состояниях : монография / Л. А. Мальцева [и др.] ; ред. Л. А. Мальцева. - Днепр : АРТ-ПРЕСС, 2019. - 48 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1566857кп мп
687.1
Д 54

Днепровская, Лариса Владимировна. Сам себе кутюрье / Л. В. Днепровская. - Дніпро : Середняк Т. К., 2019. - 180 с. : рис. - (Секреты высокой моды)
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1566810кп мп
338.45(082)
Е 45

Економічний вісник ДВНЗ Українській державний хіміко-технологічний університет : зб. наук. праць. № 2 (10), 2019 / Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т ; гол. ред. Л. Д. Гармідер. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 149 с. : табл., рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566203 мп, 1566724 хр
622(062.552)
З-41

Збірник наукових праць Національного гірничого університету. № 58 / Нац. техн. ун-т ”Дніпров. політехніка” ; гол. ред. Б. Ю. Собко. - Дніпро : Нац. ТУ Дніпровська політехніка, 2019. - 232 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566718кп мп
821.161.1(477.63)'06-31
И 87

Исмайлов, Наиль. Без имени и отчества / Н. Исмайлов. - Днепр : Середняк Т. К., 2019. - 270 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566630кп хр
355.098:2-722.53](477)(092)
К 20

Капелани. На службі Богу і Україні / Укр. ін-т нац. пам`яті ; уклад.: Т. Ковтунович, Т. Привалко. - К. : ФОП Гончарук А. Б., 2019. - 424 с. : фот.
 

1566179 мп, 1566711 хр
342.951(477)(02.064)
К 32

Квеліашвілі, Ірина Миколаївна. Державна митна справа України: вектори розвитку в умовах реформування : монографія / І. М. Квеліашвілі ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпро : Грані, 2018. - 279 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566703кп мп
821.161.1"18"(075.8)
К 44

Киселева Е. А. Русская литература ХІХ века : хрестоматия для студентов-иностранцев / Е. А. Киселева. - Днепр : Середняк Т. К., 2019. - 277 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1566659 аб
821.161.2'06-34
К 46

Кічура, Леся. Добрі мамині казки / Л. Кічура ; худож. Н. Манько ; ред.: К. Івашутіна, М. Сидоряк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2019. - [88] с. : іл.
 

ф1566657 аб
821.161.2'06-34
К 46

Кічура, Леся. Добрі мамині казки. Магія Різдва / Л. Кічура ; худож. К. Іванова ; ред.: К. Івашутіна, М. Сидоряк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Львівська політехніка ; [Львів] : Сполом, 2019. - [107] с. : іл.
 

ф1566658 аб
821.161.2'06-34
К 46

Кічура, Леся. Добрі мамині казки. Мандри / Л. Кічура ; худож. К. Іванова ; ред.: К. Івашутіна, М. Сидоряк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Львівська політехніка ; [Львів] : Папуга, 2019. - [113] с. : іл.
 

ф1566817кп мп, ф1567152 край
355.48-058.65(477.63)
К 53

Книга пам'яті воїнів Дніпропетровщини, загиблих в АТО/ООС / Дніпропетр. облрада, Дніпропетр. нац. іст. музей ім. Д. І. Яворницького ; авт.-упоряд.: Т. В. Войцеховська, В. В. Якушенко. - Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2019. - 238 с. : фот. кольор.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1566655 аб
398.332.412
К 53

Книга, яку треба прочитати до дня Святого Миколая / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; керівник проекту О. Потимко ; худож. С. С. Рудікова. - Львів : Львівська політехніка, 2019. - 42 с. : кольор. іл.
 

1566618кп чз
821.161.2'06-312.4
К 59

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Вигнанець і чорна вдова / А. А. Кокотюха. - Харків : Віват, 2019. - 303 с. - (Художня література)
 

1566581кп хр
821.161.2'06-1
К 61

Коломієць, В'ячеслав Миколайович. Достукатись до небес : поезія / В. М. Коломієць. - Корсунь-Шевченківський : Майдаченко І. В., 2019. - 203 с.
 

1566603кп хр, 1566619 аб
821.161.1(477.63)'06-31
К 77

Кравченко, Александра. Мечтать не вредно : роман / А. Кравченко. - Донецк : Донеччина, 2008. - 287 с. - (Женский роман)
 

м1566678кп хр
821.161.1(477)'06-312.4
К 77

Кравченко, Александра. Озеро страха : роман / А. Кравченко. - Донецк : Донеччина, 2004. - 303 с. - (Остросюжетный роман)
 

м1566674кп хр
821.161.1(477)'06-31
К 77

Кравченко, Александра. Тайна преображения : роман / А. Кравченко. - Донецк : Донеччина, 2003. - 479 с. - (Остросюжетный роман)
 

м1566675кп хр, м1566676 аб
821.161.1(477)'06-312.4
К 77

Кравченко, Александра. Фиалковый цвет мести : роман / А. Кравченко. - Донецк : Донеччина, 2003. - 399 с. - (Остросюжетный роман)
 

1566839кп край
908(477)"1927/2017"(01)
К 77

Краєзнавство : науковий журнал. 1927-2017: сист. покажч. змісту / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Нац. спілка краєзнавців України ; наук. ред. Р. Маньковська ; упоряд. О. Михайлова. - К., 2019. - 400 с.
 

ф1566685кп чз
316.46:316.477
К 79

Крейг, Нік. Лідерство починається з призначення / Н. Крейг ; пер. з англ. В. Галкіна. - Харків : Ранок : Фабула, 2019. - 240 с.
 

1566847кп оил
811.111(075.8)
К 89

Кузьменко А. О. Збірник тренінгових вправ та задач з англійської мови за професійним спрямуванням (Психологія) : навч. посіб. / А. О. Кузьменко. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 131 с.
 

1566622кп хр
94(477)"17"(092)
К 90

Кулиняк, Данило Іванович. Лицар Дикого Поля. Петро Калнишевський : історико-документальний роман-есе / Д. І. Кулиняк ; Всеукр. благодійний фонд ім. П. Калнишевського. - Вид. 6-е, допов. - К. : Літопис-XX, 2012. - 192 с.
 

ф1566634кп бф
811.161.2'271(03)
К 93

Курило, Іван Васильович. Нюанси слововживання : науково-практичний довідник / І. В. Курило. - Львів : Піраміда, 2017. - 563 с.
 

1566607кп бф
811.161.2'271(02.064)
К 93

Курило, Іван Васильович. Як правильно: помилки мовлення засобів масового інформування : монографія / І. В. Курило. - Львів : Піраміда, 2018. - 846 с.
 

1566775кп мп, 1566776 край
821.161.2(477.63)'06-32
К 95

Кутовий, Борис Юрійович. Листи здалеку / Б. Ю. Кутовий ; худож. Є. Самойленко. - Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2019. - 192 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566696кп мп
514(075)
К 96

Кушнир, Исаак. Позиционные задачи. Список Верника. Список Кушнира / И. Кушнир. - Днепр : Середняк Т. К., 2019. - 148 с. : рис. - (Эмоциональная геометрия)
 

Видано на Дніпропетровщині

В1566665кп рф
271.2-282.7-247
Л 13

Лавришівське Євангеліє XIV століття / Укр. культур. фонд ; упоряд. В. Корнієнко ; пер. з пол.: Н. Волченко, А. Лясковський ; ред. А. Лясковський. - Вид. факсим. типу. - К. : Горобець, 2018. - 468 с. : іл.
 

1566782кп мп
279.127
Л 39

Ледяев, Алексей. Прогулка по лезвию ножа / А. Ледяев. - Днепр : Арт-Пресс, 2019. - 94 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1565639кп хр, 1566617 аб
821.161.2'06-3
Л 63

Лисивець, Анастасія. "Скажи про щасливе життя..." / А. Лисивець ; упоряд. Н. Білоцерківець ; Укр. ін-т нац. пам'яті. - К. : К.І.С., 2019. - 100 с.
 

1566704кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
М 14

Майтак, Світлана. Дебют. Художні замальовки / С. Майтак. - Дніпро : Середняк Т. К., 2019. - 33 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566586кп хр
821.161.2(477.63)'06-1
М 15

Макаренко, Марія Гнатівна. Кров калини : вірші / М. Г. Макаренко. - К. : Друкарський двір Олега Федорова, 2019. - 225 с.
 

ф1566686кп чз
821.161.2'06-93
М 22

Мамчич, Олеся. Ким працюватиме Яся : для дітей дошк. та мол. шк. віку / О. Мамчич ; худож. О. Ребдело ; ред. Ю. Підмогильна. - Харків : Ранок ; К. : BaraBooka, 2019. - [25] с. : кольор.іл.
 

1566695кп мп
821.161.1'06-3
М 42

Медова, Малика. Изобилие в твоем сердце / М. Медова. - Днепр : Середняк Т. К., 2019. - 254 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566843кп мп, 1566844 хр
338.47(02.064)
М 48

Мельник, Тетяна Степанівна. Методологія і практика маркетингових досліджень у перевезеннях пасажирів залізничним транспортом далекого сполучення : [монографія] / Т. С. Мельник. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 186 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566764кп мп
352.07
М 54

Методичні рекомендації з питань створення центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) та забезпечення їх ефективної роботи / О. Лічманенко ; Дніпропетр. обл. держ. адмін. - Дніпро, 2016. - 32 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566778кп мп
612.017(075.8)
М 54

Методологічні підходи до оцінки імунного статусу : навч. посіб. для позааудітор. роботи лікарів-інтернів / Т. О. Перцева [та ін.]; ред. Т. О. Перцева ; Дніпропетр. мед. акад. - Переглянуто і допов. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2019. - 434 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1566640кп хр
351.743(477)
Н 35

Національна гвардія України : фотоальбом / Голов. упр. Нац. гвардії України ; кер. проект. Ю. В. Аллеров ; ред.: Я. Б. Сподар, В. О. Ященко, С. А. Блощіцин. - К. : Фенікс, 2016. - 99 с. : іл., фот. кольор.
 

1566784 мп
551.2/.3(477.63)(02.064)
Н 39

Небезпечні стани та явища у геологічному середовищі на прикладі міст Середнього Придніпров'я : монографія / Т. П. Мокрицька [та ін.]. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 205 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1566654кп рф
726:27-523.41](477-25)(09)
Н 62

Никитенко, Надежда Николаевна. Святая София Киевская / Н. Н. Никитенко ; ред. И. М. Куковальская. - К. : Горобец, 2008. - 381 с. : ил., фот.цв.
 

1566691кп мп
821.161.1(477)'06-31
Н 67

Нимас, Татьяна. Муаровая жизнь / Т. Нимас. - Днепр : Середняк Т. К., 2019. - 383 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566238 мп, 1566748 хр
343.35(02.064)
Н 72

Новак, Анатолій Миколайович. Національна антикорупційна політика: теоретико-методологічні засади формування і реалізації : монографія / А. М. Новак ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ : Монолит, 2018. - 360 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1566681кп хр
821.161.2'06-3
О-52

Оксаніч, Сергій. Чому Колобок пішов у президенти : казка для дорослих / С. Оксаніч ; ред. Л. Васильєва ; худож. О. Швєд. - [б. м.] : KINTO, 2010. - 23 с. : кольор.іл.
 

1566628кп хр
373.5.035
О-75

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : програма виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми / авт.-упоряд.: Т. П. Авельцева, Н. І. Бойчук, Н. М. Грінчук та ін. - 2-ге вид. - К. : Буря О. Д., 2014. - 88 с.
 

ф1566656 аб
821.161.2'06-34
П 34

Писаренко, Наталія. Андрійко і Шахове королівство / Н. Писаренко ; худож. О. Пасхалова ; авт. шахових завдань Є. Лисенко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2019. - 22 с.
 

1566838кп мп
622.41(02.064)
П 42

Повышение безопасности ведения горных работ при подземной разработке рудных месторождений : монография / В. І. Бузило, В. В. Руських, О. О. Яворська [и др.]; под общ. ред. В. И. Бузило. - Дніпро : Журфонд, 2019. - 204 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1566631кп хр
316.44(075.3)
П 55

Пометун, Олена. Кроки до порозуміння : навч. посіб. для учнів 10 (11) класів загальноосвіт. шкіл / О. Пометун, І. Сущенко, І. Баранова. - К. : Педагогічна дкмка, 2016. - 168 с. : іл.
 

1566651кп чз
821.161.1(477)'06-31
П 56

Пономаренко, Сергей. Проклятие рукописи / С. А. Пономаренко. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. - 349 с.
 

ф1566807кп мп
340(477)(082)
П 68

Правовий часопис Донбасу : зб. наук. праць. № 4 (69) 2019 / Донец. юрид. ін-т ; ред. Бесчастний В. М. - Кр. Ріг, 2019. - 193 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566690кп мп
640.43(477)
П 84

Прохоренко, Дарія. Ресторанний гід / Д. Прохоренко, Я. Зуєва, А. Скіп`ян [та ін.]. - Дніпро : Середняк Т. К., 2019. - 285 с. : кольор. іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566624кп хр
94(477)“19”
Р 32

Рева, Ірина. По той бік себе : соціально-психологічні та культурні наслідки Голодомору та сталінських репресій / І. Рева. - 2-е вид., перероб. і допов. - К. : К.І.С., 2019. - 271 с. : табл., граф.
 

ф1566652кп рф
271.2-282.7-247
Р 35

Реймське Євангеліє : в 2-х т. / Укр. культур. фонд; упоряд. В. Корнієнко. - К. : Горобець. - 2019. - ISBN 978-966-2377-45-3 Т. 1 : Факсиміле. - Вид. факсим. типу. - К. : Горобець, 2019. - 120 с.
 

ф1566653кп рф
271-282.7-247-277
Р 35

Реймське Євангеліє : в 2-х т. / Укр. культур. фонд; упоряд. В. Корнієнко. - К. : Горобець. - 2019. - ISBN 978-966-2377-45-3 Т. 2 : Дослідження. - Вид. факсим. типу. - К. : Горобець, 2019. - 142 с. : іл.
 

1566579кп хр
666.293.522(043.3)
Р 49

Рижова, Ольга Петрівна. Наукові основи технології кольорових екологічно безпечних склоемалей : автореферат дисертації / О. П. Рижова ; Харківський політехнічний інститут. - Харків, 2020. - 41 с.
 

1566716кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
С 12

Саакова, Виолетта. За все тебя, творец, благодарю! / В. Саакова. - Днепр : Середняк Т. К., 2019. - 137 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566717кп мп
821.161.1(477.63)'06-3
С 17

Самсонова, Елена Ивановна. Чудо рождения / Е. И. Самсонова. - Днепр : Середняк Т. К., 2018. - 48 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566626кп край
94(477.64)
С 20

Саричев, В`ячеслав. Хортиця в письмових джерелах та свідченнях: від Костянтина Багрянородного до Миколи Гоголя / В. Саричев ; ред.: О. П. Мірущенко, М. А. Остапенко та ін. ; Нац. заповідник "Хортиця". - Запоріжжя : КЕРАМІСТ, 2019. - 50 с. : кольор. іл.
 

1566692кп мп
343.137(477)(02.064)
С 22

Сачко, Олександр Васильович. Проблеми реалізації верховенства права при застосуванні особливих форм та режимів кримінального провадження : монографія / О. В. Сачко ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 381 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566623кп хр
821.161.2'06-1
С 30

Семена, Надія Юріївна. Поезія міської околиці : поезія / Н. Ю. Семена. - Львів : Сполом, 2018. - 111 с.
 

1566788кп мп
811.111'25(075.8)
С 30

Семеренко, Любовь Ивановна. Изучаем культурное наследие = Focus on Cultural Awareness : учебное пособие / Л. И. Семеренко ; Ун-т им. А. Нобеля. - 3-е изд., перераб. и доп. - Днепр : Ун-т им. Альфреда Нобеля, 2019. - 219 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566688кп хр
364-78(072)
С 30

Семигіна, Тетяна. Інформування населення про соціальні та реабілітаційні послуги : методичний посібник / Т. Семигіна, Г. Коришова, О. Іванова. - К. : К.І.С., 2013. - 104 с. : рис.
 

1566606кп иск
257.7(089.7)
С 47

Славянские Боги : альбом (28 открыток) / худож. Н. Г. Кукель. - Симферополь : ООО Форма, б. г. - б. с. : портр.
 

1566822кп мп
528.2(02.064)
С 56

Современная космическая геодезия в задачах глобальной и локальной кинематики и динамики Земли : монография / А. Е. Вольвач [и др.]. - Днепр : Середняк Т. К., 2018. - 179 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1566639кп хр
373.3/.5.064(072)
С 60

Соловйова О. Д. Організація роботи з розв'язання проблеми насильства в загальноосвітньому навчальному закладі : методичні рекомендації / О. Д. Соловйова, Є. В. Дубровська ; упоряд. М. Е. Ясеновська. - К., 2016. - 80 с.
 

ф1566629кп хр
373.5.035(072)
С 69

Соціально-педагогічні основи захисту прав людини, протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей : навч.-метод. посіб. / Н. П. Бочкор, Ю. В. Баннікова, М. В. Губко [та ін.]. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К., 2016. - 368 с.
 

1566763кп мп
352.07
С 78

Створення інтегрованих центрів надання адміністративних послуг об'єднаних територіальних громад : практичні рекомендації / Т. Маматова, О. Тертишна, О. Кіреєва та ін.; ред. О. Тертишна. - Дніпро : Москаленко О. М., 2016. - 146 с. : фот., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566789кп мп
342.4(477)
С 79

Степаненко, Володимир Петрович. Конституція народовладдя України : політичний проект / В. П. Степаненко. - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2019. - 116 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566706кп мп
537.226.4(02.064)
С 79

Стефанович, Леонид Ильич. Формирование доменных структур в сегнетоэлектриках в сильнонеравновесных условиях под влиянием внешних воздействий : монография / Л. И. Стефанович, О. Ю. Мазур. - Днепр : Середняк Т. К., 2019. - 100 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1566815кп мп
97(477.63-25)
С 82

Сторінки історії. До 90-річчя Ленінського району міста Дніпропетровська / упоряд. О. І. Філіппенко. - Дн-ськ, 2010. - 135 с. : фот. кольор.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566819кп мп
614.8(062.552)
С 86

Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. трудов. Вып. 62 / Гос служба гор. надзора и Пром. безопасности Украины [и др.] ; под общ. ред. В. И. Большакова. - Дн-ск : ГВУЗ ПГАСА, 2011. - 444 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566820кп мп
614.8(062.552)
С 86

Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. трудов. Вып. 71. Т. 2 / Гос. служба Украины по чрезвычайным ситуациям [и др.] ; под общ. ред. В. И. Большакова. - Дн-ск : ГВУЗ ПГАСА, 2013. - 268 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566697кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
С 90

Суржик, Петр Иванович. Снимаю шляпу / П. И. Суржик. - Днепр : Середняк Т. К., 2019. - 225 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566705кп мп
821.161.1(477.63)'06-31
С 95

Сыроватко, Станислав. Путь в деревню : роман / С. Сыроватко. - Днепр : Середняк Т. К., 2019. - 259 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566620кп хр
821.161.1(477.75)'06-9
Т 13

Таврический, Анатолий. Черноморский змей "Блеки". Русалки в Крыму и Черное море / А. Таврический. - Симферополь : Галс-Квадро, 2010. - 38 с.
 

1566356 мп, 1566749 край
821.161.1(477)'06-1
Т 16

Талаболин, Павел. Следы : стихи / П. Талаболин. - Днепр : Акцент ПП, 2019. - 124 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566625кп чз
336.74
Т 34

Тепскотт, Дон. Блокчейн-революція. Як технологія, що лежить в основі біткойна та інших криптовалют, змінює світ / Д. Тепскотт, А. Тепскотт ; пер. з англ.: Ю. Григоренко, Г. Лелів. - Львів : Літопис, 2019. - 492 с.
 

1566621кп хр
331.25(477)
Т 48

Ткач, Олександр Йосипович. Пенсійна програма підприємства: досвід і технологія / О. Й. Ткач. - К. : КОРВІН ПРЕСС, 2007. - 280 с. : рис., табл.
 

1566159 мп, 1566752 хр
113(02.064)
Т 48

Ткаченко, Владимир Андреевич. Антиномии чистого разума : монография / В. Ткаченко. - Днепр : Монолит, 2019. - 312 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566161 мп, 1566736 край
821.161.1(477.63)'06-1
Т 48

Ткаченко, Владимир Андреевич. Грезы судьбы : поэзия / В. А. Ткаченко. - Днепр : Монолит, 2019. - 291 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566357 мп, 1566744 по
004.354.7(075.8)
Т 57

Тонкошкур, Олександр Сергійович. Проектування мікроконтролерних пристроїв. Практикум : навч. посібник / О. С. Тонкошкур, І. В. Гомілко ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 100 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1566301 мп, ф1566804 хр
339.13(477)(082)
Т 60

Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць. № 1 (45) 2019 / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського ; голов. ред. Н. О. Слободянюк. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2019. - 152 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1566303 мп, ф1566808 хр
656.2.073(082)
Т 65

Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Вип. 17 / гол. ред. В. І. Бобровський. - Дніпро : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. В. Лазаряна, 2019. - 80 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1566304 мп, ф1566809 хр
656.2.073(082)
Т 65

Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Вип. 18 / гол. ред. В. І. Бобровський. - Дніпро : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. В. Лазаряна, 2019. - 112 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566693кп мп
821.161.1(477)'06
Т 66

Третьяк, Андрей Вячеславович. Если будет завтра : сборник рассказов, єссе, стихотворений... / А. В. Третьяк. - Днепр : Середняк Т. К., 2019. - 340 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566585кп иск
792.03(477.63)(092)(02.064)
Т 82

Тулянцев, Андрей Анатольевич. Анатолий Дудка : монография / А. А. Тулянцев ; Днепропетр. акад. музыки им. М. Глинки. - Днепр : Лира, 2017. - 112 с. : фот.
 

1566584кп иск
792.03(477.63)(092)(075.8)
Т 82

Тулянцев, Андрей Анатольевич. Вера Пахманова : учеб.-метод. пособ. / А. А. Тулянцев ; Днепропетр. акад. музыки им. М. Глинки. - Днепр : Лира, 2016. - 114 с. : фот.
 

1566700кп мп
796.83
Т 93

Тырин, Анатолий. Философия бокса / А. А. Тырин. - Днепр : Середняк Т. К., 2019. - 87 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566577кп хр, 1566578 аб
37.091.3-056.45(072)
У 67

Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів : методичні рекомендації / Н. І. Поліхун [та ін.]; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдар. дитини. - К. : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2019. - 80 с.
 

1566587кп хр
821.161.2(477.63)'06-1
Ф 44

Фесенко, Ніна Романівна. Малюю життя / Н. Р. Фесенко. - Кропивницький : Поліум, 2019. - 200 с.
 

ф1566852кп мп
622(062.552)
Ф 50

Физико-технические проблемы горного производства : сб. науч. тр. Вып. 21 / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физики гор. процессов ; под общ. ред. В. Г. Гринева. - Днепр, 2019. - 178 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566821кп мп
111.1(02.064)
Ф 56

Філософсько-культурні дискурси: виміри сучасного буття : колективна монографія / Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т ; наук. ред. А. Г. Чичков. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 208 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1566660 аб
821.161.2'06-34
Ф 86

Фреймут, Оля. Кажан Жан / О. Фреймут ; ред.: К. Івашутіна, Н. Ковальчук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Львівська політехніка ; [К.] : SNOWDROP, 2019. - [32] с. : іл.
 

1566708кп мп
821.161.1(477.63)'06-32
Х 19

Ханенко, Александр Иванович. Записная книжка штурмана / А. И. Ханенко. - Днепр : Середняк Т. К., 2019. - 386 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566795кп мп, 1566796 край, 1567459 край
94(477.63-22)
Ч-12

Чабан, Николай Петрович. Афанасьевские фрески : очерки по истории села Афанасьевка Новомосковского района Днепропетровской области / Н. Чабан. - Днепр : АРТ-ПРЕСС, 2019. - 376 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566785кп мп
502.1(075.8)
Ч-75

Чорна, Валентина Іванівна. Урбоекологія. Практикум : [навч. посіб.] / В. І. Чорна, В. В. Кацевич ; Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 180 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566580кп хр
373.3.015.3(043.3)
Ч-75

Чорна, Олена Миколаївна. Психологічні засади розвитку фантазії у молодших школярів : автореферат дисертації / О. М. Чорна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна. - К., 2020. - 22 с.
 

ф1566662 аб
821.161.2'06-1
Ч-81

Чубай, Грицько. П'ятикнижжя : у 2-х ч. Ч. 1. Кн. І-ІІ / Г. Чубай ; ред.: К. Івашутіна, М. Сидоряк ; Нац. ун-т
 

ф1566663 аб
821.161.2'06-1
Ч-81

Чубай, Грицько. П'ятикнижжя : у 2-х ч. Ч. 2. Кн. ІІІ-V / Г. Чубай ; ред.: К. Івашутіна, М. Сидоряк ; Нац. ун-т
 

1566702кп мп
821.161.1(477)'06-31
Ч-90

Чумаченко А. А. Виктория - победа! / А. А. Чумаченко. - Днепр : Середняк Т. К., 2019. - 170 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566616кп хр
279.14(477.8)
Ш 37

Шевчук, Валентин Авдійович. Діяльність Церкви адвентистів сьомого дня на території Західної України в міжвоєнний період (1919-1939 рр.) : автореферат дисертації / В. А. Шевчук ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2019. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566759кп мп
691.32(043.3)
Ш 65

Шишкіна, Олександра Олександрівна. Основи наномодифікації дрібнозернистих бетонів колоїдними поверхнево-активними речовинами : автореферат дисертації / О. О. Шишкіна ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. - Дніпро, 2020. - 31 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566786кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Ш 90

Штефан, Ксения. Моя поэзия : сборник / К. Штефан ; авт. предисл. Г. В. Штефан. - Днепр, 2019. - 288 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1566787кп мп
821.161.1(477.63)'06-312.9
Ш 90

Штефан, Ксения. Трансгалактический патруль / К. Штефан. - Днепр : Радегаст-Сервис, 2019. - 183 с.
 

Видано на Дніпропетровщині