2024 рік

Архів

 

Липень  2021 року

Нові надходження


 

1565781кп хр
537(075.8)
А 35

Азарєнков, Микола Олексійович. Електрика та магнетизм : підручник / М. О. Азарєнков, Л. А. Булавін, В. П. Олефір ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 564 с. : граф., рис., табл.
 

1565757кп хр
533.951(075.8)
А 35

Азарєнков, Микола Олексійович. Кінетична теорія хвиль в однорідній плазмі без зіткнень : навч. посіб. / М. О. Азарєнков, І. Б. Денисенко, М. І. Гришанов ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 176 с. : граф.
 

1565777кп хр
159.964.2
А 35

Азарова, Юлия Олеговна. Лакан, топология и сцена психоанализа : научно-аналитический обзор / Ю. О. Азарова ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2018. - 60 с. : рис.
 

1565623кп хр
620.92
А 58

Альтернативна енергетика / Всеукр. екол. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К., 2019. - 23 с. - (Библиотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Охорона навколишнього середовища ; березень, 2019, № 3)
 

1565773кп хр
378.4(477.54)"19"(092)
А 65

Андрєєв, Фелікс Михайлович. Героїчні особистості Харківського університету : біограф. довід. / Ф. М. Андрєєв, С. В. Добринін ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 144 с. : фот.
 

1565628кп хр
635.92(477)(092)
А 79

Арбатская, Юта. Николай Костецкий: шипы и розы / Ю. Арбатская, К. Вихляев. - Симферополь : Н. Оріанда, 2012. - 134, [2] с.
 

1565626кп хр
338.246:351.86
Б 37

Бегма, Віталій Миколайович. Концептуальні засади стратегій інвестиційно-інноваційного розвитку оборонно-промислових комплексів держав. Досвід для України : аналіт. доп. / В. М. Бегма, О. О. Свергунов. - К. : НІСД, 2019. - 64 с.
 

1565765кп хр
539.18(075.8)
Б 48

Бережной, Юрій Анатолійович. Структура атомів і молекул : навч. посіб. / Ю. А. Бережной ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. - 176 с. : граф., рис.
 

ф1565712кп иск
78.071.1(477)(092)
Б 48

Березка, Андрій Корнійович. Відомі композитори України / А. К. Березка ; ред.: Г. Б. Мунін, Д. С. Вілкова, О. В. Сапура та ін. - К. : Мунін Г. Б., 2016. - 367 с. : фот.
 

1565741кп хр
340(477)(01)
Б 53

Бесчастний, Віктор. Бібліографічний покажчик праць за 2003-2019 рр. / В. Бесчастний ; Донец. юрид. ін-т. - К. : ВД Дакор, 2019. - 176 с.
 

1565743кп край
017.1(477.74)
Б 59

Бібліотека М. Ф. Комарова : каталог колекції Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; упоряд.: Н. А. Бродецька, Н. О. Яцун ; ред. І. С. Шелестович. - Одеса : Бровкін О. В., 2014. - 320 с.
 

1565658кп хр
141.82
Б 86

Бохеньський, Юзеф-Марія. Ліва філософія / Ю.-М. Бохеньський ; пер. з пол. О. Гірний. - Львів : Тріада Плюс, 2018. - 511 с. : фот.
 

1565746кп хр
616.62-053.3
Б 86

Боярчук О.Р. Консервативне ведення розладів сечового міхура та кишечника у дітей із spina bifida : метод. рек. / О. Р. Боярчук, К. Т. Глушко ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль : Вектор, 2019. - 48 с.
 

1565656 хр
821.161.2'06(082)
В 55

Вишиванка для сонечка : збірка творів сучасних українських авторів для дітей / уклад. Е. І. Заржицька ; худож. Е. О. Гринько. - Харків : Юнісофт, 2018. - 224 с. : кольор. іл.; 20 см. - (Найкращий подарунок)
 

1565778кп хр
1:001.1(02.064)
В 42

Від філософії науки до постмодерних студій культури: колективна моногр. / І. З. Цехмістро, О. В. Тягло, В. І. Штанько та ін.; ред.: В. А. Суковата, Д. В. Петренко.- Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 492 с.
 

ф1565789кп хр
340(477)(082)
В 53

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; голов. ред. Т. Є. Кагановська. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 104 с. - (Право ; вип. 27)
 

1565759кп хр
94(477)(092)(01)
П 30

Владимир Владимирович Петровский - профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина : биобиблиогр. указ. / Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина; сост.: С. М. Куделко, С. Р. Марченко. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2019. - 24 с.
 

1565663кп хр
94(477.83/.86)”194/201”(02.064)
В 65

Войналович, Віктор. Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині: повоєнна радянська доба і сучасність : монографія / В. Войналович, Н. Кочан ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2018. - 408 с.
 

1565737кп хр
94(477)"19"(02.064)
Г 12

Гаврилів, Ігор. УВО-ОУН: в боротьбі за українську державу : [монографія] / І. Гаврилів. - Львів : Левада, 2019. - 502 с.
 

1565735кп хр
94:327.5](477:470)
Г 12

Гаврилів, Ігор. Україна–Росія: протиборство европейської та евразійської цивілізацій / І. Гаврилів. - Львів : Левада, 2018. - 107 с.
 

ф1565668кп хр
94(477)"1994/2019"
Г 14

Гайдуцький, Павло Іванович. Біль за Україну / П. І. Гайдуцький. - К. : ДКС-Центр, 2019. - 655 с. : фот.
 

1565785кп хр
339.9(02.064)
Г 54

Глобалізація та регіоналізація як вектори розвитку міжнародних економічних відносин : колективна монографія / А. П. Голіков, В. В. Гончаренко, Н. І. Гончаренко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 468 с.
 

ф1565674кп хр, ф1565675 по
620.9(03)
Г 54

Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії / пер. з нім. О. Блащук ; авт. передм.: С. Павлюк, Г. Брьомлінг. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2019. - 212 с.
 

ф1565693кп бф, ф1566636 хр
94(477)"19"(092)
Г 68

Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції / Р. Подкур ; упоряд. А. Когут ; Галуз. держ. архів Служби безпеки України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України, Ін-т історії України НАН України. - К. : К.І.С., 2018. - 240 с.
 

1565605кп хр
346(477)(075.8)
Г 72

Господарське право України : підручник / М. К. Галянтич [та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : МАУП, 2005. - 422 с.
 

ф1565790кп хр
330(075.8)
Г 93

Гудзенко, Ольга Федоровна. Основы экономики : учеб. пособ. для иностр. студентов подготов. отд-ний ЗВО Украины / О. Ф. Гудзенко, В. Е. Дягилев, Т. В. Челомбитько ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2019. - 128 с.
 

1565622кп хр
502.1(477)
Д 58

Довкілля і здоров'я / Всеукр. екол. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К., 2019. - 27 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Охорона навколишнього середовища ; квітень, 2019, № 4)
 

1565617кп хр
005.8(043.3)
Д 66

Домбровський, Михайло Збишекович. Проактивне управління проектами організаційного розвитку енергопостачальних компаній в турбулентному оточенні : автореферат дисертації / М. З. Домбровський . - Львів, 2019. - 21 с.
 

1565763кп хр
539.18(075.8)
Д 79

Дубовик, Володимир Миколайович. Розв'язання задач з атомної фізики в курсі загальної фізики : навч. посіб. / В. М. Дубовик ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 160 с. : граф.
 

ф1565671кп хр, ф1565672 по
69.059:332.872
Е 62

Енергоефективне управління муніципальними будівлями / М-во регіон. розвитку буд-ва та житлово-комун. госп-ва України ; текст та додатки Б. Швіндль. - [К.], 2017. - 34 с. : табл., мал.
 

1565667кп хр
316.485.6(072)
Е 90

Ефективне управління конфліктами: базові навички медіатора : метод. посіб. / В. Б. Дзюндзюк [та ін.] ; за заг. ред. В. Б. Дзюндзюка. - Харків : Тім Пабліш Груп, 2018. - 164 с.
 

ф1565698кп хр
821.161.2`06-1
З-17

Зайко, Мирослава Антонівна. Відповіді сучасникам і майбутнім читачам : альбом віршованих автобіографічних сюжетів із прозовими поясненнями та ілюстраціями / М. А. Зайко. - Тернопіль : Терно-граф, 2019. - 112 с. : кольор. іл.
 

ф1565682кп хр
821.161.2`06-1
З-17

Зайко, Мирослава. Калейдоскоп життя : віршована автобіографічна повість із прозовими екскурсами, ілюстраціями, цитатами світових авторитетів. Героїчно-ліричні романси Лесі Українки та Олени Теліги / М. Зайко. - Чернівці, 2017. - 116 с.
 

1565629кп хр
821.161.2`06-1
З-17

Зайко, Мирослава. Непотрібна справа : правдива віршована повість / М. Зайко. - Тернопіль : Тернограф, 2016. - 44 с. : кольор. іл.
 

1565637кп хр
323(477)
З-18

Заклик діяти: слова Маркіяна Паславського / Нац. меморіал. комплекс Героїв Небесної Сотні — Музей Революції Гідності ; уклад., авт. передм. Родина Паславських, літ. ред. Н. Набока. - Нью-Йорк ; К., 2019. - 46 с. : фот.
 

1565742кп край
929(01)
З-19

Закоханий в українське слово. До 170-річчя від дня народження М. Ф. Комарова : зб. матеріалів / Одес. нац. наук. б-ка ; упоряд. Л. М. Бур'ян ; ред. І. С. Шелестович. - Одеса : Друк Південь, 2017. - 516 с. : фот. - (Одеса в іменах і документах)
 

1565782кп хр
537.8(075.8)
З-41

Збірник задач з електродинаміки : навч. посібник / М. М. Легенький [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. - 241 с. : іл.
 

1565762кп хр
615.46(075.8)
З-62

Зиман, Золтан Золтанович. Кальцій-фосфатні біоматеріали : навч. посіб. / З. З. Зиман ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 288 с. : граф., рис., табл.
 

1565606кп по
001.894
З-68

Злотин, Борис Львович. Изобретатель пришел на урок / Б. Л. Злотин, А. В. Зусман. - Кишинев : Лумина, 1990. - 255 с. : цв.ил.
 

ф1565683кп иск
746.3(477)(084)
К 44

Кисіль, Григорій. Українська вишивка. Портрети видатних людей Полтавщини. Вип. 2 / Г. Кисіль. - Полтава : Дивосвіт, 2007. - 40 с. : фот. кольор.
 

1565744кп хр
94(=1)
К 41

Кіндратенко, Анатолій Миколайович. Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А. М. Кіндратенко. - Харків : Майдан, 2019. - 245 с.
 

1565760кп хр
531(075.8)
К 47

Класична динаміка у ньютонівському та лагранжевому формалізмі : навч.-метод. посіб. / О. В. Єзерська [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 148 с. : іл.
 

1565613кп хр
159.922.1
К 55

Кобзарь, Анатолий Ильич. Взаимоотношения между мужчинами и женщинами / А. И. Кобзарь. - Харьков : Друкарня Мадрид, 2018. - 48 с.
 

1565648кп хр
821.161.1.09
К 59

Козак, Мирон Омелянович. Шевченко, Бог і Україна. Читаючи слова Тараса вголос: "Знать, од бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!" Осягаючи їх серцем / М. Козак. - Луцьк : ПрАТ Волинська обласна друкарня, 2019. - 36 с.
 

1565650кп хр
794.1(477)(092)
К 59

Козак, Мирон. Два світи Василя Іванчука / М. Козак. - Луцьк : ПрАТ Волинська обласна друкарня, 2019. - 260 с. : фот.
 

1565754кп хр
544.35(02.064)
К 63

Комплексоутворення та асоціація у розчинах з участю металовміщуючих частинок, функціональних і забарвлених речовин: практичні рішення і напрацювання : монографія / С. А. Шаповалов. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 142 с. : іл.
 

1565619кп хр
349.6(282.243.7)
К 64

Конвенція щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай / гол. ред. Т. В. Тимочко. - К. : Всеукр. еколог. ліга, 2019. - 27 с. - (Б-ка Всеукраїнської екологічної ліги). - (Європейська інтеграція ; червень, № 6, 2019)
 

1565665кп хр
821.161.2(477.63)'06-1
К 65

Конюшенко, Тетяна. Сокровенна скарбниця : вірші / Т. Конюшенко. - К. : Гуляєва В. М., 2018. - 76 с.
 

1565615кп бф
94(477)(092)(01)
К 67

Корнієвський Олександр Анатолійович. До 60-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; ред. Т. В. Карбовнича. - К. : НІСД, 2019. - 48 с. : фот.цв.
 

1565720кп хр
37.091.8
К 71

Косенко, Валерий Михайлович. "Крокс" - для культурных, умных, организованных, сообразительных, быстрых / В. М. Косенко ; рец.: В. Г. Чугаевский, А. М. Тютюнников. - Фастов : Поліфаст, 2005. - 100 с. - (Гармоническое развитие ; Кн. 1)
 

1565714кп хр
087.6
К 71

Косенко, Валерій Михайлович. 1970 цікавинок / В. М. Косенко ; Всеукр. дит. твор. об-ня культурних, розумних, організованих, кмітливих, спритних. - Фастів : Поліфаст, 2004. - 422 с. - (Гармонійний розвиток ; Кн. 4)
 

1565722кп хр
796.51
К 71

Косенко, Валерій Михайлович. Групові багатоденні пішоходні мандрівки : практичний порадник / В. М. Косенко ; Всеукр. дит. твор. об-ня культурних, розумних, організованих, кмітливих, спритних. - [б. м.] : Вид-во Семенко Сергія Мустанг, 2002. - 240 с.
 

1565716кп хр
821.161.2'06-994
К 71

Косенко, Валерій Михайлович. Сучасні прибамбаси : в 4 ч. Ч. 2 / В. М. Косенко ; Всеукр. дит. громад. орг. "Гармонійний розвиток", Всеукр. дит. твор. об-ня культурних, розумних, організованих, кмітливих, спритних. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. - 439 с.
 

1565717кп хр
821.161.2'06-994
К 71

Косенко, Валерій Михайлович. Сучасні прибамбаси : в 4 ч. Ч. 3 / В. М. Косенко ; Всеукр. дит. твор. об-ня культурних, розумних, організованих, кмітливих, спритних, Всеукр. дит. громад. орг. "Гармонійний розвиток". - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. - 439 с.
 

1565715кп хр
821.161.2'06-994
К 71

Косенко, Валерій Михайлович. Сучасні прибамбаси. Ч. 1 / В. М. Косенко ; Всеукр. дит. твор. об-ня культурних, розумних, організованих, кмітливих, спритних. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. - 351 с. - (Гармонійний розвиток ; Кн. 8)
 

1565718кп хр
821.161.2'06-994
К 71

Косенко, Валерій Михайлович. Сучасні прибамбаси: в 4 ч. Ч. 4 / В. М. Косенко ; Всеукр. дит. твор. об-ня культурних, розумних, організованих, кмітливих, спритних, Всеукр. дит. громад. орг. "Гармонійний розвиток". - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. - 431 с.
 

1565726кп хр
51(075.3)
К 71

Косенко, Валерій Михайлович. Фундамент математики / В. М. Косенко ; Всеукр. дит. твор. об-ня культурних, розумних, організованих, кмітливих, спритних. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. - 480 с. : рис., табл. - (Гармонійний розвиток ; кн. 9)
 

1565719кп хр
061.2:373](477)
К 71

Косенко, Валерій. КРОКС у документах / В. Косенко. - Фастів : Поліфаст, 2006. - 688 с. - (Гармонійний розвиток ; Кн. 5)
 

1565608кп по
001.894(075.8)
К 71

Косіюк М. М. Основи науково-технічної творчості : навч. посібник / М. М. Косіюк, Г. П. Черменський. - Хмельницький : Поділля, 1998. - 415 с.
 

1565779кп чз
347.7(075.8)
К 77

Крамаренко, Анна Олександрівна. Основи бізнес-законодавства : навч. посіб. / А. О. Крамаренко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. - 169 с. : табл.
 

1565616кп хр
005.8:374.72(043.3)
К 89

Кузьмінська, Юлія Миколаївна. Моделі та методи формування команд освітніх проектів підвищення кваліфікації : автореферат дисертації / Ю. М. Кузьмінська ; Львів. нац. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів, 2019. - 21 с. : рис.
 

1565711кп хр
327(477:470)
К 89

Кузьо, Тарас. Война Путина против Украины. Революция, национализм и криминалитет / Т. Кузьо ; пер. Д. Литошенко. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2018. - 599 с.
 

1565640кп хр, 1566627 аб
355.48(477.61/.62)"2014"
Д 23

Кулик, Роман. 2014: початок російсько-української війни / Р. Кулик, М. Майоров ; над проектом прац. В. В'ятрович [та ін.] ; ред. О. Телемко ; Укр. ін-т нац. пам'яті. - [б. м.], б.р. - 41 с. : фот. кольор., іл.
 

ф1565691кп край
94(477)“1870/1917”(02.064)
К 90

Куліков, Володимир Олександрович. Підприємства й суспільство в заводських і шахтарських поселеннях Донбасу та Придніпров’я в 1870–1917 роках : монографія / В. О. Куліков . - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 387 с.
 

ф1565678кп хр
929.52(=411.16)
К 90

Кумок, Виктор Нафтулович. Вспомнить поимённо / В. Н. Кумок. - Мелитополь : Издат. дом МГТ, 2017. - 195 с. : схем., табл., фот.
 

ф1565679кп хр
929.52(=411.16)
К 90

Кумок, Виктор Нафтулович. Нас осталось мало... / В. Кумок. - Мелитополь : Издат. дом МГТ, 2019. - 282 с. : схем., табл., фот.
 

1565767кп хр
821.161.1.09(075.8)
К 92

Куплевацкая, Любовь Алексеевна. Толстой. Достоевский. Чехов : учеб. пособ. / Л. А. Куплевацкая ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2019. - 196 с.
 

ф1565669кп иск
792.2.071.2(477)(092)
К 93

Курбас: нові світи = Kurbas: new worlds / упоряд.: А. Гайшанець, А. Погрібна ; авт. тексту: В. Ткач, Я. Цимбал, Т. Руденко [та ін.]. - К. : Мистецький Арсенал, 2019. - 264 с. : фот.
 

1565638кп хр
796.332
Л 13

Лаврівський, Володимир. Копана (Association Football) / В. Лаврівський. - Репр. відтворення вид. 1900 р., Львів, друк. "Уділова". - К. : Арт Економі, 2019. - 24 с. : іл. - (Тіловправні гри)
 

1565775кп хр
621.039.5(02.064)
Л 24

Лаптєв, Ігор Миколайович. Вакансії, мартенситні перетворення і ресурс ядерних реакторів : монографія / І. М. Лаптєв, О. О. Пархоменко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 168 с. : граф., рис.
 

1565603кп хр
398.21(477.75)
Л 38

Легенды Крыма : сборник / сост. П. Е. Гармаш. - Симферополь : Світ, 2003. - 120 с. : ил., фот.
 

1565786кп хр
811.161.2'42(075.6)
Л 59

Лінгвосинергетика : підруч. для студентів / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; ред. Л. С. Піхтовнікова. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 296 с.
 

ф1565694кп хр
94(477.61/.62)"1917/1921"
Л 64

Літопис українського Донбасу. Донбас в часи Визвольних Змагань 1917-1921 років / упоряд. Ю. Косенко. - Ічня : Формат, 2018. - 307 с. : фот.
 

1565770кп хр
556(075.8)
Л 86

Лур'є, Анатолій Йонович. Гідрогеотермія : навч. посіб. / А. Й. Лур'є ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харьків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 76 с. : табл., рис.
 

ф1565676кп иск
784.4.087(477)(08)
Л 93

Любимые песни, романсы, танцы / сост. Н. И. Сакович. - Днепр : Литограф, 2018. - 372 с. : муз. пр.
 

1565787кп хр
811.161.1(082)(092)
С 13

Людмила Савченко: душа воспламененная : сб. науч. тр. / Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ; сост.: Е. В. Маслий, А. В. Кардашова. - Харков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2018. - 352 с.
 

ф1565688кп хр
94(477=161.2)
Л 93

Людяність у нелюдяний час : [доброчинці в часи Голодомору 1932-1933 рр.] / Укр. ін-т нац. пам'яті ; упоряд.: В. С. Тиліщак, В. М. Яременко. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Смолоскип, 2018. - 288 с.
 

ф1565696кп хр, ф1565697 аб
94(477=411.16)
М 12

Магочій, Павло-Роберт. Євреї та українці: тисячоліття співіснування / П. -Р. Магочій, Й. Петровський-Штерн ; пер. з англ. О. Форостина ; ред. В. Падяк. - 2-ге вид., допов. - Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2018. - 338 с. : кольор.іл.
 

ф1565673кп по
004(7)
М 54

Методический материал к тренингу "Улучшение компьютерных навыков семейных врачей и медсестер семейной медицины" / Здорова людина-здорове суспільство, громад. орг. - [б. м.], 2018. - 132 с.
 

1565756кп хр
378.4(02.064)
М 58

Міжкультурна комунікація в університетському освітньому просторі : колектив. моногр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; ред. Н. І. Ушакова. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. - 231 с. : табл.
 

ф1565686кп иск
75.071.1-055.2(477)(084)
М 88

Мрії та долі : живопис, графіка, скульптура українських художниць: альбом / упоряд. О. Старшинова ; вступ. ст. Г. Алавердовой. - К. : Р.К. Майстер-принт, 2019. - 280 с. : фот. кольор.
 

1565784кп хр
621.38(075.8)
М 91

Мустецов, Тимофій Миколайович. Функціональна електроніка : навч. посіб. / Т. М. Мустецов ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 164 с. : граф., рис.
 

1565659кп бф
574.4(477)(083.81)
Н 35

Національний каталог біотопів України / ред.: А. А. Куземко, Я. П. Дідух, В. А. Онищенко та ін. - К. : [ФОП Клименко Ю. Я.], 2018. - 441 с. : фот. кол.
 

1565655кп хр
94(477.75)
Н 37

Наш Крим. Вип. ІІІ / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; ред. Г. Папакін (голова) [та ін.]. - К., 2017. - 240 с. : фот., рис.
 

1565630кп хр
94(477=411.16)
Н 37

Наші історії неповні одна без одної / Укр.-євр. зустріч ; пер. укр. В. Старко. - [б. м.], б. р. - 36 с. : фот. кольор.
 

ф1565677кп хр
94(477=112.2)(062.552)
Н 50

Немцы Украины на пути возрождения : материалы междунар. науч.-практ. конф. "Немецкое национально-культурное движение в Украине: история и перспективы" / Совет немцев Украины ; ред. А. А. Дынгес. - К. : Типография Вольф, 2013. - 289 с.
 

1565772кп по
621.763(02.064)
Н 72

Нові керамічні композиційні матеріали інструментального призначення : монографія / Р. В. Вовк та ін. ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 200 с. : рис., табл.
 

ф1565692кп иск
75.071.1(477)(084)(092)
О-53

Олег Голосій. Живопис нон-стоп / упоряд.: К. Тихоненко, В. Соловйов, С. Савчук ; авт. текст.: О. Баршинова, В. Бурлака, В. Єршихін та ін. - К. : Мистецький Арсенал, 2019. - 247 с.
 

1565774кп по
537(075.8)
О-53

Олефір, Володимир Петрович. Фізичний практикум з електрики та магнетизму : навч. посіб. / В. П. Олефір ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. - 188 с. : граф., рис., табл.
 

1565621кп хр
37.015.31:502
О-72

Освіта для збалансованого розвитку / Всеукр. еколог. ліга, Центр еколог. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К., 2019. - 32 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Екологічна освіта та виховання ; травень, 2019, № 5)
 

1565747кп хр
616.711-053.2
О-75

Основи безперервного догляду дітей із розщілиною хребта і гідроцефалією : рекомендації для батьків / Громад. орг. "Об-ня батьків дітей із розщілиною хребта і гідроцефалією "Сяйво духу" ; авт.-упоряд. М. В. Кошманюк. - Тернопіль : Вектор, 2019. - 48 с.
 

1565783кп хр
504(062.552)
О-92

Охорона довкілля : XIV Всеукраїнські наукові Таліївські читання: збірник наукових статей / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Еколог. ф-т ; гол. редкол. Н. В. Максименко. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 180 с. : граф., табл., рис.
 

1565761кп чз
159.922.4(075.8)
П 12

Павленко, Валентина Миколаївна. Етнопсихологія : підручник / В. М. Павленко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. - 447 с.
 

ф1565690 иск
821.161.2'06-1(092):784
П 12

Павленко, Інна Миколаївна. Вадим Крищенко. Постскриптум, або Далі буде / І. Павленко. - Житомир : О. О. Євенок, 2019. - 244 с. : фот.
 

1565647кп хр
821.161.1'06-1
П 14

Палей, Марина. Тюремный перестук : боль в пяти частях : гражданская лирика, 2014-2018 гг. / М. Палей. - Харьков : Эксклюзив, 2019. - 176 с. - (Универсальный донор)
 

ф1565739кп по
658.15(02.064)
П 16

Панков, Виктор Андреевич. Управление стоимостью наукоемкого машиностроительного предприятия: теория и практика : моногр. / В. А. Панков ; ред. Н. Г. Чумаченко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т экономико-правовых исслед. - К. : Наук. думка, 2003. - 414 с.
 

ф1565792кп оил
811.161.2(075.8)
П 18

Паралель. Українська мова для початківців. Базовий курс : навч. посіб. / Н. І. Уакова [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 112 с. : рис.
 

м1565750кп чз
821.111(73)-311.6
П 20

Патни, Мэри. Странные клятвы / М. Патни ; пер. с англ. О. В. Яшкова. - Смоленск : Русич, 1996. - 464 с. - (Белая роза)
 

1565614кп хр
323(477)(09)
П 50

Політика історичної пам'яті в контексті національної безпеки України : аналітична доповідь / В. М. Яблонський, В. С. Лозовий, О. Л. Валевський та ін.; за заг. ред. В. М. Яблонського. - К. : НІСД, 2019. - 144 с.
 

1565660кп хр
323.2(477)(082)
П 50

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [зб. наук. пр.] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; ред.: О. М. Майборода, О. О. Рафальський. - К. : ІПіЕНД НАН України, 2018. - 472 с. : рис., табл.
 

1565751кп хр
535(075.8)
П 58

Попов, Анатолій Васильович. Оптика : навч. посіб. / А. В. Попов, Р. В. Вовк, В. І. Білецький ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - 2-е вид. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 100 с. : граф., рис.
 

м1565701кп хр
821.161.1'06-31
П 60

Портников, Віталій. Евора : роман / В. Портников. - [б. м.] : Акта, 2017. - б/с
 

1565661кп хр
351.741(477)
П 68

Права людини в діяльності української поліції – 2017 : аналітичний звіт / ред. Є. Крапивін [та ін.]. - Київ : Софія-А, 2018. - 208 с.
 

1565618кп хр
533.951(043.3)
П 75

Приймак, Олексій Вікторович. Математичні моделі та методи обчислення процесів збудження та стійкості інтенсивних хвиль в приладах плазмової електроніки: автореферат дисертації / О. В. Приймак; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2019. - 20 с.
 

1565611кп хр
658.8(075.8)
П 76

Примак, Тетяна Олександрівна. Маркетинг : [навч. посіб.] / Т. О. Примак ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Вид. 2-ге, випр. та доп. - К. : МАУП, 2004. - 228 с. : табл., рис.
 

1565646кп чз
821.111'06-94
П 78

Про Дмитра Павличка : зб. ст. / упоряд., ред. Д. Пилипчук. - К. : ВЦ Просвіта, 2019. - 1040 с.
 

1565758кп хр
378.01(477)(082)
П 78

Проблеми сучасної освіти : зб. наук.-метод. пр. Вип. 9 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; ред., упоряд. В. Г. Пасинок, відп. секр., упоряд. Т. О. Маркова. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 196 с. : рис., табл.
 

1565625кп хр
502.17(477-751)
П 78

Проблемні питання функціонування природоохоронних територій / Всеукр. екол. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К., 2019. - 31 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Охорона навколишнього середовища ; лютий, 2019, № 2)
 

1565620кп хр
349.6:551.583
Р 21

Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату. Кіотський протокол / Всеукр. еколог. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К., 2019. - 43 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Європейська інтеграція ; липень, 2019, № 7)
 

1565657кп хр
323.1(477)(02.064)
Р 26

Рафальський, Олег Олексійович. Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О. О. Рафальський ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. - 393 с. : табл.
 

ф1565670кп по
692.415
Р 36

Рекомендації щодо проектування і влаштування покрівель з бітумно-полімерних матеріалів, що наплавляються, компанії ТехноНІКОЛЬ (в прив'язці до державних будівельних норм України) / ТехноНІКОЛЬ. - К., 2010. - 76 с.
 

м1565703кп край
821.161.1(477.63)'06-31
Р 41

Репина, Ольга. Нормадская тетрадь Франсуа Тарпи : роман / О. Репина. - Харьков : Мачулин, 2018. - 252 с.
 

1565604кп край
821.161.2'06-32
Р 41

Рєпіна, Ольга. Світло не в моєму вікні : повість / О. Рєпіна. - К. : Укр. пріоритет, 2017. - 119, [1] с.
 

1565631кп хр
94(477)(=411.16)".../1914"
Р 60

Родал, Алті. Подорож із "Українсько-єврейською зустріччю". Від давнини до 1914 р. : [за матеріалами виставки] / А. Родал ; пер. з англ. В. Старко ; "Українсько-єврейська зустріч", виставка (2015 ; Торонто). - К. : Вольф І. Є., 2018. - 168 с. : іл.
 

1565732кп хр, 1565733 аб
577.175.1(02.064)
Р 83

Рудишин, Сергій Дмитрович. Фітогормонологія в Україні. Генеза і досягнення : монографія / С. Д. Рудишин, В. А. Негрецький, О. В. Новожилов. - К. : ВЦ Академія, 2020. - 144 с. - (Monograf)
 

1565612кп хр
312.15(477=135)(082)
Р 86

Румунська та молдовська національні меншини в Україні: стан, тенденції та можливості співпраці : зб. науково-експертних матеріалів / Ю. А. Тищенко [та ін.] ; наук. ред. Ю. А. Тищенко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2019. - 112 с.
 

1565766кп оил
811.111'42(02.064)
С 17

Самохіна, Вікторія Опанасівна. Екологія контакту в англомовному дискурсі : монографія / В. О. Самохіна, О. В. Шпак ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 188 с. : рис.
 

ф1565689кп куц
94(477)“1946/1947”
С 48

Слово політв’язня : періодичні видання Ліги українських політичних в’язнів 1946–1947 рр. / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Укр. Вільний Ун-т, відп. ред. М. Романюк. - Львів : Ін-т українознавства. ім. І. Крип`якевича, 2019. - 582 с.
 

1565624кп хр
556.18(477)
С 76

Стан водних ресурсів в Україні / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К., 2019. - 23 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Стан навколишнього середовища ; січень, 2019, № 1)
 

1565601кп чз
657(075.8)
С 79

Стельмащук, Антон Михайлович. Бухгалтерський облік: теорія, практика, тренінг : навч. посіб. / А. М. Стельмащук. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 678 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні)
 

1565752кп бф
004.056(038)
С 80

Стислий словник основних термінів з безпеки інформаційних систем, технологій, кібербезпеки / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; уклад.: В. І. Єсін, С. Г. Рассомахін. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 64 с.
 

1565642кп иск
75.071.1.079(477)
С 96

Сьогодні, що так і не настало : каталог Фестивалю молодих українських художників, 28.09–29.10 [2017] / упоряд. К. Ю. Ботанова ; авт. передм. Є. Нищук. - К. : Мистецький арсенал, 2017. - 302, [2] с. : фот. кольор.
 

1565627кп хр
334.716:005.334(02.064)
Т 48

Ткаченко, Алла Михайлівна. Вплив антикризового управління на формування стратегії розвитку промислового підприємства : монографія / А. М. Ткаченко, С. А. Силенко ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - 300 с.
 

ф1565730кп хр
339.548(100)
Т 60

Торговельні війни сучасності та їх вплив на економічне зростання і розвиток у світі та Україні / Разумков центр ; наук. ред. В. Юрчишин. - К. : Заповіт, 2019. - 188 с. : рис., табл. - (Дескусії про економічний розвиток)
 

1565710кп хр
94(477)"19/20"
Т 67

Три розмови про Україну / Патріарх Філарет [та ін.] ; авт. ідеї та упоряд. В. Кириленко. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. - 288 с. : фот. кольор.
 

1565713кп хр
069(477+474.5)(02.064)
У 11

У лабіринтах наративів: досвід музеїв Литви і України : колективна моногр. / Р. Шермукшнітє (наук. ред.) [та ін.] ; пер. з литов. В. Капкан. - Вільнюс : Vilnius University Press, 2019. - 240 с.
 

1565788кп хр
556.3(075.8)
У 45

Українсько-російсько-англійський словник гідрогеологічних термінів і словосполучень : навч. посібник / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; уклад.: Ф. В. Чомко, І. В. Удалов, Д. Ф. Чомко та ін. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 624 с. : рис.
 

1565649кп хр
821.161.1(477)'06
Ф 16

Фазекош, Алексей Андреевич. Легенда о Последнем римлянине, или Вера, Традиции и Честь превыше всего : фантастическая мистерия / А. Фазекош, М. Темнов, И. Правдин. - Ужгород, 2019. - 32 с.
 

1565771кп хр
536.42(075.8)
Ф 16

Фазові перетворення у нанорозмірних системах : навч. посіб. / С. В. Дукаров [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 120 с. : рис.
 

1565780кп хр
537.87(02.064)
Ф 79

Формирование электромагнитных полей комбинированными вибраторно-щелевыми структурами : монография / С. Л. Бердник [и др.] ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2018. - 336 с. : граф., рис., табл.
 

1565602кп хр
821.111(73)'06-312.9
Х 15

Хайнлайн, Роберт. Чужой в стране чужих : роман / Р. Э. Хайнлайн ; пер. с англ.: С. Монахов, А. Молокин. - Нижний Новгород : Флокс, 1993. - 447 с. : ил.
 

ф1565791кп хр
821.161.2(082.21)
Х 21

Харківський університет і література : антологія творів випускників, викладачів і студентів / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; ред.: В. С. Бакіров, Ю. М. Безхутрий. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 452 с. : фот.
 

1565635 хр
821.161.2(477.63)'06(059)
Х 23

Харьковский мост = Харківський міст. № 12 / Харьковской областной организации Всеукраинского творческого союза "Конгресс литераторов Украины" и Межрегионального союза писателей Украины. - Харьков : ТО Эксклюзив, 2018. - 304 с.
 

1565651кп иск
77.04(477.63)(083.824)
Х 32

Хворост, Олександр. 77 світлин : [фотоальбом] / О. Хворост. - [б. м.], [2019]. - 77 с. : фот. : Олександр Хворост. 77 світлин
 

1565776кп чз
336.13.025.12(075.8)
Х 65

Хмельков, Андрій Володимирович. Державний фінансовий контроль : підручник / А. В. Хмельков ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 228 с. : рис.
 

1565662кп мп, 1566184 иск
784.071(075)
Х 76

Хомутова, Лилия Григорьевна. Создание художественного вокально-сценического образа : метод. пособие для певцов / Л. Г. Хомутова. - Дніпропетровськ : Пороги, 1995. - 50 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1565685кп иск
75.071.1(477-44)(084)
Х 98

Художники Вінниччини. 1976-2016 / Нац. спілка худож. України. Вінниц. обл. орг. ; ред., упоряд. О. О. Назаренко. - Вінниця : Консоль, 2015. - 264 с. : фот. кольор., кольор. іл.
 

1565753кп оил
811.111 (075.8)
Ч-49

Черниш, Тетяна Василівна. English for Psychologists : навч. посіб. / Т. В. Черниш, Скрипнік І. Ю. ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. - 384 с. : іл., табл.
 

1565731кп хр
94(477.83/.86)"19"(02.064)
Ч-75

Чорній, Петро. Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду: міжетнічне (спів)життя та соціокультурні трансформації : монографія / П. Чорній ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. - Львів, 2018. - 316 с.
 

1565664кп хр
929(477)"19"(02.064)
Ш 24

Шаповал, Андрій Іванович. Дмитро Антонович: життя та діяльність : монографія / А. І. Шаповал. - Миронівка : Миронівська друкарня, 2012. - 347 с.
 

1565755кп хр
544.353.3(02.064)
Ш 24

Шаповалов, Сергій Андрійович. Процеси асоціації за участю забарвлених іонів у водних розчинах: ксантенові барвники : монографія / С. А. Шаповалов ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 108 с. : граф., табл.
 

ф1565729кп край, ф1566689 хр
908(477)
Ш 65

Шишков, Сергій. Спадщина. Краєзнавство: розвідки, знахідки, дослідження. Кн. 3 / С. Шишков, Ю. Вілінов. - Запоріжжя : ВБ Кераміст, 2019. - 469 с. : фот. кольор.
 

1565644кп хр
327.5(100)(058)
Щ 92

Щорічник СІПРІ 2018. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека : пер. з англ. / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру, Укр. центр економ. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова; ред.: М. Сунгоровський, А. Чернова, Л. Шангіна. - К. : Заповіт, 2019. - 504 с.